Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20016

1.3 Site name

Észak-zselici erdőségek

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.806389
Latitude:46.269167

2.2 Area [ha]

16248.3300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      162.48  0.00 
6510  info      162.48  0.00 
9180  info      162.48  0.00 
91E0  info      324.97  0.00 
91F0  info      162.48  0.00 
91K0  info      8124.17  0.00 
91L0  info      3249.67  0.00 
91M0  info      1624.83  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina                 
A1193Bombina variegata                 
I1088Cerambyx cerdo           
R1220Emys orbicularis                 
I1074Eriogaster catax           
I1052Hypodryas maturna                 
I4036Leptidea morsei                 
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar                 
I1061Maculinea nausithous                 
I1059Maculinea teleius           
I1089Morimus funereus           
M1324Myotis myotis                 
I1087Rosalia alpina           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Parnassius mnemosyne                   
Proserpinus proserpina                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N095.00
N105.00
N1686.00
N202.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The site is composed by the extensive natural and seminatural forest of the Northern Zselic. The Zselic-hills are low hills often with steep valley forms and the soils are dominated by loess. The forests are illyric habitat types with high value species composition and comparatively high degree of naturality. Predominant is the illyrian beech forests and the other main habitat type is the illyrian oak-hornbeam forest. In the valleys mostly at the hillfoot can be found valuable stands of tall herb fringe vegetation.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) The very valuable site is one of the few really natural illyric forests with high species diversity. The tall herb fringe vegetation is also very rare with such a high degree of naturalness.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
MF03.01i
LG01.02i
LG01.03i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU0055.00
HU9945.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: Természetközeli erdőgazdálkodási módok alkalmazása. Idős faegyedek kímélete, őshonos fafajokból, lábon álló és fekvő holtfa állandó jelenlétének biztosítása. Folyamatos erdőborítást biztosító üzemmód bevezetése. Az aljnövényzetében jellegzetesen illír vonásokat mutató erdei élőhelytípusok kiemelt védelme. A vízfolyásokat kísérő ligeterdei élőhelyek természetességének növelése, a közeli monodomináns kultúrák átalakítása a potenciális erdei élőhely-típussá. További célok és célkitűzések: Vadlétszám csökkentése. Az erdei tisztások, hidrofil magaskórósok és mocsárrétek cserjésedésének megelőzése. Inváziós fajok térfoglalásának visszaszorítása (pl. gyalogakác, aranyvessző, bálványfa, fehér akác) Vízfolyások természetességének megőrzése, helyreállítása, a vízfolyások medre túlmélyítésének elkerülésével, a természetes vegetációval kísért szakaszokat kíméletével. A meredek vágásterületeken fellépő eróziós folyamatok megelőzése például fa vagy cserjesávok meghagyásával. A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20016
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY