Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020006

1.3 Site name

Karkonosze

1.4 First Compilation date

2001-06

1.5 Update date

2015-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:               
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.758600
Latitude:50.760200

2.2 Area [ha]

18204.9100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      72.82  0.00 
4060  info      182.05  0.00 
4070  info      910.25  0.00 
4080  info      1.82  0.00 
6150  info      36.41  0.00 
6230  info      728.2  0.00 
6430  info      18.2  0.00 
6510  info      163.84  0.00 
6520  info      54.61  0.00 
7110  info      18.2  0.00 
7140  info      3.64  0.00 
7150  info      18.2  0.00 
7230  info      18.2  0.00 
8110  info      18.2  0.00 
8220  info      36.41  0.00 
8230  info      1.82  0.00 
9110  info      1274.34  0.00 
9130  info      546.15  0.00 
9170  info      9.1  0.00 
9180  info      18.2  0.00 
91D0  info      131.08  0.00 
91E0  info      18.2  0.00 
9410  info      5825.57  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
P4069Campanula bohemica    2500  5500     
F1163Cottus gobio           
P4113Galium sudeticum    1000  2000     
M1355Lutra lutra                 
I1061Maculinea nausithous             
M1323Myotis bechsteinii                 
M1318Myotis dasycneme    10           
M1324Myotis myotis           
P2217Pedicularis sudetica    1100  1200     
M1303Rhinolophus hipposideros             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N083.43
N092.95
N100.74
N126.16
N163.29
N1749.41
N1933.04
N220.85
N230.13

Total Habitat Cover

100

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LD01.01i
LE01.03i
LF03.01i
LF04i
HG01.02i
HG02.02i
HH04i
MI01i
LL04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MBi
LE01.03i
LL04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Anonymus. - - - -. Atlas herpetologiczny Polski. Dbase. IOP PAN, Kraków. <br/><br/>Haitlinger R. 1976. Nietoperze Dolnego Śląska. Przegl. Zool. 20, 1: 124-134.<br/><br/>Inwentaryzacja. 1993. Dane o występowaniu nietoperzy w gminie Karpacz dostarczone przez studentów ostatnich lat. Prace magisterskie. UW, Wojew. Konserw. Przyr., Wrocław. Msc. <br/><br/>IOP PAN red. 2006-2007 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 msc, GIOŚ, Warszawa <br/><br/>IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa <br/><br/>Jahn A. (red.). 1985. Karkonosze Polskie. Ossolineum, Wrocław. ss. 566.<br/><br/>Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. <br/><br/>Kokurewicz T. 1991. Materiały do chiropterofauny polskich Karkonoszy. Prace Karkon. Tow. Nauk. 53. <br/><br/>Koła W. 1986. Fitosocjologiczne i ekologiczne badania zbiorowisk naskalnych mszaków w Karkonoszach. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 32: 1-120.<br/><br/>Krukowski M., Kwiatkowski P., Potocka J. 2000. Ginące gatunki roślin naczyniowych polskiej części Karkonoszy i Gór Izerskich według nowej klasyfikacji IUCN. Przyr. Sudet. Zach. 3: 55-64.<br/><br/>Macko S. 1952. Zespoły roślinne w Karkonoszach. Cz. 1. Karkonosze wschodnie. Acta Soc. Bot. Pol. 21: 591-683.<br/><br/>Malkiewicz A. 2001. Miernikowce (Lepidoptera: Geometridae) Karkonoszy Polskich. Przyr. Sudet. Pol. 4: 111-120.<br/><br/>Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz J. 1967. Zespoły roślinne Karkonoskiego Parku Narodowego. Cz. 1. Zbiorowiska leśne. Prace Karkon. Tow. Nauk., ser. B. 135: 1-100.<br/><br/>Narkiewicz C. 2001. Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone. Przyr. Sudet. Zach. 4: 65-76.<br/><br/>Sarosiek J., Sembrat K., Wiktor A. 1967. Sudety. Ser. Przyroda Polska. Wiedza Powsz., Warszawa. ss. 223.<br/><br/>Szafran B. 1961. Mchy. Inst. Bot. PAN, Warszawa. 1,2: <br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1999. Zimowe stanowiska rzadkich gatunków nietoperzy w Sudetach Zachodnich. Przyr. Sudet. Zach. 2: 83-88.<br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Gubańska A. 2002. Zimowe spisy nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce w latach 1992-1998. Nietoperze. 3. <br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., Gottfried T., Cieślak M., Ruszlewicz A. 2002. Atlas rozmieszczenia nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce - stanowiska zimowe. Nietoperze. 3. <br/><br/>Świerkosz K. 1994. Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 13.2: 37-53.<br/><br/>Świerkosz K. 1995. Flora Chojnika (Karkonoski Park Narodowy) na tle terenów przyległych. Parki Nar. Rez. Przyr. 14(4): 23-43.<br/><br/>Świerkosz K. 1995. Ochrona zbiorowisk roślinnych pogórza i dolnych partii regla w Karkonoskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51 (6): 16-25.<br/><br/>Wojtuń B. - - - -. Dane niepublikowane (unpublished data). <br/><br/>Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). 1993. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Kraków. ss. 310.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0130.10
PL047.66

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL01Karkonoski Park Narodowy*30.10
PL04Karkonosze-Góry Izerskie*7.66

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Karkonoski Park Narodowy*30.10
Karkonosze-Góry Izerskie*7.66

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020006
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY