Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBF20039

1.3 Site name

Nyugat-Göcsej

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.525556
Latitude:46.780556

2.2 Area [ha]

4524.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      45.25  0.00 
6430  info      9.05  0.00 
6440  info      135.74  0.00 
6510  info      226.23  0.00 
9130  info      90.49  0.00 
91E0  info      180.98  0.00 
91K0  info      452.46  0.00 
91L0  info      1809.84  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    200  200     
A1188Bombina bombina    1000  1000           
A1193Bombina variegata    300  300           
I1088Cerambyx cerdo           
I1086Cucujus cinnaberinus           
I1065Euphydryas aurinia           
I1083Lucanus cervus           
M1323Myotis bechsteinii    300  300     
M1321Myotis emarginatus                 
M1324Myotis myotis    300  300     
F1134Rhodeus sericeus amarus           
A1993Triturus dobrogicus    1000  1000     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aconitum vulparia    500  500               
Aruncus sylvestris    1000  1000               
Carlina acaulis    400  400               
Cyclamen purpurascens    100000  100000               
Dactylorhiza majalis    200  200               
Daphne cneorum ssp. arbusculaides    50  50               
Daphne mezereum    500  500               
Dryopteris carthusiana    5000  5000               
Epipactis helleborine    3500  3500               
Epipactis purpurascens    2000  2000               
Erythronium dens-canis    4000  4000               
Leucojum vernum    500  500               
Polystichum aculeatum    50  50               
Scilla bifolia ssp. aggr.    5000  5000               
Vicia oroboides    4000  4000               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N093.00
N1013.00
N151.00
N1644.00
N1720.00
N1918.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The site can be described as deep valleys and hills (mostly long, northern -southern ranges; altitude: 200-250m) with streams.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben): Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6410 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 6440 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) 9130 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) 91K0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 91L0 Fajok: (magyar név, tudományos név, ABC szerinti sorrendben) Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) Közönséges denevér (Myotis myotis) Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini) Piszedenevér (Barbastella barbastellus) Natural and natural-like forests: common fir (Pinus silvestris), oaks, mixed deciduous forests which are more related with the Őrség floristical region.

4.5 Documentation

Kovács, J. A., Szilvás, A., Fehér, M. 1997. A Csödei-erdő és környékének botanikai-ökológiai állapotfelmérése. BTDF-Szombathely.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

5.3 Site designation (optional)

Not protected.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Zalaerdő Share Company Address: H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A területen élő közösségi jelentőségű, védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a sík- és dombvidéki kaszálórétekre, láprétekre, mocsárrétekre, éger és kőris ligetekre, illír bükkösökre és illír gyertyános-tölgyesekre. a védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: piszedenevér (Barbastella barbastellus), nagyfülű denevér (Myotis bechsteini), csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), közönséges denevér (Myotis myotis), vöröshasu unka (Bombina bombina), sárgahasú unka (Bombina variegata), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia), fehér gólya (Ciconia ciconia), fekete gólya (Ciconia nigra). A természetvédelmi célkitűzéseket egy természetvédelmi, gazdasági/gazdálkodási, vidékfejlesztési illetve rekreációs célokat integráló, harmonikusan működtetett, fenntartható területhasználat mellett, illetve az általi elérése. További célok és végrehajtandó intézkedések: A 80 évnél idősebb erdőállományokban már tárgyévtől, a fiatalabb állományokban középtávon a jelenlegi erdőkezelési módról (véghasználat, fokozatos felújító vágás) az állandó erdőborítást biztosító gazdálkodási módra (pl.: szálalás, Pro sylva típusú kezelés) történő átállás. Vadállomány szabályozása a területen, a vadászat szabályozott, fenntartható, és elsődlegesen természetvédelmi, és nem vadászati célokat felmutató formájának megvalósítása. Az erdők vonatkozásában legalább 5m3/ha holtfát az élőfakészlet 5%-os mértékében lábon hagyandó hagyásfa-csoportokhoz kapcsolódóan vissza kell hagyni. There is no conservation plan. - Forest management should be carried out according to conservation requirements. - Cutting is essential for conservation of meadows against ruderal and invasive species.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBF20039
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY