Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB320011

1.3 Site name

Zalew Kamieński i Dziwna

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2014-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:               
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.725300
Latitude:53.940300

2.2 Area [ha]

12506.9100

2.3 Marine area [%]

35.3600

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    12  18           
BA056Anas clypeata    15  20     
BA051Anas strepera    20  30     
BA041Anser albifrons    6000  6000     
BA043Anser anser    200  250           
BA039Anser fabalis    800  4000     
BA067Bucephala clangula    1200  1200           
BA067Bucephala clangula             
BA149Calidris alpina               
BA197Chlidonias niger               
BA031Ciconia ciconia    16  25           
BA081Circus aeruginosus    18           
BA082Circus cyaneus                 
BA084Circus pygargus             
BA122Crex crex    10  17           
BA037Cygnus columbianus bewickii    15  60           
BA038Cygnus cygnus    200  200     
BA038Cygnus cygnus    200  200     
BA236Dryocopus martius             
BA098Falco columbarius               
BA103Falco peregrinus               
BA127Grus grus    10           
BA075Haliaeetus albicilla    16  16     
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio    10  12           
BA177Larus minutus    7000  7000     
BA246Lullula arborea             
BA068Mergus albellus    480  480     
BA070Mergus merganser    1100  1100     
BA073Milvus migrans               
BA074Milvus milvus       
BA072Pernis apivorus               
BA140Pluvialis apricaria      2000           
BA005Podiceps cristatus    800  4000     
BA005Podiceps cristatus    300  300     
BA119Porzana porzana             
BA193Sterna hirundo               
BA307Sylvia nisoria    30  40           
BA048Tadorna tadorna       
BA166Tringa glareola    50  120           
BA162Tringa totanus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0135.36
N020.37
N064.01
N073.87
N1016.53
N1233.31
N162.59
N171.37
N192.21
N210.11
N230.29

Total Habitat Cover

100.02000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MC02i
MD02.02i
MD03.01i
ME01.02i
ME01.03i
ME03i
MF02.03i
MF03.02.03i
MG01.01i
MG01.03i
MG02.08i
MJ01i
MJ02.01i
MJ02.01.02i
MJ02.02i
MJ02.11i
MJ02.12i
MK02.03i
LK03.01i
MK03.04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. Europaean bird populations: estimates and trends. BirdLife Inter., Cambridge (BirdLife Conservation). 10. <br/><br/>Czeraszkiewicz R. 1997. Występowanie, liczebność i wybiórczość siedliskowa wodniczki (Acrocephalus paludicola) w Polsce w 1997 r. Pomorze Zachodnie. OTOP, Gdańsk (mat. niepubl.). <br/><br/>Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. <br/><br/>Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. <br/><br/>Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. <br/><br/>Kaliciuk J., Staszewski A. (red.). 1997. Ostoje ptaków w polskiej części Zalewu Szczecińskiego. Computer originals, Szczecin. <br/><br/>Kalisiński M., Wysocki D., Czeraszkiewicz R., Kaliciuk J., Oleksiak I. 2002 Dane niepublikowane. ZTO (mat. niepubl.). <br/><br/>Maniakowski M. 2003 Dane niepublikowane (unpublished data). OTOP <br/><br/>Mizera T., Kalisiński M., Lontkowski J. 1997 "Zielona wstęga Odra-Nysa". Utworzenie stref ochronnych dla gatunków zagrożonych w pasie przygranicznym Odra i Nysa. Word Wide Fund for Nature, Komitet Ochrony Orłów. Maszynopis. <br/><br/>Mizera T., Uhling R., Kalisiński M., Mundt J., Czeraszkiewicz R. 1994. Brutverbreitung, Mauser, Nichtbruder- und Winterdestand des Gansssesagers Mergus merganser im Einzugsggebiet der Oder. Vogelwelt. 115: 155-162 <br/><br/>Scott D.A., Rose P.M. 1996. Atlas of Anatidae populations in Africa and western Eurasia. Wetlands Inter. Publ. Wageningen the Netherlands. 41. <br/><br/>Sidło P.O.,Błaszkowska B.&amp;amp;Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa <br/><br/>Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań <br/><br/>Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki <br/><br/>Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Urząd Morski w Szczecinie/ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320011
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY