Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1000040

1.3 Site name

Siiponjoki

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.803100
Latitude:64.199700

2.2 Area [ha]

419.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2180  info      297  0.00 
3110  info      0.457  0.00 
3210  info      25  0.00 
7160  info      0.02  0.00 
9050  info      0.00 
9060  info      300  0.00 
9080  info      0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra           
M1910Pteromys volans       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Cornus suecica                   
1163Cottus gobio                   
1099Lampetra fluviatilis                   
Matteuccia struthiopteris                   
Ribes alpinum                   
Thymallus thymallus (Pohjois-Suomen kannat)                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N1790.00
N193.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Siiponjoki sijoittuu Kalajoen lounaispuolella Tahkorvannokalta Kourinkankaan kautta jatkuvalle harjujaksolle. Alue käsittää laajan dyyni-harjualueen, sekä Siiponjoen varren Törmälään saakka. Dyyni-harjualue on karua ECT-CIT kangasta, jolla vallitsee harvahko männikkö. Lisäksi alueen halkaisee Siiponjoki, joka tuo alueeseen runsaasti maisemallista arvoa jyrkkine rantatörmineen ja meandereineen. Siiponjoen uoma siirtyy helposti kuluvalla alustalla. Osa meandereista on kuroutunut irti juoluoiksi, joita joessa on ainakin kuusi suurempaa. Juoluoiden, suvantopaikkojen ja joen laajentumien ympärille on muodostunut reheviä rantalehtoja. Lehdot ovat tyypiltään OMaT ja ST-lehtoja. Lisäksi kohteella esiintyviä luontotyyppejä ovat boreaalinen metsäluhta ja tulvametsä. Tyyppikasveja alueella ovat dyyni-harjuosalla poronjäkälät, lehdoissa imarteet (metsä- ja korpi-imarre), oravanmarja sekä käenkaali ja jokirannoilla, sen tulvivilla osilla, lepät ja pajut. Alueella purkautuvat pohjavedet parantavat Siiponjoen vedenlaatua ja lisäävät luontotyyppien monimuotoisuutta. Siiponjoella on merkitystä myös nahkiaisen lisääntymisalueena. Joki on lisäksi useiden koskelo- ja rantasipipariskuntien asuinympäristöä. Yhdessä Rahjan saariston kanssa Siiponjoki muodostaa mielenkiintoisen ja arvokkaan kokonaisuuden.

4.2 Quality and importance

Siiponjoen alue on osa laajaa harjumuodostumaa ja alueen etelä- ja pohjoisosat ovat geologisesti erityisen arvokkaita: alueen eteläosa sijoittuu Hietakaartojen ja pohjoisosa Kirkkomaanmetsän valtakunnallisesti arvokkaalle tuuli- ja rantakerrostuma-alueelle. Alue on muodostunut vedenalaisen harjun noustua merestä n. 2000-3800 vuotta sitten, minkä jälkeen ranta- ja tuulivoimat ovat muovanneet aluetta voimakkaasti. Alueella esiintyy eteläosissa allekkaisia rantavalleja ja keski- ja pohjoisosassa on laaja dyynimuodostuma. Alueen geodiversiteetti on luonut olosuhteet monimuotoiselle kasvillisuudelle alueen karuista kangasmetsistä reheviin lehtoihin ja tulvametsiin. Siiponjoen varret ovat merkittävä liito-oravan elinympäristö. Peruste D kohdan 3.3. kasvilajeille: kotkansiipi ja taikinanmarja ovat rehevien lehtojen lajeja. Alueen suojelun tavoitetila: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, alueen käyttöä ohjaamalla ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.02i
LC01.01o
LD01.01i
LF06i
MG01.03i
MG05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Erityissuojelua vaativat vesistöt. Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietintö. Työryhmän mietintö 63 1992. - Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Helsinki 1992. 176 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: erityissuojelu, suojeluarvo, vesistöt, valuma-alueet, suojelun keinot) Marko Jaakola, maastokäynti kesä 1996. Tietokantatäydennys 2016: Kilpiä, A: 2006: Siiponjoen YSA-alueiden inventointiraportti. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS-tietokannat, luontotyyppiaineisto.15.11.2013 Mäkinen & al: 2011: Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat. Suomen ympäristö 32/2011. Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä). 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI1494.00
FI156.00

5.3 Site designation (optional)

Koko Siiponjoen dyynialue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Siiponjoen varrella, HSO-alueella, on kaksi erillistä pientä lehtoaluetta, jotka kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Siiponjoki on koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö ja kuuluu lisäksi erityissuojelua vaativiin vesistöhin. Siiponjoen lehtojen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja dyynialueen suojelu toteutetaan maa-aineslain nojalla. Siiponjoen vesialueen suojelu toteutetaan koskiensuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2012: Kalajoen rannikon Natura 2000 -kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2012-2022. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 119.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY