Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1301811

1.3 Site name

Suuripään alue

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.930300
Latitude:65.990800

2.2 Area [ha]

4278.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      90  0.00 
3210  info      42  0.00 
7110  info      170  0.00 
7230  info      1641.79  0.00 
7310  info      2880  0.00 
9010  info      160  0.00 
9050  info      20  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      610  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    10  10     
BA039Anser fabalis    10  10     
BA222Asio flammeus    10  10     
BA061Aythya fuligula       
BA104Bonasa bonasia    12  23     
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus       
BA236Dryocopus martius       
BA542Emberiza rustica           
BA099Falco subbuteo       
BA096Falco tinnunculus       
BA002Gavia arctica       
BA127Grus grus    14  19     
P6216Hamatocaulis vernicosus    10  area     
BA177Larus minutus       
BA179Larus ridibundus    20  20     
BA150Limicola falcinellus    36  53     
BA152Lymnocryptes minimus    12     
P1389Meesia longiseta           
BA068Mergus albellus       
BA260Motacilla flava    108  173     
BA170Phalaropus lobatus       
BA151Philomachus pugnax    14  21     
BA241Picoides tridactylus       
BA140Pluvialis apricaria    12  17     
BA007Podiceps auritus       
P1972Ranunculus lapponicus    10  grids1x1     
BA193Sterna hirundo       
BA456Surnia ulula       
BA107Tetrao tetrix    31  44     
BA108Tetrao urogallus    10  10     
BA161Tringa erythropus       
BA166Tringa glareola    160  240     
BA162Tringa totanus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Antrodia pulvinascens                   
Bryum pseudotriquetrum var. neodamense                   
Carex heleonastes                   
Carex viridula var. bergrothii                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Dactylorhiza lapponica                   
1361Lynx lynx                   
Moerckia hibernica                   
A160Numenius arquata    50  50           
Fu  Polyporus pseudobetulinus                   
A275Saxicola rubetra    30  30           
A164Tringa nebularia    20  20           
Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N0750.00
N1730.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Suuripään suoalue on tyypiltään enimmäkseen rimpinevaa ja lyhytkortista nevaa. Myös suursaranevaa esiintyy. Rimmet ovat suon keskustassa ruoppa- ja sararimpiä. Suon itäpuolella rimmet ovat melko ravinteisia. Yleisiä lajeja itäosan rimmillä ovat mm. järviruoko ja suoputki. Jänteet ovat matalia. Saaranjoen varsilla sijaitseva lehtoalue on kapea, mutta edustava ja erämainen. joessa on paljon lamparemaisia suvantoja, välissä pieniä koskia ja niiden alla niittyjä. Kasvillisuus on pääosaksi rehevää tulvalehtoa, lisänä GOFiT- (metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppi) ja GOMaT-lehtoja (kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi) sekä reheviä korpia. Jokivarren puusto on lehtipuuvaltaista: harmaaleppä, koivu, haapa, pihlaja, raita ja halava; joukossa myös kuusta.

4.2 Quality and importance

Tärkeä Lapin kolmion suo-ja lehtokohde. Alueella kasvaa mm. kurjenmiekkaa ja soikkokaksikkoa. Uhkana - metsätalous Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private8
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Henkilökohtaiset havainnot: uhanalainen laji (elokuu 2000, T. Ollila/ MH), palokärki (toukokuu 2000, P. Lundvall/ LAP), ilves ja karhu (I.Kojola/ RKTL), karhu (syyskuu 1997 E. Heikkonen/ LAP) Komiteanmietintö 1988:16. Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. LAP:n katselmus Multamaan tilalla 5.10.2000 LAP:n ja MH:n katselmus Saksanmaan palstalla 27.6.2000 Räinä,P. etal 2000: Lapin lintuvedet -linnusto,tila ja suojelu. Käsikirjoitus. Pentti Rauhalan v. 1998 tekemät linnuston linjalaskennat. Soidensuojelun perusohjelmaa varten tehdyt selvitykset. (julkaisematon selvitys, Lapin ympäristökeskus). Tietokantapäivitys 2016 Suuripään Natura 2000 -alueen kivennäismaiden ennallistamissuunnitelma. 2003. Lapin luontopalvelut. Soiden ennallistamissuunnitelma. Suuripää FI 1301811. 2012. Lapin luontopalvelut. Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 27.2.2014 Riikka Juutinen suull. 16.4.2014 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suuripään alue käsittää: -soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvan Suuripään alueen, -lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvan Saaranjoen lehtoalueen, -lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvan Joutsijärven sekä -ohjelmiin kuulumattomia alueita Suuripään soidensuojeluohjelmaan kuuluvan alueen keskellä n. 950 ha Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Suuripään soiden ennallistamissuunnitelma 2003, 2011, 2013 (YSA 128125)
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY