Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020007

1.3 Site name

Kopalnie w Złotym Stoku

1.4 First Compilation date

2003-03

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.866930
Latitude:50.430100

2.2 Area [ha]

175.5100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

4.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      0.00 
8210  info      0.00 
8220  info      3.4  0.00 
9110  info      100  0.00 
9130  info      12  0.00 
9190  info      0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    30  50     
M1308Barbastella barbastellus    15     
M1323Myotis bechsteinii    10           
M1321Myotis emarginatus       
M1324Myotis myotis    10  15     
M1303Rhinolophus hipposideros    10  20     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Allium ursinum                   
Asarum europaeum                   
Atropa belladonna      20             
1201Bufo viridis                   
Convallaria majalis                   
Daphne mezereum      50             
Digitalis purpurea    1000               
Epipactis helleborine      100             
1313Eptesicus nilssonii                   
1327Eptesicus serotinus                   
Galium odoratum                   
2616Glis glis    15               
Hedera helix                   
Hylocomium splendens                   
Lilium martagon      50             
1314Myotis daubentonii                   
1330Myotis mystacinus                   
1322Myotis nattereri                   
1312Nyctalus noctula                   
Orchis mascula      10             
1309Pipistrellus pipistrellus                   
1326Plecotus auritus                   
Polypodium vulgare      20             
Primula elatior                   
1210Rana esculenta                   
2353Triturus alpestris                   
4008Triturus vulgaris ampelensis                   
1332Vespertilio murinus                   
Viburnum opulus                   
Vinca minor                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1690.58
N198.90
N230.51

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Obszar Kopalnie w Złotym Stoku obejmuje tereny leśne przy południowej i wschodniej części miasta. Jest fragment dawnego obszaru górniczego związanego z wydobyciem złota i arsenu, którego pozostałościami są liczne wyrobiska i sztolnie. Działalność górniczą na tym terenie zakończono w latach 60-tych. W granicach Obszaru zlokalizowanych jest 7 spośród 13 obiektów tego typu występujących w okolicach Złotego Stoku. Pozostałe obiekty z powodu błędnie poprowadzonych granic zostały włączone do sąsiedniego Obszaru Góry Złote, w tym najważniejsze zimowisko w tym rejonie sztolni Barbara. Obecnie sztolnia Gertruda i sztolnia Czarna są wykorzystywane turystycznie. Pozostałe obiekty nie są w żaden sposób zabezpieczone. Znaczą część obszaru porastają lasy z dużym udziałem buka.

4.2 Quality and importance

Kopalnie w Złotym Stoku stanowią ważne zimowisko nietoperzy. Zimuje tu łącznie ok. 130 osobników nietoperzy, z czego sztolnie w Obszarze wykorzystuje połowa z nich. Gatunkami dominującymi są: podkowiec mały, nocek duży, nocek rudy, gacek brunatny i mopek. Do najważniejszych zimowisk należą udostępnione turystycznie dwie największe sztolnie: Gertruda i Czarna. Sztolnie w Złotym Stoku są jednym z największych zimowisk podkowca małego i nocka orzęsionego w Sudetach. Poza okresem zimowym sztolnie wykorzystywane są jako miejsca godowe mopka. Łącznie w Obszarze stwierdzono 11 gatunków nietoperzy. Korzystające z zimowisk w Obszarze podkowce małe, nocki duże, nockiorzęsione i mopki stanowią mniej niż 1% znanej populacji krajowej.Podkowiec mały - ocena ogólna B, w tym:Populacja: 10-20 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji krajowej (Szkudlarek 2004) - ocena C;Zachowanie: ocena B, w tym:stopień zachowania siedliska: - pomimo stałego wzrostu liczby osobników stan zachowania siedlisk nie można ocenić jako doskonały. Większość zimowisk z powodu braku zabezpieczeń przed niekontrolowaną penetracją ludzi lub wykorzystania turystycznego w okresie zimowym została oceniona tylko na stan dobry. W przypadku sztolni Lisiej istnieje również zagrożenie zniszczenia stanowiska w wyniku zawału na odcinku wejściowym.Możliwość odtworzenia nie oceniano.Izolacja: ocena B. Jest to stanowisko na skraju zasięgu populacji.Mopek - ocena ogólna C, w tym:Populacja zimująca: 5-15 osobników i przelotna 30-50 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji krajowej (Gotttried 2012 w opracowaniu) - ocena C;Zachowanie: ocena B, w tym:stopień zachowania siedliska: - dwa główne zimowiska (sztolnia Gertruda i Lisia) zostały ocenione tylko na stan dobry co wynika z wykorzystania turystycznego w okresie zimowym oraz w przypadku sztolni Lisiej zawału na odcinku wejściowym co pogorszyło mikroklimat obiektu.Możliwość odtworzenia nie oceniano.Izolacja: ocena C.Nocek orzęsiony - ocena ogólna C, w tym:Populacja: 2-5 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji krajowej (Furmankiewicz, Postawa 2004) -ocena C;Zachowanie: ocena B, w tym:stopień zachowania siedliska: - regularnie wykorzystywane zimowisko (sztolnia Czarna) oceniono na stan dobry. Stan zachowania siedlisk nie oceniono jako doskonały z powodu możliwości niepokojenia osobników w wyniku wykorzystania turystycznego w okresie zimowym.możliwość odtworzenia: nie oceniano;Izolacja: ocena B. Jest to stanowisko na skraju zasięgu populacji.Nocek duży - ocena ogólna C, w tym:Populacja: 10-15 osobników, co stanowi mniej niż 0,5% populacji krajowej (Kowalski, Wojtowicz 2004)- ocena C;Zachowanie: ocena B, w tym:stopień zachowania siedliska: - większość zimowisk została oceniona na stan dobry co wynika przede wszystkim z braku zabezpieczeń przed niekontrolowaną penetracją ludzi lub wykorzystania turystycznego w okresie zimowym. W przypadku sztolni Lisiej istnieje również zagrożenie zniszczenia stanowiska w wyniku zawału na odcinku wejściowym co znacząco ograniczy dostępność tego zimowiska dla nocka dużego, możliwość odtworzenia: nie oceniano;Izolacja: ocena C.Nocek Bechsteina- gatunek stwierdzony dwukrotnie i wyłącznie w zimie (Gottfried i in. 2005). Ze względu na nieregularne stwierdzenia pojedynczych osobników w latach wcześniejszych i brak obserwacji w trakcie ostatnich lat (Kartoteka stanowisk nietoperzy PTPP "pro Natura") gatunek ten nie został uznany za przedmiot ochrony.Siedlisko 8220 ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii Wystąpienia w Obszarze (0,12 ha) , mimo nieistotnej w skali kraju powierzchni względnej, są istotne w skali regionu (reprezentatywność B). Na opisywanym obszarze znajduje się 8 płatów (M. Smoczyk, dane niepublikowane) Zwykle są to dobrze wykształcone płaty z udziałem Polypodium vulgare lub Asplenium septentrionale i licznych gatunków acydofilnych mszaków tj. Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme, Oicranum scoparium. Do siedliska zaliczono także kilka płatów inicjalnych i wyraźnie zubożonych (brak paprotki zwyczajnej lub niewielki udział, nerecznica Oryopteris sp. i niewielkie pokrycie mszaków na ścianach wychodni skalnych) i to spowodowało głównie obniżenie ogólnego stanu zachowania siedliska w obszarze z doskonałego do dobrego (B). Obecny stan zachowania siedliska, a zwłaszcza niewielka ingerencja człowieka sprawia, iż występujące tutaj płaty siedliska mają istotne znaczenie w zachowaniu krajowych i lokalnych zasobów tego siedliska. Ich zachowaniu sprzyja również lokalizacja w płatach siedlisk 9110, 9130, będących również przedmiotami ochrony.Siedlisko: 9110 Kwaśne buczyny Luzulo luzuloidis-Fagetum (podtyp 9110-2 siedliska). Na opisywanym obszarze znajdują się duże dobrze zachowane fragmenty (M. Smoczyk, daneniepublikowane) Siedlisko to zajmuje powierzchnię 103 ha i jest wykształcone typowo jak na acydofilną buczynę górską z ubogim runem pokrywającym niewielką powierzchnię (reprezentatywność A). Stan zachowania jest dobry, miejscami stwierdzono większą ilość martwego leżącego drewna. Obniżona ocena ogólna wynika głównie ze zniekształcenia składu drzewostanu (duży udział świerka w wyniku gospodarki leśnej) w części płatów. Jednak duży potencjał siedliska sprawia, że dla poprawy jego stanu zachowania wystarczy stopniowa przebudowa drzewostanów. Obecny stan zachowania siedliska sprawia, iż występujące tutaj płaty siedliska mają istotne znaczenie w zachowaniu regionalnych zasobów tego siedliska.Siedlisko: 9130 Żyzne buczyny Oentario enneaphy/li-Fagetum (podtyp 9130-3 siedliska). Na opisywanym obszarze znajdują się duże dobrze zachowane fragmenty (M. Smoczyk, dane niepublikowane) Siedlisko to zajmuje powierzchnię 11,93 ha i jest zachowane z dobrą reprezentatywnością, choć brak jest tu kilku typowych dla żyznych buczyn sudeckich gatunków co zadecydowało o obniżeniu oceny reprezentatywności do B. Stan zachowania jest dobry, choć płaty zajmują mniejsze powierzchnie i są bardziej rozproszone niż kwaśne buczyny. Najlepiej zachowane są większe płaty w południowej części obszaru. Obniżona ocena ogólna wynika głównie ze zniekształcenia składu drzewostanu (zwiększony udział świerka w wyniku gospodarki leśnej) w części płatów. Obecny stan zachowania siedliska i wielkość zajętej powierzchni sprawia, iż wystąpienia w Obszarze są istotne dla zachowania regionalnych i lokalnych zasobów tego siedliska.Siedlisko 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Wystąpienia w Obszarze o powierzchni 8,25 ha są nieistotne w skali kraju i regionu. Również stan zachowania siedliska jest zły co wynika z nieużytkowania części powierzchni i postępującej tam sukcesji wtórnej i wzrostu udziału gatunków nitrofilnych. Siedlisko nie zostało zdefiniowane jako przedmiot ochrony.Siedlisko 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia cau/escentis. Wystąpienia w Obszarze o powierzchni 0,23 ha są nieistotne w skali kraju i regionu. Siedlisko występuje w rozproszeniu na całym obszarze w postaci drobnopowierzchniowych płatów na zacienionych zbiorowiskiem leśnym wychodniach skalnych przy czym niektóre płaty stanowią inicjalną postać siedliska ubogą gatunkowo i z niewielkim udziałem paproci. Siedlisko nie zostało zdefiniowane jako przedmiot ochrony.Siedlisko 9190 Kwaśne dąbrowy. Wystąpienia w Obszarze o niewielkiej powierzchni 0,61 ha są nieistotne w skali kraju i regionu. Tworzy je jeden płat lasu w północnej części obszaru, na urwistym zboczu o ekspozycji południowo-zachodniej. Siedlisko jest dobrze zachowane ze względu dużą stromość zbocza utrudniającą dostęp. Siedlisko nie zostało zdefiniowane jako przedmiot ochrony.Siedlisko 91EO Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). Wystąpienia w Obszarze o powierzchni 2,21 ha są nieistotne w skali kraju i regionu. Silnie zniekształcone łęgi występują w postaci wąskich pasów wzdłuż potoku Trująca (Złoty Potok) na jego terasach zalewowych i nadzalewowych w warunkach silnie zmienionego reżimu hydrologicznego (głównie brak zalewów), na skutek trwającej od kilku wieków antropopresji w dolinie (zmiany koryta potoku, górnictwo złota i arsenu, hałdy arsenowe). Również drzewostan w części płatów charakteryzuje nietypowy dla łęgów skład gatunkowy: często zwiększonyudział świerka Picea abies. Ze względu na nieznaczącą reprezentatywność siedlisko nie zostało zdefiniowane jako przedmiot ochrony.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
MB02.02b
MB02.04b
HC01.01.01i
MC03.03o
LD01o
MD01.01i
LD02.01b
MF03.02i
MF03.02.03i
MG01i
LG01.02i
HG01.04i
LG01.08i
HG02i
MG05.01i
HG05.04i
LI01i
MK03.03i
MK03.04i
MK04i
HL05i
ML09b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Burić Z., Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Klodek R., Kokurewicz T., Telatyński S. 2001. Zimowe stanowiska nietoperzy na Ziemi Kłodzkiej. Szczeliniec. 149-168 5<br/><br/>Furmankiewicz J., Gottfried T., Telatyński S. 2001. Nowe stanowiska zimowania podkowca małego Rhinolophus hipposideros w Sudetach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5(2): 111-116.<br/><br/>Furmankiewicz J. Postawa T. 2004. Nocek orzęsiony. [W]:Adamski P., Bartel R, Bereszyński A, Kepel A, Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6: 374-380.<br/><br/>Furmankiewicz J., Telatyński S. 2000. Nowe stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) na Dolnym Śląsku. Przegl. Przyr. 11(4): 106-109.<br/><br/>Gottfried I. 2012. Mopek Barbastella barbastellus [W]: Makomaska-Juchiewicz M. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II w przygotowaniu. GIOŚ,<br/>Warszawa.<br/><br/>Gottfried T., Dudek L, Szkudlarek R 2005. Chiropterofauna Gór Złotych - zimowe stanowiska nietoperzy. Nietoperze VI(1-2): 43-54.<br/><br/>Jankowski W. (red.) Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Złoty Stok. T. I. Opracowanie tekstowe. Rośliny, grzyby, zwierzęta oraz zieleń wysoka - parki podworskie, cmentarze i aleje. Fulica Jankowski Wojciech. Wrocław, s. 67-80. Msc.<br/><br/>Kliś T. 1988. Nowe stanowiska nietoperzy na Dolnym Śląsku. Biul. CIC. 1(3): 3.<br/><br/>Kowalski M., Wojtowicz B. 2004. Nocek duży. [W]:Adamski P., Bartel R, Bereszyński A, Kepel A, Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6: 363-367.<br/><br/>Postawa T., Gałosz W., Wołoszyn B.W. 1994. Wyniki zimowych spisów nietoperzy zebrane z pojedynczych stanowisk z różnych rejonów Polski. W: B.W. Wołoszyn (red.). Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. Publ. CIC ISEZ PAN, Kraków. 175-185.<br/><br/>Smoczyk M. 2011. Dane niepublikowane.<br/><br/>Szkudlarek R 2004. Podkowiec mały. [W]:Adamski P., Bartel R, Bereszyński A, Kepel A, Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i<br/>gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6: 350-356.<br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2000. Stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej części Sudetów Zachodnich. Przyr. Sudet. Zach. 111-114. 3:<br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2001. Stanowiska nietoperzy na terenie dawnego województwa wałbrzyskiego - wstępna waloryzacja dla potrzeb ochrony - wniosek o objęcie ochroną prawną. Arch. Urz. Wojew., Wrocław. Msc. <br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Dudek I. 2001. Występowanie nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) na terenie południowo-zachodniej Polski . XV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Gdańsk 2001. s. 52.<br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Gottfried T. 2001. Stanowiska podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) w południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze. 2: 53-62.<br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Gottfried T., Dudek I. 2002. Sprawozdanie z inwentaryzacji chiropterofauny na terenie gminy Lądek Zdrój. Arch. Urz. Wojew., Wrocław. Msc. <br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., Gottfried T., Cieślak M., Ruszlewicz A. 2002. Atlas rozmieszczenie nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce - stanowiska zimowe. (w druku). Nietoperze. 3: <br/><br/>Wołoszyn B. W. 1968. Badania nietoperzy Dolnego Śląska. Przegl. Zool. 12(2): 208-220.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0389.81

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Śnieżnicki Park Krajobrazowy*89.81

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY