Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1000028

1.3 Site name

Vähäjärven lehto ja Ruotsalon letot

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.387800
Latitude:63.895600

2.2 Area [ha]

81.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      4.29  0.00 
7140  info      1.02  0.00 
7160  info      0.05  0.00 
7230  info      7.82  0.00 
9010  info      5.69  0.00 
9050  info      6.87  0.00 
9080  info      11.07  0.00 
91D0  info      15.76  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus           
M1910Pteromys volans       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea spicata                   
Aneura pinguis                   
Calliergon richardsonii                   
Campylium stellatum                   
Carex diandra                   
Carex dioica                   
Carex disperma                   
Carex heleonastes                   
Cinclidium stygium                   
Coeloglossum viride                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dryopteris expansa                   
Dryopteris filix-mas                   
Eriophorum gracile                   
Erysimum strictum                   
Fissidens adianthoides                   
Hammarbya paludosa                   
Helodium blandowii                   
Listera ovata                   
Meesia triquetra                   
Moehringia trinervia                   
Pilosella officinarum                   
A007Podiceps auritus             
Pseudocalliergon trifarium                   
Rhizomnium pseudopunctatum                   
Ribes alpinum                   
Scorpidium cossonii                   
Scorpidium revolvens                   
Scorpidium scorpioides                   
5218Sphagnum contortum                     
Stellaria crassifolia                   
Thelypteris palustris                   
Tomentypnum nitens                   
Trichophorum alpinum                   
Triglochin palustris                   
Warnstorfia tundrae                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N0784.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alueeseen kuuluu Vähäjärven lehto, Kaakkurinneva, Kaakkurinmäki, Iso Maajärvi, Kotolahti ja Hamppujärvi. Vähäjärven lehto sijaitsee Vähäjärven itärannassa ja on aiemmin ollut laidunalueena. Kasvillisuus on kalkki- ja kulttuurivaikutteista tuoretta, lehtipuuvaltaista lehtoa; koivua, harmaaleppää, haapaa, tuomea ja pihlajaa. Ruotsalon kallioperän kalkkiesiintymien ansiosta alueen suot ovat reheviä. Alueen letoista edustavin on Kaakkurinneva. Kaakkurilammen ympärillä on laajalti koivulettoa ja ruohoista nevakorpea, sekä pienellä alalla rimpilettoa ja lettorämettä. Ison Maajärven laskussa paljastuneelle alueelle järven pohjoispään ympärille on syntynyt luhtalettoa, jolla kasvavat mm. suovalkku ja nevaimarre. Kotolahden rannoilla on nuori soistuma. Järven rannoilla on rehevää luhtaa ja luhtanevaa. Rehevällä luhdalla kasvavat mm. lettotähtimö, nevaimarre, liereäsara ja lapinsara. Hamppujärven ympäristössä esiintyy rimpistä lettorämettä, rämelettoa ja lettokorpea. Kaakkurinmäen alueella on monimuotoinen suoalue, jolla esiintyy lähdekorpea ja lettokorpea. Lehdon ja lettojen kasvillisuus on erittäin arvokasta. Kasvilajistoon kuuluu mm. lettosara, punakämmekkä, suovalkku, hoikkavilla ja nevaimarre. Sammalista alueella esiintyy mm. lettolehväsammal, kiiltosirppisammal, lettokilpisammal ja käyrälehtirahkasammal.

4.2 Quality and importance

Alueella esiintyy erittäin edustavaa kasvilajistoa ja lajistoon kuuluu monta alueellisesti uhanalaista lajia. Lisäksi alueella esiintyy luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä. 3.3. Muut tärkeät lajit: suovalkku, nevaimarre, lettokilpisammal, soikkokaksikko, mustakonnanmarja, kivikkoalvejuuri, pussikämmekkä, lehtoarho, vaaleasara, punakämmekkä, hoikkavilla, kiiltosirppisammal, lettolehväsammal ja käyrälehtirahkasammal ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja. Maajärveä ja Kotolahtea uhkaa eniten ruoppaukset ja rantarakentaminen. Suoalueita uhkaa kuivattaminen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02b
LD02i
LH01.05o
LJ02.01o
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private16
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Heikkilä, H. & Rehell, S. 1991: Kälviän Ruotsalon Vähäjärven luontoinventointi. -Ympäristöinstituutti. 28 s ja 3 liitettä. (Julkaistu artikkeli, Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus) Kukko-oja, K. 1990: Kälviän Ruotsalon tienoon kasvipeite. -Ympäristöinstituutti. 35 s. (Julkaistu artikkeli, Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus) Heikkilä, R. 1990: Vaasan läänin uhanalaiset suokasvit. -Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A, nro 46. Vesi- ja ympäristöhallitus. Helsinki 1990. 97s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: suokasvit, uhanalaiset kasvit, kasviston suojelu, Vaasan lääni). Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajitietokanta. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Ruotsalon letot (Kotolahti, Hamppujärvi, Maajärvi, Kaakkurinmäki ja Kaakkurinneva) kuuluvat soidensuojelun perusohjelman täydennykseen (Raimo Heikkilä). Vähäjärven lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Kohteen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut.
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY