Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1101627

1.3 Site name

Särkiperä - Löyhkönen - Antinvaara

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.298600
Latitude:66.135300

2.2 Area [ha]

799.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.00 
3160  info      96  0.00 
3260  info      16  0.00 
7140  info      30  0.00 
7220  info      0.1  0.00 
7230  info      250  0.00 
7310  info      250  0.00 
9010  info      40  0.00 
9050  info      40  0.00 
91D0  info      70  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA055Anas querquedula       
BA039Anser fabalis    101  250     
BA039Anser fabalis       
BA222Asio flammeus       
BA104Bonasa bonasia    16     
BA087Buteo buteo       
BA145Calidris minuta           
BA146Calidris temminckii           
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus    51  100     
BA038Cygnus cygnus       
BA542Emberiza rustica    11  19     
BA098Falco columbarius       
BA002Gavia arctica       
BA001Gavia stellata       
BA127Grus grus       
P6216Hamatocaulis vernicosus    area     
BA640Larus fuscus fuscus       
BA150Limicola falcinellus       
BA152Lymnocryptes minimus       
BA068Mergus albellus       
BA260Motacilla flava    14  22     
BA170Phalaropus lobatus           
BA151Philomachus pugnax    101  250     
BA151Philomachus pugnax           
BA605Phylloscopus borealis       
BA140Pluvialis apricaria       
BA193Sterna hirundo    11  50     
BA194Sterna paradisaea    11  50     
BA534Tarsiger cyanurus       
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola    24  36     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A050Anas penelope    11  50           
A041Anser albifrons             
A040Anser brachyrhynchus             
Antennaria dioica                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
Eriophorum brachyantherum                   
Leiocolea bantriensis                   
Palustriella decipiens                   
Palustriella falcata                   
Philonotis calcarea                   
Schoenus ferrugineus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0614.00
N0761.00
N1715.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alueen rinneletot ja -lehdot sekä järvenrantasuot lajistoineen ovat erittäin edustavia paikoin havaittavasta maankäyttöhistoriastaan huolimatta. Alueen sisävesiluontotyypit ovat monipuolisia: kohteella on runsaasti pikkupuroja, huurresammallähteitä ja erityyppisiä lampia. Alue on erityisen tärkeä myös uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston suojelussa: lajistoyhdistelmät ovat Kuusamon oloissa poikkeukselliset.

4.2 Quality and importance

Alue on tärkeä ravinteisten metsä- ja suoympäristöjen sekä monimuotoisten pienvesien muodostama kokonaisuus, joka on myös lajistonsa ansiosta merkittävä. Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- tai hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.03i
LB02b
LG01.03i
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private19
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ketola Heikki 1996: H. Hautalalta, J. Mäkelältä, M. Ryhdältä ja H. Seppäseltä koottuja lintuhavaintoja vuosilta 1985 - 96. Kovanen, T./Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Muistio 2.8.2000. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet -tietojärjestelmä. 2. suunnittelukausi) 20.2.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Sinipyrstön pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain ajanjaksolla 1998-2013. Excel-taulukko. Metsähallitus. 25.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue on suurimmaksi osaksi soidensuojelun perusohjelmassa. Lisäksi siihen sisältyy pienialainen lehtojensuojeluohjelman kohde. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Valtavaara-Pyhävaaran ja Särkiperä-Löyhkönen-Antinvaaran hoito- ja käyttösuunnitelma 2012–2022 on vahvistettavana YM:ssä.
Link: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Hoidonjakaytonsuunnittelusuojelualueilla/Valtavaara/Sivut/default.aspx

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY