Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1301506

1.3 Site name

Kuoskunjärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.305800
Latitude:67.233600

2.2 Area [ha]

77.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      54  0.00 
7140  info      7.7  0.00 
91D0  info      11.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10     
BA054Anas acuta       
BA039Anser fabalis    11  50     
BA039Anser fabalis       
BA061Aythya fuligula    17  17     
BA038Cygnus cygnus       
BA002Gavia arctica       
BA127Grus grus       
P6216Hamatocaulis vernicosus    area     
BA272Luscinia svecica       
BA152Lymnocryptes minimus       
BA065Melanitta nigra       
BA068Mergus albellus       
BA260Motacilla flava    10     
BA170Phalaropus lobatus    11  50     
BA170Phalaropus lobatus       
BA151Philomachus pugnax    51  100     
BA151Philomachus pugnax    10     
BA194Sterna paradisaea       
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola    51  100     
BA166Tringa glareola    11  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope    51  100             
A053Anas platyrhynchos    11  50             
A067Bucephala clangula    11  50             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0655.00
N0745.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kuoskunjärvi on valuma-alueeltaan pieni Tenniöjoen alaosan vesistöalueeseen (65.461) kuuluva järvi. Rannat ovat melko alavia, ja järveä reunustavat pääasiassa aapasoiden reunarämeet ja -korvet. Rannoilla on laajoja saraniittyjä, joiden leveys vaihtelee 5-50 metriä. Runsain saralaji on pullosara (Carex rostrata), kohtalaisen paljon on myös vesisaraa (Carex aquatilis) ja liereäsaraa (Carex diandra). Saraikkoalueet ovat laajalti melko rikkonaisia ja niiden reunamilla kasvaa runsaasti raatetta (Menyanthes trifoliata), kurjenjalkaa (Potentilla palustris) ja terttualpia (Lysimachia thyrsiflora). Runsain uposlehtinen kasvi on purovita (Potamogeton alpinus), jota esiintyy kauttaaltaan allikoiden pohjassa ja matalilla ranta-alueilla. Huomattavimmat kelluslehtiset kasvustot ovat palpakoita. Muita runsaimpana esiintyviä vesikasvilajeja ovat vesikuusi (Hippuris vulgaris) ja ahvenvita (Potamogeton perfoliatus). Järven rannoilla on vanhoja latoja, jotka kertovat järveltä aikoinaan niitetyn kortetta.

4.2 Quality and importance

Kesällä 1996 tehdyn IBA-kartoituksen perusteella järvi on yksi Itä-Lapin tärkeimmistä lintuvesistä. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 53 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alueella pesii 6 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 2 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 24. Alueella on merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka III) järville kerääntyvien vesilintujen määrän perusteella. Pitkällä aikavälillä järven umpeenkasvu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristö-keskus. Helsinki. 53 s. Laskenta- ja havaintoaineisto. Lapin ympäristökeskuksen lintuvesiarkisto (arkistotunnus 1300J0042). Rovaniemi. (liitteenä myös havaintotiedot) IBA -kartoitus kesällä 1996. (julkaisematon selvitys, Lapin ympäristökeskus) Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s. Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. Linnut 31(3):8-19. Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s. Tietokantatäydennys 2016: Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 10.3.2014 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kuoskunjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alue tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain keinoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY