Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020017

1.3 Site name

Grądy w Dolinie Odry

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2018-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.171700
Latitude:51.054900

2.2 Area [ha]

8756.2400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie
PL52Opolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.47  0.00 
3150  info      108.47  0.00 
6120  info      16.53  0.00 
6210  info      0.38  0.00 
6410  info      260.41  0.00 
6430  info      9.89  0.00 
6440  info      60.44  0.00 
6510  info      319.33  0.00 
9170  info      102.08  0.00 
91E0  info      103.25  0.00 
91F0  info      2546.89  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius           
M1308Barbastella barbastellus    10  50   
A1188Bombina bombina           
M1337Castor fiber    100  350   
I1088Cerambyx cerdo    237    trees   
F1149Cobitis taenia           
I1074Eriogaster catax           
I6169Euphydryas maturna           
I1082Graphoderus bilineatus           
M1355Lutra lutra    30  100   
I1060Lycaena dispar           
F1145Misgurnus fossilis           
M1318Myotis dasycneme    10  100   
M1324Myotis myotis    10  50   
I1084Osmoderma eremita    69    trees   
I6179Phengaris nausithous           
I6177Phengaris teleius           
F5339Rhodeus amarus           
F6144Romanogobio albipinnatus           
F1146Sabanejewia aurata           
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.11
N1015.27
N1230.33
N1644.57
N170.80
N195.19
N230.73
N063.11
N1015.27
N1230.33
N1644.57
N170.80
N195.19
N230.73

Total Habitat Cover

200.00000000000003

Other Site Characteristics

Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze hydrogenicznym i związanych z nimi cennymi gatunkami zwierząt stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru. Rozciąga się on wzdłuż doliny Odry, obejmując kilka kompleksów leśnych na odcinku między Oławą a Wrocławiem. Praktycznie w całości położony jest na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie rozciąga się na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław. W powiecie oławskim ostoja leży w południowym zasięgu gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice, oraz w północnej części gminy wiejskiej i miejskiej Oława. Na terenie powiatu wrocławskiego obszar obejmuje północno-wschodnią część gminy miejsko-wiejskiej Siechnice oraz południowy kraniec gminy Czernica. Najbardziej wysunięty na północ fragment obszaru wkracza na teren powiatu i gminy Wrocław. Niewielkie fragmenty obszaru znajdują się w województwie opolskim, gdzie stanowią wąski pas na terenie powiatu opolskiego, wzdłuż zachodniej granicy gminy Lubsza.Obszar ostoi położony jest w obrębie Pradoliny Wrocławskiej, w sąsiedztwie obszaru rozciągają się rozległe równiny i doliny dopływów Odry. Wschodnią i południowo-zachodnią stronę ostoi otaczają równinne terasy niskie z pradolinami plejstoceńskimi. Wzdłuż zachodniej granicy obszaru, na odcinku Oława – Wrocław występują równinne terasy akumulacyjne i erozyjno-denudacyjne. Krajobraz obszaru kształtują doliny licznych cieków, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Przestrzeń ostoi porastają zbiorowiska leśne tworząc mozaikę z licznymi polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami.Obszar leży w zasięgu I-rzędowej zlewni rzeki Odry, oraz zlewni rzek niższych rzędów: Widawy, Smortawy i Oławy. Większymi dopływami Odry płynącymi na obszarze ostoi są: Oława z Zieloną, dopływ z Kotowic, Otocznica, Smortawa z Kanałem Bystrzyckim, Młynówka Jelecka i Piskorna. Na terenie ostoi występuje również wiele mniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych tworzących gęstą sieć. Duża część obszaru znajduje się w zasięgu występowania okresowych wezbrań wód rzecznych, przypadający na okres letni, od lipca do sierpnia. W okolicach Kotowic znajdują się zbiorniki wodne: Jezioro Panieńskie, Jezioro Dziewicze, Jezioro Bobrze i Czarna Łacha, zaś w okolicy Gajkowa – poeksploatacyjny zbiornik Bajkał, podobny zbiornik znajduje się w Ratowicach.

4.2 Quality and importance

Obszar jest istotny dla zachowania leśnych oraz nieleśnych siedlisk przyrodniczych, szczególnie siedlisk o charakterze hydrogenicznym i związanych z nimi cennymi gatunkami zwierząt stanowiącymi przedmioty ochrony obszaru ochrony siedlisk oraz związanego z nim obszaru specjalnej ochrony ptaków OSO Grądy Odrzańskie.2330 – Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymiSiedlisko obejmuje inicjalne stadia sukcesji roślinności na wydmach śródlądowych. W granicach obszaru znajduje się tylko jeden płat omawianego siedliska, który ma charakter inicjalnej murawy napiaskowej. Jest to siedlisko pochodzenia antropogenicznego, powstałe na skutek wydobycia piasku. Otoczenie wydmy stanowi gospodarczy las sosnowy, jednak ze względu na sam charakter siedliska dalsza sukcesja jest zahamowana. Ze względu na genezę i niewielką powierzchnię siedliska, nie jest ono reprezentatywne dla obszaru, stąd ocena reprezentatywności nieznacząca (D).3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, PotamionStarorzecza są jednym z najbardziej charakterystycznych dla doliny Odry typów siedlisk przyrodniczych – występują tu w znacznej liczbie i są wykształcone w typowy sposób, stąd ocena reprezentatywności jest doskonała (A). Charakteryzują się bardzo dobrze zachowaną strukturą i właściwie wykształconą roślinnością wodną (ocena A). Wiele z nich stopniowo ulega wypłycaniu w wyniku zarastania szuwarem trzcinowym. Mniejsze zbiorniki mają nieco uproszczoną strukturę, z tylko niewielką powierzchnią szuwaru, a w skrajnych przypadkach występują bez roślinności towarzyszącej. Ogólna powierzchnia tych zbiorowisk w obszarze to ponad 108 ha, co mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”).6120 – Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)Śródlądowe murawy napiaskowe to ciepłolubne siedlisko wykształcające się w postaci niskich, luźnych i barwnych zbiorowisk trawiastych, o kępiastej budowie i bogatej florze naczyniowej. W granicach obszaru, siedlisko to występuje w obrębie pól wodonośnych Wrocławia w postaci dużych płatów muraw, o właściwym składzie gatunkowym (ocena A). Poza terenami wodonośnymi, nie stwierdzono występowania tego typu siedliska. Całkowita powierzchnia tych zbiorowisk jest nieznaczna (16,5 ha) i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”).6210 – Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)Murawy kserotermiczne występują w dolinach rzecznych na nasłonecznionych skarpach dolin. Na terenie obszaru stwierdzono tylko jeden płat ciepłolubnej roślinności, nawiązujący do muraw z klasy Festuco-Brometea, pochodzenia antropogenicznego, na skarpie drogi Wrocław-Jelcz Laskowice. Siedlisko wykształcone jest tylko fragmentarycznie i występuje w mozaice z układami łąkowymi. Dla całego obszaru nie jest siedliskiem reprezentatywnym (ocena D).6410 – Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)Łąki trzęślicowe to jedno z najbogatszych gatunkowo i najcenniejszych siedlisk łąkowych. Ich występowanie jest znamienne głównie dla części zachodniej obszaru. Pomimo wysokiej wartości florystycznej tych siedlisk, tylko część ze zidentyfikowanych tam powierzchni łąk jest utrzymywana w stanie właściwym. O przyznaniu oceny B dla stanu zachowania siedliska w obszarze zadecydowało m.in. jego zbyt rzadkie użytkowanie kośne. Siedlisko jest reprezentatywne dla całego obszaru (ocena A) i stanowi jeden z największych kompleksów łąk zmiennowilgotnych w dolinie Odry. Pomimo tego, całkowita powierzchnia tych zbiorowisk nie jest znaczna i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”).6430 – Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)Są to zbiorowiska bujnych bylin rosnące na terenach nadrzecznych w miejscach zasobnych w azot. Są reprezentatywne dla dużych dolin rzecznych i poza nimi występują tylko fragmentarycznie. W omawianym obszarze zinwentaryzowano dobrze zachowane płaty tego siedliska charakteryzujące się np. masowym występowaniem wysokich, nitrofilnych bylin np. Carduus crispus, przerośniętych pnączami. Jest to właściwa struktura dla tego typu zbiorowisk (ocena A), występujących wzdłuż koryta Odry w okolicach Jelcza, Oławy i Ratowic. Ogólna powierzchnia tych zbiorowisk w obszarze jest jednak nieznaczna i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”).6440 – Łąki selernicowe (Cnidion dubii)Łąki selernicowe są typowym, choć coraz rzadszym elementem krajobrazu międzywala Odry. Rzadko tworzą duże powierzchnie i poza terenami wodonośnymi zlokalizowane są głównie w śródleśnych enklawach. Pomimo swoich wysokich walorów florystycznych, podobnie jak inne siedliska łąkowe, wiele z nich ulega zniekształceniom i ich skład gatunkowy nie jest w pełni reprezentowany (ocena B). Mimo tego, tworzą jeden z większych kompleksów łąk selernicowych w dolinie Odry, a ich względna powierzchnia mieści się w przedziale 15 % ≥ p > 2 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „B”).6510 – Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)Łąki świeże na terenie obszaru znajdują się w rozproszeniu na terenie całej ostoi. Często ulegają lokalnym przekształceniom w wyniku zaniechania użytkowania kośnego, charakterystyczną cechą płatów siedliska leżących w międzywalu Odry są również nawiązania do łąk zmiennowilgotnych lub zalewowych (ocena B). Względna powierzchnia tych siedlisk nie jest znacząca i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”). Największe powierzchnie łąk świeżych znajdują się w granicach Wrocławia na terenach wodonośnych, większe płaty występują również na południe od Ratowic i w rejonie Siechnic. Z uwagi na potwierdzoną wartość przyrodniczą łąk świeżych w obszarze oraz ich dobry stan zachowania podwyższono ocenę ogólną dla tego typu siedliska ze znaczącej (C) na dobrą (B).9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)W omawianym obszarze, grądy zlokalizowane są zwykle w mozaice z łęgami dębowo-wiązowo-jesionowymi, zajmując miejsca nieco wyżej położone, zalewane jedynie sporadycznie oraz w miejscach odciętych od wpływu wezbrań wałami przeciwpowodziowymi. Wiele płatów posiada drzewostan uproszczony w wyniku zabiegów gospodarczych, jednak skład gatunkowy tych fitocenoz i stan zachowania pozostaje właściwy (ocena A). W granicach obszaru grądy nie tworzą większych kompleksów, a ich zasięg mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”).91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)Najbardziej typowe dla doliny Odry są łęgi wierzbowe, rozwijające się w miejscach najniżej położonych, gdzie wody wezbraniowe stagnują najdłużej. W obszarze jest to obecnie bardzo rzadki podtyp siedliska i występuje na niewielkim areale. Mimo tego, charakteryzuje się dobrze zachowaną strukturą, obecne są również stadia regeneracyjne tych łęgów (ocena A). Łęgi jesionowo-olszowe zajmują małe powierzchnie wzdłuż drobnych cieków, szczególnie dobrze zachowane są w środkowej części obszar, w rejonie Kotowic. Wiele drzewostanów charakteryzuje się młodym wiekiem i uproszczoną strukturą, co jednak nie zmienia faktu dobrego zachowania tych siedlisk (ocena A). Całkowita powierzchnia łęgów w granicach obszaru jest nieznaczna i mieści się w przedziale 2 % ≥ p > 0 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „C”).91F0 – Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)Ten typ siedliska jest najczęstszym typem ekosystemów leśnych i mającym największe znaczenie w obszarze, a jego całkowita powierzchnia mieści się w przedziale 15 % ≥ p > 2 % powierzchni tego siedliska przyrodniczego występującego w całej Polsce (względna powierzchnia – „B”).Odcięcie od wód zalewowych spowodowała uruchomienie procesu grądowienia tych siedlisk, jednak ich fizjonomia, skład florystyczny i cenne składniki flory są właściwe i wskazują na wciąż bardzo dobry stan ich zachowania (ocena A). Najlepiej prezentują się łęgi w rezerwacie przyrody „Łacha Jelcz”, ale drzewostany o niemal naturalnym charakterze występują również w rejonie Siechnic i Siedlec. Tylko niewielkie fragmenty tych siedlisk noszą ślady intensywnej działalności gospodarczej człowieka.1308 – Barbastella barbastellusOcena ogólna C, w tym:Liczebność populacji szacowana na 11-50 osobników, w skali obszaru jest nieznacząca – ocena C.Zachowanie: ocena B – silnie związany z lasami. Występowanie dziuplastych drzew ma wpływ na dobry stan zachowania siedliska tego gatunku w obszarze.Izolacja: ocena C1318 – Myotis dasycnemeOcena ogólna C, w tym:Liczebność populacji szacowana na 10-100 osobników, w skali obszaru jest nieznacząca – ocena C.Zachowanie: ocena B – gatunek związany z rzekami i dużymi zbiornikami wody. W okresie letnim spotykany w dziuplach drzew. Dostępność siedlisk tego gatunku w obszarze jest istotna i prawdopodobnie pozytywnie wpływa na gatunek. Wymaga to jednak dodatkowych badań w zakresie rozpoznania miejsc jego faktycznego bytowania.Izolacja: ocena C1324 – Myotis myotisOcena ogólna C, w tym:Liczebność populacji szacowana na 11-50 osobników, w skali obszaru jest nieznacząca – ocena C.Zachowanie: ocena B – gatunek związany z lasami z ubogim podszytem, żeruje na łąkach. Dostępność tych siedlisk ma wpływ na dobry stan zachowania siedlisk gatunku w obszarze.Izolacja: ocena C1337 – Castor fiberOcena ogólna B, w tym:Populacja jest liczna i trudna w oszacowaniu rzeczywistej liczby osobników. Mieści się jednak z dużym prawdopodobieństwem w przedziale 2% ≥ p > 0%, co daje jej ocenę C.Zachowanie: ocena A – w obszarze gatunek związany ze zbiornikami wodnymi, brzegami rzek, szuwarami i olszynami. Szeroka dostępność tych siedlisk przekłada się na doskonały stan zachowania gatunku w obszarze.Izolacja: ocena C1355 – Lutra lutraOcena ogólna B, w tym:Populacja jest liczna i trudna w oszacowaniu rzeczywistej liczby osobników. Mieści się jednak z dużym prawdopodobieństwem w przedziale 2% ≥ p > 0%, co daje jej ocenę C.Zachowanie: ocena A – w obszarze gatunek związany z siedliskami wodnymi – rzekami i starorzeczami. Szeroka dostępność tych siedlisk przekłada się na doskonały stan zachowania gatunku w obszarze.Izolacja: ocena C1166 – Triturus cristatusOcena ogólna B, w tym:Populacja jest dość liczna i silnie zależna od skali drapieżnictwa ryb w zasiedlanych zbiornikach. Mieści się jednak z dużym prawdopodobieństwem w przedziale 2% ≥ p > 0%, co daje jej ocenę C.Zachowanie: ocena A – w obszarze gatunek związany z niewielkimi zbiornikami wodnymi oraz starorzeczami. Szeroka dostępność tych siedlisk przekłada się na doskonały stan zachowania gatunku w obszarze.Izolacja: ocena C1188 – Bombina bombinaOcena ogólna B, w tym:Populacja jest lokalnie bardzo liczna, ale w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena C.Zachowanie: ocena A – w obszarze gatunek związany z niewielkimi zbiornikami wodnymi – głównie starorzeczami, ale również zbiornikami okresowymi. Szeroka dostępność tych siedlisk przekłada się na doskonały stan zachowania gatunku w obszarze.Izolacja: ocena C6144 – Gobio albipinnatusOcena ogólna C, w tym:Populacja liczna, w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena CZachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk. Występuje głównie w Odrze.Izolacja: ocena C1130 – Aspius aspiusOcena ogólna C, w tym:Populacja liczna, w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena CZachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk. Występuje licznie w Odrze i Oławie. W Smortawie i starorzeczach jest nieliczny.Izolacja: ocena C5339 – Rhodeus sericeus amarusOcena ogólna C, w tym:Populacja nieliczna, w skali kraju jest nieznacząca – ocena CZachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk. Występuje w Odrze, Smortawie, Oławie i starorzeczach.Izolacja: ocena C1145 – Misgurnus fossilisOcena ogólna C, w tym:Populacja składająca się z pojedynczych osobników, w skali kraju jest nieznacząca – ocena CZachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dostępność siedlisk. Występuje w Odrze, Smortawie, Młynówce Jeleckiej, Oławie i Zielonej, pojedyncze osobniki także w starorzeczach.Izolacja: ocena C1146 – Sabanejewia aurataOcena ogólna C, w tym:Populacja składająca się z nielicznych osobników, w skali kraju jest nieznacząca – ocena CZachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk. Występowanie tego gatunku stwierdzono w Smortawie.Izolacja: ocena C1149 – Cobitis taeniaOcena ogólna C, w tym:Populacja liczna, w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena CZachowanie: ocena A – stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą dostępność siedlisk. Występuje licznie w Odrze i Oławie, pojedyncze osobniki stwierdzono w Otocznicy.Izolacja: ocena C6169 – Euphydryas maturnaOcena ogólna B, w tym:Szacunkowa wielkość populacji wynosi do 100–250 osobników na jak dotąd jednym rozległym stanowisku w obszarze. W skali kraju jest to wartość mieszcząca się w przedziale 15% ≥ p > 2%, co daje jej ocenę B. Zachowanie: ocena B – w obszarze gatunek związany jest z siedliskami lasów łęgowych. Chociaż dostępność tych siedlisk jest wysoka, w ostatnim czasie pojawiło się groźne dla przeplatki zjawisko zamierania jesionów, która jest podstawową rośliną żywicielską dla jej stadiów larwalnych.Izolacja: ocena A. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że badana populacja przeplatki jest całkowicie izolowana od największej znanej krajowej metapopulacji tego motyla zamieszkującej lasy łęgowe w dolinie Odry (do Ścinawy) i jej dopływów (Bystrzycy, Widawy, Ślęzy).6177 – Phengaris teleiusOcena ogólna B, w tym:Populacja jest stosunkowo liczna, ale w skali kraju pozostaje nieznacząca – ocena C. Aktualna sytuacja gatunku w obszarze wymaga jednak uzupełnienia wiedzy. Jak dotąd znanych jest 12 stanowisk gatunku w obszarze.Zachowanie: ocena A – gatunek związany z łąkami, zwłaszcza zmiennowilgotnymi. Duża powierzchnia siedlisk w obszarze przekładała się do niedawna na doskonały stan populacji tego gatunku.Izolacja: ocena C.1060 – Lycaena disparOcena ogólna B, w tym:Populacja jest bardzo liczna, skupiająca się w obrębie 7 rozległych znanych stanowisk gatunku w obszarze. W skali kraju pozostaje jednak nieznacząca – ocena C. Zachowanie: ocena A – dzięki rozległej powierzchni siedlisk, stan zachowania gatunku jest właściwy. Odnotowano 5-8 stanowisk jego występowania.Izolacja: ocena A. 6179 – Phengaris nausithousOcena ogólna B, w tym:Populacja jest stosunkowo liczna, ale w skali obszaru pozostaje nieznacząca – ocena C. Jak dotąd znanych jest 8 stanowisk gatunku w obszarze.Zachowanie: ocena A – gatunek związany z łąkami, zwłaszcza zmiennowilgotnymi. Duża powierzchnia siedlisk w obszarze przekładała się do niedawna na doskonały stan populacji tego gatunku.Izolacja: ocena C1074 – Eriogaster cataxOcena ogólna C, w tym:Aktualna populacja gatunku w obszarze pozostaje wciąż pod wpływem skutków jego translokacji w miejsce dawnego, zamierającego stanowiska na Wyspie Opatowickiej – aktualnie jedynego w obszarze. Trudno aktualnie jest ocenić stabilność populacji w tym miejscu. Szacuje się, że w skali kraju pozostaje ona nieznacząca – ocena C. Aktualna sytuacja gatunku w obszarze wymaga uzupełnienia wiedzy. Zachowanie: ocena C – siedlisko charakteryzuje się niewielką powierzchnią, niewystarczającą do dobrego zachowania gatunku.Izolacja: ocena B – jedyne stanowisko na Wyspie Opatowickiej jest dość niepewne ze względu na utrudnione możliwości wymiany genetycznej między populacjami.1088 – Cerambyx cerdoOcena ogólna B, w tym:Populacja lokalnie bardzo duża (237 potwierdzonych stanowisk), co jednak może w dalszym ciągu mieścić się w przedziale 2% ≥ p > 0% (ocena C).Zachowanie: ocena A. Stan zachowania gatunku jest właściwy ze względu na dużą liczbę zasiedlonych drzew oraz zróżnicowaną liczbę czynnych żerowisk larw.Izolacja: ocena C. 1084 – Osmoderma eremitaOcena ogólna B, w tym:Populacja lokalnie bardzo duża (69 potwierdzonych stanowisk), co jednak może w dalszym ciągu mieścić się w przedziale 2% ≥ p > 0% (ocena C).Zachowanie: ocena A. Stan jego zachowania pozostanie właściwy sposób pod warunkiem dostępności siedliska – grubych, dziuplastych drzew w pobliżu aktualnie czynnych stanowisk.Izolacja: ocena C.1082 kreślinek nizinny Graphoderus bilineatusOcena ogólna: B, w tym:Populacja: B – gatunek stwierdzony został na 6 stanowiskach w Obszarze, wielkość populacji jest niemożliwa do oszacowania, jednakże wyniki badań wskazują, że na dolnośląskim odcinku Odry jest to gatunek liczny - z tego względu jego populację oszacowano na kategorię B (bez względu na faktyczny udział populacji w populacji krajowej)Zachowanie: A - elementy siedlisk zasiedlonych przez gatunek rozmieszczone są równomiernie w granicach Obszaru i zachowane są we właściwym stanie;Izolacja: ocena C populacja nieizolowana.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA11i
LE03.01b
LE03.02o
MG01i
MG05.07b
LH01b
MI01b
MI02b
MJ02b
LJ02.04.02b
LJ03.01i
MK02b
LK02.02i
MK04.03b
LM01.02o
LA11i
LE03.01b
LE03.02o
MG01i
MG05.07b
LH01b
MI01b
MI02b
MJ02b
LJ02.04.02b
LJ03.01i
MK02b
LK02.02i
MK04.03b
LM01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation

1.Gawroński A. 2016. Inwentaryzacja przyrodnicza kreślinka nizinnego Graphoderus bilineatus <br/>w obszarach Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018, Grądy w Dolinie Odry PLH020017, Ostoja nad Baryczą PLH020041, Łęgi nad Bystrzycą PLH020103. GDOŚ. Warszawa. mscp.<br/><br/>2. Kotusz J., Witkowski A., Błachuta J., Kusznierz J., 2001: Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Rocz. Naukowe PZW, 14: 297-310<br/><br/>3. Herbich J. (red.) 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. Min. Środowiska, Warszawa<br/><br/>4. Herbich J. (red.) 2004. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5. Min. Środowiska, Warszawa<br/><br/>5. Herbich J. (red.) 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 3. Min. Środowiska, Warszawa<br/><br/>6. Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T.6. Min. Środowiska, Warszawa<br/><br/>7. Kadej M., Ruta R., Malkiewicz A., Smolis A., Stelmaszczyk R., Tarnawski D., Żuk K., Kania J., Suchan T. 2007. Nowe dane o występowaniu pachnicy dębowej Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów, Jelenia Góra, 10: 135-150.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.86

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Zwierzyniec*0.10
PL02Grodzisko Ryczyńskie+0.02
PL02Łacha Jelcz*0.68
PL02Kanigóra+0.06

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oława na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2013 r. PGL LP Nadleśnictwo Oława, ul. Lipowa 8, 55-200 Oława.
Link: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_olawa/plan_urzadzania_lasu

Name: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry
Link: http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2014/2020/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020017
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY