Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1301911

1.3 Site name

Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.261900
Latitude:65.788100

2.2 Area [ha]

440.0000

2.3 Marine area [%]

70.2000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      330  0.00 
1630  info      0.00 
9030  info      35  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    101  250     
BA054Anas acuta    10     
BA056Anas clypeata    10     
BA055Anas querquedula       
BA051Anas strepera       
BA039Anser fabalis    50     
BA222Asio flammeus       
BA062Aythya marila    20     
BA146Calidris temminckii    16     
BA146Calidris temminckii       
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus       
BA038Cygnus cygnus    200  450     
BA038Cygnus cygnus       
BA103Falco peregrinus       
BA099Falco subbuteo       
BA127Grus grus    10     
BA127Grus grus       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA177Larus minutus    10  200     
BA177Larus minutus    20  75     
BA179Larus ridibundus    50  200     
BA179Larus ridibundus    80     
BA157Limosa lapponica    110     
BA272Luscinia svecica           
BA152Lymnocryptes minimus       
BA066Melanitta fusca       
BA065Melanitta nigra    100  500     
BA068Mergus albellus       
P1962Moehringia lateriflora    400  600  fstems     
BA260Motacilla flava       
BA094Pandion haliaetus       
P1966Persicaria foliosa    2000  4000     
BA170Phalaropus lobatus    10     
BA151Philomachus pugnax    50  200     
BA151Philomachus pugnax       
BA007Podiceps auritus       
P1968Primula nutans           
BA193Sterna hirundo    10     
BA194Sterna paradisaea    10     
BA161Tringa erythropus    40     
BA166Tringa glareola    50  500     
BA166Tringa glareola       
BA162Tringa totanus    10     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope    11  50             
A053Anas platyrhynchos    11  50             
A043Anser anser    11  50             
A061Aythya fuligula    101  250             
A067Bucephala clangula               
Coregonus lavaretus f. lavaretus                   
A070Mergus merganser    1001  5000             
A069Mergus serrator    10             
Salmo salar                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0275.00
N052.00
N0715.00
N083.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on Tornionjoen sivuhaarojen ja Liakanjoen matalaa jokisuistoa. Pajukari on tyypillinen maankohoamisrannikon saari, jonka sisäosissa on katajikkonummea sekä pihlaja-, tuomi,- ja leppävaltaista metsää. Pienemmät saaret kasvavat pensaikkoa ja kaikkia saaria kiertää kapea niittyvyö. Suurin osa vesialueesta on noin metrin syvyistä. Loppukesällä siitä noin 20% on järvikaislakasvuston peittämää ja lähes joka paikassa kasvaa upos- ja kelluslehtisiä vesikasveja. Alkunkarinlahden alue on entistä Tornionjoen maatuvaa lasku-uomaa, jossa vedenpinta vaihtelee tulvan ja meriveden korkeuden mukaan. Alue on kosteikkoa, jossa kasvaa pa. saraikkoa ja muuta luhtakasvillisuutta (mm. kurjenjalka (Potentilla palustris), luhtakastikka (Calamagrostis stricta), kalla (Calla palustris), järvikorte (Equisetum fluviatile), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora).

4.2 Quality and importance

Pesimälinnuston perusteella alue on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 29. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 82 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alueella pesii 7 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 2 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Alue on kansainvälisesti arvokas muutonaikainen ruokailu- ja levähdysalue (luokka I) ja hyvin huomattava sulkasadonaikainen kerääntymisalue (luokka I) kohteelle kerääntyvien vesilintumäärien perusteella. Vedenpinta vaihtelee tulvan ja meriveden korkeuden mukaan. Alkunkarinlahti on nopeasti maatumassa. Alkunkarin vesipintaa on nostettu kolmen pohjapadon avulla sekä ruopattu vesisyvyyden kasvattamiseksi. Alueelle on rakennettu tekosaaria. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private95
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajitietokanta. Asanti, T., Gustafsson, E., Hongell, H., Hottola, P., Mikkola-Roos, M., Osara, M., Ylimaunu, J. ja Yrjölä, R. 2003: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo. - Suomen ympäristö 596. Suomen ympäristö-keskus. Helsinki. 53 s. Laskenta- ja havaintoaineisto. Lapin ympäristökeskuksen lintuvesiarkisto (arkistotunnus 1300J0042). Rovaniemi. (liitteenä myös havaintotiedot) IBA-kartoitus 1996-1997. (julkaisematon selvitys, Lapin ympäristöpiiri) Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.- Komiteanmietintö 1981:32. Maa ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. 197 s. Mikkola-Roos, M. 1996: Kosteikkojen linnuston suojeluarvo - uusi menetelmä arviointiin. -Linnut 31(3):8-19. Rauhala, P. (toim). 1992. Tornion arvokkaimmat linnustokohteet. Tornion kaupunki. Ympäristöjulkaisu 1992. 22 s. Rauhala, P. 1994: Kemi-Tornion seudun linnusto 2. Raahen Kirjatyö Oy 1994. 280 s. Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s. Lapin ympäristökeskus 1999. Alkunkarinlahden lintuvesikunnostus. Tornio. - Suunnitelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. Kuoppala Minna 2000. Alkunkarinlahden kunnostusalueen merenrantaniittyjen inventointi 2000. - Tutkimusraportti. Lapin ympäristökeskus. 7 s. 1 liite. Kääriäinen, S. 1999. Alkunkarinlahden kasvillisuuskartoitus 1997. - Raportti. Alkunkarinlahden kunnostussuunnitelman liitteenä. Lapin ympäristökeskus. 16 s. + liitt. Tietokantatäydennys 2016: BirdLife Suomi 2003, 2007: IBA-kartoitukset. BirdLife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. -Raportti 4/2014. Suomen ympäristökeskus: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 10.3.2014 Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. Viitattu 2014. www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinlajiraportit.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lapin ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lapin ympäristökeskus on tehnyt alueelle lintuvesien kunnostussuunnitelman, jonka toimenpiteitä on toteutettu vuosina 2000 ja 2001. Alkunkarinlahden vesipintaa on nostettu kolmen pohjapadon avulla. Aluetta on myös ruopattu vesisyvyyden kasvattamiseksi ja lahdelle on rakennettu tekosaaria. Lapin ympäristökeskus 1999. Alkunkarinlahden lintuvesikunnostus. Tornio. - Suunnitelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY