Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020015

1.3 Site name

Wrzosowisko Przemkowskie

1.4 First Compilation date

2002-11

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.709900
Latitude:51.456400

2.2 Area [ha]

6675.9100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      26.37  0.00 
4030  info      1050.02  0.00 
91T0  info      6.14  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    11  50   
A1188Bombina bombina                   
M1352Canis lupus    10   
M1323Myotis bechsteinii                   
M1324Myotis myotis    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N080.71
N0911.42
N120.03
N1719.56
N1968.27
N230.00
N080.71
N0911.42
N120.03
N1719.56
N1968.27
N230.00
N080.71
N0911.42
N120.03
N1719.56
N1968.27
N230.00
N080.71
N0911.42
N120.03
N1719.56
N1968.27
N230.00

Total Habitat Cover

399.9599999999999

Other Site Characteristics

Obszar Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 położony jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatu bolesławieckiego, w północnej części gminy Gromadka i w północno-wschodnim zasięgu gminy wiejskiej Bolesławiec. Obejmuje on głównie tereny dawnego poligonu przemkowskiego, znajdujące się pod zarządem Nadleśnictw Chocianów i Przemków oraz tereny jedynie w niewielkim stopniu podlegające władzom gminnym. Północna część obszaru leży w zachodniej części Wysoczyzny Lubińskiej zwanej Wzgórzami Chocianowskimi. Buduje je płaski garb moreny ablacyjnej dochodzący do wysokości 188 m n.p.m., zbudowany z glin morenowych częściowo pokrytych lessem. Część południowa leży na obszarze mezoregionu Borów Dolnośląskich, w ich wschodniej części zwanej Równiną Nadbobrzańską, pokrytej piaskami luźnymi. Tereny otwarte stanowią ok. 70% powierzchni obszaru, resztę pokrywają lasy, głównie bory sosnowe. Niewielki fragment obszaru leży w zasięgu Równiny Legnickiej, a dokładnie jej zachodniej części zwanej Doliną Czarnej Wody. Jest to płaskodenna dolina rzeczna zajęta przez łąki, pastwiska oraz bagienne bory sosnowe i lasy brzozowe, pośród których występują torfowiska.Północna część obszaru położona jest w obrębie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (22 338 ha) i jego otuliny (15 467 ha). W zasięgu granic obszaru zlokalizowany jest również użytek ekologiczny „Cietrzewiowe Wrzosowisko” o powierzchni 457,26 ha. Obszar Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 leży w całości w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005. W bliskim sąsiedztwie ostoi, po drugiej stronie Bobru znajduje się obszar Natura 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie PLH020063.Obszar zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych, w mniejszej części terenach użytkowanych rolniczo. W związku z tym główną działalnością realizowaną w granicach obszaru jest działalność z zakresu gospodarki leśnej. Ze względu na znaczny udział wrzosowisk w obszarze ma on również duże znaczenie dla gospodarki pasiecznej w regionie. Nie przewiduje się, aby w perspektywie kolejnych lat w granicach obszaru nastąpiła zmiana dotychczasowych sposobów jego wykorzystywania.

4.2 Quality and importance

Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze kserotermicznym i związanych z nimi cennymi gatunkami zwierząt stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru.Siedlisko 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)Na opisywanym obszarze siedlisko to ma charakter antropogeniczny. Ograniczone jest do miejsc, gdzie prowadzono niegdyś największą aktywność związaną z działaniem poligonu - mechaniczne rozjeżdżanie, eksplozje. W części centralnej siedlisko niemal całkowicie pozbawione jest roślinności. Na obrzeżach oraz w niektórych fragmentach w większych ilościach rośnie trzęślica modra Molinia caerulea, pojawia się również szczotlicha siwa Corynephorus canescens, wrzos Calluna vulgaris oraz gatunki mszaków, głównie płonnik włosisty Polytrichum piliferum. Wiosną obserwuje się kilka gatunków terofitów, m.in.: chroszcz nagołodygowy Teesdalia nudicaulis i sporek wiosenny Spergula morisonii. Mniejsze fragmenty płatów siedliska w wyniku ustania czynników zaburzających przekształciły się we wrzosowiska. Jedynie na największym płacie siedliska obserwowano wyraźne procesy eoliczne. Siedlisko stanowi kilka płatów zlokalizowanych w południowej części Obszaru. Zajmuje powierzchnię ponad 26 ha, co mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). Reprezentatywność oraz stan zachowania siedliska w obszarze oceniono na A (ocena doskonała). Ogólna ocena siedliska w obszarze B (dobra).Siedlisko 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)Siedlisko na całym obszarze reprezentowane jest przez wariant 4030-2 - wrzosowisko knotnikowe Pohlio-Callunetum. Charakteryzuje się dość prostym składem gatunkowym roślin naczyniowych. Dominuje wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, ponadto licznie występuje mietlica pospolita Agrostis capillaris, kostrzewa owcza Festuca rubra, jatrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, żarnowiec miotlasty Cytisus scoparius (miejscami). W niektórych miejscach (bardziej wilgotnych) rośnie trzęślica modra Molinia caerulaea - niekiedy licznie. Charakterystyczna jest bogata w gatunki i dobrze rozwinięta warstwa mszysto-porostowa. Siedlisko wytwarza się na kwaśnych, ubogich i piaszczystych glebach. Płaty mogą mieć od kilku arów powierzchni (zwykle w lukach zadrzewień), aż po kilkadziesiąt hektarów. Wrzosowiska charakteryzują się antropogenicznym pochodzeniem. Wykształciły się na poligonie, gdzie dochodziło do mechanicznego niszczenia roślinności - rozjeżdżania przez pojazdy, wycinania roślinności drzewiastej, niekiedy również pożarów. Wrzosowisko jest pośrednim stadium sukcesyjnym pomiędzy wydmą a borem sosnowym, dlatego część powierzchni oznaczonych jako wydma (2330) w wyniku ustania czynników zaburzających (głównie rozjeżdżania) przekształciła się w inicjalne postaci wrzosowisk. Siedlisko zajmuje w Obszarze powierzchnię ponad 1050 ha, co mieści się w przedziale 100 % ≥ p > 15 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „A”). Aktualizacja danych na temat stanu zachowania siedliska w Obszarze w trakcie prac nad planem zadań ochronnych wykazała, że w stosunku do momentu powoływania Obszaru stan siedliska uległ pogorszeniu z powodu naturalnych przemian i zachodzącej na nim intensywnej sukcesji wtórnej. O końcowej ocenie stanu zachowania siedliska zadecydowały obniżone oceny stopnia zachowania struktury, stopnia zachowania funkcji oraz możliwości odtworzenia siedliska, które mogą generować wysokie koszty w związku z wielkością powierzchni siedliska w Obszarze (stan zachowania oceniono na B - dobry). Reprezentatywność siedliska w obszarze oceniono na A (ocena doskonała). Ogólna ocena siedliska w obszarze A (ocena doskonała).Siedlisko Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)Śródlądowy bór chrobotkowy występuje na skrajnie ubogich i suchych siedliskach leśnych, na których z reguły zajmuje niewielką powierzchnię pozostając w otoczeniu boru świeżego. W Obszarze siedlisko spotyka się głównie na suchych szczytach śródlądowych wydm, gdzie zajmuje zwykle powierzchnię od kilku do kilkunastu arów. Drzewostan na siedlisku buduje sosna Pinus sylvestris o słabym zwarciu wraz z brzozą brodawkowatą Betula pendula, która w dużej liczbie miejsc ma udział podobny do sosny, a w niektórych miejscach nawet większy. Runo boru buduje szereg gatunków porostów z rodzaju Cladonia (C. rangiferina, C. arbuscula, C. mitis, C. gracilis, C. coccifera) oraz płucnica islandzka Cetraria islandica decydując o charakterystycznym szarym zabarwieniu runa. Z porostami współwystępuje głównie rokiet pospolity Pleurozium schreberi i knotnik zwisły Pohlia nutans, rzadziej widłoząb falisty Dicranum polysetum. Siedlisko zajmuje w Obszarze powierzchnię ponad 6 ha, co mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). Reprezentatywność oraz stan zachowania siedliska w obszarze oceniono na C (ocena znacząca). Ogólna ocena siedliska w obszarze to również C (ocena znacząca).1308 Mopek Barbastella barbastellus, 1324 Nocek duży Myotis myotisSzacunkowa wielkość populacji wskazanych gatunków mieści się w przedziale 2% ≥ p > 0% populacji krajowej (ocena C). Obszar dla wszystkich gatunków nietoperzy będących przedmiotami ochrony stanowi głównie tereny żerowiskowe. W zasięgu granic ostoi znane są jedynie dwa bardziej znaczące miejsca hibernacji obu gatunków, stanowiące niewielkie bunkry. Większe znane miejsca hibernacji znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru (bunkry Wilkocin I, Wilkocin II). Gatunki mogą znajdować swoje letnie schronienia również na terenach przyległych do obszaru miejscowości, np. Trzebienia czy Starej Olesznej. Pozostałe parametry stan zachowania, izolacja i ocena ogólna oceniono na C (ocena znacząca).1352 Wilk Canis lupusObszar jest fragmentem terytorium grupy rodzinnej wilków (tzw. watahy Przemków) zamieszkującej północno-wschodnią część Borów Dolnośląskich. Wataha ta jest częścią tzw. populacji niemiecko-zachodniopolskiej (Germany/Western Poland), która ma status krytycznie zagrożonej. Wataha Przemków jest jedną z siedmiu watah żyjących na terenie Borów Dolnośląskich. Użytkuje ona obszar położony pomiędzy rzeką Bóbr na zachodzie, drogą wojewódzką 328 łączącą Chojnów z Przemkowem na wschodzie, autostradą A18 na południu i drogą krajową nr 12 łączącą Szprotawę z Przemkowem na północy. W trakcie badań terenowych, prowadzonych w latach 2010-2012, regularnie stwierdzano obecność wilków w Obszarze. Wilki rejestrowano w całym obszarze, jednak najczęściej ślady ich obecności obserwowano na północ i północny-wschód od linii kolejowej łączącej Żagań z Legnicą na terenie Nadleśnictwa Przemków. Szacunkowa wielkość populacji gatunku wynosi 6-10 osobników, co mieści się w przedziale 2% ≥ p > 0% populacji krajowej (ocena C). Pozostałe parametry stan zachowania, izolacja i ocena ogólna oceniono na B (ocena dobra).1188 Kumak nizinny Bombina bombinaW ramach prowadzonych badań nie potwierdzono występowania gatunku w obszarze. Nie odnaleziono również publikacji, inwentaryzacji ani innych danych wskazujących miejsca rozrodu gatunku w Obszarze. W związku z tym populacji gatunku nadano ocenę D - populacja nieistotna.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.06i
HD01.01i
MD01.02o
LE03i
MG01b
HG04.02i
MG05.07b
LH05.01i
MJ03.01i
HK02.01i
MK03.03b
MB02.06i
HD01.01i
MD01.02o
LE03i
MG01b
HG04.02i
MG05.07b
LH05.01i
MJ03.01i
HK02.01i
MK03.03b
MB02.06i
HD01.01i
MD01.02o
LE03i
MG01b
HG04.02i
MG05.07b
LH05.01i
MJ03.01i
HK02.01i
MK03.03b
MB02.06i
HD01.01i
MD01.02o
LE03i
MG01b
HG04.02i
MG05.07b
LH05.01i
MJ03.01i
HK02.01i
MK03.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown400
sum400

4.5 Documentation

1. Gula R., Brewczyński P. 2011. Program ochrony wilka Canis lupus w Polsce. Projekt, wersja z dnia 28.11.2011 r. SGGW Warszawa. Program przygotowany w ramach projektu pt. „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi” koordynowanego przez SGGW w Warszawie.<br/>2. Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos 51: 491-499<br/>3. Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Hayward M. W., Goszczyński J., Jędrzejewska B., Borowik T., Bartoń K. A., Nowak S., Harmuszkiewicz J., Juszczyk A., Kałamarz T., Kloch A., Koniuch J., Kotiuk K., Mysłajek R. W., Nędzyńska M., Olczyk A., Teleon M., Wojtulewicz M. 2012. Prey choice and diet of wolves related to ungulate communities and wolf subpopulations in Poland. Journal of Mammalogy 93: 1480-1492<br/>4. Kaźmierczak T. 2009. Florystyczna i fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk z udziałem wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris (L.) Hull na terenie użytku ekologicznego „Cietrzewiowe Wrzosowisko”. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego.<br/>5. Łupicki D. 2012. Raport z prac terenowych prowadzonych w OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 w zakresie chirofauny.<br/>6. Malicki M., Pielech R., Wójcicka A. 2012. Raport z prac terenowych prowadzonych w OZW Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 w zakresie rozmieszczenia i stanu zachowania siedlisk przyrodniczych.<br/>7. Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2011. Przeprowadzenie monitoringu populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Raport: Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Etap I. Wildlife Consulting, Twardorzeczka.<br/>8. Mysłajek R. W., Pierużek-Nowak S., Nowak C., Harms V. 2012. Przeprowadzenie monitoringu populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Raport: Wyniki monitoringu populacji wilka Canis lupus w Borach Dolnośląskich. Etap II. Wildlife Consulting, Twardorzeczka.<br/>9. Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2008. Density and demography of wolf Canis lupus population in the western-most part of the Polish Carpathian Mountains, 1996-2003. Folia Zoologica 57: 392-402.<br/>10. Nowak S., Mysłajek R.W. 2011. Wilki na zachód od Wisły. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Twardorzeczka<br/>11. Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., Gabryś G. 2011. Diet and prey selection of wolves (Canis lupus) recolonising Western and Central Poland. Mammal Biol. doi: 10.1016/j.mambio.2011.06.007<br/>12. Pierużek-Nowak S., Mysłajek R. W. 2013. Ekspertyza przyrodnicza w zakresie wilka Canis lupus na potrzeby projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015. Wildlife Consulting, Twardorzeczka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.<br/>13. Ruszlewicz A. 2006. Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLH020015 Wrzosowiska Przemkowskie. Ministerstwo Środowiska.<br/>14. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015, 2012-2013.<br/>

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0360.74

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Przemkowski Park Krajobrazowy*60.74

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Chocianów na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2023r.
Link: http://www.chocianow.wroclaw.lasy.gov.pl/

Name: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Przemków na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2023r.
Link: http://www.przemkow.wroclaw.lasy.gov.pl/

Name: Plan zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 Wrzosowiska Przemkowskie PLH020015
Link: http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Name: Plan zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005
Link: http://wroclaw.rdos.gov.pl/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020015
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY