Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1101616

1.3 Site name

Kitka

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.691700
Latitude:66.154400

2.2 Area [ha]

12413.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      11283  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.005  0.00 
7230  info      0.1  0.00 
8230  info      0.1  0.00 
9010  info      100  0.00 
9050  info      0.1  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta           
BA056Anas clypeata           
BA055Anas querquedula           
BA169Arenaria interpres           
BA169Arenaria interpres           
BA146Calidris temminckii           
BA038Cygnus cygnus       
BA098Falco columbarius    10     
BA099Falco subbuteo           
BA096Falco tinnunculus           
BA002Gavia arctica    51  100     
BA001Gavia stellata       
BA640Larus fuscus fuscus    28  28     
BA177Larus minutus           
BA066Melanitta fusca       
BA065Melanitta nigra           
BA068Mergus albellus           
BA260Motacilla flava         
BA170Phalaropus lobatus    males     
BA006Podiceps grisegena           
BA193Sterna hirundo    51  100     
BA194Sterna paradisaea    51  100     
BA108Tetrao urogallus    cmales     
BA166Tringa glareola    11  50     
BA162Tringa totanus           
BA162Tringa totanus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Callitriche hermaphroditica                   
Carex viridula var. pulchella                   
Equisetum scirpoides                   
Equisetum variegatum                   
Littorella uniflora                   
Primula stricta                   
1214Rana arvalis    11  50           
Salmo trutta m. lacustris                   
Saxifraga cespitosa                   
Saxifraga nivalis                   
Thymallus thymallus (Pohjois-Suomen kannat)                   
Viola palustris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0691.00
N179.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kitkan suurjärvi koostuu kahdesta osasta, Yli- ja Ali-Kitkasta, Natura-alue on osa Yli-Kitkaa. Kitkajärvi on osa Koutajoen vesistöä, joka laskee vetensä itään. Järvi on säännöstelemätön ja luonnontilainen suurjärvi, jolle tyypillisiä ovat ulapat, matalikot ja syvänteet. Supra-akvaattisella alueella sijaitseva Kitka on vähintään 9400-9500 vuotta vanha liuskainen järvi. Laajan järvialtaan muodostuminen johtuu suureksi osaksi muinaisten kallioperäliikuntojen luomista murroksista ja vajoamista. Suurimmat syvänteet ulottuvat 48 metriin. Suurimmat selät Natura-alueella ovat Turjanselkä, Luonselkä, Vasikkaselkä ja Tolvanselkä. Järvi on erittäin kirkasvetinen ja kohtalaisen luonnontilainen, erittäin edustava karu järvi, jota kutsutaan Euroopan suurimmaksi lähteeksi. Kallioperältään järvi on vaihtelevaa liuskevyöhykettä, jossa esiintyy paikoin kvartsiitin ohella myös emäksisiä kivilajeja ja dolomiittia. Järven yleisilme on karu, mutta ravinteisesta kallioperästä hyötyviä harvinaisia murtovesikasvilajeja kuten merivitaa, uposvesitähteä ja näkinpartaisista Chara asperaa esiintyy paikoin. Tyypillisimpiä alueen vesikasveja ovat pohjaruusukekasvit kuten nuottaruoho, lahnaruohot sekä harvinainen raani. Rannat ovat monimuotoisia; hiekka- ja pienikivisiä rantoja on runsaasti. Matalikoilla myös ajoittain paljastuvat kiviröykkiöt ja hiekkasärkät ovat tyypillisiä. Pikku luotoja sekä pieniä saaria on myös runsaasti. Kitkan pesimälinnustoa luonnehtivat karuille järville ominaiset lajit, kuten kuikka, selkälokki sekä kala- ja lapintiira, jotka esiintyvät alueella runsaslukuisina.

4.2 Quality and importance

Järven linnusto on monipuolinen ja sisältää monia harvinaisuuksia sekä uhanalaisia lajeja. Karuille järville ominaiset lajit, kuten selkälokki, kuikka, kala- ja lapintiira esiintyvät alueella runsaina. Pesimälajistossa on useita kannoiltaan vähentyneitä vesilintulajeja. Järven kalastoon kuuluvat alkuperäiset harjus-, taimen- ja siikakannat. Järvi on arvokas tutkimus- ja opetuskohde. Se on valittu kansainväliseen Project Aqua-ohjelmaan. Se on kuulunut mm. Lauri Mariston tutkimiin kasvitieteellisen järvityyppiluokituksen avainkohteisiin. Lisäksi Kitka on Suomen ainoa suurjärvi, jonka vedenkorkeutta ei säännöstellä eikä muuteta. Järveä on laskettu vuonna 1871. Asutuksen läheisyydessä olevissa lahdissa kasvilajistossa näkyy merkkejä rehevöitymisestä. Siitä huolimatta järven veden laatu on erinomainen. Mantereen ja suurimpien saarien metsiä on käsitelty. Peruste D kohdassa 3.3: Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty alueellisesti uhanalainen mätäsrikko ja muita harvinaisempia lajeja. Asutuksen ja lomamökkeilyn aiheuttama jätekuormitus muuttaa paikoitellen veden ravinnetasapainoa. Lintusaarilla pesimäaikainen liikkuminen häiritsee pesintää. Myös lisääntyvä lomarakentaminen uhkaa yhä enenevässä määrin alueen luonnontilan säilymistä. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02b
LE01.04o
MG05i
MH01o
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private89
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Mäkelä J. : Kitkajärven luonnonarvojen selvitystä v. 1993 - 94. Ketola Heikki : Omia ja muilta henkilöiltä koottuja julkaisemattomia havaintoja v. 1990 - 96. Metsähallitus. Tietokantatäydennys 2016: Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat. Ympäristöhallinto 2014: Suomen raportti EUlle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007-2013. www.ymparisto.fi/Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi, MHGIS ja YSAGIS -tietokannat., luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (eliölajit –tietojärjestelmä) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue on rantojensuojeluohjelmassa, jonka suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. Kitka on koskiensuojelualilla suojeltu vesistö.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ei ole.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY