Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1001012

1.3 Site name

Linjasalmenneva

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.598100
Latitude:63.408600

2.2 Area [ha]

2656.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      113  0.00 
3260  info      1.67  0.00 
7110  info      133  0.00 
7140  info      160  0.00 
7160  info      0.07  0.00 
7230  info      2.1  0.00 
7310  info      1350  0.00 
9010  info      610  0.00 
9080  info      1.1  0.00 
91D0  info      266  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra           
M1937Rangifer tarandus fennicus    11  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A054Anas acuta             
A055Anas querquedula             
A039Anser fabalis                   
Fu  Antrodia pulvinascens                   
A061Aythya fuligula                   
A104Bonasa bonasia    11  50           
Carex buxbaumii                   
Carex livida                   
Carex panicea                   
Chamaedaphne calyculata                   
A082Circus cyaneus             
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Eriophorum gracile                   
Juncus stygius                   
A260Motacilla flava                   
Pedicularis sceptrum-carolinum                   
A548Perisoreus infaustus             
A007Podiceps auritus             
Potentilla erecta                   
Selaginella selaginoides                   
A108Tetrao urogallus    11  50           
A166Tringa glareola    11  50           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N0764.00
N1715.00
N1917.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde on laaja ja monipuolinen luonnontilaisten soiden ja vanhojen luonnonmetsien mosaiikki. Suot ovat edustavia pienimuotoisia aapasoita. Kohteen vanhan metsän alueet sisältävät runsaasti lehtipuuta (mm. haapaa). Alue on kokonaisuutena tärkeä soiden ja vanhojen metsien lajistolle. Linjasalmennevan/Pohjoisnevan soidensuojelualue on luonteeltaan karua Suomenselän ylänköä, jota luonnehtivat varsinkin hyvin vanhaa ja vaihtelevaa metsää kasvavat suosarakkeet. Alueella on myös kolme pienvettä ja kaksi luonnonpuroa. Pienvesistä Vähä Tynnyrijärven pesivä linnusto on alueen runsain. Iso-Valvatti on järvestä umpeenkasvun seurauksena syntynyt suo. Sen vedenpinta on laskettu ja nostolla sen lintuvesiarvoa voisi parantaa. Suon lounais- ja koillisreunoilla on koivulettoja. Avosuon reunoilla esiintyy myös lähteitä ja lähdesoita. Kasvillisuus on edustava ja monilajista. Perhon kunnan puolella on ainoa kunnan alueella tunnettu nuijasaran kasvupaikka. Suolla kasvaa myös valtakunnallisesti uhanalainen kaitakämmekkä sekä muita alueellisesti uhanalaisia kasveja kuten mähkä, kaarlenvaltikka, punakämmekkä ja hirssisara sekä muita harvinaisia tai muuten tärkeitä lajeja kuten halava ja tervaleppä jne. Suo on lisäksi arvokas linnustonsa vuoksi, mm. mustakurkku-uikku, laulujoutsen, kurki, liro, härkälintu, useita sorsalajeja sekä nauru- ja pikkulokkikolonioita pesivät suolla. Myös metsäpeuroja esiintyy alueella. Vähä-Valvatti on edustava rakentamaton humusvesi. Sen rannoilla esiintyy joitakin kuvioita seudun parhaita luonnonsuojelualueiden ulkopuolisia boreaalisia luonnonmetsiä. Järveä ympäröivät suot ovat luonnontilaisia aapasoita. Alueen itälaidassa on Vuorenkankaan vanhan metsän alue. Koivusalmenneva on aapasuo ja sen keskustassa vallitsevat kalvakka- ja lyhytkorsinevat. Reunoilla on karuja nevarämeitä, isovarpurämeitä ja rahkarämeitä. Suon sarakkeissa osassa on vanhaa mäntyvaltaista metsää. Suon läpäisevät Koikeropuro ja Kivestönpuro ovat edustavia pienvesiä. Koikeronpuronvarsi on edustava vanhan metsän alue. Suon linnusto on melko edustava, mutta parimäärät ovat alhaisia. Lounaisosassa oleva metsäsaareke on metsätalouskäytössä ja sen suojelu toteutetaan metsälain nojalla. Salmijärvien alue Koivusalmennnevan itäpuolella on vanhan metsän suojelualue, kuten myöskin Koikeronpuronvarsi nevan pohjoispuolella sekä Karhulamminnevan reuna kohteen länsiosassa.

4.2 Quality and importance

Alue on hyvin luonnontilassa säilynyt soiden, vanhojen metsien ja pienvesien mosaiikki, joka on lajistolle hyvin arvokas. Kohteella esiintyy monta valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisia lajeja. Alue kuuluu myös metsäpeuran esiintymisalueisiin. 3.3. Muut tärkeät lajit: kaitakämmekkä on valtakunnallisesti uhanalainen ja kaarlenvaltikka, hoikkavilla, nuija-, vaalea- ja hirssisara ovat alueellisesti uhanalaisia. Muut lajit D merkinnällä ovat muuten harvinaisia. Paikoitellen reunametsien hakkuut ja reunaojitukset vaikuttavat alueen luonnontilaan. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02o
LB02.02o
LD01.01i
LJ02.01i
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ustinov, A. & Raatikainen, M. 1991: Lestijärven ja Toholammin uhanalaiset putkilokasvit. -Jyväskylän biologian laitoksen tiedonantoja 61. Jyväskylä 1991. (Julkaistu artikkeli) Hallman, J. & Raatikainen, M. 1992: Halsuan ja Perhon uhanalaiset putkilokasvit. -Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja. Soidensuojelun perusohjelman täydennys: Raimo Heikkilä. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0050.00
FI0350.00

5.3 Site designation (optional)

Linjasalmenneva on lailla tai asetuksella perustettu soidensuojelualue. Linjasalmennevan ojitusrauhoitusalue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelu- ohjelmaan ja Salmijärvien alue, Karhulamminnevan reuna sekä Koikeronpuronvarsi kuuluvat valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Täydennsykohteina on liitetty Iso-Valvatin SSO-täydennys ja Piilihaudankankaan vanhojen metsien täydennyskohde sekä muita tärkeinä pidettyjä reuna-alueita. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla lukuunottamatta metsätalouskäytössä oleva metsäsarake Koivusalmennevalla, jonka suojelu toteutetaan metsälain nojalla (29 ha).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Yli-Tuomi, Ismo 2010: Hangasnevan-Säästöpiirinnevan, Linjalamminkankaan, Linjasalmennevan ja Lehtosenjärven Natura 2000 -alueiden metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus 5317/42/2009.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY