Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1000010

1.3 Site name

Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.610000
Latitude:64.049700

2.2 Area [ha]

204.0000

2.3 Marine area [%]

61.6000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      12.6  0.00 
1150  info      0.00 
1160  info      123  0.00 
1630  info      13.7  0.00 
9050  info      13.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10     
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata    12     
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula       
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis    10     
BA028Ardea cinerea       
BA169Arenaria interpres       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    30     
BA061Aythya fuligula    10  50     
BA062Aythya marila       
BA021Botaurus stellaris    cmales     
BA466Calidris alpina schinzii       
BA143Calidris canutus       
BA147Calidris ferruginea       
BA145Calidris minuta    20     
BA146Calidris temminckii    10  30     
BA081Circus aeruginosus       
BA081Circus aeruginosus       
BA038Cygnus cygnus    70  150     
BA038Cygnus cygnus       
BA002Gavia arctica       
BA127Grus grus       
BA127Grus grus       
BA640Larus fuscus fuscus    15     
BA640Larus fuscus fuscus    15     
BA177Larus minutus    10     
BA177Larus minutus       
BA179Larus ridibundus    200  550     
BA179Larus ridibundus    30  60     
BA272Luscinia svecica       
M1355Lutra lutra           
BA152Lymnocryptes minimus       
BA066Melanitta fusca       
BA066Melanitta fusca       
BA068Mergus albellus       
BA260Motacilla flava       
BA151Philomachus pugnax    40     
BA151Philomachus pugnax       
BA007Podiceps auritus    10     
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA193Sterna hirundo       
BA193Sterna hirundo       
BA194Sterna paradisaea       
BA107Tetrao tetrix       
BA161Tringa erythropus    10     
BA166Tringa glareola    10  30     
BA166Tringa glareola       
BA162Tringa totanus       
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actitis hypoleucos               
A052Anas crecca    12  12             
A050Anas penelope               
A053Anas platyrhynchos               
A257Anthus pratensis    10             
A067Bucephala clangula    12  12             
Carex halophila                   
Carex mackenziei                   
Carex paleacea                   
A136Charadrius dubius               
A137Charadrius hiaticula               
A381Emberiza schoeniclus    10             
A153Gallinago gallinago               
A130Haematopus ostralegus               
A182Larus canus    11  11             
A070Mergus merganser    18  18             
A069Mergus serrator    44  44             
Potamogeton gramineus                   
Scirpus sylvaticus                   
A155Scolopax rusticola               
Stellaria crassifolia var. crassifolia                   
A142Vanellus vanellus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0182.00
N021.00
N041.00
N1016.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Viirretjokisuun suulahti ja tästä kapean kannaksen erottama, luoteeseen suuntautuva Maa-Kannuskarinlahti ovat alavaa, tasaista merenrantaa. Edustan merialue on matalaa ja erityisesti Viirretjoen suulla myös karikkoista. Jokseenkin yhtenäinen pensaikkovyö reunustaa niittyvyöhykettä. Paikoin on ruovikkoa ja laajalti kaislikkoa. Joen tuomien ravinteiden ansiosta jokisuistoon on syntynyt laaja rehevä rantaniitty joka on arvokas sekä linnustollisesti että kasvistoltaan. Alueella tavataan runsas pesimälinnusto. Lahdella on arvoa myös muutonaikaisena levähdysalueena vesilinnuille. Sinikaisla muodostaa vesirajaa seuraavan vyöhykkeen, jonka vain paikoin katkaisee järviruokokasvusto. Rannan laajimmat kasvustot ovat luhtakastikkaniittyä, jonka seassa on paljon luhtavillalaikkuja. Ylempi ranta on pääosin paju-harmaaleppäpensaikkoa. Harvinaisempia lajeja ovat luhtatähtimö ja korpikaisla. Viirretjoen itäpuolella on laaja noin 700 metrin pituinen rantaniitty, jossa esiintyy mm. useita Primula sibirica ryhmään kuuluvia lajeja. Rantaniityn kasvillisuus on erittäin edustava esimerkki maankohoamisrannikon vyöhykkeisestä niittykasvillisuudesta ja on lajistoltaan hyvin rikas. Maakannuskarin itäpuoliselta rantaniityltä löytyy myös suolamaalaikkuja, joissa kasvaa Pohjanlahden rannikolla harvinaista suolasolmukkia. Linnustossa vesilinnut ja kahlaajat ovat hyvin edustettuina. Lahdilla on myös hyvin huomattava muutonaikainen merkitys lintujen ruokailu- ja levähdyalueena. Alue on avointa rantaniittyä. Alue on alati muuttuva nopean maankohoamisen vuoksi.

4.2 Quality and importance

Alue on merkittävä sekä kasvillisuutensa että linnustonsa puolesta. Alueella esiintyy myös luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä, sekä lintudirektiivin lajeja. Alueeseen vaikuttaa nopea maankohoaminen ja alueelle on tyypillistä maankohoamisrannikon vyöhykkeisyys ja sen tarjoamat elinympäristöt linnuille, sekä rehevät kasvualustat harvinaisille kasveille. Maakannuskarinlahdella tavataan suuria vesilintumääriä muutonaikoina keväisin ja syksyisin, sekä sulkasatoaikaan keskikesällä. Syksyisin lahdella ruokailevat kymmenet muuttavat laulujoutsenet. 3.3. Muut tärkeät lajit on lueteltu Primula sibirica ryhmään kuuluvat suolasara, vihnesara ja merisara. Lettotähtimö ja korpikaisla ovat alueellisesti uhanalaisia kasveja. Heinävita on Keski-Pohjanmaalla harvinainen. Linnut perusteena D ovat myös alueellisesti merkittäviä pesimälajeja. Pahin uhkatekijä alueella on rehevöityminen. Eri tekijät yhdessä vaikuttavat rehevöitymiseen. Viirretjoen idänpuoliset niityt saavat ravinteita läheiseltä pellolta. Maakannuskarinlahtea rehevöittävät monet ojat, jotka virtaavat viljelysmaiden läpi. Alueen ympäristössä sijaitsee myös turkistarhoja, jotka vaikuttavat Maakannuskarinlahden rehevöitymiseen. Rehevöityminen näkyy järviruokokasvustoina lahdella. Myöskin jätevedenpuhdistamon puhdistetut vedet johdetaan lahteen. Lahden vesitilavuus on lisäksi vähäinen ja vedenvaihtuvuus on huono, mikä lisää rehevöitymisriskiä. Rantaniityt eivät altistu kulumiselle. Niiden uhkana on pikemminkin laidunnuksen loppuminen ja rehevöityminen. Umpeenkasvun estämiseksi niittyjä tulisi laiduntaa. Loma-asutus häiritsee osittain sellaisilla alueilla jotka ovat vesilintujen suosimia alueita. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH01.05o
MI01i
MJ02.02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu 2014: SPA-alueiden kerääntymätiedot. Ekebom, J., Sahla, M. & Kalliola, R. 2013. Raportti Suomen rannikon laguunien ja riuttojen tilasta osana Suomen kansallista luontodirektiiviraportointia 2007-2012. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Pohjoismäki, M. 2009: Lintuvesien linnustolaskennat vuosina 2004-2009 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. - Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkola, 43 s. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. <http://atlas3.lintuatlas.fi> (24.5.2014) ISBN 978-952-10-6918-5.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan. Aluetta sivuavan veneväylän vuoksi Natura-rajauksesta on jätetty pois lintuvesiensuojeluohjelma-rajaukseen kuuluvaa aluetta. Koko kohteen suojelu toteutetaan vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY