Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020033

1.3 Site name

Czarne Urwisko koło Lutyni

1.4 First Compilation date

2004-08

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.895600
Latitude:50.359400

2.2 Area [ha]

39.2400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      17  0.00 
8220  info      0.02  0.00 
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9180  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Asplenium septentrionale                   
Carlina acaulis                   
2616Glis glis               
Lilium martagon                   
Listera ovata                   
Polypodium vulgare                   
1213Rana temporaria                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1080.31
N120.80
N1718.89

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Obszar usytuowany jest ok. 1,5 km na NE od Lądka-Zdroju, w centralnej części Gór Złotych. Obejmuje południowe stoki bazaltowego wzgórza w górnej części doliny Lutyni (lub Luty; inna nazwa to Wądół). Lasy bukowe i jaworowo-lipowe, a także ekstensywnie użytkowane, podgórskie łąki otaczające naturalne wychodnie bazaltu. W najwyższej i dolnej części wzgórza znajdują się pozostałości opuszczonych kamieniołomów bazaltu. W pobliżu obszaru powstało osiedle, które z racji swojego położenia może wpływać na stan siedlisk.

4.2 Quality and importance

Obszar istotny ze względu na występowanie rzadkich siedlisk leśnych oraz cenne zbiorowiska naskalne. Zidentyfikowano 5 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które pokrywają w sumie około 70% powierzchni obszaru. Jego najistotniejszą wartością są lasy jaworowo-lipowe (priorytetowy typ siedliska zajmujący ok. 20% pow. Obszaru), reprezentujące tu podtyp sudecki, spontanicznie regenerujące się, także na opuszczonym pastwisku w południowo-zachodniej części obszaru.Ponadto występują tu żyzne lasy bukowe i kwaśne buczyny na wychodniach bazaltu. Znaczną część obszaru pokrywają ekstensywnie użytkowane łąki świeże. Z siedlisk nieleśnych występują ponadto płaty roślinności na urwiskach krzemianowych z Asplenium septentrionale (3 stanowiska). Na obszarze stwierdzono także występowanie rzadkiej w skali kraju popielicy Glis glis i zagrożonego gatunku porostu Peltigera praetextata (kategoria VU).6510 Nizinne i podgórskie łąki użytkowane ekstensywnie. Istotny w obszarze przedmiot ochrony zajmujący niemal połowę jego powierzchni. Znacząca część siedliska utrzymana w stanie właściwym (FV). Na terenie obszaru łąki kośne rozwijają się prawidłowo i są objęte regularną gospodarką łąkarską.8220 - ściany skalne i urwiska krzemianowe z roślinnością chasmofityczną Androsacetalia vandelli. Siedlisko rozwija się w podtypie 8220-3 (Mszysto paprociowe zbiorowiska zacienionych skał kwaśnych i obojętnych) typowym dla zacienionych skał śródleśnych. W jego składzie gatunkowych występują gatunki typowe takie jak paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, zanokcica skalna Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, paprotnica krucha Cystopteris fragilis, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas. Ważny przedmiot ochrony, dobrze wykształcony na większości stanowisk i z typowym składem gatunkowym.9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion). Acydofilne lasy bukowe rozwijające się na stromych stokach o przewadze procesów wymywania nad akumulacją, tworzą dwa płaty otoczone przez inne zbiorowiska leśne. Istotny przedmiot ochrony z uwagi na dobry stan zachowania oraz funkcjonalne powiązania z otaczającymi go lasami klonowo-lipowymi i żyznymi buczynami.9130 Żyzne buczyny (Dentario enneaphylli-Fagenion). Żyzne lasy bukowe rozwijające się w otoczeniu lasów klonowo-lipowych w pobliżu szczytu wzgórza, w miejscach o mniejszym nachyleniu lub u jego podstawy (niewielki płat). Istotny przedmiot ochrony z uwagi na dobry stan zachowania oraz funkcjonalne powiązania z otaczającymi go lasami klonowo-lipowymi i kwaśnymi buczynami.9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani). Najistotniejszą wartością obszaru są lasy jaworowo-lipowe (priorytetowy typ siedliska; 9,5 ha), reprezentujące tu podtyp sudecki, spontanicznie regenerujące się, także na opuszczonym pastwisku w południowo-zachodniej części obszaru. Większą część siedliska stanowi płat o bardzo dobrym stanie zachowania zajmujący 5,4 ha obszaru i leżący na południowych stokach Czarnego Urwiska. Z gatunków typowych występują tu w warstwie drzewostanu lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, klon pospolity Acer platanoides, klon jawor Acer pseudoplatanus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, jodła pospolita Abies alba, zaś w runie stokłosa Benekena Bromus benekenii, czerniec gronkowy Actaea spicata, dzwonek jednostronny Campanula rapunculoides, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, fiołek leśny Viola reichenbachiana, kopytnik pospolity Asarum europaeum, wawrzynek wilcz łyko Daphne mezereum, listera jajowata Listera ovata, pierwiosnka wyniosła Primula elatior. Siedlisko rozwijające się na stoku zachodnim (Id 11 - 1,8 ha) jest wykształcone w stopniu znacznie gorszym, głównie wskutek presji antropogenicznej ze strony miejscowości Ułęże. Podstawowy przedmiot ochrony w obszarze, większa część siedliska wykształcona w stopniu dobrym.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MA04.01.01i
MA04.03i
HB03i
MF03.01.01b
LI01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Jankowski W. (red.). 2002. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Lądek Zdrój. Fulica - Jankowski Wojciech, Wrocław. Msc.<br/><br/>Krukowski M. 2004. Dane niepublikowane (unpublished data).<br/><br/>Świerkosz K. 2004. Dane niepublikowane (unpublished data).<br/><br/>Świerkosz K., Reczyńska K. 2011. Ekspertyza przyrodnicza wykonana na potrzeby opracowania Planu Zadań Ochronnych Czarne Urwisko koło Lutyni. Siedliska przyrodnicze. <br/><br/>Żuk K. 2011. Ekspertyza przyrodnicza wykonana na potrzeby opracowania Planu Zadań Ochronnych Czarne Urwisko koło Lutyni. Bezkręgowce.<br/><br/>Lewandowski W. 2011. Ekspertyza przyrodnicza wykonana na potrzeby opracowania Planu Zadań Ochronnych Czarne Urwisko koło Lutyni. Ssaki (wydra Lutra Lutra).<br/>

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Śnieżnicki Park Krajobrazowy-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020033
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY