Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB220003

1.3 Site name

Pobrzeże Słowińskie

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.422400
Latitude:54.696100

2.2 Area [ha]

21819.4300

2.3 Marine area [%]

0.0100

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus             
BA050Anas penelope    3000             
BA053Anas platyrhynchos    6500             
BA041Anser albifrons    1000  6200     
BA039Anser fabalis    3200  4500     
BA091Aquila chrysaetos         
BA089Aquila pomarina               
BA222Asio flammeus               
BA059Aythya ferina    1500       
BA021Botaurus stellaris             
BA215Bubo bubo       
BA149Calidris alpina                 
BA149Calidris alpina    140  140           
BA224Caprimulgus europaeus    30  30           
BA137Charadrius hiaticula    10  10     
BA031Ciconia ciconia    15  25           
BA030Ciconia nigra               
BA081Circus aeruginosus             
BA082Circus cyaneus                 
BA084Circus pygargus             
BA122Crex crex    200  250     
BA038Cygnus cygnus    560  560     
BA127Grus grus    7000  7000     
BA075Haliaeetus albicilla             
BA075Haliaeetus albicilla    10  30           
BA184Larus argentatus    400  400     
BA183Larus fuscus             
BA068Mergus albellus    1700  1700     
BA070Mergus merganser    2100       
BA073Milvus migrans               
BA074Milvus milvus       
BA094Pandion haliaetus               
BA072Pernis apivorus             
BA391Phalacrocorax carbo sinensis    200  200     
BA151Philomachus pugnax    380  380           
BA119Porzana porzana               
BA195Sterna albifrons               
BA193Sterna hirundo      15           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.01
N046.36
N0643.48
N077.83
N1010.19
N120.98
N165.01
N1716.03
N199.93
N230.18

Total Habitat Cover

100

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
MB02.04i
MD01.01i
ME01.03i
HE03i
HG01i
LG01.01i
HG01.02i
HG02o
MJ02.02i
LJ02.05o
LJ02.12.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LA04i
LG01.01i
HG01.02i
HG03i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. Europaean bird populations: estimates and trends. BirdLife Inter., Cambridge (BirdLife Conservation). 10. <br/><br/>Denisiuk Z., Celiński F., Bednorz J. 1990. Rezerwaty Biosfery w Polsce. Słowiński Park Narodowy. Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków. <br/><br/>Dyrcz A. 1989. Tereny ważne dla ornitologii i ochrony ptaków w Polsce. Przegl. Zool. 33(3): 417-437.<br/><br/>Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.<br/><br/>Grimmett R.F.A., Jones T.A. (red.). 1989. Important Bird Areas in Europe. ICBP, Cambridge. <br/><br/>Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. <br/><br/>Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. <br/><br/>Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. <br/><br/>Gromadzki M., Sidło P.O. 2000. Ostoje ptaków na polskim wybrzeżu. OTOP, Gdańsk. <br/><br/>Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). <br/><br/>Kotlarz B. 2002. Dane niepubl. <br/><br/>Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.<br/><br/>Manikowski S. 1969. Ptaki obserwowane w Słowińskim Parku Narodowym. Ochr. Przyr. 34: 161-184.<br/><br/>Mokwa T. 2002. Dane niepubl. <br/><br/>Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). <br/><br/>Rabski K. 1993. Słowiński Park Narodowy. Parki Nar. Rez. Przyr. 12 M: 77-84.<br/><br/>Scott D.A., Rose P.M. 1996. Atlas of Anatidae populations in Africa and western Eurasia. Wetlands Inter. Publ. Wageningen the Netherlands. 41. <br/><br/>Sikora A. 1992. Słowiński Park Narodowy. Cz.2. Jant. Szl. 35(3): 10-13.<br/><br/>Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań <br/><br/>Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. <br/><br/>Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki <br/><br/>Wojterski T., Bednorz J. 1982. Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie. Ser. Przyroda Polska. Wiedza Powsz., Warszawa. ss. 224.<br/><br/>Wypychowski K. 1991-1995. Dane niepubl. – Ostoja Słowińska. <br/><br/>WZR wojew. pomorskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). <br/><br/>Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0197.78
PL020.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL01Słowiński Park Narodowy*97.78
PL02Bagna Izbickie*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarSłowiński Park Narodowy*97.78

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Słowiński Park Narodowy/Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220003
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY