Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

PLC180001

1.3 Site name

Bieszczady

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designation No data
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-04
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.425800
Latitude:49.188300

2.2 Area [ha]

111519.4400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.41  0.00 
3150  info      1.58  0.00 
3220  info      50.19  0.00 
4060  info      3.03  0.00 
4080  info      36.86  0.00 
6150  info      2.23  0.00 
6230  info      48.51  0.00 
6410  info      26.26  0.00 
6430  info      213.23  0.00 
6510  info      3601.41  0.00 
6520  info      1873.49  0.00 
7110  info  X     27.97  0.00 
7120  info      3.04  0.00 
7140  info      9.95  0.00 
7220  info      1.28  0.00 
7230  info      14.61  0.00 
8110  info      6.18  0.00 
8150  info      3.65  0.00 
8220  info      0.26  0.00 
8310  info      3.00 
9110  info      3762.37  0.00 
9130  info      63088.9  0.00 
9140  info      1074.96  0.00 
9170  info      1149.52  0.00 
9180  info  X     74.43  0.00 
91D0  info  X     25.47  0.00 
91E0  info  X     1364.28  0.00 
9410  info      59.14  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    35  40     
P1939Agrimonia pilosa    74  74  localities     
BA229Alcedo atthis    10           
M1308Barbastella barbastellus    localities     
F5094Barbus peloponnesius    22  22  localities     
M2647Bison bonasus    364  369     
A1193Bombina variegata    352  352  localities     
BA104Bonasa bonasia    215  320     
I1920Boros schneideri                 
BA215Bubo bubo       
P1386Buxbaumia viridis    23  23  localities     
P4070Campanula serrata    175  175  localities     
M1352Canis lupus    91  91     
I4014Carabus variolosus    localities   
I4015Carabus zawadzkii    localities     
M1337Castor fiber    286  316     
BA139Charadrius morinellus                   
BA031Ciconia ciconia             
BA030Ciconia nigra    10  12     
F1163Cottus gobio    localities     
BA122Crex crex    463  600  males     
I1086Cucujus cinnaberinus           
BA239Dendrocopos leucotos    173  180     
BA238Dendrocopos medius           
P1381Dicranum viride    31  31  localities     
BA236Dryocopus martius    164  225     
P1898Eleocharis carniolica    localities     
I6199Euplagia quadripunctaria           
BA321Ficedula albicollis    1700  2200     
BA320Ficedula parva    1600  2100     
BA217Glaucidium passerinum    24  45     
P6216Hamatocaulis vernicosus    localities         
BA338Lanius collurio    200  650           
BA339Lanius minor               
BA272Luscinia svecica             
M1355Lutra lutra    120  140   
I1060Lycaena dispar           
M1361Lynx lynx    24  26     
M1323Myotis bechsteinii    localities     
M1321Myotis emarginatus        localities   
M1324Myotis myotis    localities     
BA072Pernis apivorus    21  36     
BA241Picoides tridactylus    32  52     
BA234Picus canus    100  155     
BA267Prunella collaris    10     
M1303Rhinolophus hipposideros    localities     
I4026Rhysodes sulcatus           
BA220Strix uralensis    218  280     
BA307Sylvia nisoria    13  50           
P6244Tozzia alpina ssp. carpathica    66  66  localities     
A1166Triturus cristatus    localities     
A2001Triturus montandoni    110  110  localities     
I1032Unio crassus           
M1354Ursus arctos    98  100     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.42
N093.68
N106.47
N122.47
N1643.75
N1712.16
N1930.98
N230.08

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Pod względem administracyjnym obszar położony jest w woj. podkarpackim, na terenie trzech powiatów:bieszczadzkiego, sanockiego i leskiego. Obszar częściowo lub w całości obejmuje terytoria gmin: Czarna,Lutowiska, Komańcza, Zagórz, Baligród, Cisna i Solina.Obszar obejmuje Bieszczady Zachodnie, tworzące system równolegle ułożonych grzbietów, o przebiegu zpółnocnego zachodu na południowy wschód, podzielonych szerokimi i głębokimi obniżeniami. Poziomwierzchowiny wznosi się na wysokość ponad 1000 m. Najwyższe szczyty to Tarnica (1346 m n.p.m.), Halicz(1333 m n.p.m.) i Krzemień (1335 m n.p.m.). W partiach wierzchołkowych występują ostro zakończone grzbietyskalne oraz łagodne skaliste wychodnie z murawami wysokogórskimi. Szczytowe partie gór (powyżej 1150 mn.p.m.) porośnięte są przez zbiorowiska połoninowe z traworoślami trzcinnika leśnego Calamagrostisarundinacea i śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa oraz borówczyskami. Przy górnej lasu i wzdłużcieków występują zarośla olchy kosej Alnus viridis i jarzębiny Sorbus aucuparia. W przedziale wysokości500-1150 m n.p.m. znajdują się lasy reglowe z przewagą buczyny karpackiej. Poniżej 500 m n.p.m. wyróżnia siępiętro pogórza. Tereny rolnicze w dolinach wyludnione po II wojnie światowej, podlegają naturalnej sukcesji.Zarastane są przede wszystkim przez olchę szarą, brzozę brodawkowatą i wierzby.Klimat Bieszczadów ma charakter górski o cechach kontynentalnych. Przez 63% dni w roku pogoda jestkształtowana przez masy powietrza polarno-morskiego, przy czym powietrze polarno-kontynentalne stanowi 26%napływających mas powietrza. Najchłodniejszym miesiącem roku jest luty, najcieplejszym - lipiec. Ilość opadówatmosferycznych znajduje się w przedziale od 800 do 1000 mm rocznie, w wyższych położeniach od 1200do1300 mm. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi średnio 110-120, w wyższych partiach może wydłużyć się do200 dni. Średnia roczna temperatura wynosi w Bieszczadach 6°C: latem 17°C, zimą -6°C. Średnia długośćokresu wegetacyjnego wynosi ok. 190 dni. W Bieszczadach Wysokich występują dwa piętra klimatyczne:umiarkowanie chłodne (650-1070 m n. p. m.) o średniej temperaturze od 6°C do 4°C oraz piętro chłodne(powyżej 1070 m n. p. m.) ze średnią roczną temperaturą od 4°C do 2°C.Płaszczowinowo-fałdowe utwory fliszowe tworzące Bieszczady, należą do płaszczowiny dukielskiej ipłaszczowiny śląskiej. Ukształtowanie grzbietów, stoków i dolin uzależnione jest od odporności skał fliszowychna wietrzenie. Grzbiety ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód są utworzone nawychodniach odpornych piaskowców krośnieńskich lub ciśniańskich. Obniżenia dolin tworzą skałypiaskowcowo-łupkowe. Charakterystyczną cechą morfologii grzbietów i stoków jest obecność grani, skalnychwychodni oraz stopni typu kuest, których rozwój związany jest z morfogenezą peryglacjalną. W obszarzeprzeważają gleby brunatne, pozostałe to gleby inicjalne, glejowe, organiczne, organiczno-mineralne i aluwialne.W składzie mechanicznym gleb przeważają gliny lekkie i średnie, rzadziej występują gliny ciężkie i iły.Bieszczady cechują się dużą zasobnością wodną, średnią zmiennością odpływu całkowitego i niewielkimzasilaniu podziemnym. Sieć rzeczna jest uwarunkowana litologicznie i ma układ kratowy. Obszar odwadnianyjest przez San i jego lewobrzeżne dopływy. Południowa granica dorzecza górnego Sanu przebiega grzbietempasma granicznego i stanowi część głównego europejskiego działu wód, który rozdziela zlewiska MorzaBałtyckiego i Czarnego. Reżim rzek bieszczadzkich charakteryzuje się nierównomiernym rozłożeniem w czasie iczęstymi zmianami stanów wody.

4.2 Quality and importance

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 77. Wchodzi w sk.ad trojstronnego (polsko-ukrai.sko-s.owackiego)Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Obszar stanowi jedn. z najwarto.ciowszych w Europie ostoi faunypuszcza.skiej ze wszystkimi du.ymi drapie.nikami (nied.wied., wilk, ry.). Wyst.puj. tu bardzo liczne populacjessakow, gadow, p.azow, bezkr.gowcow i ptakow. W obszarze wyst.puje m.in. traszka karpacka (endemitkarpacki) oraz jedna z wolno.yj.cych populacji .ubra. W faunie wodnej Bieszczadow wyst.puje wiele gatunkow,z ktorych 24 to endemity karpackie. Bieszczady w granicach Polski posiadaj. pe.ny zestaw endemitowpo.nocno-wschodniego regionu Karpat i s. dla wi.kszo.ci z nich, najdalej na zachod wysuni.t. cz..ci. area.u.Bogata flora ro.lin naczyniowych (1100 gatunkow) z wieloma rzadkimi i zagro.onymi gatunkami, w tymchronionymi prawnie oraz kilkoma endemitami wschodniokarpackimi. Wyst.puje tu najliczniejsza populacjadzwonka pi.kowanego i tocji karpackiej w Polsce. Wyj.tkowo bogata bryoflora (ok. 1000 gatunkow).Na obszarze wyst.puj. 22 siedlisk wymienionych w za..czniku I DS., w tym 5 siedlisk priorytetowych.Analiza gatunkow ro.lin wymienionych w za..czniku II DS w zakresie ich znaczenia dla obszaru wykaza.a, .eliczba gatunkow, ktore stanowi. przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady wynosi 4 (1 z nich togatunek priorytetowy).Zaktualizowana ocena znaczenia obszaru dla ssakow wymienionych w za..czniku II DS wykaza.a, .e liczbagatunkow, ktore stanowi. przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady wynosi 9 (3 z nich togatunki priorytetowe).Zaktualizowana ocena znaczenia obszaru dla ptakow wymienionych w za..czniku I DP wykaza.a, .e liczbagatunkow ptakow, ktore stanowi. przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady wynosi 20.Analiza gatunkow p.azow wymienionych w za..czniku II DS w zakresie ich znaczenia dla obszaru wykaza.a, .eliczba gatunkow, ktore stanowi. przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady wynosi 3 (.aden znich nie jest gatunkiem priorytetowym)Analiza gatunkow ryb i minogow wymienionych w za..czniku II DS w zakresie ich znaczenia dla obszaruwykaza.a, .e liczba gatunkow, ktore stanowi. przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady wynosi3 (.aden z nich nie jest gatunkiem priorytetowym).Zaktualizowana ocena znaczenia obszaru dla bezkr.gowcow wymienionych w za..czniku II DS wykaza.a, .eliczba gatunkow, ktore stanowi. przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady wynosi 7 (2 z nich togatunki priorytetowe).Sumarycznie wszystkie przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Bieszczady stanowi 68 gatunkow siedlisk,ro.lin oraz zwierz.t w tym 11 gatunkow priorytetowych.Gatunki ptakow:A031 Bocian bia.y (Ciconia nigra) . ocena ogolna DTyp populacji w obszarze - rozrodcza. Liczba par 3-4, co zawiera si. w przedziale od 0,04% krajowej populacji(wg Chodkiewicz i in. 2015) - ocena D. Populacja nieistotna. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A030 Bocian czarny (Ciconia nigra) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - rozrodcza. Liczba par 10-12, co zawiera si. w przedziale od 0-2% krajowej populacji(wg Chodkiewicz i in. 2015) - ocena C. Stan zachowania populacji dobry(ocena B), w tym: stopie. zachowaniasiedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (wyst.puj. rozleg.e p.aty drzewostanow li.ciastych lubmieszanych. W promieniu do 2 km od gniazd dost.pne liczne potoki i rzeki oraz wilgotne ..ki, a tak.e inne terenypodmok.e w postaci torfowisk, ..gow itp.),mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana . ocenaC. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A122 Derkacz (Crex crex) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - rozrodcza. Liczba samcow 463-600, co zawiera si. w przedziale od 0-2% krajowejpopulacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) - ocena C. Stan zachowania populacji dobry (ocena B), w tym: stopie.zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (wyst.puj. rozleg.e p.aty ..k z wysok.ro.linno.ci. zieln. i k.pami krzewow),mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana - ocena C.Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A239 Dzi.cio. bia.ogrzbiety (Dendrocopos leucotos) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . rozrodcza, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Liczba par 173-180, cozawiera si. w przedziale od 2-15% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena B. Stan zachowaniapopulacji dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (naobszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow li.ciastych o zro.nicowanej strukturze, z du.. ilo.ci.martwego drewna), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolnaznakomita. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A 236 Dzi.cio. czarny (Dryocopus martius) . ocena ogolna CTyp populacji w obszarze . rozrodcza, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Ocena populacji- C.Liczba par wynosi 164-225, co zawiera si. w przedziale od 2-0% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) -ocena C. Stan zachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementyzachowane w dobrym stanie (na obszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow li.ciastych o zro.nicowanejstrukturze), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano; Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna znacz.ca.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A241 Dzi.cio. trojpalczasty (Picoides tridactylus) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - rozrodcza. Liczba par 32-52, co zawiera si. w przedziale od 2-15% krajowejpopulacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena B. Stan zachowania populacji dobry (ocena B), w tym: stopie.zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (na obszarze wyst.puj. du.e kompleksydrzewostanow jod.owych lub z jej du.ym udzia.em, czasem rownie. z udzia.em .wierka), mo.liwo..odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.A234 Dzi.cio. zielonosiwy (Picus canus) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze - rozrodcza, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Liczba par 101-155, cozawiera si. w przedziale od 2-15% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena B). Stan zachowaniapopulacji dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (naobszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow li.ciastych, iglastych i mieszanych o zro.nicowanejstrukturze), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano;. Populacja nieizolowana . ocena C Ocena ogolna znakomita.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A238 Dzi.cio. .redni (Dendrocopus miedius) . ocena ogolna DTyp populacji w obszarze . rozrodcza. Liczba par - 4. Populacja nieistotna, reprezentuj.ca mniej ni. 0,04%krajowej populacji (za wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena D. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A339 Dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) . ocena ogolna DTyp populacji w obszarze . rozrodcza. Liczba par - 1. Populacja nieistotna, reprezentuj.ca mniej ni. 0,04%krajowej populacji (za wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena D. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A338 G.siorek (Lanius collurio) . ocena ogolna DTyp populacji w obszarze . rozrodcza. Liczba par 178. Populacja nieistotna, reprezentuj.ca 0,04% krajowejpopulacji (za wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena D. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochronyobszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A104 Jarz.bek (Bonasa bonasia) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - osiad.a, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Liczba par 215-320, cozawiera si. w przedziale od 0-2% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena C. Stan zachowaniapopulacji dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (wlasach wyst.puj. p.aty ro.nowiekowego drzewostanu mieszanego o naturalnie wysokiej heterogenno.ci is.siedztwie zr.bow lub m.odnikow. W promieniu do 100 m od stanowisk wyst.puj. .rodliska lub doliny potokow,zro.nicowane ukszta.towania powierzchni, a tak.e le.aniny i wykroty), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano.Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A307 Jarz.batka (Sylvia nisoria) . ocena ogolna DTyp populacji w obszarze . rozrodcza. Liczba stanowisk 13. Populacja nieistotna, reprezentuj.ca 0,01%krajowej populacji (za Chodkiewicz i in. 2015) . ocena D. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A139 Mornel (Charadrius morinellus) . ocena ogolna DLiczba par - nieznana. Populacja nieistotna, reprezentuj.ca mniej ni. 0% krajowej populacji (za Chodkiewicz i in.2015) . ocena D. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A321 Mucho.owka bia.oszyja (Ficedula albicollis) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - rozrodcza, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Liczba par 1700-2200, cozawiera si. w przedziale od 0-2% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena C. Stan zachowaniapopulacji dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (naobszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow li.ciastych o zro.nicowanej strukturze, z drzewamidziuplastymi.),mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna dobra.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A320 Mucho.owka ma.a (Ficedula parva) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - rozrodcza, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Liczba par 1600-2100, cozawiera si. w przedziale od 2-15% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena B. Stan zachowaniapopulacji dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (naobszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow li.ciastych o zro.nicowanej strukturze z drzewamidziuplastymi., mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna dobra.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A089 Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - rozrodcza. Liczba par 36-41, co zawiera si. w przedziale od 0-2% krajowej populacji(wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena C. Stan zachowania populacji dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowaniasiedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (wyst.puj. du.e kompleksy le.ne o zro.nicowanejstrukturze przestrzennej, gatunkowej i wiekowej, w s.siedztwie rozleg.ych terenow otwartych w postaci ..k ipastwisk u.ytkowanych tradycyjnie, z k.pami drzew i krzewow), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano.Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A091 Orze. przedni (Aquila chrysaetos) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze - rozrodcza. Liczba par 7-8, co zawiera si. w przedziale od 15-100% krajowejpopulacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena A. Stan zachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie.zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (wyst.puj. du.e kompleksy le.nedrzewostanow o zro.nicowanej strukturze przestrzennej, gatunkowej i wiekowej, w s.siedztwie rozleg.ychterenow otwartych w postaci ..k i pastwisk u.ytkowanych tradycyjnie, z k.pami drzew i krzewow), mo.liwo..odtworzenia: nie oceniano;. Populacja nieizolowana, ale wyst.puj.ca na peryferiach zasi.gu (ocena C),. Ocenaogolna znakomita. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A272 Podro.niczek (Luscinia svecica) . ocena ogolna DTyp populacji w obszarze- rozrodcza. Liczba par . 1, co zawiera si. w przedziale od 0,2% krajowej populacji (wgChodkiewicz i in. 2015) - ocena D. Populacja nieistotna. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A220 Puszczyk uralski (Strix uralensis) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . osiad.a, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Liczba par 218-280, cozawiera si. w przedziale od 2-15% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena B, w tym: stopie.zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (na obszarze wyst.puj. du.e kompleksydrzewostanow bukowych o zro.nicowanej strukturze, z drzewami dziuplastymi. W promieniu 500 m od stanowiskwyst.puj. tereny otwarte b.d. po.otwarte), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Stan zachowania populacjidobry (ocena B). Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna znakomita. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.A217 Soweczka (Glaucidium passerinum) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - osiad.a, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Liczba par 24-45, co zawierasi. w przedziale od 2-15% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) - ocena B. Stan zachowania populacjidobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (na obszarzewyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow li.ciastych o zro.nicowanej strukturze, z drzewami dziuplastymi),mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana . ocena C Ocena ogolna dobra. Charakterystykaoparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniemBieszczadzkiego Parku Narodowego.A072 Trzmielojad (Pernis apivorus) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . rozrodcza, rownomiernie wyst.puj.ca na ca.ym obszarze. Liczba par 21-36, cozawiera si. w przedziale od 0-2% krajowej populacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena C. Stan zachowaniapopulacji dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (naobszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow li.ciastych i mieszanych o zro.nicowanej strukturze, zobecno.ci. .rodle.nych ..k i innych powierzchni otwartych), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacjanieizolowana . ocena C. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochronyobszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A223 W.ochatka (Aegolius funereus) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - osiad.a. Liczba par 35-40, co zawiera si. w przedziale od 0-2% krajowej populacji(wg Chodkiewicz i in. 2015) . ocena C. Stan zachowania populacji dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowaniasiedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (na obszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanowiglastych i mieszanych o zro.nicowanej strukturze, z obecno.ci. obszarow podmok.ych, ciekow wodnych,zr.bow, halizn, upraw, m.odnikow), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana . ocena COcena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.A267 P.ochacz halny (Prunella collaris) . ocena ogolna CNa podstawie danych zbieranych w ramach projektu .Inwentaryzacja kluczowych gatunkow ptakow polskichKarpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochronyh w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowegoznajduje si. kilka stanowisk tego gatunku poza parkiem gatunek nie wyst.puje. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.A215 Puchacz (Bubo bubo) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze - osiad.a. Liczba osobnikow 2-4, co zawiera si. w przedziale od 2-15% krajowejpopulacji (wg Chodkiewicz i in. 2015) - ocena B. Stan zachowania populacji dobry (ocena B), w tym: stopie.zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (wyst.puj. du.e kompleksy le.ne ozro.nicowanej strukturze przestrzennej, gatunkowej i wiekowej, w s.siedztwie rozleg.ych terenow otwartych wpostaci ..k i pastwisk u.ytkowanych tradycyjnie, z k.pami drzew i krzewow), mo.liwo.. odtworzenia: nieoceniano. Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. doPlanu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.A229 Zimorodek (Alcedo atthis) . ocena ogolna DTyp populacji w obszarze . rozrodcza. Stwierdzono wyst.powanie 4 rewirow, mo.na spodziewa. si., .e wobszarze znajduje si. 10 par l.gowych. Populacja nieistotna, reprezentuj.ca 0,2% krajowej populacji (za wgChodkiewicz i in. 2015) . ocena D. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.Gatunki ro.lin:1939 Rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa) . ocena ogolna APopulacje rozmieszczone skupiskowo w ca.ym obszarze Liczba stanowisk 74, co zawiera si. w przedziale od15-100% krajowej populacji (Zaj.c, Zaj.c 2001; Sudnik-Wojcikowska 2004; Zarzyka-Ryszka i in. 2008;Wo.kowycki, Zarzyka-Ryszka 2012) . ocena A. Stan zachowania populacji dobry . ocena B. Populacjanieizolowana, ale wyst.puj.ca na peryferiach zasi.gu . ocena B. Ocena ogolna znakomita. Charakterystykaoparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniemBieszczadzkiego Parku Narodowego.4070 Dzwonek pi.kowany (Campanula serrata) . ocena ogolna APopulacje rozmieszczone skupiskowo w po.udniowo-wschodniej cz..ci obszaru, w BdPN i przy jego granicy.Liczba stanowisk 175, co zawiera si. w przedziale od 15-100% krajowej populacji (Zaj.c, Zaj.c 2001;Pi.ko.-Mirkowa H. 2004; Korzeniak 2010) . ocena A. Stan zachowania populacji dobry . ocena B. Populacjanieizolowana . ocena C. Ocena ogolna znakomita. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochronyobszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1898 Ponik.o krai.skie (Eleocharis carniolica) . ocena ogolna APopulacje rozmieszczone skupiskowo w po.udniowo-.rodkowej cz..ci obszaru, w zasi.gu terytorialnymNadle.nictwa Cisna Liczba stanowisk 4, co zawiera si. w przedziale od 15-100% krajowej populacji (Zaj.c,Zaj.c 2001; Paul 2004; Kozak i in 2008; Paul 2012) . ocena A. Stan zachowania populacji dobry . ocena B.Populacja nieizolowana, ale wyst.puj.ca na peryferiach zasi.gu . ocena B. Ocena ogolna znakomita.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.6244 Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. carpatica) . ocena ogolna APopulacje rozmieszczone skupiskowo w .rodkowej i po.udniowej cz..ci obszaru, w zasi.gu terytorialnymNadle.nictw Cisna, Lutowiska, Stuposiany i w BdPN. Liczba stanowisk 66, co zawiera si. w przedziale od15-100% krajowej populacji (Zaj.c, Zaj.c 2001;Pi.ko.-Mirkowa H., 2008; Mitka 2012) . ocena A Stanzachowania populacji doskona.y . ocena A. Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna znakomita.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1386 Bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis) . ocena ogolna BPopulacje rozmieszczone skupiskowo w .rodkowej i po.nocnej cz..ci obszaru, w zasi.gu terytorialnymNadle.nictw Baligrod, Lutowiska, Stuposiany i w BdPN Liczba stanowisk 23, co zawiera si. w przedziale od2-15% krajowej populacji (Von.ina 2012) . ocena B. Stan zachowania populacji doskona.y . ocena A. Populacjanieizolowana, ale wyst.puj.ca na peryferiach zasi.g - ocena B. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.1381 Wid.oz.b zielony (Dicranum viride) . ocena ogolna APopulacje rozmieszczone skupiskowo w ca.ym obszarze. Liczba stanowisk 31, co zawiera si. w przedziale od15-100% krajowej populacji (Stebel 2012) . ocena A. Stan zachowania populacji doskona.y . ocena A.Populacja nieizolowana, ale wyst.puj.ca na peryferiach zasi.gu . ocena B. Ocena ogolna znakomita.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.6216 Haczykowiec b.yszcz.cy (Hamatocaulis vernicosus) - ocena ogolna DZnane s. 2 stanowiska, rozmieszczone skupiskowo w BdPN. Populacja nieistotna. Charakterystyka oparta oProjekt Rozporz.dzenia Ministra .rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.Gatunki ssakow:1354* Nied.wied. brunatny (Ursus arctos) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie rownomierne. Liczba osobnikow 98 - 100, co zawiera si. wprzedziale od 15-100% krajowej populacji (krajowa populacja nied.wiedzia brunatnego wynosi 164 osobniki(.mietana 2014)). Stan zachowania populacji doskona.y . ocena A (stopie. zachowania cech siedliska gatunkuI: elementy: lesisto.., zaludnienie gmin, turystyka doskonale zachowane). Populacja izolowana . ocena A(zasi.g gatunku nied.wied. brunatny wg .mietana 2014) Ocena ogolna znakomita. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.1352* Wilk (Canis lupus) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie rownomierne. Ocena populacji . B. Liczba osobnikowwynosi 91, co zawiera si. w przedziale od 2-15% krajowej populacji (krajowa populacja wilka wynosi ok. 595 os.(Okarma i in 2011)). Stan zachowania populacji doskona.y (stopie. zachowania cech siedliska gatunku I:elementy: lesisto.., fragmentacja siedliska, dost.pno.. bazy pokarmowej, stopie. izolacji siedlisk s. zachowanedoskonale). Populacja nieizolowana . ocena C. Ocena ogolna znakomita. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.1361 Ry. (Lynx lynx) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie losowe. Ocena populacji . B. Liczba osobnikow 24-26, costanowi ok 10% krajowej populacji (w Polsce wyst.puje ok. 200 os. Rysi (Schmidt 2011). Stan zachowaniapopulacji doskona.y (stopie. zachowania cech siedliska gatunku I: elementy: lesisto.., fragmentacja siedliska,dost.pno.. bazy pokarmowej, stopie. izolacji siedliska doskonale zachowane). Populacja nieizolowana . ocenaC. Ocena ogolna znakomita. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.2647* .ubr (Bison bonasus) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie skupiskowe. Liczba osobnikow 364 - 369 co zawiera si. wprzedziale od 15-100% krajowej populacji (krajowa populacja .ubra wynosi 1566 z czego 1347 osobniki na.yj.ce na wolno.ci (Perzanowski 2016)). Stan zachowania populacji dobry . ocena B (stopie. zachowania cechsiedliska gatunku II-elementy: drzewostany li.ciaste i mieszane oraz tereny otwarte dobrze zachowane).Populacja izolowana . ocena A (zasi.g gatunku wg Olech, Perzanowski 2014). Ocena ogolna znakomita.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1303 Podkowiec ma.y (Rhinolophus hipposideros) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . zimuj.ca, rozmieszczenie nierownomierne. Ocena populacji . C: liczba stanowisk -1,co stanowi ok 2% liczby monitorowanych stanowisk w kraju (Liczba monitorowanych stanowisk podkowcama.ego wynosi 54, dane GIO. 2006-2015 http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk 1stanowisko z obszaru Natura 2000 Bieszczady) Stan zachowania gatunku siedliska dobry . ocena B (stopie.zachowania cech siedliska gatunku II: elementy dobrze zachowane, co wynika z oceny parametru siedlisko wobszarze). Populacja nieizolowana . ocena C (zasi.g gatunku podkowiec ma.y wg Raportu KE 2007). Ocenaogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1324 Nocek du.y (Myotis myotis) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . zimuj.ca, rozmieszczenie nierownomierne. Ocena populacji . B: Liczba stanowisk 2,co stanowi ok 5% liczby monitorowanych stanowisk w kraju (Liczba monitorowanych stanowisk nocka du.egowynosi 37, dane GIO. 2006-2015 http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk 2 stanowiska zobszaru Natura 2000 Bieszczady). Stan zachowania gatunku dobry . B (stopie. zachowania cech siedliskagatunku II: elementy dobrze zachowane, co wynika z oceny parametru siedlisko w obszarze). Populacjanieizolowana - ocena C (zasi.g gatunku nocek du.y wg Raportu KE 2007). Ocena ogolna dobra.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1321 Nocek orz.siony (Myotis emarginatus) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . zimuj.ca, rozmieszczenie stanowisk nie jest znane. Ocena populacji . C: liczbastanowisk nie jest znana, dlatego ocena populacji pozosta.a bez zmian wzgl.dem SDF (aktualizacja luty 2017 r),(Liczba monitorowanych stanowisk nocka orz.sionego wynosi 13, dane GIO. 2006-2015http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk). Stan zachowania gatunku dobry . B (liczba ilokalizacja stanowisk nie jest znana, ocena stanu zachowania nie zosta.a zmieniona wzgl.dem SDF(aktualizacja luty 2017 r). Populacja nieizolowana, ale wyst.puj.ca na peryferiach zasi.gu gatunku - ocena B.Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii ) . ocena ogolna BLiczba stanowisk 2 (stanowisko letnie i zimowe), rozmieszczenie stanowisk w obszarze - losowe.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ze wzgl.du na biologi. gatunku, ktorego kolonie rozrodczezasiedlaj. schronienia naturalne, takie jak szczeliny i dziuple starych drzew, inwentaryzacja kolonii rozrodczychjest trudna. W ramach prac nad projektem Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego obserwowano osobniki tego gatunku wylatuj.ce, wieczorem zDydiowskiej Jamy i Jaskini Dolnej w Nasicznem. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochronyobszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1308 Mopek zachodni (Barbastella barbastellus) . ocena ogolna CLiczba stanowisk 1-5. Rozmieszczenie stanowisk w obszarze - losowe. W ramach prac nad projektem PlanuOchrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowegonie wykazano obecno.ci kolonii letnich (populacji rozrodczej), jednak od.owiony osobnik - m.ody samiec, przyDydiowskiej Jamie wskazuje na mo.liwo.. rozrodu mopka w pobli.u powierzchni badawczej. Dane zBieszczadzkiego Parku Narodowego wskazuj. na wyst.powanie na terenie Parku pi.ciu stanowisk tegogatunku. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1337 Bobr europejski (Castor fiber) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie rownomierne przy rzekach i potokach. Liczba osobnikowwynosi 286-316 co zawiera si. w przedziale od 0-2% krajowej populacji (liczebno.. krajowej populacji bobra wgGUS w 2015 r wynosi.a ok 55 tys. osobnikow) . ocena C. Stan zachowania gatunku jest znakomity . ocena A(stopie. zachowania cech siedliska gatunku I: elementy: wska.niki stanu siedliska: baza pokarmowa, udzia.siedliska kluczowego dla gatunku, charakter strefy brzegowej, stopie. antropopresji zachowane doskonale).Populacja nieizolowana, ale wyst.puj.ca na peryferiach zasi.gu gatunku - ocena B. Ocena ogolna dobra.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1355 Wydra (Lutra lutra) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie rownomierne przy rzekach i potokach. Ocena populacji . C.Liczba osobnikow 120-140 co zawiera si. w przedziale od 0-2% krajowej populacji (Na potrzeby raportu na celeArtyku.u 17 Dyrektywy Siedliskowej w 2007 szacunkow. liczebno.. wydry w Polsce oceniono na oko.o 10 000 .15 000 osobnikow, precyzja oszacowania jest niska (IOP PAN; raport artyku. 17 Dyrektywy Siedliskowej 2007)).Stan zachowania gatunku jest doskona.y . ocena A (stopie. zachowania cech siedliska gatunku I: elementysiedliska: zro.nicowanie gatunkowe ichtiofauny, miejsca rozrodu p.azow, naturalno.. koryta rzeki, udzia.preferowanych odcinkow rzek (>3 m szeroko.ci), stopie. pokrycia brzegow ro.linno.ci. drzewiast. i krzewiast.,lesisto.., stopie. regulacji rzek, dost.pno.. schronie., linie kolejowe, przepusty pod drogami, s.siedztwozabudowa. doskonale zachowane). Populacja nieizolowana . ocena C (wydra wyst.puje w ca.ym kraju - zasi.ggatunku wg. Raportu do KE 2013). Ocena ogolna znakomita. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.Gatunki p.azow:1193 Kumak gorski (Bombina variegata) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie rownomierne. Liczba stanowisk 352 co stanowi 2-15%krajowej populacji (ocena szacunkowa w oparciu o zasi.g wyst.powania i powierzchni. obszaru Natura 2000Bieszczady, dok.adna liczebno.. populacji krajowej i liczba stanowisk nie jest znana) . ocena populacji B. Stanzachowania populacji dobry . ocena B (stopie. zachowania cech siedliska gatunku II: element siedliska: liczbawszystkich zbiornikow, dobrze zachowana). Populacja nieizolowana, wyst.puj.ca na granicy zasi.gu . ocena C.Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.2001 Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) .nazwa .aci.ska podana w li.cie referencyjnej SDF Triturusmontandoni . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie skupiskowe -ocena populacji B. Liczba stanowisk 110 costanowi 2-15% krajowej populacji (ocena szacunkowa w oparciu o zasi.g wyst.powania i powierzchni. obszaruNatura 2000 Bieszczady, dok.adna liczebno.. populacji krajowej nie jest znana) . ocena B. Stan zachowaniapopulacji dobry . ocena B (stopie. zachowania cech siedliska gatunku II: elementy siedliska: liczba wszystkichzbiornikow - dobrze zachowana). Populacja nieizolowana, wyst.puj.ca na granicy zasi.gu gatunku . ocena B.Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) . ocena ogolna CTyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie losowe. Liczba stanowisk 7 co stanowi 0-2% krajowejpopulacji (ocena szacunkowa w oparciu o zasi.g wyst.powania i powierzchni. obszaru Natura 2000Bieszczady, dok.adna liczebno.. populacji krajowej nie jest znana) . ocena populacji C. Stan zachowaniapopulacji dobry - ocena B (stopie. zachowania cech siedliska gatunku II (elementy siedliska dobrze zachowane).Populacja izolowana . ocena A. Ocena ogolna znacz.ca. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.Gatunki ryb i minogow:1163 G.owacz bia.op.etwy (Cottus gobio) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie losowe. Znanych jest minimum 6 stanowisk, co stanowi0-2% krajowej populacji (Liczba monitorowanych stanowisk w latach 2009-2011( Pa.stwowy Monitoring.rodowiska) w kraju wynosi 53) . ocena populacji B. Stan zachowania populacji dobry - ocena B (stopie.zachowania cech siedliska gatunku II elementy siedliska: EFI , jako.. hydromorfologiczna, mozaikamikrosiedlisk, dobrze zachowane); Populacja nieizolowana, wyst.puj.ca na granicy zasi.gu. Ocena ogolnadobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.5094 Brzanka (Barbus meridionalis petenyi) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . osiad.a, wyst.puje rownomiernie w obszarze Natura 2000. Znane s. minimum 22stanowiska, co stanowi 2-15% krajowej populacji . ocena B (ocena szacunkowa w oparciu o zasi.gwyst.powania i powierzchni. obszaru Natura 2000 Bieszczady, dok.adna liczba stanowisk populacji krajowej niejest znana). Stan zachowania populacji dobry- ocena B (stopie. zachowania cech siedliska gatunku II elementysiedliska: EFI , jako.. hydromorfologiczna, dobrze zachowane). Populacja nieizolowana, wyst.puj.ca na granicyzasi.gu . ocena B. Ocena ogolna znakomita. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochronyobszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1096 Minog strumieniowy (Lampetra planeri) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a, rozmieszczenie losowe. Znane s. minimum 4 stanowiska, co stanowi ok.0-2% krajowej populacji (Liczba monitorowanych stanowisk w latach 2009-2011(Pa.stwowy Monitoring.rodowiska) w kraju wynosi 32) . ocena populacji B . Stan zachowania populacji dobry - ocena B (stopie.zachowania cech siedliska gatunku II elementy siedliska: EFI , jako.. hydromorfologiczna, wyst.powanieniezb.dnych mikrosiedlisk, dobrze zachowane). Populacja nieizolowana, wyst.puj.ca na granicy zasi.gu.Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.Gatunki bezkr.gowcow:4014 Biegacz urozmaicony (Carabus variolosus) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a, rownomiernie rozmieszczona na ca.ym obszarze. Liczba stanowisk wynosico najmniej 5; 15-100% krajowej populacji. Stan zachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie.zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (na obszarze wyst.puj. licznie potoki istrumienie o brzegach poro.ni.tych zio.oro.lami, p.yn.ce przez drzewostany ..gowe i buczyny), mo.liwo..odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana (ocena C), wyst.puj.ca na granicy zasi.gu. Ocena ogolnadobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.4015 Biegacz Zawadzkiego (Carabus zawadzkii) ) . ocena ogolna ATyp populacji w obszarze . osiad.a. Liczba stanowisk 5; 15-100% krajowej populacji . ocena A. Stanzachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrymstanie (na obszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow iglastych, li.ciastych i mieszanych ozro.nicowanej strukturze, z obecno.ci. obszarow podmok.ych, halizn oraz siedlisk po.oninowych), mo.liwo..odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana (ocena C), wyst.puj.ca na granicy zasi.gu. Ocena ogolnaznakomita. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1920 Ponurek Schneidera (Boros Schneideri) . ocena ogolna DNie jest znana liczba stanowisk ponurka, rozmieszczenie . losowe. Populacja nieistotna (ocena D).Charakterystyka oparta o dane Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja WWF Polska, 2015 r.1060 Czerwo.czyk nieparek (Lycaena dispar) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a. Liczba stanowisk nieznana; 0-2% krajowej populacji . ocena C. Stanzachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrymstanie (na obszarze wyst.puj. bogate ..ki o dobrym uwilgotnieniu, z licznymi ro.linami nektarodajnymi orazwiatrochronami. Na wszystkich stanowiskach do.. pospolicie wyst.puj. szczawie, na ktorych czerwo.czyknieparek sk.ada jaja), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacja nieizolowana na skraju zasi.guwyst.powania gatunku . ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.6199* Krasopani hera (Euplagia quadripunctaria) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a,. Liczba stanowisk nieznana; 0-2% krajowej populacji - ocena C. Stanzachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrymstanie (na obszarze wyst.puj. drogi le.ne, szlaki, i .cie.ki wzd.u. ktorych rosn. licznie .any sad.cakonopiastego, ro.liny .ywicielskiej krasopani hery), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano. Populacjanieizolowana (ocena C), wyst.puj.ca na granicy zasi.gu. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.1087* Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) . ocena ogolna CTyp populacji w obszarze . osiad.a. Liczba stanowisk nieznana; 2-15% krajowej populacji . ocena B. Stanzachowania populacji: .redni (ocena C), w tym: stopie. zachowania siedliska: III - elementy .rednio zachowane(mimo wyst.powania du.ych powierzchniowo p.atow buczyn starszych klas wieku, wi.kszo.. rojek nadobnicyalpejskiej koncentruje si. w okolicach istniej.cych sk.adow drewna); mo.liwo.. odtworzenia: trudne lubniemo.liwe (w promieniu 1,5 km od stanowisk nadobnicy alpejskiej likwidacja sk.adow drewna bukowego).Populacja izolowana - ocena A. Ocena ogolna znacz.ca. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1032 Skojka gruboskorupowa (Unio cressus) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a. Liczba stanowisk nieznana; 2-15% krajowej populacji . ocena B. Stanzachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrymstanie (na obszarze wyst.puj. du.e potoki oraz rzeki, o dnie .wirowym i kamienistym), mo.liwo.. odtworzenia:nie oceniano; Populacja izolowana . ocena A. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. doPlanu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.4026 Zag..bek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus) . ocena ogolna CTyp populacji w obszarze . osiad.a. Liczba stanowisk nieznana; 2-15% krajowej populacji . ocena B. Stanzachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie. zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrymstanie (na obszarze wyst.puj. du.e kompleksy drzewostanow iglastych, li.ciastych i mieszanych ozro.nicowanej strukturze, z du.. ilo.ci. martwego i obumieraj.cego drewna), mo.liwo.. odtworzenia: nieoceniano. Populacja nieizolowana (ocena B), wyst.puj.ca na granicy zasi.gu. Ocena ogolna znacz.ca.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.1086 Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus) . ocena ogolna BTyp populacji w obszarze . osiad.a, rownomiernie rozmieszczona na ca.ym obszarze . Liczba stanowisknieznana; 2-15% krajowej populacji . ocena B. Stan zachowania populacji: dobry (ocena B), w tym: stopie.zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie (na obszarze wyst.puj. du.e kompleksydrzewostanow iglastych, li.ciastych i mieszanych o zro.nicowanej strukturze, z du.. ilo.ci. martwego iobumieraj.cego drewna), mo.liwo.. odtworzenia: nie oceniano; Populacja nieizolowana . ocena C,wyst.puj.ca na granicy zasi.gu. Ocena ogolna dobra. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.Siedliska przyrodnicze3130 Brzegi lub osuszane dna zbiornikow wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoeto-NanojunceteaSiedlisko stwierdzone w obszarze tylko w jednym miejscu. Wyst.puje ono na dnie dawnego, obecnieosuszonego, stawu w miejscowo.ci Kalnica (gmina Cisna), le..cego na gruntach prywatnych. Zajmujepowierzchni. 0,41 ha. P.at jest do.. zwarty i otacza po.ksi..ycem od strony po.udniowej zag..bienie, w ktorymutrzymuje si. woda. Reprezentatywno.. . D. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaruNatura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, PotamionNaturalne eutroficzne zbiorniki wodne, reprezentuj. typ siedliska 3150 stwierdzono w Nadle.nictwie Koma.cza,wyst.puj. tam 3 jeziora osuwiskowe. Powierzchnia siedliska wynosi 1,58 ha. Reprezentatywno.. siedliska jestdobra . ocena B. Siedlisko zachowa.o swoj typowy i naturalny charakter (brak gatunkow wskazuj.cych nadegradacj.), charakteryzuje si. jednak ma.. kombinacja wodnych zbiorowisk ro.linnych. Wyst.puj. tu tylkojednogatunkowe zbiorowiska z Potamogeton natans lub jest ca.kowity brak makrofitow. Stan zachowaniastruktury i funkcji siedliska jest dobry . ocena B. Odczyn wody i barwa s. w.a.ciwe. Niew.a.ciwie s. natomiastkonduktywno.. i przezroczysto.. wody. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytejprzez siedlisko w kraju . ocena C. Ocena ogolna znacz.ca - C. Charakterystyka oparta o dokumentacj. doPlanu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.3220 Pionierska ro.linno.. na kamie.cach gorskich potokowSiedlisko to zwi.zane jest g.ownie z du.ymi rzekami takim jak Os.awa, Solinka, Wetlina, San, Wo.osaty.Kamie.ce tworz. si. przy brzegach (cz.sto przemiennie), obecne s. tak.e wyspy kamie.cow.Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a . ocena A. Szeroko.. kamie.cow osi.ga nawet 10 m, .redniowaha si. ona jednak w granicach 5-8 m. Pokrycie kamie.cow przez ro.linno.. zieln. jest niewielkie, zwyklewynosi od 1- 25%. Cz.sto wyst.puje du.a ro.norodno.. gatunkowa. Stan zachowania struktury i funkcjisiedliska jest doskona.y . ocena A. Na transektach zwykle nie notowano drzew i krzewow (wyst.powa.ynatomiast siewki i m.ode wierzby), rzadko stwierdzano gatunki ekspansywne, brak by.o gatunkow inwazyjnych.P.aty siedliska wyst.powa.y w uk.adach przestrzennych z ..gami i zio.oro.lami nadpotokowymi. Powierzchniasiedliska wynosi 50,19 ha, powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedliskow kraju . ocena C. Ocena ogolna dobra- B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaruNatura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.4060 Wysokogorskie borowczyska ba.ynowe (Empetro-Vaccinietum)Powierzchnia siedliska wynosi 3,03 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a - ocena A. W p.atachwyst.puj. z du.. sta.o.ci. ba.yna obup.ciowa Empetrum hermaphroditum, borowka czarna Vaccinium nyrtillus,kostrzewa niska Festuca airoides oraz rzadziej spotykany - wroniec widlasty Huperzia selago. Dominuj.: ba.ynaobup.ciowa Empetrum hermaphroditum, borowka czarna Vaccinium myrtillus i borowka brusznica V. vitis-idaea.Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest dobry . ocena B. P.aty borowczyska ba.ynowego po.o.oneprzy szlakach turystycznych podlegaj. zniszczeniom mechanicznym w wyniku wydeptywania. Zniszczeniamechaniczne s. obecnie nie wi.ksze jak 5%. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 2-15% ca.kowitej powierzchnipokrytej przez siedlisko w kraju ocena - B. Ocena ogolna znakomita - A. Charakterystyka oparta o dokumentacj.do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.4080 Subalpejskie zaro.la wierzby .l.skiejPowierzchnia siedliska wynosi 36,86 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a . ocena A. Wyst.puj.liczne gatunki typowe i wyro.niaj.ce: Salix silesiaca, Alnus viridis Sedum fabaria, Rumex alpestris subspcarpaticus, Leucanthemum valdsteini, Campanula abietina. W warstwie krzewow dominuje zwykle olsza zielonaAlnus viridis, lub wspo.panuj.: wierzba .l.ska Salix silesiaca, olsza zielona Alnus viridis i jarz.b pospolity gorskiSorbus aucuparia var. glabrata. W runie du.y udzia. maj.: rozchodnik karpacki Sedum fabaria, nerecznicaszerokolistna Dryopteris dilatata, .wierz.bek orz.siony Chaerophyllum hirsutum, starzec gajowy Senecionemorensis, trzcinnik le.ny Calamagrostis arundinacea. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest dobryocenaB. Zaro.la z olsz. zielon. wyst.puj. w kompleksie z wysokogorskimi zbiorowiskami wschodniokarpackichborowczysk, traworo.li i muraw. Udzia. powierzchniowy zaro.li z olsz. zielon. w omawianym kompleksie jestniewielki i stanowi kilka do kilkunastu %. Omawiane zbiorowiska maj. typowo wschodniokarpacki, unikatowycharakter i wyst.puj. tu na jedynych stanowiskach w polskiej cz..ci Karpat. Stan zachowania struktury i funkcjisiedliska jest dobry. W wi.kszo.ci p.atow nie stwierdzono zniszcze.. Niewielkie zniszczenia stwierdzono jedyniew przypadku p.atow przez ktore przebiegaj. szlaki turystyczne. Dotycz. one mniej ni. 1% ogolnego area.usiedliska. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 2-15% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocenaB. Ocena ogolna dobra - B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.6150 Wysokogorskie murawy acidofilnePowierzchnia siedliska wynosi 2,23 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest znacz.ca - ocena C. Siedliskoreprezentuje murawa z kostrzew. nisk. Potentillo aureae-Festucetum airoides wyst.puj.ca w postaciniewielkich p.atow na najwy.szych szczytach i grzbietach gorskich w strefie pi.tra po.onin. Rosn. tu do.. licznegatunki charakterystyczne dla zespo.u: kostrzewa niska Festuca airoides, pi.ciornik z.oty Potentilla aurea imacierzanka halna Thymus alpestris. Bardzo typowe dla tego siedliska s. rownie. gatunki charakterystyczne iwyro.niaj.ce dla klasy Juncetea trifidi, obejmuj.cej zbiorowiska wysokogorskich muraw acydofilnych, s. to:prosienicznik jednog.owkowy Hypochoeris uniflora, zawilec narcyzowaty Anemone narcissiflora, go.dzikkartuzek skalny Dianthus carthusianorum subsp. saxigenus, sesleria Bielza Sesleria bielzii, czosnek skalnyAllium montanum. Gatunkiem dominuj.cym, osi.gaj.cym przeci.tnie 70-80% pokrycia jest kostrzewa niskaFestuca airoides. Wysok. sta.o.. i do.. du.y udzia. maj.: prosienicznik jednog.owkowy Hypochoeris uniflora,borowka czarna Vaccinium myrtillus, borowka brusznica Vaccinium vitis-idaea, podbia.ek alpejski Homogynealpina, naw.o. alpejska Solidago alpestris, kosmatka gajowa Luzula luzuloidis var. erythranthema i in. Murawa zkostrzew. nisk. wchodzi w sk.ad naturalnego kompleksu zbiorowisk alpejskich charakterystycznych dlanajwy.szej strefy pi.tra bieszczadzkich po.onin. Wyst.puje tu w mozaice z ro.linno.ci.: po.ek i szczelinskalnych, borowczyska ba.ynowego Empetro-Vaccinietum, wschodniokarpackiego bli.niczyska po.oninowegoHypochoeridi uniflorae-Nardetum, torfowiska po.oninowego Empetrum hermaphroditum-Sphagnum nemoreum iwysokogorskiego borowczyska po.oninowego Vaccinietum myrtilli. Udzia. murawy z kostrzew. nisk. nieprzekracza w tym kompleksie kilkunastu %. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest .redni . ocena B.Wi.kszo.. p.atow murawy z kostrzew. nisk. znajduje si. przy masowo ucz.szczanych szlakach turystycznych ipodlega zniszczeniom mechanicznym w wyniku wydeptywania. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitejpowierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju. Ocena ogolna znacz.ca . ocena C. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.6230* Gorskie i ni.owe murawy bli.niczkowe (Nardion . p.aty bogate florystycznie)Powierzchnia siedliska wynosi 48,51 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra . ocena C. Psiary wyst.puj.cz.sto w obr.bie ..k .wie.ych (cz.sto na niewielkich wzniesieniach terenu) lub w ich towarzystwie. Wyro.niaj.si. dominacj. lub znacznym udzia.em bli.niczki psiej trawki Nardus stricta. W p.atach notuje si. zwykle od 4 do6 gatunkow charakterystycznych (najcz..ciej Nardus stricta, Potentilla erecta, Calluna vulgaris, Danthoniadecumbens, Carex pilulifera, Hieracium pilosella). Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest .redni - C.Mo.liwo.. odtworzenia przy .rednim nak.adzie .rodkow, wymaga podj.cia dzia.a. ochronnych w postaciprowadzenia wypasu w obr.bie p.atow, ewentualnie wykaszania Murawy bli.niczkowe odznaczaj. si. wysokimbogactwem gatunkowym, ale nie .wiadczy to o ich dobrej kondycji. Jest to cz.sto wynikiem sukcesji wtornej.P.aty muraw bli.niczkowych, maj. charakter przej.ciowych stadiow sukcesyjnych, w ktorych zawsze wzrastaro.norodno.. gatunkowa. W ni.szych po.o.eniach notuje si. 32-44 gatunki/25 m2, w tym zwykle jedynie 5-8gatunkow typowych dla muraw bli.niczkowych. G.ownym gatunkiem ekspansywnym jest mietlica pospolitaAgrostis capillaris, dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum, .mia.ek darniowy Deschampsia caespitosa,goryczka troje.ciowa Gentiana asclepiadea. Pokrycie drzew i krzewow wynosi.o na transektach zwykle poni.ej10%. W.rod nich najcz..ciej notowane by.y Betula pendula, Salix caprea, Frangula alnus, Juniperus communis,Picea abies. Struktura przestrzenna p.atow jest zro.nicowana. Wyst.puj. p.aty do.. rozleg.e jak i p.aty ma.e.Wzrost .yzno.ci siedliska wynika ze stopniowej akumulacji biomasy na nie koszonych i nie wypasanych od latp.atach tego zbiorowiska. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedliskow kraju ocena C. Ocena ogolna znacz.ca . ocena C. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochronyobszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.6410 Zmiennowilgotne ..ki trz..licowe (Molinion)Powierzchnia siedliska wynosi 26,26 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest znacz.ca . ocena C. Do siedliska6410 zaliczono zbiorowiska w typie ..k zmiennowilgotnych, reprezentowane przez bezrangowe fitocenozy zSuccisa pratensis i Betonica officinalis. Cech. odro.niaj.c. wyznaczone zbiorowisko od typowych zbiorowisk zezwi.zku Molinion, jest m. in. brak w ich sk.adzie florystycznym trz..licy modrej Molinia caerulea . gatunku ktoryzwykle wyst.puje w tym typie siedliska. Wyst.puj. jednak (cz.sto obficie) inne gatunkow charakterystyczne dla..k zmiennowilgotnych (Molinion), takie jak kosaciec syberyjski Iris sibirica, czarcik.s ..kowy Succisa pratensisczy bukwica zwyczajna Betonica officinalis. Du.y udzia. maj. tu gatunki przechodz.ce z torfowisk niskich takiejak mietlica psia Agrostis canina czy turzyca pospolita Carex nigra. Stan zachowania struktury i funkcji siedliskajest dobry . ocena B. Udzia. gatunkow ekspansywnych wynosi. od 0-30%. W.rod nich wymieni. mo.naDeschampsia caespitosa, Mentha longifolia i Filipendula ulmaria. Udzia. gatunkow ekspansywnych krzewow ipodrostu drzew wynosi. na transektach od 0-20%. W.rod nich by.y m.in. Salix cinerea, Alnus incana, Frangulaalnus. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena C.Ocena ogolna jest znacz.ca - C. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.6430 Zio.oro.la gorskie (Adenostylion alliariae) i zio.oro.la nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)Powierzchnia siedliska wynosi 213,23 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra . ocena B. W BdPN do tegosiedliska nale.. g.ownie zbiorowiska zio.oro.li zwi.zku Adenostylion, wyst.puj.ce na po.oninach oraz w pi.trzereglowym i krainie dolin. S. to nast.puj.ce zbiorowiska: Petasitetum kablikianii, Phalarido-Petasitetum hybridi,zbior. Mulgedium aplinum-Doronicum austriacum, Athyrietum distentifoliae, Galeopsidi-Rumicetum alpini, Trollioaltissimae-Knautietum, Trollio altissimae-Knautietum/Tanaceto-Calamagrostietum, Trollioaltissimae-Knautietum/Poo chaixii-Deschampsietum, oraz Trollio altissimae-Knautietum/zbiorowisko Rubusidaeus-Deschampsia caespitosa. Poza BdPN typ siedliska, reprezentowany jest przez nadpotokowe zio.oro.lalepi..nikowe (tzw. .opuszyny). Wi.kszo.. p.atow zio.oro.li ma typowy sk.ad florystyczny, a gatunkicharakterystyczne s. licznie reprezentowane. Dla kwiecistych zio.oro.li po.oninowych s. to: wietlica alpejskaAthyrium distentifolium, .wierzbnica le.na Knautia dipsacifolia, jarzmianka wi.ksza Astrantia major, przywrotnikpo.yskuj.cy Alchemilla gracilis, przywrotnik prawie nagi A. glabra, przywrotnik p.ytkoklapowy A. crinita, pe.nikalpejski Trollus altissimus, go.dzik skupiony Dianthus compactus, dziurawiec czteroboczny Hypericummaculatum, szczaw alpejski Rumex alpinus, mi.osna gorska Adenostyles alliariae. Dla zespo.ow zio.oro.lowychw pi.trze le.nym i krainie dolin do gatunkow charakterystycznych nale..: lepi..nik wy.ysia.y Petasiteskablikianus, lepi..nik bia.y P. albus, lepi..nik ro.owy P. hybridus,, modrzyk gorski Cicerbita alpina, omieg gorskiDoronicum austriacum, zaraza .o.ta Orobanche flava, wi.zowka b.otna Filipendula ulmaria, bodziszek b.otnyGeranium palustre. Poza BdPN .opuszyny wykszta.caj. si. do.. cz.sto w dolinach potokow cho. zwyklefragmentarycznie i na niewielkich powierzchniach, cz.sto w formie ma.ych, otwartych enklaw w obr.bie ..gowAlnetum incanae, lub jako w.ski pas na granicy ..gu i potoku. .opuszyny nadpotokowe s. zwykle zdominowaneprzez lepi..nika ro.owego Petasites hybridus i lepi..nika wy.ysia.ego Petasites kablikianus. Towarzysz. imtakie gatunki jak .wierz.bek orz.siony Chaerophyllum hirsutum, oset .opianowaty Carduus personata, zaraza.o.ta Orobanche flava omieg gorski Doronicum austriacum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, lepi..nik bia.yPetasites albus. Swoj udzia. maj. tu tak.e gatunki przechodz.ce z ..gow jak bodziszek .a.obny Geraniumphaeum, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, gajowiec .o.tyGaleobdolon luteum, bniec czerwony Melandrium rubrum. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jestdobry . ocena B. W ni.szej strefie po.onin, g.ownie w s.siedztwie gornej granicy lasu sukcesja krzewow, wmniejszym stopniu drzew, jest do.. widoczna, ale nast.puje powoli. Rozprzestrzeniaj. si. tu g.ownie: jarz.bpospolity gorski Sorbus aucuparia subsp. glabrata i olsza zielona Alnus viridis, a z drzew klon jawor Acerpseudoplatanus. Wyra.ne zmniejszenie si. powierzchni zio.oro.li po.oninowych mo.e by. widoczne dopiero pokilkudziesi.ciu latach. W pi.trze le.nym gorskie zio.oro.la nadpotokowe (Petasitetum kablikiani) s.zbiorowiskiem do.. stabilnym. Ekspansja drzew i krzewow nie jest tu istotnym zagro.eniem. Proces ten jestbardziej nasilony w p.atach zio.oro.li z omiegiem gorskim Doronicum austriacum i modrzykiem gorskim Cicerbitaalpina po.o.onych w.rod olszyn bagiennych i wilgotnych ..k oraz w zio.oro.lach wi.zowkowo-bodziszkowychFilipendulo-Geranietum. Udzia. p.atow zio.oro.li opanowanych przez gatunki ekspansywne nie przekracza5-10% ogolnej powierzchni siedliska. Do najbardziej ekspansywnych nale.. tu trzcinnik le.ny Calamagrostisarundinacea, .mia.ek darniowy Deschampsia caespitosa i wiechlina Chaixa Poa chaixii. W pi.trze le.nym ikrainie dolin do gatunkow ekspansywnych, rozprzestrzeniaj.cych si. w zio.oro.lach gorskich nale.. przedewszystkim pokrzywa zwyczajna Urtica dioica i trzcina pospolita Pragmites australis. W strefie po.onin obserwujesi. niewielkie zniszczenia spowodowane masowym ruchem turystycznym. Wyst.puj. one na znikomejpowierzchni w bezpo.rednim s.siedztwie szlakow i w otoczeniu .rode.ek przy szlakach. Powierzchnia wzgl.dnastanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju - ocena C. Ocena ogolna dobra . ocena B.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.6510 Ni.owe i gorskie .wie.e ..ki u.ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)Powierzchnia siedliska wynosi 3601,41 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra ocena B. Wyst.puje g.owniepoza BdPN, gdzie nale.y do najcz.stszych siedlisk niele.nych. W samym parku siedlisko ..k ni.owychwyst.puje rzadko i reprezentowane jest g.ownie przez zespo. wilgotnej ..ki wyczy.cowej Alopecuretum pratensis(szczegolnie w obr.bie ochronnym Tarnawa). Poza parkiem siedlisko to zosta.o wyro.nione na podstawiewyst.powania charakterystycznej kombinacji gatunkow dla zespo.u Arrhenatheretum elatioris, ktory jestidentyfikatorem fitosocjologicznym tego siedliska. W.rod gatunkow charakterystycznych wspomnianego zespo.uwyst.puj. tu: rajgras wynios.y Arrhenatherum elatius oraz bodziszek ..kowy Geranium pratense. Towarzysz. imgatunki charakterystyczne dla ..k gr.dowych Arrhenatherion elatioris takie jak dzwonek rozpierzch.y Campanulapatula, p.pawa dwuletnia Crepis biennis, przytulia pospolita Galium mollugo, .wierzbnica polna Knautiaarvensis, kozibrod ..kowy Tragopogon pratensis. Z du.. sta.o.ci. wyst.puj. tu gatunki charakterystyczne dla..k .wie.ych Arrhenatheretalia elatioris takie jak: barszcz zwyczajny Heracleum sphondulium, kupkowkapospolita Dactylis glomerata, krwawnik pospolity Achillea millefolium. Stan zachowania struktury i funkcjisiedliska jest dobry . ocena . P.aty ..k dobrze zachowanych odznaczaj. si. du.ym bogactwem gatunkowymoraz brakiem wyra.nego dominanta. W nieco gorszym stanie znajduj. si. ..ki na ktorych nie prowadzi si.wypasu, a koszenie przeprowadza si. tylko raz w roku zwykle po.nym latem i jesieni. lub niecorocznie. ..kitakie s. cz.sto silnie zdominowane przez jeden lub dwa gatunki traw, g.ownie mietlic. pospolit. Agrostisvulgaris i kostrzew. czerwon. Festuca rubra. W najgorszym stanie znajduj. si. ..ki na ktorych nie prowadzi si.gospodarki ..karskiej lub .adnych zabiegow ochronnych. Sporadycznie w p.atach ..k spotka. mo.na gatunkiinwazyjne takie jak: Rudbeckia laciniata, Veronica filiformis, Solidago gigantea. Udzia. gatunkow ekspansywnychw p.atach siedliska jest ro.ny. Na transektach waha. si. najcz..ciej od 0 do 50%, cho. nierzadko si.ga. nawet70%. Najcz..ciej w.rod nich notowano: Chaerophyllum aromaticum, Anthriscus sylvestris, Cirsium arvense,Agropyron repens, a w p.atach nieco wilgotniejszych Mentha longifolia. Udzia. gatunkow ekspansywnychkrzewow i podrostu drzew wynosi. na transektach zwykle poni.ej 1%. W.rod nich wyst.powa.y m.in Prunusspinosa, Salix sp., Crataegu sp., Frangula alnus, Rosa canina, Juniperus communis. Powierzchnia wzgl.dnastanowi 2-15% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju ocena B. Stan zachowania struktury ifunkcji siedliska jest dobry . ocena B. Ocena ogolna dobra - ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj.do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.6520 Gorskie ..ki konietlicowe u.ytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)Powierzchnia siedliska wynosi 1873,49 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra - ocena B. W BdPN siedliskoreprezentowane jest przez zbiorowisko gorskiej ..ki mietlicowej zaliczanej do zespo.u Campanuloserratae-Agrostietum capillaris. Poza BdPN w ramach siedliska klasyfikowano bezrangowe zbiorowisko zAgrostis capillaris w obr.bie zwi.zku Arrhenatherion elatioris. Gatunki charakterystyczne s. do.. liczne: mi.dzyinnymi dzwonek pi.kowany Campanula serrata, przywrotnik p.ytkoklapowy Alchemilla crinita, przywrotnikpasterski Alchemilla monticola, przywrotnik po.yskuj.cy A. gracilis, konietlica ..kowa Trisetum flavescens,mietlica pospolita Agrostis capillaris, rze.usznik Hallera Cardaminopsis halleri, chaber austriacki Centaureaphrygia (lokalnie). W sk.adzie gatunkowym ..ki mietlicowej wyst.puj. cz.sto gatunki rzadkie dla Bieszczadoworaz .wiadcz.ce o ich specyfice, np: go.dzik skupiony Dianthus compactus, dzwonek pi.kowany Campanulaserrata, ciemi..yca bia.a Veratrum album. Z gatunkow podlegaj.cych ochronie prawnej cz.ste s.: go.kad.ugoostrogowa Gymnadenia conopsea, listera jajowata Listera ovata, kuku.ka szerokolistna Dactylorhizamajalis. Poza BdPN siedlisko jest mniej wybitne. Posiada charakterystyczn. kombinacj. gatunkow dla zwi.zkuArrhenatherion elatioris i rz.du Arrhenatheretalia elatioris, przy udziale ro.lin gorskich. Stan zachowaniastruktury i funkcji siedliska jest dobry . ocena B. Zale.y, podobnie jak w przypadku ..k ni.owych, od sposobu ichu.ytkowania. ..ki wypasane i wykaszane charakteryzuj. si. wi.kszym bogactwem gatunkowym oraz mniejszymudzia.em ekspansywnych zio.oro.li. Na ..kach gdzie nie prowadzi si. koszenia ani wypasu cz.sto dominuj.wysokie zio.oro.la takie jak .wierz.bek korzenny Chaerophyllum aromaticum i trzcinnik piaskowy Calamagrostisepigejos. Pojawiaj. si. rownie. zaro.la je.yn Rubus sp, a tak.e wkraczaj. krzewy i drzew (.liwa tarnina Prunusspinosa, ja.owiec Juniperus communis). W p.atach ..ki, na ktorych pozostawiano skoszon. biomas. obserwujesi. ekspansj. pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. W znacznej cz..ci p.atow (poza BdPN na oko.o 65%powierzchni siedliska) obserwuje si. zwi.kszon. warstw. woj.oku (powy.ej 2 cm). Powierzchnia wzgl.dnastanowi 2-15% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena B. Ocena ogolna dobra . ocenaB. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.7110* Torfowiska wysokie z ro.linno.ci. torfotworcz. (.ywe)Powierzchnia siedliska wynosi 27,97 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a - A. Wyst.puj. licznegatunki wysokotorfowiskowe. W warstwie mszystej, rosn. g.ownie torfowce takie jak torfowiec ostrolistnySphagnum capillifolium, torfowiec magella.ski Sphagnum magellanicum, torfowiec brunatny Sphagnum fuscum.Towarzysz. im inne mszaki torfowiskowe takie jak: prochniaczek b.otny Aulacomnium palustre i p.onnik cienkiPolytrichum strictum. W warstwie zielnej rosn. gatunki charakterystyczne dla klasy Oxycocco-Sphagnetea takiejak we.nianka pochwowata Eriophorum vaginatum i .urawina b.otna Ocycoccus palustris. Du.y udzia. ma turownie. ba.yna czarna Empetrum nigrum oraz gatunki charakterystyczne dla borow bagiennych takie jak Ledumpaluste i Vaccinium uliginosum. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest .redni . ocena C. W niektorychp.atach notuje si. siln. ekspansj. drzew i krzewow. Ich udzia. na transekcie mo.e wynosi. nawet 40%.Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena C.Mo.liwo.. odtworzenia przy .rednim nak.adzie .rodkow, wymaga podj.cia dzia.a. ochronnych w postaciodkrzaczania w obr.bie p.atu. Ocena ogolna dobra- ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planuochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracjiPowierzchnia siedliska wynosi 3,04 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest znacz.ca . ocena C. Mo.liwo..odtworzenia jest trudna lub niemo.liwa, p.at siedliska jest odwadniane przez row przydro.ny. Gatunkiwysokotorfowiskowe ro.lin naczyniowych wyst.puj. tu nielicznie. Uboga jest rownie. warstwa mszysta,budowana g.ownie przez torfowce. Osi.ga ona niewielkie pokrycie, ktore si. waha od 10-25%. Udzia. gatunkowcharakterystycznych na transektach waha. si. od 0 do 2 w przypadku ro.lin naczyniowych (Eriophorumvaginatum, Andromeda polifolia) i 1-2 w przypadku mszakow. .rednie pokrycie przez torfowce wynios.o 10%(Sphagnum capillifolium, Sphagnum fallax). Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest .redni . ocena C.Udzia. gatunkow ekspansywnych si.ga 90% (g.ownie Molinia caerulea). Na jednym torfowisku obserwuje si.siln. ekspansj. drzew i krzewow. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przezsiedlisko w kraju . ocena C. Ocena ogolna znacz.ca . ocena C. Charakterystyka oparta o dokumentacj. doPlanu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.7140 Torfowiska przej.ciowe i trz.sawiska (przewa.nie z ro.linno.ci. z Scheuchzerio-Caricetea)Powierzchnia siedliska wynosi 9,95 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest znacz.ca . ocena C. Udzia. gatunkowcharakterystycznych na transektach waha si. od 3 do 5. Rosn. tu m.in. Viola palustris, Carex echinata. Carexnigra, Agrostis canina, a tak.e mchy Aulacomnium palustre, Sphagnum sp. Na jednym z torfowisk zosta. tak.estwierdzony rzadki w Karpatach Dactylorhiza incarnata. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest .redni.Siedlisko silnie zarasta drzewami i krzewami (Betula pendula, Salix cinerea, Frangula alnus). Powierzchniawzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena C. Ocena ogolnaznacz.ca- ocena C. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.7220* .rodliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutatiPowierzchnia siedliska wynosi 1,28 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a . ocena A. Zachodzi tuintensywne lub do.. intensywne wytr.canie si. martwicy wapiennej . trawertynu, ktory osi.ga grubo.. nawetkilkunastu centymetrow. Flora mszakow .rodlisk petryfikacyjnych jest do.. bogata i zro.nicowana, wyst.puje tum.in charakterystyczny dla tego siedliska Palustriella commutata oraz Cratoneuron filicinum. Stan zachowaniastruktury i funkcji siedliska jest doskona.y . ocena A. Stan uwodnienia jest w.a.ciwy, trawertyny pokrywaj.wi.cej ni. 5% (trawertyn osadza si. nawet na mszakach), erozja nie przekracza 5% powierzchni. Nie mabezpo.redniego oddzia.ywania cz.owieka na to siedlisko. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitejpowierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena C. Ocena ogolna dobra - ocena B. Charakterystyka opartao dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniemBieszczadzkiego Parku Narodowego.7230 Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m.ak, turzycowisk i mechowiskPowierzchnia siedliska wynosi 14,61 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra . ocena B. Identyfikatoramifitosocjologicznymi siedliska s. fitocenozy ze zwi.zku Caricion davallianae. Liczba gatunkowcharakterystycznych na transektach waha si. zwykle od 4 do 8 (Eriophorum latifolium, Epipactis palustris,Valeriana simplicifolia, Carex flava, Triglochin palustris) za. pokrycie mchow w wi.kszo.ci przypadkow nieprzekracza 50%. W.rod mszakow dominuj. mchy brunatne, ktorych pokrycie si.ga 75% (.rednio wynosi oko.o20%). Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest dobry. W obr.bie niektorych p.atow obserwuje si.ekspansj. drzew i krzewow. Udzia. ekspansywnych gatunkow ro.lin zielnych jest niewielki. Nie notowano obcychgatunkow inwazyjnych. Stopie. uwodnienia jest zwykle w.a.ciwy, chocia. s. przypadki silnego przesuszeniap.atow. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena C.Ocena ogolna dobra - ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.8110 Piargi i go.oborza krzemianowePowierzchnia siedliska wynosi 6,18 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a . ocena A. Nale.. do tegosiedliska grechoty (piar.yska) ze zbiorowiskami porostow. Maj. charakter niewielkich p.atow rozproszonych nastromych stokach najwy.szych szczytow i grzbietow w strefie po.onin. Stan zachowania struktury i funkcjisiedliska jest doskona.y . ocena A. Proces zarastania piar.ysk przez ro.linno.. po.oninow. post.puje bardzopowoli. W minionym dwudziestoleciu nie nast.pi.o istotne zmniejszenie si. area.u grechotow ze zbiorowiskamiporostow. Nie stwierdzono zniszcze. powodowanych przez turystyk. i inne czynniki antropogeniczne. Polagrechotow maja ca.kowicie naturalny charakter. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchnipokrytej przez siedlisko w kraju . ocena C. Ocena ogolna znakomita . ocena A. Charakterystyka oparta odokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem BieszczadzkiegoParku Narodowego.8150 .rodkowoeuropejskie wy.ynne rumowiska krzemianowePowierzchnia siedliska wynosi 3,65 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra - ocena B. Siedlisko wyst.pujejedynie na obszarze Nadle.nictwa Baligrod, na Gorze Kamiennej oraz w Rezerwacie Go.oborze (i jego pobli.u),na obszarze tzw. ".uski Bystrego". P.aty po.o.one s. w otoczeniu boru jod.owo-.wierkowego. Na ods.oni.tychgo.oborzach licznie wyst.puj. gatunki porostow, mszakow i w.trobowcow. Na litych, niestabilnych okruchachskalnych panuj. porosty skorupiaste. W szczelinach pomi.dzy okruchami skalnymi i na nieco bardziejutrwalonych fragmentach wyst.puj. porosty krzaczkowate z rodzaju chrobotek (m.in. chrobotek le.ny Cladoniaarbuscula), mchy (takie jak gajowiec l.ni.cy Hylocomium splendens, bielistka sina Leucobryum glaucum,torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium, torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii) oraz w.trobowce(np. biczyca trojwr.bna Bazaania trilobata). Z ro.lin naczyniowych spotyka si. tu g.ownie borowk. czarn.Vaccinium myrtillus, natomiast z krzewow: kruszyn. pospolit. Frangula alnus i jarz.b pospolity Sorbusaucuparia. Na go.oborzach rosn. rownie. drzewa m.in. jod.a pospolita Abies alba i .wierk pospolity Picea abies.Na jednym z go.oborzy na Kamiennej Gorze ro.nie okaz limby Pinus cembra. Na go.oborzach bardziejocienionych, gdzie procent odkrytego rumoszu jest znacznie mniejszy (m.in w wyniku obfitego rozwoju warstwymszystej), udzia. porostow naskalnych jest znikomy. Dominuj. tam cz.sto paprocie takie jak: nerecznicaszerokolistna Dryopteris dilatata i nerecznica krotkoostna Dryopteris carthusiana. Towarzyszy im zwykle malinaw.a.ciwa Rubus idaeus i paprotka zwyczajna Polypodium vulgare. Stan zachowania struktury i funkcji siedliskajest .redni. Na cz..ci go.oborzy obserwuje si. ekspansj. drzew i krzewow. Ich udzia. na transekcie waha si.zwykle od 1 do 5% (poza Sorbus aucuparia) chocia. niekiedy si.ga nawet 50%. Gatunkami drzew i krzewowktore najcz..ciej notowane by.y na transektach s.: Abies alba, Picea abies, Frangula alnus, Betula pendula.Powierzchnia wzgl.dna stanowi 2-15% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju - ocena B. Ocenaogolna dobra . ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.8220 .ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelli.Powierzchnia siedliska wynosi 0,26 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a . ocena A. Siedlisko toreprezentuj. zbiorowiska po.ek i szczelin skalnych. Wyst.puj. w obr.bie najwy.szych skalistych szczytow igrzbietow, g.ownie na Krzemieniu, Bukowskiej Kopie, Rozsypa.cu, Bukowym Berdzie i Kinczyku Bukowskim.Rozmieszczenie przestrzenne p.atow ro.linno.ci ma charakter naturalny i jest uwarunkowane wyst.powaniemoraz form. wychodni skalnych. Z uwagi na bardzo ma.e powierzchnie wychodni skalnych wykszta.cone tuzbiorowiska nie s. bogate florystycznie, ale gatunki typowe dla tych siedlisk s. do.. liczne, np: dzwonekw.skolistny Campanula polymorpha, koz.ek trojlistkowy Valeriana tripteris, skalnica gronkowa Saxifragapaniculata, paprotnica krucha Cystopteris fragilis, rojnik gorski Sempervivum montanum, fio.ek dwukwiatowyViola biflora, zanokcica zielona Asplenium viridae, powojnik alpejski Clematis alpina. Stan zachowania struktury ifunkcji siedliska jest dobry . ocena dobra. Rozmieszczenie przestrzenne p.atow ro.linno.ci ma charakternaturalny. Zbiorowiska ro.linno.ci szczelin i po.ek skalnych tworz. ma.e p.aty wchodz.ce w sk.ad kompleksuzbiorowisk alpejskich charakterystycznego dla najwy.szej strefy pi.tra po.onin. S. wra.liwe na wydeptywanieprzez turystow. W przesz.o.ci, gdy grzbietem Krzemienia prowadzi. szlak turystyczny obserwowano wyra.nezniszczenia ro.linno.ci w wyniku wydeptywania. W ostatnim dwudziestoleciu, po zmianie przebiegu szlaku,zniszczenia s. znikome i sporadyczne. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytejprzez siedlisko w kraju . ocena C. Ocena ogolna dobra ocena - B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. doPlanu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego ParkuNarodowego.8310 Jaskinie nieudost.pnione do zwiedzaniaZinwentaryzowano 3 jaskinie nieudost.pnione do zwiedzenia: Dydiowsk. Jam. i 2 w okolicach Nasicznego:Jaskinia w Nasicznem Gorna, Jaskinia w Nasicznem Dolna. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a - A. Ichdu.. warto.. przyrodnicz. podkre.la fakt, .e s. one miejscem zimowania nietoperzy, m.in jak nocka du.ego ipodkowca ma.ego. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest doskona.y. Cechy mikroklimatyczneobserwowane w skali jaskini, ogolne cechy hydrologiczne i obecno.. wody w jaskini oraz kszta.t i mikrorze.ba.cian i stropu pustek jaskiniowych s. w.a.ciwe. W jaskiniach stwierdzono rownie. obecno.. bezkr.gowej faunyna.ciennej w partiach przyotworowych. Cz.sto.. penetracji jest bardzo niska. Wej.cie do jaski. po.o.one jest wpewnej odleg.o.ci od drog i szlakow, dodatkowo jest trudne do znalezienia, a samo zej.cie wymaga pewnychumiej.tno.ci, co ogranicza ich przypadkow. penetracj. przez turystow. Obiekty pozbawione s. materiiantropogenicznej. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju. ocena C. Ocena ogolna dobra . ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaruNatura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.9110 Kwa.ne buczyny (Luzulo-Fagetum)Wyro.niono dwa podtypy: kwa.n. buczyn. gorsk. (9110-2) oraz mezotroficzn. jedlin. (9110-3). Powierzchniasiedliska wynosi 3762,37 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a . ocena A. Licznie wyst.puj. gatunkicharakterystyczne, takie jak wyro.niaj.ce zespo. Luzulo lusuloides-Fagetum: kosmatka gajowa Luzulaluzuloides, przen.t purpurowy Prenanthes purpurea, starzec Senecio fuchsii et nemorensis, czy wyro.niaj.cedla podzwi.zku Luzulo-Fagenion, mech wid.oz.b miotlasty Dicranum scoparium. W drzewostanie dominuje bukzwyczajny Fagus sylvatica, rzadziej jod.a pospolita Abies alba. W runie dominuj. gatunki acydofilne imezotroficzne: borowka czarna Vaccinium myrtillus, turzyca pigu.kowata Carex pilulifera oraz trzcinnik le.nyCalamagrostis arundinacea. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest doskona.y . ocena A.Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz oraz struktura pionowa i przestrzenna ro.linno.ci s.w.a.ciwe. Nie stwierdzono rownie. wyst.powania w p.atach obcych geograficznie gatunkow inwazyjnych. Wcz..ci p.atow notuje si. natomiast zwi.kszony (na poziomie powy.ej 5%) udzia. rodzimych gatunkowekspansywnych, g.ownie je.yny gruczo.owatej Rubus hirtus agg. i trzcinnika le.nego Calamagrostisarundinacea. Nie obni.a to warto.ci siedliska. Udzia. martwego drewna jest w.a.ciwy. ..czne zasoby pozaBdPN wynosz. 46 m sze.ciennych /ha. W BdPN martwe drewno wyst.puje rownie. licznie (obszar podlegaochronie od kilkudziesi.ciu lat). Martwe drewno le..ce lub stoj.ce >3m d.ugo.ci i 30 cm grubo.ci wyst.pujelicznie na wi.kszo.ci powierzchni w ilo.ci powy.ej 5 sztuk na 1 ha. Naturalne odnowienie drzewostanu jestw.a.ciwe. Przeci.tne pokrycie odnowie. w warstwie podszytu w BdPN wynosi 5 - 25 %, w runie 1 - 5 %.Powierzchnia wzgl.dna stanowi 2-15% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena B. Ocenaogolna znakomita . ocena A. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.9130 .yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)Siedlisko .yznych buczyn w BdPN reprezentowane jest przez zespo. .yznej buczyny karpackiej Dentarioglandulosae-Fagetum, ktory dominuje w pi.trze regla dolnego. Powierzchnia siedliska wynosi 63088,91 ha.Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a . ocena A. Wyst.puj. tu gatunki charakterystyczne takie jak:.ywiec gruczo.owaty Dentaria glandulosa, .ywokost sercowaty Symphytum cordatum, i paprotnik BraunaPolystichum braunii. Dwa pierwsze gatunki wyst.puj. bardzo cz.sto i na siedliskach .wie.ych oraz wilgotnychosi.gaj. wysokie warto.ci pokrycia. Paprotnik Brauna jest rzadki. Oprocz nich wyst.puj. rownie. gtaunkiwyro.niaj.ce zespo.: bluszczyk kosmaty Glechoma hirsuta, wilczomlecz migda.olistny Euphorbia amygdaloides isza.wia lepka Salvia glutinosa. Z gatunkow charakterystycznych dla zwi.zku Fagion najliczniejsze s.: bukzwyczajny Fagus sylvatica, przytulia wonna Galium odoratum, .ywiec cebulkowy Dentaria bulbifera. Wdrzewostanie gatunkiem dominuj.cym jest buk zwyczajny Fagus sylvatica. W podzespo.ach wilgotnych znacznyudzia. ma jawor Acer pseudoplatanus. W warstwie runa w podzespole typowym brak gatunkow bezwzgl.dniedominuj.cych, natomiast du.y udzia. osi.gaj.: przytulia wonna Galium odoratum, .ywiec bulwkowaty Dentariabulbifera, gajowiec .o.ty Galeobdolon luteum, wietlica samicza, Athyrium filix-femina, nerecznica samczaDryopteris filix-mas, nerecznica krotkoostna Dryopteris carthusiana, je.yna gruczo.owata Rubus hirtus, szczawikzaj.czy Oxalis acetosella. W podzespo.ach wilgotnych dominuj.: czosnek nied.wiedzi Allium ursinum lubmiesi.cznica trwa.a Lunaria rediviva osi.gaj.ce w niektorych p.atach 70-90% pokrycia. W podzespole trawiasto -turzycowym ca.kowit. dominacj. osi.ga najcz..ciej kostrzewa le.na Festuca drymeja, w cz..ci p.atowgatunkiem wspo.panuj.cym, a niekiedy panuj.cym jest turzyca orz.siona Carex pilosa. Stan zachowaniastruktury i funkcji siedliska jest doskona.y . ocena A. Udzia. w drzewostanie gatunkow buczynowych jestw.a.ciwy, natomiast udzia. obcych ekologicznie lub geograficznie gatunkow w drzewostanie lub podro.cie jestbardzo znikomy. Struktura pionowa i przestrzenna ro.linno.ci jest w.a.ciwa. Udzia. gatunkow inwazyjnych wrunie jest ma.y. W cz..ci p.atow notuje si. natomiast zwi.kszony (na poziomie powy.ej 5%) udzia. rodzimychgatunkow ekspansywnych, g.ownie je.yny gruczo.owatej Rubus hirtus agg. Nie obni.a to warto.ci siedliska.Udzia. martwego drewna jest w.a.ciwy. ..czne zasoby poza BdPN wynosz. prawie 52 m sze.cienne /ha. WBdPN martwe drewno wyst.puje w ilo.ci oko.o 10% lub wi.cej procent zasobno.ci drzewostanu. Martwe drewnole..ce lub stoj.ce >3m d.ugo.ci i 30 cm grubo.ci wyst.puje licznie na wi.kszo.ci powierzchni w ilo.ci powy.ej 5sztuk na 1 ha. Naturalne odnowienie drzewostanu jest w.a.ciwe, na obszarze BdPN na wi.kszo.ci obszarunaturalne odnowienie osi.ga w oko.o 5-25% pokrycia w warstwie podszycia. Powierzchnia wzgl.dna stanowi15-100% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju. Ocena ogolna znakomita . ocena A.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.9140 Gorskie jaworzyny zio.oro.lowe (Aceri-Fagetum)Powierzchnia siedliska wynosi 1074,96 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra. W BdPN sk.ad gatunkowywe wszystkich warstwach ro.linno.ci jest typowy dla wyst.puj.cych tu zbiorowisk, zawiera komplet gatunkowwyro.niaj.cych i charakterystycznych, ktore wyst.puj. licznie i osi.gaj. wysokie stopnie pokrycia. Wyst.puj. tu:prosownica rozpierzch.a Millium effusum, szczaw gorski Rumex alpestris, wietlica alpejska Athyriumdistentifolium, jawor Acer pseudoplatanus, mi.osna gorska Adenostyles alliariae, starzec gajowy Senecionemorensis sl., ciemi..yca bia.a Veratrum album, omieg gorski Doronicum austriacum, modrzyk gorski Cicerbitaalpina, lepi..nik bia.y Petasites albus. W drzewostanie dominuje jawor Acer pseudoplatanus lub wspo.panuj.buk Fagus sylvatica i jawor Acer pseudoplatanus. W p.atach poza BdPN notuje si. zmniejszony udzia. gatunkowcharakterystycznych. Na transektach spotyka si. zazwyczaj tylko 1-2 gatunki charakterystyczne (g.ownie Rumexalpestris). Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest dobry . ocena B. W p.atach nie stwierdzonogatunkow obcych, inwazyjnych ani rodzimych ekspansywnych. Pozioma struktura ro.linno.ci oraz strukturadrzewostanu s. w.a.ciwe. W p.atach na obszarze BdPN w p.atach s. liczne odnowienia naturalne osi.gaj.ceprzeci.tnie 10-25% pokrycia w warstwie podszytu. Poza BdPN w p.atach obserwuje si. sporadyczne odnowieniebuka i jaworu. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 15-100% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju .ocena A. Ocena ogolna dobra - ocena B Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaruNatura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.9170 Gr.d .rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)Wyst.powanie gr.dow zwi.zane jest g.ownie z pi.trem pogorza i ni.szymi po.o.eniami reglowymi. Powierzchniasiedliska wynosi 1149,52 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra - B. W warstwie zielnej wyst.pujecharakterystyczne dla zwi.zku Carpinion turzyca ow.osiona Carex pilosa i gwiazdnica Stellaria holostea,towarzysz. jej gajowiec .o.ty Galeobdolon luteum, sza.wia lepka Salvia glutinosa, kopytnik pospolity Asarumeuropaeum, k.osownica le.na Brachypodium sylvaticum, przytulia wonna Galium odoratum. Drzewostan wgr.dach buduje g.ownie buk Fagus sylvatica i grab Carpinus betulus, a tak.e lipa Tilia cordata, jawor Acerpseudoplatanus, jesion Fraxinus excelsior oraz jod.a Abies alba. Stan zachowania struktury i funkcji siedliskajest dobry - B. Struktura pionowa i przestrzenna ro.linno.ci jest w.a.ciwa. Rownie. w.a.ciwa jestcharakterystyczna kombinacja florystyczna. Jednak nierzadko warstwa zielna opanowana jest przez je.yny,g.ownie je.yn. gruczo.owat. Rubus hirtus agg. W gr.dach wyra.ny jest te. udzia. obcych gatunkow inwazyjnych(g.ownie Impatiens parviflora). Udzia. martwego drewna jest w.a.ciwy. ..czne zasoby (poza BdPN) wynosz.28,36 m3/ha. Martwe drewno le..ce lub stoj.ce >3m d.ugo.ci i 30 cm grubo.ci wyst.puje licznie na wi.kszo.cipowierzchni w ilo.ci powy.ej 5 sztuk na 1 ha. Naturalne odnowienie drzewostanu jest w.a.ciwe. W BdPNodnowienie osi.ga oko.o 20-30 % pokrycia w warstwie krzewiastej. Utworzone jest jednak g.ownie przez buka,grab wyst.puje nielicznie. W p.atach poza BdPN, w ni.szych po.o.eniach grab odnawia si. lepiej. Powierzchniawzgl.dna dobra . ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.9180* Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphillis-Acerion pseudoplatani)Wyst.puj. w dwoch podtypach: jaworzyny z j.zycznikiem zwyczajnym Phyllitido-Aceretum pseudoplatani 9180-2oraz karpackiej jaworzyny miesi.cznicowej Lunario-Aceretum 9180-3 Powierzchnia siedliska wynosi 74,43 ha.Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a - ocena A. Gatunki charakterystyczne wyst.puj. do.. licznie. S. to:jawor Acer pseudoplatanus, wiciokrzew czarny Lonicera nigra, porzeczka skalna Ribes petraeum, ro.a alpejskaRosa pendulina, j.zycznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum,miesi.cznica trwa.a Lunaria rediviva, parzyd.o le.ne Aruncus dioicus, modrzyk gorski Cicerbita alpina, lepi..nikbia.y Petasites albus. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest doskona.y . ocena A. Strukturadrzewostanu jest w.a.ciwa (w BdPN wielogeneracyjna z dominacj. starych, przesz.o stuletnich okazow jawora).Pionowa struktura ro.linno.ci jest dobrze rozwini.ta, charakterystyczna dla siedliska. Drzewostan jestnajcz..ciej dwupi.trowy, podszyt i runo charakteryzuj. si. du.ym zwarciem, mszaki g.ownie na g.azach iska.ach. Nie stwierdzono obcych gatunkow inwazyjnych, natomiast w niektorych p.atach (poni.ej 10%powierzchni ogolnej siedliska) zwi.kszony jest udzia. rodzimych gatunkow ekspansywnych. Nie obni.a towarto.ci siedliska. Gatunki nitrofilne np.: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, bodziszek cuchn.cy Geraniumrobertianum wyst.puj. do.. licznie, co jest w.a.ciwe dla tego siedliska. Naturalne odnowienie drzewostanu jestw.a.ciwe (w BdPN Acer pseudoplatanus stanowi oko.o 3-5 % w warstwie podszytu). Powierzchnia wzgl.dnastanowi 2-15% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena B. Ocena ogolna doskona.a .ocena A. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.91D0* Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi . Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pinomugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealneSiedlisko jest reprezentowane przez podmok.. i torfowiskow. .wierczyn. gorsk. Sphagno-Piceetum (91D0-4).Powierzchnia siedliska wynosi 25,47 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a- ocena A. Drzewostanbuduje tu g.ownie .wierk Picea abies i jod.a Abies alba, sporadycznie wyst.puje rownie. olsza szara Alnusincana. W warstwie krzewow wyst.puj. gatunki z drzewostanu (g.ownie .wierk) oraz wierzba szara (Salixcinerea). W warstwie zielnej dominuje borowka czarna Vaccinium myrtillus. Towarzysz. jej turzycagwiazdkowata Carex stellulata, trzcinnik Calamagrostis sp., ciemi..yca zielona Veratrum lobelianum, we.niankaw.skolistna Eriophorum angustifolium, je.yna gruczo.owata Rubus hirtus agg. Warstwa mszysta jest dobrzerozwini.ta, tworz. j. g.ownie torfowce (Sphagnum fallax, Sphagnum girgensohnii). Stan zachowania struktury ifunkcji siedliska jest doskona.y . ocena A. Charakterystyczne krzewinki wyst.puj. z .normaln. obfito.ci.hnatomiast w runie dominuj. mchy torfowce. Gatunkow inwazyjnych w runie nie stwierdzono, podobnie jak igatunkow obcych geograficznie jak i ekologicznie w drzewostanie. Martwe drewno le..ce lub stoj.ce >3md.ugo.ci i 30 cm grubo.ci wyst.puje licznie (w ilo.ci powy.ej 3 sztuk na 1 ha). Naturalne odnowieniedrzewostanu jest obfite. Uwodnienie siedliska, jest w.a.ciwe .bagienneh. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2%ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju - ocena C. Ocena ogolna dobra . ocena B.Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 zwy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.91E0* ..gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenionglutinoso-incanae) i olsy .rodliskoweWyro.niono 2 podtypy: nadrzeczn. olszynk. karpack. Alnetum incanae 91E0-6 (reprezentowan. przezodmian. wschodni. zespo.u Alnetum incanae) oraz bagienn. olszyn. gorsk. Caltho laetae-Alnetum 91E0-7.Powierzchnia siedliska wynosi 1364,28 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest doskona.a -ocena A. Gatunkicharakterystyczne i wyro.niaj.ce wyst.puj. licznie. Do gatunkow charakterystycznych nale..: olsza szara Alnusincana, rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium, sza.wia lepka Salvia glutinosa, pioropusznik strusiMatteucia strutiopteris. Odmian. wschodniokarpack. wyro.niaj.: .ywokost sercowaty Symphytum cordatum,bluszczyk kosmaty Glechoma hirsuta, sa.atnica le.na Aposeris foetida, .nie.yca wiosenna Leucoium vernumssp. carpatica, tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum, ciemi..yca bia.a Veratrum album. Wdrzewostanie dominuje olsza szara Alnus incana. W podszyciu, runie i warstwie mszakow nie ma gatunkowdominuj.cych, natomiast najwi.kszy udzia. maja ro.liny typowe dla omawianego siedliska. Stan zachowaniastruktury i funkcji siedliska jest dobry . ocena B. Pionowa struktura ro.linno.ci jest naturalna, zro.nicowana.Udzia. martwego drewna jest w.a.ciwy. ..czne zasoby (poza BdPN) wynosz. 36 m3/ha. Martwe drewno le..celub stoj.ce >3m d.ugo.ci i 30 cm grubo.ci wyst.puje w ilo.ci powy.ej 5 sztuk na 1 ha na co najmniej 30%powierzchni. Naturalno.. koryta rzecznego jest du.a. W runie w cz..ci p.atow wyst.puj. obce gatunkiinwazyjne. W przypadku 41 p.atow Alnetum incanae i 4 p.atow Caltho laetae-Alnetum zanotowano wi.cej ni.jeden gatunek inwazyjny lub jeden gatunek wyst.puj.cy licznie. W 8 p.atach odnotowano zdominowaniewarstwy przez gatunek inwazyjny. Gatunkiem najcz..ciej notowanym w p.atach ..gow jest Rudbeckia laciniata.Rzadziej notowane s. Impatiens parviflora, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria japonica, Bidens frondosa. Wcz..ci p.atow zwi.kszony jest rownie. udzia. rodzimych gatunkow ekspansywnych. Nie obni.a to jednakwarto.ci siedliska (wyst.puje na mniej ni. 25% powierzchni p.atow). Zniszczenia runa i gleby zwi.zane zpozyskaniem drewna jest bardzo znikome. W s.siedztwie drog le.nych i szlakow turystycznych wyst.puj.lokalnie zniszczenia ro.linno.ci runa. Z uwagi na niewielkie powierzchnie nie maja one znaczenia w odniesieniudo ca.ego area.u siedliska. Powierzchnia wzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedliskow kraju . ocena C. Ocena ogolna dobra . ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochronyobszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.9410 Gorskie bory .wierkowe (Piceion abietis, cz... . zbiorowiska gorskie)Powierzchnia siedliska wynosi 59,14 ha. Reprezentatywno.. siedliska jest dobra . ocena B. Gatunkicharakterystyczne i wyro.niaj.ce s. do.. licznie reprezentowane. Nale.. tu: jod.a Abies alba, podrze..ebrowiec Blechnum spicant, podbia.ek alpejski Homogyne alpina, wid.ak wroniec Lycopodium selago, wid.akja.owcowy, Lycopodium annotinum. Bardzo dobrze rozwini.ta jest warstwa mszysta. Osi.ga ona pokrycie nawet90%. Wyst.puj. tu g.ownie gatunki charakterystyczne dla borow i borow mieszanych takie jak bielistka siwaLeucobryum glaucum, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, gajnik l.ni.cy Hylocomium splendens, tujowiectamaryszkowaty Thuidium tamariscinum, a w miejscach wilgotniejszych torfowiec Girgensohna SphagnumOddzia.ywania pozytywnePoziomDzia.ania,zarz.dzanieZanieczyszczenie(opcjonalnie)Wewn.trzne/zewn.trzneOddzia.ywania negatywnePoziomZagro.eniai presje[kod]Zanieczyszczenie(opcjonalnie)[kod]Wewn.trzne/zewn.trzne[i|o|b]H A03.03 iH H01.08 bH E01.03 iH A04.03 iH K02.01 iM K iM J02.01 iM I02 bM K05.01 iL K02.02 iM J03.01 iM I01 oM J02.03 iM B07 iM K02.03 bM K03.03 bL K03.02 bL F03.02.01 igirgensohnii. Stan zachowania struktury i funkcji siedliska jest doskona.y . ocena A. Gatunkow obcychgeograficznie w drzewostanie, podszycie i runie nie stwierdzono. Udzia. martwego drewna jest w.a.ciwy. ..cznezasoby (poza BdPN) wynosz. powy.ej 20 m3/ha. W BdPN martwe drewno wyst.puje licznie w wi.kszo.cip.atow. Drewno wielkowymiarowe (>3m d.ugo.ci i 30 cm grubo.ci) wyst.puje licznie na wi.kszo.ci powierzchniw ilo.ci powy.ej 5 sztuk na 1 ha. Naturalne odnowienie drzewostanu jest w.a.ciwe (w BdPN przeci.tne pokrycieodnowie. w warstwie podszytu wynosi 5 - 25%). Obecno.ci kornika-posusz czynny brak. Powierzchniawzgl.dna stanowi 0-2% ca.kowitej powierzchni pokrytej przez siedlisko w kraju . ocena C. Ocena ogolna dobra. ocena B. Charakterystyka oparta o dokumentacj. do Planu ochrony obszaru Natura 2000 BieszczadyPLC180001 z wy..czeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.Pozosta.e wa.ne gatunki ro.lin i zwierz.t:.bik (Felis sylvestris)Liczebno.. .bika oraz rozmieszczenie nie jest znane. Gatunek obj.ty .cis.. ochrona gatunkow., wymagaochrony czynnej.Nocek .ydkow.osy (Myotis dasycneme ) Liczba stanowisk 1, rozmieszczenie populacji w obszarze jest losowe,gatunek odnotowano tylko w cz..ci pokrywaj.cej si. z BdPN. Charakterystyka oparta o Projekt Rozporz.dzeniaMinistra .rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MB07i
HE01.03i
LF03.02.01i
HH01.08b
MI02b
MJ02.01i
MJ02.03i
MJ03.01i
MKi
HK02.01i
LK02.02i
MK02.03b
LK03.02b
MK03.03b
MK05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Link (-i):http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk1. Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T., 2015. Ocenaliczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012. Ornis Polonica 56, 2015: 149–1892. Główny Urząd Statystyczny, 20153. Kozak M., Nobis A., Nobis M., Oklejewicz K., Paul W., 2008. Eleocharis carniolica W.D.J. Koch. Ponikłokraińskie. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. InstytutBotaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 530-532.4. Korzeniak J. 2010. Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych. W: J. Perzanowska (red.),Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I, s. 193–206. GIOŚ, Warszawa.5. Michalski R, Melke A. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja WWF Polska, 2015. Inwentaryzacjaponurka Schneidera (Boros schneideri) na terenie Nadleśnictwa Cisna na obszarze Natura 2000 BieszczadyPLC180001 Bieszczady.6. Mitka J. 2012. Tocja karpacka Tozzia alpina L. subsp. carpatica (Woł.) Pawł. & Jasiewicz W: J. Perzanowska.(red.), Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II, s. 274–283. GIOŚ, Warszawa.7. Olech W., Perzanowski K., 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra, Centrum KoordynacjiProjektów Środowiskowych.8. Okarma H., Gula R., Brewczyński P.,2011. Projekt Programu Ochrony Wilka Canis lupus w Polsce. Krajowastrategia ochrony wilka warunkująca trwałość gatunku w Polsce. SGGW Warszawa9. Paul W., 2004. Eleocharis carniolica W. D. J. Koch. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec(red.).Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Tom 9. Gatunki roślin. Wyd. Min. Środowiska,Warszawa; s. 116-121.10. Paul W. 2012. Ponikło kraińskie Eleocharis carniolica W.D.J. Koch. W: J. Perzanowska. (red.), Monitoringgatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II, s. 184–198. GIOŚ, Warszawa.11. Perzanowski K., 2016. Stan i perspektywy populacji żubra w Bieszczadach, Monografie Bieszczadzkie.12. Piękoś-Mirkowa H., 2004. Campanula serrata (Kit.) Hendrych, Dzwonek piłkowany. W: B.Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.). Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura2000 – podręcznik metodyczny. T. 9. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa: 92–95.Powrót13. Piękoś-Mirkowa H., Zarzyka-Ryszka M., Krause R., Kucharzyk S., Mitka J., Ociepa A. M. 2008. W: Z. Mirek,H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki PAN im. W.Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 307-309.14. Schmidt K., 2011. Projekt Programu Ochrony Rysia Lynx lynx w Polsce. Krajowa strategia ochrony rysiawarunkująca trwałość populacji w Polsce. SGGW Warszawa15. Stebel A. 2012. Widłoząb zielony Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. W:J. Perzanowska. (red.), Monitoringgatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II, s. 296-306. GIOŚ, Warszawa.16. Sudnik-Wójcikowska B. 2004. Agrimonia pilosa Ledeb. Rzepik szczeciniasty. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H.Werblan-Jakubiec (red.). Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznikmetodyczny. 9. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 72-74.17. Śmietana W., 2014. Analiza wykorzystania przestrzeni przez niedźwiedzie brunatne w Bieszczadach, Raportwykonany na zlecenie Fundacji WWF Polska w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-342/10.18. Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem PracowniChorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. xii 716.19. Zarzyka-Ryszka M., Nobis A., Nobis M., Kozak M., Paul W., Mróz W. 2008. Agrimonia pilosa Ledeb. Rzepikszczeciniasty. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona księga Karpat polskich. Rośliny naczyniowe.Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 190-192.20. Zemanek B., Winnicki T. 1999. Rośliny naczyniowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr.Bieszczadzkie 3: 1–249.21. Vončina G 2012. Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. W:J.Perzanowska. (red.), Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II, s. 40-52. GIOŚ, Warszawa.22. Wołkowycki D., Zarzyka-Ryszka M. 2012. Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa Ledeb. W:J. Perzanowska.(red.), Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II, s. 209–222. GIOŚ, Warszawa.23. IOP PAN. Opracowanie Tworek S. Strategia zarządzania obszarem Natura 2000 Bieszczady PLC18001(Projekt PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju wKarpatach” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)24. IOP PAN, 2007. Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej z zakresie dotyczącymmonitoringu za lata 2001-2006, GIOŚ, Warszawa25. IOP PAN, 2013. Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej z zakresie dotyczącymmonitoringu za lata 2007-2012, GIOŚ, Warszawa26. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla BieszczadzkiegoParku Narodowego.27. Dokumentacja do Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniemBieszczadzkiego Parku Narodowego.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0126.24
PL021.36
PL0370.35
PL043.44

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Zakole+0.00
PL02Woronikówka+0.01
PL03Park Krajobrazowy Doliny Sanu*24.70
PL03Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy*45.65
PL02Gołoborze+0.01
PL02Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku+0.00
PL02Cisy na Górze Jawor+0.00
PL02Sine Wiry+0.41
PL01Bieszczadzki Park Narodowy*26.24
PL02Olszyna Łęgowa w Kalnicy+0.01
PL02Krywe+0.44
PL02Hulskie im. Stefana Myczkowskiego+0.17
PL04Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu*3.44
PL02Zwiezło+0.01
PL02Przełom Osławy pod Duszatynem*0.29

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Bieszczadzki Park Narodowy
Address:
Email:dyrekcja@bdpn.pl
Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC180001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY