Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020012

1.3 Site name

Skałki Stoleckie

1.4 First Compilation date

2001-04

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.877300
Latitude:50.598600

2.2 Area [ha]

9.5400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.00 
8210  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    500  800     
M1308Barbastella barbastellus    130  200     
M1323Myotis bechsteinii    30  50     
M1323Myotis bechsteinii       
M1321Myotis emarginatus             
M1324Myotis myotis    15  35     
M1324Myotis myotis    30  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1313Eptesicus nilssonii               
1327Eptesicus serotinus    30  50             
1320Myotis brandtii    30  50             
1314Myotis daubentonii    30  50             
1330Myotis mystacinus    10  30             
1322Myotis nattereri    300  500             
1312Nyctalus noctula               
1309Pipistrellus pipistrellus               
1326Plecotus auritus    250  1100             
1329Plecotus austriacus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N12100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sztolnia w Skałach Stoleckich leży na terenie rezerwatu Skałki Stoleckie w pobliżu Ząbkowic śląskich. Powstała jako podziemne wyrobisko po wydobyciu wapienia w XVIII i XIX w. Składa się na nią ciąg chodników i komór o nieregularnych kształtach o łącznej długości 500-600 m. Wysokość niektórych sal sięga kilkunastu metrów. Część z pomieszczeń zalanych jest stale wodą tworzącą podziemne jeziorka. Warunki mikroklimatyczne są bardzo zróżnicowane zapewniając wielu gatunkom nietoperzy optymalne warunki hibernacji.

4.2 Quality and importance

Sztolnia w Skałach Stoleckich jest jednym z najcenniejszych zimowisk i miejsc rojenia nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce, a także znaczącym stanowiskiem tych ssaków w skali całego kraju. Stwierdzono tutaj maksymalnie 354 zimujące osobniki (styczeń 2008) z 12 gatunków. Jest to jedno z największych zimowisk mopka, gacka brunatnego i nocka Natterera w regionie. W okresie pozahibernacyjnym, jesienią i wiosną sztolnia odwiedzana jest przez rojące się osobniki z 9 gatunków. W okresie rojenia najliczniejsze są mopki, nocki Natterera i gacki brunatne, których rojące populacje szacuje się na co najmniej kilkaset osobników. Cztery gatunki stwierdzone w obszarze zamieszczone są w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W przypadku mopka obiekt ten stanowi jedno z największych stanowisk tego gatunku w skali Polski. Jest to również bardzo ważne stanowisko godowenocka Bechsteina. W przypadku nocka dużego jest to ważne stanowisko zimowe w skali regionu. Z innych ważnych gatunków występujących w Obszarze należy wymienić nocka orzęsionego (Zał. II DS.), nocka rudego, nocka Brandta, mroczka póśnego, mroczka pozłocistego, karlika malutkiego, borowca wielkiego i gacka szarego (Zał. IV DS.).Mopek - ocena ogólna B, w tym:Populacja zimująca: 130-200 osobników, co stanowi ok. 1% populacji krajowej (wg Gottfried 2012 w opracowaniu) - ocena C; Sztolnia w Skałkach Stoleckich stanowi jedno z największych zimowisk tego gatunku na terenie Dolnego śląska i jedno z większych w Polsce. Pełni również istotną rolę w skali regionu jako stanowisko godowe.Zachowanie: ocena B, w tym:stopień zachowania siedliska: - zimowisko zachowane w dobrym stanie (zabezpieczone przed niekontrolowaną penetracją ludzi), możliwość odtworzenia: nie oceniano;Izolacja: ocena C, populacja nieizolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania.Nocek duży - ocena ogólna B, w tym:Populacja: 15-35 osobników, co stanowi mniej niż 1% populacji krajowej - ocena C; w regionie jest to jedno z większych zimowisk gatunku.Zachowanie: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: - zimowisko zachowane w dobrym stanie (zabezpieczone przed niekontrolowaną penetracją ludzi), możliwość odtworzenia: nie oceniano;Izolacja: ocena C, populacja nieizolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania.Nocek Bechsteina - ocena ogólna B, w tym:Populacja zimująca: 1-2 osobniki, populacja przelotna 30-50 osobników - ocena C; ważne w skali regionu stanowisko godowe gatunku.Zachowanie: ocena B, w tym:stopień zachowania siedliska: - zimowisko zachowane w dobrym stanie (zabezpieczone przed niekontrolowaną penetracją ludzi, jednak otoczone niewielkim fragmentem lasu i nielicznymi korytarzami ekologicznymi), możliwość odtworzenia: nie oceniano;Izolacja: ocena C, populacja nieizolowana, w obrębie rozległego obszaru występowania.Nocek orzęsiony - ocena populacji D. Gatunek stwierdzony jednokrotnie w roku 1999 w zimie. Ze względu na brak innych stwierdzeń w latach póśniejszych, w tym w czasie odłowów w okresie pozazimowym oraz położenie stanowiska na skraju zasięgu gatunek ten nie został uznany za przedmiot ochrony.W Obszarze występują również dwa siedliska z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej: 8210 - wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz 6210 - murawy kserotermiczne. Oba siedliska występują na niewielkiej powierzchni. Ponadto stan muraw kserotermicznych oceniono jako zły (U2: zarastanie i ekspansja gatunków nitrofilnych, niszczenie mechaniczne). Stan siedliska naskalnego oceniono na niewłaściwy (U 1), jeden z płatów stanowi inicjalną fazę rozwojową siedliska, ponadto wystąpienia te nie mają istotnego znaczenia w skali kraju i regionu. W związku z powyższym wyżej wymienionych siedlisk nie uznano za przedmioty ochrony w Obszarze.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07b
MA10.01o
MB02.02b
MB02.04o
HC03.03o
MD01.02o
MD02.01o
ME02o
LE03i
MF03.02.03i
MG01.04i
MG01.08i
HG05.04b
MH06.01o
MK03.03i
LK03.04i
LL05i
LL09b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Charaziak-Kovacs A., Duma K., Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Gwóźdź M., Mielcarek K., Telatyński S., Urban R 2004. Zimowe stanowiska nietoperzy na Przedgórzu Sudeckim. Str. 53-80. W: Proceedings of the 2nd Polish - Czech - German Conference Bats of the Sudety Mts.<br/><br/>Furmankiewicz J. 2002. Wstępne obserwacje nad aktywnością wokalną samców gacka brunatnego Plecotus auritus. XIV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Rogów. s. 9.<br/><br/>Furmankiewicz J. 2004. Social calls and vocal activity of the brown long-eared bat Plecotus auritus in SW Polska. Le Rhinolophe 17: 101-120.<br/><br/>Furmankiewicz J. 2008. Population size, catchment area and sex-influenced differences in autumn and spring swarming of the brown long-eared bat Plecotus auritus. Canadian Journal of Zoology, 86:207-216.<br/><br/>Furmankiewicz J., Górniak J. 2002. Seasonal changes in number and diversity of bat species (Chiroptera) in the Stolec mine (SW Polska). W: Furmankiewicz J., Kokurewicz T. (red.). The bats of the Sudetes. Przyroda Sudetów Zachodnich, Suplement 2: 49-70.<br/><br/>Furmankiewicz J., Altringham J. 2007. Genetic structure in a swarming brown long-eared bat (Plecotus auritus) population: evidence for mating at swarming sites. Conservation Genetics, 8 (4):913-928.<br/><br/>Furmankiewicz J., Pomorski R. J., Szczęśniak E. 2000. Plan ochrony faunistycznego rezerwatu przyrody Skałki Stoleckie. Urząd Wojew,. Wrocław. Msc. <br/><br/>Fuszara E. i in. 1999. Wintering of Barbastella barbastellus in different types of shelters in Polska. w druku. <br/><br/>Fuszara E., Fuszara M., Jurczyszyn M., Kowalski M., Lesiński G., Paszkiewicz R, Szkudlarek R, Węgiel A. 2003. Shelter preference of the Barbastelle, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774), hibernating in Polska. Nyctalus (N.F.), 8: 528-535.<br/><br/>Gottfried I. 2009. Use of underground hibernacula by the barbastelle (Barbastella barbastellus) outside the hibernation season. Acta Chiropterologica 11: 363-373.<br/><br/>Górniak J., Furmankiewicz M. 2001. Nowe obserwacje nocka Bechsteina Myotis bechsteinii w Sudetach. Studia Chiropterologica, 2: 87-89.<br/><br/>Haitlinger R. 1976. Nietoperze Dolnego Śląska. Przegl. Zool. 20, 1: 124-134.<br/><br/>Kastunowicz B., Kastunowicz I. (red.). 2009. Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Miasto i gmina Ząbkowice Śląskie. Tom I. Opracowanie tekstowe. Tom II. Karty ewidencyjne roślin i zwierząt. EkoPrzestrzeń, Wałbrzych.<br/><br/>Macko S., Noskiewicz J. 1954. Stanowisko rozchodnika białego (Sedum album L.) na Górze Wapiennej koło Stolca pod Ząbkowicami. Próba charakterystyki florystycznej i faunistycznej. Ochrona Przyrody, 22: 167-194.<br/><br/>Organiściak J., Dudziak T., Dziedzic M. 1997. Organiściak J., Dudziak T., Dziedzic M. 1997. Ząbkowickie opowieści, część 3. Okolice Ząbkowic Śląskich. Monografia krajoznawcza. Agencja Reklamowo-Handlowa "Wist", Ząbkowice Śląskiej str. 273.<br/><br/>Postawa T., Gałosz W., Wołoszyn B.W. 1994. Wyniki zimowych spisów nietoperzy zebrane z pojedynczych stanowisk z różnych rejonów Polski. W: B.W. Wołoszyn (red.). Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. Publ. CIC ISEZ PAN, Kraków. 175-185.<br/><br/>Seidel J. 1927. Zur Kenntnis schlesiescher Fledermause. Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft Gorlitz, 30( 1): 1-39.<br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1999. Zimowe stanowiska rzadkich gatunków nietoperzy w Sudetach Zachodnich. Przyr. Sudet. Zach. 2: 83-88.<br/><br/>Szkudlarek R, Paszkiewicz R 2000. Stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej części Sudetów. Przyroda Sudetów Zachodnich, 3: 111-114.<br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2001. Stanowiska nietoperzy na terenie dawnego województwa wałbrzyskiego - wstępna waloryzacja dla potrzeb ochrony - wniosek o objęcie ochroną prawną. Arch. Urz. Wojew., Wrocław. Msc. <br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Dudek I. 2001. Występowanie nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) na terenie południowo-zachodniej Polski . XV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Gdańsk 2001. s. 52.<br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., Gottfried T., Cieślak M., Ruszlewicz A. 2002. Atlas rozmieszczenia nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce - stanowiska zimowe. Nietoperze. 3, 3 (2): 197-235. <br/><br/>Szczęśniak E.2004. Flora roślin naczyniowych rezerwatu "Skałki Stoleckie". Acta Botanica Silesiaca 1: 91-99.<br/><br/>Wołoszyn B. W. 1968. Badania nietoperzy Dolnego Śląska. Przegl. Zool. 22(2): 108-119.<br/><br/>Wołoszyn B. W. 1971. Nietoperze jaskiń Sudetów. Materiały z III i IV Sympozjum Speleologicznego. Częstochowa: 129-135.<br/><br/>Wołoszyn B. W., Postawa T., Labocha M., Gałosz W., Węgiel W. 1994. Katalog stanowisk nietoperzy w Polsce. CIC, ISEZ PAN, Kraków. Msc.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0214.26

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Skałki Stoleckie*14.26

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie PLH020012
Link: http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2013/4611/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020012
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY