Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB320001

1.3 Site name

Bagna Rozwarowskie

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.743000
Latitude:53.882800

2.2 Area [ha]

4249.6500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA294Acrocephalus paludicola    37     
BA229Alcedo atthis       
BA052Anas crecca    10     
BA052Anas crecca    20  170     
BA055Anas querquedula    11  20     
BA055Anas querquedula    16       
BA051Anas strepera    30  50     
BA051Anas strepera    14  20     
BA041Anser albifrons    60       
BA041Anser albifrons    170  3300     
BA043Anser anser    15  40     
BA043Anser anser    90  400     
BA043Anser anser    80       
BA039Anser fabalis    170       
BA039Anser fabalis    500  5500     
BA089Aquila pomarina             
BA021Botaurus stellaris    males     
BA045Branta leucopsis    77       
BA224Caprimulgus europaeus             
BA197Chlidonias niger    16             
BA197Chlidonias niger             
BA031Ciconia ciconia    11     
BA031Ciconia ciconia    15  100     
BA030Ciconia nigra             
BA081Circus aeruginosus    10     
BA082Circus cyaneus               
BA084Circus pygargus       
BA122Crex crex    15  35  males           
BA038Cygnus cygnus    130     
BA038Cygnus cygnus    32  52     
BA238Dendrocopos medius    10           
BA236Dryocopus martius    12  15           
BA027Egretta alba             
BA103Falco peregrinus             
BA320Ficedula parva    12           
BA153Gallinago gallinago    65  70     
BA153Gallinago gallinago    40       
BA154Gallinago media    males     
BA154Gallinago media    males     
BA127Grus grus    80  850     
BA127Grus grus    15  20     
BA075Haliaeetus albicilla       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio    30  35           
BA292Locustella luscinioides    70  90     
BA246Lullula arborea    15           
BA272Luscinia svecica    10  15     
BA068Mergus albellus    40           
BA073Milvus migrans             
BA074Milvus milvus             
BA323Panurus biarmicus    14  20     
BA072Pernis apivorus             
BA151Philomachus pugnax    30           
BA140Pluvialis apricaria    15  35           
BA120Porzana parva       
BA119Porzana porzana    45  66     
BA307Sylvia nisoria    15  22           
BA166Tringa glareola    20           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N020.00
N063.13
N0727.50
N1015.77
N1230.52
N166.89
N178.66
N197.52

Total Habitat Cover

99.99

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.03b
HA03.01i
MA03.03b
MA04.03b
HB01i
LB02.02i
LC01.03i
MC02b
MC03.02b
HC03.03b
LD01.02b
MD02.01.01b
ME01.03i
MF02.03i
MF03.01i
LF05.04i
LG01b
MG05.07i
MG05.11b
MH01b
MI01b
HJ02.05b
MJ02.06o
HJ03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02b
MA04.02b
HA06.01.02b
HF03.02b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Chodkiewicz T., Neubauer G., Meissner W., Sikora A., Chylarecki P., Woźniak B., Bzoma S., Brewka B., Rubacha S., Kus K., Rohde Z., Cenian Z., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kajtoch Ł., Szałański P., Betleja J. 2012. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2010–2012. Biuletyn Monitoringu Przyrody 9.<br/>Chodkiewicz T., Neubauer G., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostasiewicz M., Wylegała P., Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Grygoruk G., Kajtoch Ł., Kata K., Krogulec J., Lenkiewicz W., Marczakiewicz P., Nowak D., Pietrasz K., Rohde Z., Rubacha S., Stachyra P., Świętochowski P., Tumiel T., Urban M., Wieloch M., Woźniak B., Zielińska M., Zieliński P. 2013. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012–2013. Biuletyn Monitoringu Przyrody 11.<br/>Chylarecki P., Rohde Z., Sikora A., Cenian Z. 2008. Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Faza I. Etap IV. Zadanie IX. Raport dla KE. Materiały do raportu do Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Ptasiej w Polsce w latach 2006-2008 w części dotyczącej monitoringu. Wersja ostateczna. Załącznik 6 do sprawozdania z realizacji Etapu IV. Warszawa.<br/>Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ. Warszawa.<br/>Ciaciura M., Stępień E. 1998. O ochronę stanowisk woskownicy europejskiej Myrica gale na Bagnach Rozwarowskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 54, 4: 14-20.<br/>Ciaciura M., Stępień E. 2002. Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu "Bagno Rozwarowo". Przegląd Przyrodniczy, 13, 1-2: 17-24.<br/>Czeraszkiewicz R., Kalisiński M. 1994. Bagna Rozwarowskie. W: Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP. Gdańsk: 34-36.<br/>Domian G. 2014. Raport z uzupełniających prac terenowych wykonanych dla potrzeb planu zadań ochronnych dla obszaru Bagna Rozwarowskie (maszynopis). RDOŚ Szczecin.<br/>Dylawerska J., K. 2007. Waloryzacja przyrodnicza gminy kamień Pomorski. Operat szczegółowy w za-kresie flory i roślinności. Biuro Konserwacji Przyrody Szczecin.<br/>Dylawerski M. 2010. Aquatic Warbler conservation In the Rozwarowo Peatland. http://www.otop.org.pl/bindata/documents/DOC001bf9938589291a58826ec776d3d099.pdf <br/>Dylawerski M. 2014. Informacje przyrodnicze - gatunki (maszynopis).<br/>Dylawerski M., Lachmann L., Błaszkowska B. 2012. Plan zarządzania i ochrony dla obszaru ROZWAROWO w ramach projektu „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” (nr proj. LIFE05 NAT/PL/000101) finansowanego z funduszu UE LIFE-Nature. OTOP. RDOŚ Szczecin (maszynopis).<br/>Friedrich S., Jasnowska J. 2003. Próba rozwiązania problemu ochrony gatunkowej roślin na prywatnych użytkach rolniczych na przykładzie Bagien Rozwarowskich (Pomorze Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczysta 59 (2): 99-104.<br/>Friedrich S., Jasnowska J., Jurzyk S. 2003. Woskownica europejska Myrica gale na Pomorzu ze szcze-gólnym uwzględnieniem Bagien Rozwarowskich. Podsumowanie i wnioski z trzyletnich badań nad roz-wojem populacji woskownicy w warunkach antropopresji. BKP w Szczecinie, mscr.<br/>GIOŚ. 2009. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjal-nych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu siedliska 1330 Nadmorskie słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinell8ietalia część – zbiorowiska nadmorskie). <br/>http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_2009_1330.pdf<br/>Guentzel S., Ławicki Ł. 2011. Inwentaryzacja ornitologiczna Obszaru Specjalnej Ochronny Ptaków Natura 2000 PLB320001 Bagna Rozwarowskie. ECO-EXPERT Sp. j. GDOŚ (maszynopis).<br/>Guentzel S., Ławicki Ł. 2012. Inwentaryzacja ornitologiczna w okresie migracji i zimowania dla 16 Obszarów Specjalnej Ochronny Ptaków Natura 2000: Delta Świny PLB320002, Zalew Szczeciński PLB320009, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Zatoka Pucka PLB 220005, Zalew Wiślany PLB280010, Ujście Wisły PLB220004, Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Ostoja Nadgoplańska PLB040004, Zbiornik Mietkowski PLB020004, Grądy Odrzański PLB020002, Dolina Nidy PLB260001, Dolina Środkowego Bugu PLB06003. ECO-EXPERT Sp. j. GDOŚ (maszynopis).<br/>Guziak R., Jakubiec Z. 2006. Bocian biały w Polsce w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „pro Natura”. Wrocław.<br/>Jakuczun B., Zyska P. 1997. Waloryzacja przyrodnicza gminy Wolin. Biuro Konserwacji Przyrody. Szczecin.<br/>Jankowski W., Świerkosz K. (red.). 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia. Fundacja IUCN Poland. Warszawa.<br/>Jasnowski M. 1961. Zarośla woskownicy europejskiej (Myrica gale) w basenie torfowym nad zalewem Szczecińskim. Przyr. Pol. Zach. 5 (1-4):9-23.<br/>Jasnowski M. 1962. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Zachodniego. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Szczecin.<br/>Jurzyk S. 2004a. Wpływ warunków siedliskowych na strukturę populacji woskownicy europejskiej Myrica gale L. i jej ochrona na Pomorzu Zachodnim. PhD Thesis. AR, Szczecin (msc).<br/>Jurzyk S. 2004b. Protection of Myrica gale L. brushwood on a peatbog under agricultural management. The Future of Polish Mires, 2004: 263-270.<br/>Jurzyk S., Wróbel M. 2003. Co-occurrence of two species Molinia caerulea L. and “red-list” species Carex pulicaris L. in Western Pomerania (Poland). Pol. J. Ecol. 51(3): 363-367.<br/>Jurzyk S., Wróbel M., Klera M. 2009. Operat botaniczny do Planów Zarządzania siedliskami wodniczki Acrocephalus paludicola dla lokalizacji Rozwarowo. Ekoflora . Szczecin 2009.mscr.<br/>Jurzyk S. Dane niepublikowane.<br/>Kaliciuk J., Dylawerski M., Wysocki D., Czeraszkiewicz R., Kalisiński M. 2010. Bagna Rozwarowskie. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce: 106-107. OTOP, Marki.<br/>Kaliciuk J., Staszewski A. (red). 1997. Ostoje ptaków polskiej części Zalewu Szczecińskiego. ZTP. Szczecin.<br/>Kaliciuk J., Staszewski A., Śmietana P., Wysocki D. 2006. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Kamień Pomorski – operat w zakresie fauny. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.<br/>Krogulec J., Kloskowski J. 1997. Występowanie, liczebność i wybiórczość siedliskowa wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce w 1997 roku. Lublin &amp;Gdańsk: OTOP.<br/>Krupiński D. 2014. Inwentaryzacja błotniaka łąkowego w ostojach Natura 2000. Raport roczny. http://www.pygargus.pl/article/raport-z-realizacji-inwentaryzacji-blotniaka-lakowego-na-obszarach-natura-2000-w-roku-2013 <br/>Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa.<br/>Kupis J. 2003. Zmiany w ugrupowaniu ptaków ekosystemu łąki turzycowej po wznowieniu użytkowania rolniczego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie. T. 3, z. 1 (7): 129-137. IMiUZ w Falentach.<br/>Ławicki Ł., Guentzel S., Jasiński M., Kajzer Z., Sołowiej M., Staszewski A. 2008. Występowanie błotniaka zbożowego Circus cyaneus na Pomorzu Zachodnim w latach 1990-2007. Notatki Ornitologiczne 2008, 49: 226-234.<br/>Marchowski D. 2012. Bagna Rozwarowskie PLB320001, w: Ławicki Ł., Guentzel S. 2012. Ostoje Ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012. ECO-EXPERT. Szczecin.<br/>Marchowski D., Ławicki Ł., Guentzel S. 2012. Ptaki lęgowe Bagien Rozwarowskich. W: Ptaki Pomorza 3. ZTP. Szczecin: 49-59.<br/>Marchowski D. 2013. Wysoka liczebność kropiatki Porzana porzana na Bagnach Rozwarowskich w 2011 roku – uwagi na temat metodyki liczeń. Ornis Polonica 2013, 54: 208-212.<br/>Matuszkiewicz J., M. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN. Warszawa. <br/>Mirowska_Ibron I. 2011. Program ochrony żurawia Grus grus w Polsce. Krajowa strategia zarządzania populacją żurawia. SGGW Warszawa.<br/>http://smz.waw.pl/files-gatunki/program_ochrony_zurawia_PROJEKT_28_11_2011.pdf <br/>Neubauer G., Sikora A., Chodkiewicz T., Cenian Z., Chylarecki P., Archita B., Betleja J., Rohde Z., Wieloch M., Woźniak B., Zieliński P., Zielińska M. 2011. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2008–2009. Biul. Monitor. Przyr. 8.<br/>OTOP 2013. Polski Krajowy Plan Ochrony Wodniczki Acrocephalus paludicola (projekt). Polska. http://www.otop.org.pl/uploads/media/wodniczka/krajowy_plan_ochrony_wodniczki_%28projekt_wer.2013-05-31%29.pdf .<br/>OTOP. 2013. Podsumowanie liczeń wodniczki na Pomorzu Zachodnim. http://www.otop.org.pl/obserwacje/wodniczka/wersja-polska/aktualnosci/2013/07/20/538-podsumowanie-liczen-wodniczki-na-pomorzu-zachodnim-1/ <br/>Pakuła M., Knioła T. 2013. Oddziaływanie linii elektroenergetycznych na ornitofaunę oraz metody jego oceny. W: Przegląd Przyrodniczy. T. XXIV, z. 3: 61-107.<br/>Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Międzyzdroje na lata 2006 – 2015.<br/>Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L., Neubauer G., Chodkiewicz T., Woźniak B. 2012. Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Faza III, lata 2010-2012. Etap VII. Zadanie 14. Opracowanie końcowej wersji raportu dla KE z wdrażania Dyrektywy Ptasiej w zakresie monitoringu. Marki.<br/>Sikora A., Ławicki Ł., Kajzer Z., Antczak J., Kotlarz B. 2013. Rzadkie ptaki lęgowe na Pomorzu w latach 2000-2012. Ptaki Pomorza 4: 5-81.<br/>Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd.Nauk., Poznań.<br/>Sołowiej M. 2006. Bocian biały w województwie zachodniopomorskim w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.) 2006. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego PTTP „pro Natura”. Wrocław.<br/>Spieczyński D. i in. 2010. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego. RDOŚ Szczecin.<br/>Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce na lata 2006-2013 wraz z planem działań i kalkulacją kosztów. Instytut Ochrony Przyrody i Ministerstwo Środowiska. Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski. 2008.<br/>Tanneberger F. 2014. Wniosek o zweryfikowanie oceny populacji wodniczki w obszarze. RDOŚ Szczecin.<br/>Tanneberger F., Tegetmeyer C., Dylawerski M., Flade M. 2009. Commercially cut reed as a new and sustainable habitat for the globally threatened Aquatic Warbler. Biodivers Conserv (2009) 18:1475–1489.<br/>Tegetmeyer C. 2006. Landschaftsökologische Charakterisierung Habitaten des Seggenrohrsängers (Acrocephalus paludicola) im Rozwarowo-Moor/Nordwestpolen. Diplomarbeit im Studiengang Landchaftsökologie und Naturschutz. Ernst-Moritz-Arndt Universitat Greiswald, Institut für Botanik und Landschaftsökologie.<br/>Tobolka M., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2012.Does the White Stork Ciconia ciconia reflect farmland bird diversity Ornis Fennica. Vol.8 (3): 222-228.<br/>Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „proNatura”. Wrocław.<br/>Waloryzacja przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego. 2010. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.<br/>Wróbel M., Jurzyk S. 2004. Habitat conditions of Carex pulicaris L. in the Rozwarowo Wetlands (West-ern Pomerania).<br/>Wuczyński A. 2009. Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce. Notatki Ornitologiczne, 50:206-227.<br/>Zadrąg M., Szałański P., Lachmann L. Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech. Osiągnięcia projektu LIFE Wodniczka. OTOP.<br/>Zawadzka D. Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa.<br/>

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY