Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1000004

1.3 Site name

Laajalahti

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.016100
Latitude:63.789700

2.2 Area [ha]

194.0000

2.3 Marine area [%]

38.5000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1630  info      15  0.00 
7140  info      10  0.00 
9030  info      15  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      0.48  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus       
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA039Anser fabalis    25  300     
BA028Ardea cinerea       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    29  29     
BA104Bonasa bonasia       
BA021Botaurus stellaris       
BA215Bubo bubo       
BA087Buteo buteo             
BA197Chlidonias niger       
BA081Circus aeruginosus       
BA038Cygnus cygnus    50  200     
BA038Cygnus cygnus       
BA236Dryocopus martius       
BA217Glaucidium passerinum       
BA127Grus grus       
BA338Lanius collurio       
BA152Lymnocryptes minimus       
BA066Melanitta fusca       
BA260Motacilla flava    19  19     
BA151Philomachus pugnax    30  300     
BA151Philomachus pugnax       
BA241Picoides tridactylus       
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena             
BA119Porzana porzana       
M1910Pteromys volans       
BA193Sterna hirundo       
BA194Sterna paradisaea    10  10     
BA107Tetrao tetrix    10     
BA108Tetrao urogallus       
BA161Tringa erythropus    25     
BA166Tringa glareola       
BA166Tringa glareola    12  12     
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    22  22           
A050Anas penelope    12  12           
A053Anas platyrhynchos    25  25           
A164Tringa nebularia    60  60           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0140.00
N043.00
N0730.00
N1017.00
N1610.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Laajalahti on entinen merenlahti, joka padottiin makeavesialtaaksi irti merestä 1969. Alueella on hyvin laaja rantaniitty, jonka hoitamaton osa on nopeasti pensoittumassa rehevöitymisen vuoksi. Niityn eteläosaa hoidetaan laiduntamalla. Pohjoisreunan muodostaa hiekkainen niemi. Vallitsevana kasvina on järviruoko, mutta myös järvikortetta tavataan. Alueen itälaidalla esiintyy myös tervaleppäkorpea (yksi Keski-Pohjanmaan suurimmista). Laajalahden linnusto on erittäin arvokas. Pesimälinnuston lajimäärä on huomattavan suuri, lisäksi alueella tavataan muutto- ja sulkimisaikoina satoja vesilintuja ja kahlaajia. Pesimälinnusto on monipuolinen alueen erilaisten biotooppien vuoksi. Linnusto on Keski-Pohjanmaan edustavimpia, sillä alueella pesii mm, laulujoutsen, ruskosuohaukka, pikkutikka, lapinharakka, luhtakana, luhtahuitti, viiksitimali, sirittäjä, pyrstötiainen ja härkälintu. Alueella on myös tavattu harvinaisuuksia. Alueella on suoritettu kuivatuksia peltopinta-alan lisäämiseksi ja tämä on vaikuttanut linnustoon. Kahlaajat ja eräät vesilinnut ovat vähentyneet. Vedennosto Luodonjärvellä nosti myös vedenpintaa Laajalahdessa ja tämä vaikuttaa rantaniittyjen ja peltoraivioiden kosteuteen. Vedennosto parantaa kohteen merkitystä lintujen ruokailu- ja levähdyspaikkana.

4.2 Quality and importance

Alueella on Kokkolan seudun laajin rantaniitty. Alue muodostaa erään Pohjanlahden huomattavimmista muutonaikaisista levähdyspaikoista linnuille ja erityisesti vesilinnuille sekä joutsenille. Alueella esiintyy myös tervaleppäkorpea. Rehevöityminen on nopeaa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tilsäilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF03.01b
MH01.05b
MI01i
MJ02.01b
LJ02.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private19
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Pohjoismäki, M. 1988: Kokkolan lintuvesialueiden perusselvitys 1987-1988. - Kokkolan kaupunki. Ympäristönsuojelutoimisto. Pohjoismäki, M. 1992: Kokkolan lintuvesialueiden seurantaraportti 1992. - Kokkolan ympäristötoimisto. Harri Hongell, suullinen tiedonanto Vaasan läänin seutukaavaliitto, 1988: Vaasan läänin seutukaava, Liiteosa II; Virkistys- ja luonnonsuojeluseutukaavan tarkistuksen kohdekuvaukset. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 19.5.2014. Birdlife Suomi 2014. Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella, huhtikuu 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Laajalahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Koko alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Wargén, Lena 2005: Iståndsättnings- och skötselplan för strandängarna i Bredviken. Forststyrelsen. 1755/42/2005.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY