Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB300015

1.3 Site name

Puszcza Notecka

1.4 First Compilation date

2002-09

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.847600
Latitude:52.694700

2.2 Area [ha]

178255.7600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie
PL43Lubuskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    10  20     
BA229Alcedo atthis    25  35     
BA052Anas crecca    15  20           
BA053Anas platyrhynchos    4500  8000           
BA053Anas platyrhynchos                 
BA055Anas querquedula    10           
BA051Anas strepera                 
BA051Anas strepera             
BA051Anas strepera                 
BA041Anser albifrons    12000  12000     
BA039Anser fabalis    9000  9000     
BA255Anthus campestris    10           
BA089Aquila pomarina               
BA028Ardea cinerea    56  100           
BA059Aythya ferina    20  30           
BA061Aythya fuligula    40  70           
BA060Aythya nyroca         
BA021Botaurus stellaris    39  40     
BA215Bubo bubo       
BA067Bucephala clangula    220  260     
BA224Caprimulgus europaeus    240  820     
BA136Charadrius dubius             
BA197Chlidonias niger    10  20           
BA197Chlidonias niger      15           
BA031Ciconia ciconia    41  45           
BA030Ciconia nigra    10     
BA081Circus aeruginosus    35  45           
BA082Circus cyaneus                 
BA084Circus pygargus             
BA207Columba oenas    15  15           
BA122Crex crex    15  30           
BA038Cygnus cygnus       
BA038Cygnus cygnus       
BA036Cygnus olor    85  100     
BA036Cygnus olor           
BA238Dendrocopos medius    150  200     
BA236Dryocopus martius    170  400     
BA379Emberiza hortulana    50  100           
BA321Ficedula albicollis             
BA320Ficedula parva    20  40     
BA125Fulica atra    5000  5500           
BA125Fulica atra                 
BA217Glaucidium passerinum             
BA127Grus grus    130  140     
BA075Haliaeetus albicilla    21  23     
BA022Ixobrychus minutus               
BA338Lanius collurio    490  1470     
BA246Lullula arborea    2180  3230     
BA070Mergus merganser    10     
BA073Milvus migrans    25  28     
BA074Milvus milvus    20  25     
BA094Pandion haliaetus       
BA072Pernis apivorus    25  35     
BA234Picus canus    10  15           
BA120Porzana parva             
BA119Porzana porzana    10           
BA118Rallus aquaticus    40  60           
BA307Sylvia nisoria    50  300     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.60
N070.26
N103.90
N1216.78
N162.37
N1767.13
N196.67
N230.28

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
HBi
LE01.03i
LE03.01i
LF02.03i
MF03.01i
LF03.02i
MG01i
LG02i
LH04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LE01.03i
LF02.03i
MF03.01i
LG02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. <br/><br/>BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. Europaean bird populations: estimates and trends. BirdLife Inter., Cambridge (BirdLife Conservation). 10. <br/><br/>Maciorowski G., Mizera T., Ilków M., Statuch T., Kujawa D. 2000. Awifauna Sierakowskiego Parku Krajobrazowego W: A. Winiecki (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkop. Prace Orn. 9: 39-67.<br/><br/>Sidło P.O.,Błaszkowska B.&amp;amp;Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa <br/><br/>Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań <br/><br/>Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. <br/><br/>Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki <br/><br/>Winiecki A. 2001. Ocena walorów przyrodniczych wybranych rezerwatów województwa wielkopolskiego na podstawie awifauny lęgowej. UWoj. Poznań (mat. niepubl.). 1-103.<br/><br/>Wojewódzki Zespół Realizacyjny (woj. wielkopolskie) 2003 Dane niepublikowane <br/><br/>Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.24
PL0319.74
PL0446.96

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Bagno Chlebowo+0.00
PL02Mszar nad Jeziorem Mnich+0.00
PL04Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka*1.39
PL02Bukowy Ostrów+0.04
PL03Sierakowski Park Krajobrazowy*19.74
PL02Wełna*0.01
PL02Goszczanowskie Źródliska+0.01
PL02Lubiatowskie Uroczyska+0.11
PL02Czaple Wyspy+0.00
PL02Bagno Leszczyny+0.00
PL02Cegliniec+0.00
PL02Promenada*0.00
PL02Łabędziniec+0.00
PL04Dolina Noteci*0.03
PL02Buki nad Jeziorem Lutomskim+0.03
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Puszczy Noteckiej*6.14
PL02Kolno Międzychodzkie+0.01
PL02Czaplisko+0.00
PL02Wilcze Błoto+0.00
PL02Czaplenice+0.00
PL04Gorzycko*0.28
PL04Dolina Warty i Dolnej Noteci*1.09
PL04Puszcza Notecka*31.02
PL04"H" Międzychód*7.02

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300015
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY