Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1100402

1.3 Site name

Joutsensuo-Vareputaanojanlehto

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.408100
Latitude:65.225600

2.2 Area [ha]

41.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.4  0.00 
7110  info      30  0.00 
7230  info      6.8  0.00 
9050  info      4.6  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    25  30  area     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex elongata                   
Carex heleonastes                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Galium triflorum                   
Hammarbya paludosa                   
Hydrocharis morsus-ranae                   
Potamogeton friesii                   
Stellaria crassifolia                   
Stratiotes aloides                   
Thelypteris palustris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0787.00
N1712.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Joutsensuo ja Vareputaanojanlehto sijaitsevat Kiimingin liuskejaksolla, jonka kivilajeja ovat kvartsiitti, fylliitti, kvartsi-maasälpäliuskeet ja emäksiset vulkaniitit. Joutsensuon luoteisosassa on keidassuota. Itä- ja eteläosassa on lettoja (LK, LR, VL, RiL), joiden reunamilla on lähteisiä ja luhtaisia ruoho- ja heinäkorpia. Uhanalaisista suotyypeistä esiintyy lähteistä ruoho- ja heinäkorpea (LäRhK) ja koivulettoa (KoL). Joutsensuon erikoisuutena ovat ravinteisten suotyyppien luhtaiset ja lähteiset variantit. Suota ympäröivät kivennäismaat ovat paikon reheviä, alueella on mm. käenkaali-oravanmarjatyypin metsää. Joutsensuon keidassuo on vielä melko nuori ja kehittymätön, joten se on tasainen, eikä reunaluisua ole juurikaan havaittavissa. Suon reunan luhtavaikutteiset korvet ovat ilmeisesti jäänteitä suota edeltäneistä järven rantaluhdista. Ravinteisuuden ansiosta suolla esiintyy useita eteläisiä kasvilajeja. Vareputaanojan lehto on rinnelehtoalue, jonka kasvillisuus on pääosin tuoretta ja melko kivistä metsäkurjenpolvi-käenkaali-lillukkatyypin (GORT) lehtoa. Lehtokasvillisuuden rehevyyteen vaikuttavat Joutsensuolta valuvat ravinteiset vedet. Puusto on kuusivaltaista, seassa on runsaasti järeitä haapoja. Alueella on myös tervaleppää. Vareputaanojan lehdossa on Haukiputaan ainut lehtomataraesiintymä.

4.2 Quality and importance

Joutsensuo on pieni, mutta hyvin monipuolinen keidassuon, lettojen ja puustoisten soiden muodostama alue, jolla arvokkainta ovat suon kasvillisuus ja kasvisto. Linnusto ei ole merkittävä, koska alue on rautatien ja moottoritien välissä. Joutsensuolla on alueen pienuudesta huolimatta erittäin laaja suotyyppivalikoima. Se on kurkien muuttoaikainen levähdyspaikka. Teeret ovat käyttäneet keidassuon keskustaa soidinpaikkana. Vareputaanojan lehtomatara-esiintymä on yksi Perämerta lähimpänä olevia esiintymiä ja ainut esiintymä Haukiputaalla. Kohdassa 3.3 perustelu D on lehtomataran, suovalkun, sahalehden ja nevaimarteen osalta alueellinen uhanalaisuus, muiden lajien osalta alueellinen harvinaisuus. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LD01o
LD02i
MJ02.01b
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private25
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hyvärinen, M. 1986: Haukiputaan Joutsensuon kasvillisuudesta. -Pro gradu-tutkielma. Oulun yliopisto. Kasvitieteen laitos. 49 s.+liitteet. Kovanen, T./Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Muistio 2.8.2000. Lehtojensuojelutyöryhmä 1988: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. - Komiteanmietintö 1988:16. 279s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: lehdot, lehtojensuojelu,lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) BirdLife Suomen ja Syken IBA-laskennat v.1996. Lähteet vuoden 2000 jälkeen: Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5.3.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Joutsensuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan ja Vareputaanojan lehto valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Joutsensuon ja Vareputaanojan lehdon suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY