Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB180005

1.3 Site name

Puszcza Sandomierska

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.794000
Latitude:50.373000

2.2 Area [ha]

129115.5900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    10  30     
BA056Anas clypeata                 
BA043Anser anser    40  40     
BA255Anthus campestris    20           
BA089Aquila pomarina             
BA029Ardea purpurea                 
BA060Aythya nyroca    20  25     
BA021Botaurus stellaris    19  25     
BA067Bucephala clangula             
BA224Caprimulgus europaeus    159  200     
BA196Chlidonias hybridus      25           
BA197Chlidonias niger      50           
BA031Ciconia ciconia    121  200     
BA030Ciconia nigra    10     
BA080Circaetus gallicus                 
BA081Circus aeruginosus    55  70     
BA084Circus pygargus             
BA231Coracias garrulus    16  20     
BA122Crex crex    258  300     
BA239Dendrocopos leucotos    20  30     
BA238Dendrocopos medius    61  100     
BA429Dendrocopos syriacus    10     
BA236Dryocopus martius    108  150           
BA027Egretta alba    12  120           
BA027Egretta alba             
BA379Emberiza hortulana    24  50           
BA103Falco peregrinus                 
BA097Falco vespertinus                 
BA321Ficedula albicollis    40  60     
BA320Ficedula parva    10           
BA153Gallinago gallinago    15  15           
BA154Gallinago media                 
BA002Gavia arctica    10  40           
BA001Gavia stellata                 
BA127Grus grus    1025  1025     
BA127Grus grus    10     
BA075Haliaeetus albicilla    10     
BA022Ixobrychus minutus    10     
BA338Lanius collurio    684  1000     
BA176Larus melanocephalus    10     
BA156Limosa limosa                 
BA246Lullula arborea    98  150           
BA272Luscinia svecica             
BA272Luscinia svecica                 
BA070Mergus merganser                 
BA073Milvus migrans             
BA160Numenius arquata                 
BA158Numenius phaeopus                 
BA023Nycticorax nycticorax                 
BA094Pandion haliaetus         
BA072Pernis apivorus    10     
BA151Philomachus pugnax                 
BA234Picus canus    15  40           
BA007Podiceps auritus                 
BA006Podiceps grisegena                 
BA120Porzana parva    10  20     
BA119Porzana porzana    10  20     
BA155Scolopax rusticola    10           
BA193Sterna hirundo    220  230     
BA220Strix uralensis             
BA307Sylvia nisoria    83  150           
BA004Tachybaptus ruficollis    10  10           
BA409Tetrao tetrix tetrix    11  40     
BA165Tringa ochropus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.10
N061.09
N070.28
N081.05
N091.12
N109.74
N1236.15
N163.25
N1726.56
N1917.45
N210.06
N233.15

Total Habitat Cover

100

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
LA02i
MA07i
LA08o
LA08i
LA10i
LBi
LBo
LB01i
LB02.02i
MB02.03i
HB02.04i
LC01.01o
LC01.04o
ME01i
LE03.01i
LF02.03i
LF03.01i
HG04.01i
LHi
LJ02.11i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
LA04i
LA10i
LBi
LBo
LC01.04o
ME01i
LF02.03i
HG04.01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Zając K. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. <br/><br/>Filipek M., Grzybek J., Kata K., Kata M., Sobowiec S., Szczęch K. - Dane własne niepublikowane ornitologów prowadzących badania i obserwacje na tym terenie. <br/><br/>Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. <br/><br/>Głowaciński Z., Michalik S. 1979. Kotlina Sandomierska. Ser. Przyroda Polska. Wiedza Powsz. Warszawa. ss. 199.<br/><br/>Instytut Ochrony Środowiska 2006 Baza danych o obszarach chronionych w Polsce IOŚ Warszawa <br/><br/>Kata K. - Dane z "Programu aktywnej ochrony Kraski na Podkarpaciu" <br/><br/>Kucharski L., Kloss K., Glubowski M., Sienkiewicz J. 2006 Chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt. Poligon Nowa Dęba. Łódź-Warszawa (mps) <br/><br/>Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M. 2006 Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej IOŚ Warszawa <br/><br/>Sidło P.O.,Błaszkowska B.&amp;amp;Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa <br/><br/>Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań <br/><br/>Świerkosz K. 2003 Wyznaczanie ostoi Natura 2000 WWF Polska, Warszawa <br/><br/>Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP "proNatura", Wrocław <br/><br/>Tworek S., Kata K. 2006 Materiały niepublikowane. <br/><br/>Tworek S., Walasz K., Węglarz K., Wiktor G., Ziaja W. - Dane własne niepublikowane ornitologów prowadzących badania i obserwacje na tym terenie. <br/><br/>Walasz K. 2000 Atlas ptakow zimujących Małopolski. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne <br/><br/>Walasz K., Mielczarek P. (red.). 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991. Biol. Silesiae, Wrocław. s. 1-522.<br/><br/>Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. <br/><br/>Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki <br/><br/>Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/<br/><br/>Żurek S. 2006 Katalog rezerwatów przyrody na torfowiskach Polskie Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.47
PL0429.90

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Zabłocie+0.42
PL04Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu*14.62
PL04Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu*15.28
PL02Pateraki+0.05
PL02Jaźwiana Góra+0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180005
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY