Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI1200706

1.3 Site name

Louhensuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.240000
Latitude:65.026400

2.2 Area [ha]

599.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3210  info      13  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7140  info      11  0.00 
7160  info      0.05  0.00 
7230  info      0.3  0.00 
7310  info      51  0.00 
9010  info      341  0.00 
9050  info      0.2  0.00 
9080  info      0.1  0.00 
91D0  info      164  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans           
P1972Ranunculus lapponicus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Cicerbita alpina                   
Fu  Cinereomyces lenis                   
Lobaria pulmonaria                   
Fu  Phellinus chrysoloma                   
Fu  Phellinus ferrugineofuscus                   
Fu  Phellinus lundellii                   
Fu  Phellinus nigrolimitatus                   
Ranunculus hyperboreus                   
Salix pentandra                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0733.00
N1767.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Louhensuon alue on suhteellisen laaja ja yhtenäinen suo- ja metsäalue, jolla on monenlaisia luontotyyppejä jokivarsista vaaranrinteisiin. Omaleimaisinta alueella lienee varsinaisen Louhensuon laaja suovaltainen erilaisten luonnontilaisten avosoiden, rämeiden, rämekorpien ja korpien sekä pienialaisten kankaiden muodostama kokonaisuus. Alueen pohjoisosan kankaat ovat osin kuivahkoja kankaita, muuten runsaspuustoiset metsät ovat lähinnä erilaisia kuusikoita. Luokkalanpuron varsi on lähes koko matkalta rehevää korpea, jossa on paikoin lähteisyyttä. Eteläosassa on pääosin tuoretta kangasmetsää. Kuivahkoa kangasta on hieman harjanteilla ja Honkavaaran laella. Paikoin rinteissä on soistuneita notkoja ja ruohoisia juotteja. Honkavaaran itäosa on suurelta osin korpea, kuten myös Tikkasuon itäpuolinen rinne. Suurimmalta osalta rämeet ovat karuja, mutta Havukkasuolla on myös lettoista rämettä. Koko alueella pääosa metsistä on kuusivaltaisia ja vanhoja. Järeää, ikääntynyttä mäntyvaltaista puustoa on joillakin kuivahkon kankaan kuviolilla. Aikaisemman puustosukupolven mäntyjä löytyi vain yksittäin. Puusto on Honkavaaran seudulla ja paikoin muuallakin melko järeää, mutta pohjoispuoliskossa soistuneisuus on usein rajoittanut puiden kasvua. Kuusikot ovat tiheitä, tosin etenkin soistuneimmilla paikoilla vaihtelevan aukkoisia. Vanhoja sammaloituneita kantoja on koko alueella. Alueen pohjoispuoliskon kuusikoissa on koivu varsin runsaana ja se on järeää. Raitaa esiintyy ja Luokkalanpuron lähellä kasvaa useita halavia. Honkavaaran-Piippuahon alueella on runsaasti suuria haapoja, paikoin jopa kymmeniä hehtaarilla. Samoin vanhaa raitaa on tavanomaista runsaammin. Lahopuuta on kaikkialla metsänkuvassa näkyvästi, mutta vaihtelut kuvioiden välillä ovat kohtalaisia. Koivupökkelöitä on yleensä runsaasti. Keloja on harvaan. Maapuustossakin koivua on runsaasti, mutta paikoin ohutta kuusta on paljon. Järeitä mänty- ja koivumaapuita on kohtalaisesti. Joillakin kuvioilla on yksittäin APS-mäntymaapuita. Raita-, haapa- ja halavamaapuita on siellä, missä näitä puita on elävänäkin. niiden osuus lahopuustosta on kuitenkin suurempi kuin elävästä puustosta.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
MD01.02i
LF01o
LJ01.03i
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsähallitus, Kainuun puistoalue Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY