Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020036

1.3 Site name

Dolina Widawy

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.901400
Latitude:51.213400

2.2 Area [ha]

2279.2300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      20.74  0.00 
3270  info      0.58  0.00 
6410  info      0.6  0.00 
6430  info      10.08  0.00 
6440  info      40.59  0.00 
6510  info      7.58  0.00 
9170  info      230.69  0.00 
9190  info      0.16  0.00 
91E0  info      17.16  0.00 
91F0  info      462.79  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius      11000   
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina    150  300   
M1337Castor fiber    130  240   
I1088Cerambyx cerdo    75    trees number of     
F1149Cobitis taenia      12000   
I1086Cucujus cinnaberinus    25000    area   
I1074Eriogaster catax    200  2000   
I6169Euphydryas maturna    1200  5000   
M1355Lutra lutra    15  25   
I1060Lycaena dispar    40  100   
F1145Misgurnus fossilis      localities   
M1318Myotis dasycneme           
M1324Myotis myotis           
I1037Ophiogomphus cecilia    1500           
I1084Osmoderma eremita    52    trees number of   
I6179Phengaris nausithous      localities   
I6177Phengaris teleius      localities   
F5339Rhodeus amarus      15000   
F6144Romanogobio albipinnatus      40000   
F1146Sabanejewia aurata           
A1166Triturus cristatus    50  350  localities   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0618.10
N108.81
N1211.15
N1653.56
N197.82
N230.56
N0618.10
N108.81
N1211.15
N1653.56
N197.82
N230.56

Total Habitat Cover

200

Other Site Characteristics

Obszar położony jest we wschodniej części Niziny Śląskiej w bezpośredniej bliskości aglomeracji miejskiej Wrocławia. Zajmuje dolinę rzeki Odry na długości blisko 20 km od Rędzina aż po stopień wodny w Brzegu Dolnym, dolinę Widawy od jej ujścia do Odry do miejscowości Szymanów na długości 7 kilometrów (km 0 000 – 7 000) oraz ujściowy odcinek rzeki Bystrzycy o długości około 1 kilometra. Obszar położony jest w Pradolinie Wrocławskiej oraz w południowej części Równiny Oleśnickiej. Pradolina Wrocławska stanowi istotny element w strukturze krajobrazu Dolnego Śląska zarówno ze względu na znaczną powierzchnię, jak i fakt, że podlega cyklicznym wezbraniom. Maksymalny zasięg wylewu pokrywa się z zasięgiem holoceńskich osadów rzecznych, czyli na całej szerokości doliny rzecznej. Pośrednio dowodzi tego mikrorzeźba den pradolin, na którą składa się system starorzeczy, paleomeandrów i odsypów meandrowych, warunkująca też lokalną zmienność pokrywy glebowej, roślinności i zagospodarowania. Dolina Odry jest wypełniona piaskami i mułami rzecznymi. Przeważającą część terenu zajmują piaski, żwiry i gliny lodowcowe, uformowane w kilku miejscach w postaci moren czołowych. Odra w granicach Obszaru jest uregulowana i posiada koryto częściowo przekształcone technicznie narzutem kamiennym i ostrogami. W wyniku długiego okresu pomiędzy kolejnymi pracami regulacyjnymi nastąpiła częściowa renaturyzacja brzegów rzeki, co podniosło atrakcyjność krajobrazową terenu. Krajobraz dolnośląskiej pradoliny to mozaika pastwisk, olsów i podmokłych łęgów, poprzecinana elementami infrastruktury przeciwpowodziowej.W dolinie Odry i w dolinach jej dopływów występują gleby o charakterze mad oraz płaty gleb mułowych.W dolinach Odry i Widawy pierwszy użytkowy poziom wodonośny – poziom czwartorzędowy nie ma izolacji od powierzchni terenu. Poza tymi dolinami izolacja ta jest zwykle całkowita. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych występuje w dolinie Odry i jej dopływów na głębokości od 1 do 5 m i ulega silnym wahaniom sezonowym. W obszarze dominują lasy liściaste, które zajmują prawie 75 % jego powierzchni. Pozostałą część stanowią wody śródlądowe i mozaikowe tereny rolno-łąkowe. Krajobraz typowy jest dla uregulowanych dolin rzecznych niżu polskiego, jednak w przypadku Widawy, niektóre z jej fragmentów wskutek braku regularnej konserwacji przybierają charakter zbliżony do naturalnego.Najważniejsze walory przyrodnicze obszaru związane są z międzywalem – zarówno na terenie doliny Widawy, jak i Odry. Mimo położenia na granicy dużej aglomeracji miejskiej oraz pomimo przeprowadzanych w przeszłości prac regulacyjnych na obu wchodzących w jego skład rzekach, Obszar posiada cały szereg wartości przyrodniczych świadczących o dużych zdolnościach regeneracyjnych środowiska przyrodniczego.

4.2 Quality and importance

Głównymi walorami przyrodniczymi obszaru są ekosystemy związane z dolinami rzecznymi. Pomimo, iż zarówno rzeka Odra, jak i Widawa na przestrzeni lat poddawane były regulacji i innym pracom związanym z szeroko pojętym utrzymaniem wód, to jednak występujące tu siedliska przyrodnicze i zróżnicowane ekosystemy wodne i lądowe cechuje wysoki stopień naturalności. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wpływ procesów aluwialnych wpływający na funkcjonowanie i współistnienie wielu typów siedlisk przyrodniczych. Z naturalnymi i półnaturalnymi siedliskami związana jest także bogata fauna rzadkich i zagrożonych bezkręgowców, a także ryb, płazów i ssaków. W granicach obszaru wyróżniono 10 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących w sumie ponad 40% jego powierzchni. Największą powierzchnię zajmują łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe. Łęgi tego typu niemal zawsze są elementem mozaiki siedliskowej dolin rzecznych, w skład której wchodzą także łęgi wierzbowo-topolowe (*91E0), łąki zalewowe (6440) i ziołorośla nadrzeczne (6430).Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion i Potamion – 3150W obszarze siedlisko występuje w formie podtypu eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne 3150–2. Siedlisko to jest głównie reprezentowane przez stosunkowo dobrze zachowane liczne starorzecza rzek Odry i Widawy. W przeważającej części starorzeczy obserwowane są dobrze rozwinięte zbiorowiska nymfeidów. Część starorzeczy jest odcięta od wód płynących i stanowi obecnie płytkie zbiorniki wodne (często okresowe) zależne od wód podsiąkowych lub opadowych. W zbiornikach tych obserwowany jest sukcesywny proces eutrofizacji i lądowacenia, jednakże ze względu na fakt, iż zbiorniki te zlokalizowane są w obrębie terenów leśnych gdzie dostęp światła słonecznego jest ograniczony, proces eutrofizacji nie jest przyśpieszony i polega głównie na wypłycaniu zbiorników wskutek gromadzenia się materii organicznej. Roślinność wodna starorzeczy w Obszarze reprezentowana jest między innymi przez takie gatunki jak rzęsa drobna Lemna minor, salwinia pływajaca Salvinia natans, grążel żółty Nuphar lutea, grzybienie białe Nymphaea alba, grzybieńczyk wodny Limnanthemum nymphoides,osoka aloesowata Stratiotes aloides.Stopień reprezentatywności doskonały (ocena A) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. Siedlisko występuje regularnie w całym obszarze. Największe powierzchniowo siedliska to starorzecze Odry znajdujące się na zawalu, objęte ochroną w formie użytku ekologicznego „Łacha Farna”.Względna powierzchnia siedliska 3150 w obszarze została określona w przedziale C: 2 % ≥ p > 0 % tj. jako znacząca. Płaty siedliska 3150, ze względu na regularne występowanie warunków do jego tworzenia i powierzchnię płatów, zróżnicowanie biologiczne zbiorowisk roślinnych oraz właściwości fizyko-chemiczne wody, mają doskonały stan zachowania (ocena A).Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 3150 w obszarze Dolina Widawy przyjmuje wartość A – doskonała. Zalewane muliste brzegi rzek – 3270Siedlisko wykształcające się okresowo w strefach brzegowych rzek charakteryzujących się zmiennym poziomem wód. Siedlisko powstaje wskutek obniżenia poziomu wody i odkrycia nie porośniętego roślinnością podłoża (dna lub skarpy koryta). Na odkrytą powierzchnię wkraczają gatunki pionierskie, często jednoroczne, tworząc zbiorowisko namulne zaliczane do zbiorowiska Chenopodion fluviatile, Bidention tripartitae p. p., Elatino – Eleocharition ovatae p. p. Zbiorowisko to jest krótkotrwałe i zależy od długości utrzymywania się niskiego stanu wód w rzece, jednakże może się odtwarzać każdego roku, często w innych miejscach. Często ustępuje również w wyniku wyjałowienia ubogiego podłoża w kolejnych sezonach. Siedlisko może tworzyć się także na terenach zalanych wskutek powodzi. W obszarze siedlisko powstaje regularnie prawie wyłącznie w strefie brzegowej rzeki Widawy i nielicznie i wyjątkowo w okresach bardzo niskich poziomów wód w korycie Odry np. przy ujściach rzek Ława i Trzciana.Stopień reprezentatywności doskonały (ocena A) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. Siedlisko występuje głównie w bardzo wąskim pasie w strefie brzegowej koryt Widawy i Odry. Największe płaty wykształcają się na odsypiskach w korycie Widawy.Względna powierzchnia siedliska 3270 w obszarze została określona w przedziale C: 2 % ≥ p > 0 % tj. jako znacząca. Płaty siedliska 3270, ze względu na regularne występowanie warunków do jego tworzenia i powierzchnię płatów, stopień pokrycia przez gatunki charakterystyczne oraz stopień pokrycia przez roślinność zielną i brak gatunków obcych, mają doskonały stan zachowania (ocena A).Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 3270 w obszarze Dolina Widawy przyjmuje wartość B – dobra. Na niższą w stosunku do oceny reprezentatywności i stanu zachowania ocenę miała wpływ głównie ocena względnej powierzchni w Obszarze, co wynika z niewielkiego udziału tego siedliska w obrębie koryta Odry i brak siedliska w korycie Bystrzycy.Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne – 6430Siedlisko w Obszarze występuje w formie podtypu niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe (6430-3). W ramach podtypu w Obszarze można wyróżnić występowanie dwóch odmian ziołorośli: w strefie przybrzeżnej Odry - halofilne ziołorośla okrajkowe, wyróżniające się występowaniem dzięgla litwora nadbrzeżnego Angelica archangelica, natomiast wzdłuż brzegów Widawy i Bystrzycy występują okrajkowe zbiorowiska welonowe, towarzyszące łęgom i zaroślom wierzbowym z zespołem między innymi kanianki europejskiej i kielisznika zaroślowego Cuscuto-Calystegietum sepium. Wśród roślin reprezentatywnych w siedlisku wyróżnić można takie gatunki jak kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, kanianka pospolita Cuscuta europaea, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, przytulia czepna Galium aparine, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, psianka słodkogorz Solanum dulcamara, dzięgiel litwor nadbrzeżny Angelica archangelica subsp. litoralis, starzec nadrzeczny, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum.Siedlisko występuje w mozaice wspólnie z łęgami nadrzecznymi i zaroślami wierzbowymi. W niektórych częściach siedlisko z niewielkim udziałem gatunków obcych np. kolczurki klapowanej Echinocystis lobata, jednakże nie stanowią one zagrożenia dla stanu siedliska.Stopień reprezentatywności dobry (ocena B) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. Siedlisko występuje głównie w bardzo wąskim pasie w strefie brzegowej koryt Widawy i Odry. Największe płaty wykształcają się na odsypiskach w korycie Widawy i Bystrzycy.Względna powierzchnia siedliska 6430 w obszarze została określona w przedziale C: 2 % ≥ p > 0 % tj. jako znaczącą.Płaty siedliska 6430, ze względu na regularne występowanie, zróżnicowanie odmian siedliska oraz brak gatunków obcych, mają dobry stan zachowania (ocena B). Wpływ na niższą ocenę ma fakt jednorodności siedlisk pod kątem gatunkowym i częsta dominacja w siedlisku gatunków nitrofilnych np. pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica oraz roślinności szuwarowej z przeważającym udziałem mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea L.. Ponadto na ocenę wpływa mała powierzchnia poszczególnych płatów.Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 6430 w obszarze Dolina Widawy przyjmuje wartość B – dobra.Łąki selernicowe – 6440 są najliczniej reprezentowanym w Obszarze siedliskiem łąkowym. Największy płat siedliska występuje w pasie na prawym brzegu Odry na wysokości Lasu Lesickiego. Mniejsze płaty siedliska występują w strefie zalewów Widawy i Odry.Łąki selernicowe w obszarze identyfikowane były do siedliska przyrodniczego głównie na podstawie obecności dwóch gatunków charakterystycznych - selernicy żyłkowanej Cnidium dubiom i czosnku kątowatego Alium angulosum. Do pozostałych roślin stwierdzonych w siedlisku, a reprezentatywnych dla tego typu łąk, jak i łąk zmiennowilgotnych, zaliczyć należy, m.in. krwiściąg lekarski Sanquisorba officinalis, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, czarcikęs łąkowy Succisa pratensis, sierpik barwierski Seratula tinctoria, bukwica zwyczajna Betonica officinalis. Ważną cechą, poza gatunkami charakterystycznymi, decydującą o klasyfikacji łąk do siedliska 6440, było położenie w strefie bezpośrednich zalewów wodami powierzchniowymi, jak również obecność na powierzchni procesów aluwialnych. Stopień reprezentatywności doskonały (ocena A) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone z licznymi gatunkami reprezentatywnymi. Siedlisko występuje regularnie w całym obszarze. Największe powierzchniowo siedlisko występuje w strefie zalewu Odry na prawym brzegu rzeki na wysokości Lasu Lesickiego.Względna powierzchnia siedliska 6440 w obszarze została określona w przedziale C: 2 % ≥ p > 0 % tj. jako znacząca.Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 6440 w obszarze Dolina Widawy przyjmuje wartość B – dobra.Na obniżenie oceny wpływ ma zły stan zachowania większości płatów.Grąd środkowoeuropejski – 9170 jest drugim co do zajmowanej powierzchni siedliskiem przyrodniczym występującym w Obszarze. Obejmuje fitocenozy wielogatunkowych lasów liściastych z dominacją dębu i w niektórych fragmentach lipy i grabu na siedliskach o różnym stopniu uwilgotnienia i żyzności. Część płatów znajduje się w zasięgu zalewu wód wezbraniowych rzeki Odry. Płaty występujące w międzywalu Odry wykształciły się na wywyższeniach terenu powstałych bądź w sposób naturalny z nanosów materiału dennego, bądź w sposób sztuczny na usypiskach gruntu powstałych w wyniku prowadzonej w XVIII i XIX wieku regulacji rzeki Odry. Płaty te należy zakwalifikować do najżyźniejszych wilgotnych grądów niskich. Grądy rosnące w międzywalu tworzą kompleksy o charakterze mozaikowym ze zbiorowiskami łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego, zajmując wobec nich siedliska bardziej suche na lokalnych wyniesieniach terenu. W typowej postaci siedlisko 9170-1 tworzą lasy grabowo-lipowo-dębowe, w których w przeważającej większości dominuje dąb. Domieszkę stanowią takie gatunki jak klon zwyczajny, klon polny (szczególnie częsty na Dolnym Śląsku w bardziej wilgotnych postaciach grądów), jawor bądź jesion. W runie występują gatunki typowe dla grądu lecz również typowe dla siedlisk żyznych w tym głównie geofity tworzące kwietny aspekt wczesnowiosenny np. ziarnopłon wiosenny Ficaria verna Huds., złoć żółta Gagea lutea, zawilec gajowy Anemone nemorosa L. oraz chronione konwalia majowa Convallaria majalis. Siedlisko występuje w rozproszeniu na terenie całego SOO Dolina Widawy. Łączna powierzchnia grądu środkowoeuropejskiego w tym obszarze szacowana jest na około 214 ha.Stopień reprezentatywności doskonały (ocena A) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. Siedlisko występuje nie tylko na zawalu czyli na obrzeżach dolin rzecznych w głównym obszarze występowania siedliska, lecz również w formie wilgotnej w strefie zalewów Odry.Względna powierzchnia siedliska 9170 w obszarze została określona w przedziale C: 2 % ≥ p > 0 % tj. jako znacząca. Płaty siedliska 9170 mają dobry stan zachowania (ocena B) – siedlisko na większości powierzchni jest dobrze wykształcone z właściwą strukturą przestrzenną i pionową. W niektórych fragmentach siedlisko z widoczną dominacją jednego gatunku lub zbyt niskim udziałem lipy i grabu oraz zbyt małym udziałem martwego drewna.Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 9170 w obszarze Dolina Widawy przyjmuje wartość B – dobra. Na ocenę tą miała wpływ głównie ocena stanu zachowania oraz ogólnej powierzchni.Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe - *91E0W Polsce ten typ siedlisk przyrodniczego obejmuje kilka różniących się podtypów, rozwijających się na terenach regularnie zalewanych wodami rzecznymi oraz o wysokim poziomie wód gruntowych. Spośród nich w dolinie Odry dominują nadbrzeżne lasy o charakterze łęgów wierzbowych (typ siedliska 91E0-1) oraz łęgów topolowych (typ siedliska 91E0-2).W Obszarze płaty siedliska to łęgi wierzbowe - budowane w przeważającej większości przez drzewiaste wierzby - stanowiące wąskie pasy położone przy samej krawędzi koryt rzek. Łęgi topolowe i topolowo wierzbowe występują w Obszarze sporadycznie (2 płaty) w terasach zalewowych Widawy i Bystrzycy. Najlepiej zachowany płat o największej powierzchni, stanowiący mozaikę łęgu, ziołorośli nadrzecznych ze zbiorowiskami welonowymi znajduje się nad Bystrzycą. Oba podtypy siedliska występujące w Obszarze mają charakter drzewostanu z dużym udziałem roślinności zielnej w tym zbiorowisk ziołoroślowych reprezentowanych przez dziki chmiel Humulus lupulus, arcydzięgiel litwor Angelica archangelica subsp. litoralis oraz wysokie byliny dwuliścienne takie jak m.in. pokrzywa Urtica dioica i mozga trzcinowata Phalaris arundinacea L..W granicach Obszaru siedlisko występuje na powierzchni ponad 20 ha (0,8% powierzchni obszaru).Stopień reprezentatywności dobry (ocena B) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone, jednakże występuje w formie izolowanych od siebie płatów o niewielkiej powierzchni. Siedlisko występuje głównie w bardzo wąskim pasie w strefie brzegowej koryt Odry, Widawy i Bystrzycy. Jedyne większe płaty wykształciły się na nielicznych odsypiskach w korytach Widawy i Bystrzycy. Cześć płatów łęgów rozwinęła się na wyspach w północnej części Obszaru, nieco powyżej stopnia wodnego Brzeg Dolny.Względna powierzchnia siedliska *91E0 w obszarze została określona w przedziale C: 2 % ≥ p > 0 % tj. jako znacząca. Płaty siedliska *91E0 mają dobry stan zachowania (ocena B) – siedlisko w ponad połowie płatów jest dobrze wykształcone z właściwą strukturą przestrzenną i pionową. Część płatów znajduje się w fazie regeneracyjnej z dużym udziałem krzaczastych form wierzb. W niektórych fragmentach (głównie w korycie Odry) siedlisko z silnym zahamowaniem procesu wykształcenia właściwej formy z udziałem drzewiastych form wierzb wskutek żerowania bobrów.Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska *91E0 w obszarze Dolina Widawy przyjmuje wartość B – dobra. Na ocenę tą miała wpływ głównie ocena stanu zachowania oraz reprezentatywność w Obszarze.Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe - 91F0. Najważniejsze – zarówno pod względem powierzchni, jak i reprezentatywności siedlisko w Obszarze. Siedlisko w obszarze występuje w formie podtypu - łęg wiązowo-jesionowy typowy - 91F0-1. Charakterystyczne zbiorowisko leśne krajobrazów roślinnych dolin dużych rzek nizinnych. Pierwotnie ten typ siedliska przyrodniczego był spotykany na terasach akumulacyjnych rzek w strefie zalewów epizodycznych. Gleby zajmowane przez łęgi wiązowo-jesionowe są jednymi z najbardziej żyznych, o różnym poziomie oglejenia. Pierwotnie siedlisko to występowało na obszarze Polski niżowej (sporadycznie również na wyżynach i pogórzu), jednak w wyniku regulacji rzek, melioracji bądź odlesienia i zamiany terenów na grunty rolne zachowały się one jedynie fragmentarycznie. Wskutek zmniejszenia powierzchni terenów zalewowych przez obwałowania przeciwpowodziowe, na zawalu nastąpił proces tzw. grądowienia łęgów i powstania mozaikowych kompleksów siedlisk leśnych o charakterze grądowym, w wyżej położonych miejscach oraz zdegradowanych siedlisk łęgowych w obniżeniach terenu, o wysokim i zmiennym poziomie wód gruntowych. Zachowanie łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych wymaga okresowych (nie corocznych) wylewów wód wezbraniowych.Siedlisko występuje w formie dużych kompleksów leśnych głównie w międzywalu Widawy, Odry i Bystrzycy. Siedlisko to zajmuje powierzchnię 475 ha, co stanowi ok. 21 % całkowitej powierzchni obszaru. Zdecydowana większość płatów siedliska 91F0 jest na badanym terenie dobrze wykształconych, charakteryzujących się dużym udziałem podszytu i roślin wskaźnikowych runa. Siedlisko tworzą bujne lasy liściaste, w których drzewostanie dominują gatunki charakterystyczne dla łęgów wiązowo-jesionowych: wiąz polny, grusza pospolita i jabłoń. Ponadto występują też takie gatunki jak m.in. dąb szypułkowy, jesion wyniosły, olcha czarna, topola biała, topola czarna czy wiąz szypułkowy. Warstwa krzewów jest bogata i tworzona przez głogi: jedno- i dwuszyjkowy, kalinę koralową, trzmielinę pospolitą i derenia świdwę. Runo jest bogate, wręcz ziołoroślowe, z wieloma gatunkami geofitów wiosennych oraz wysokich bylin, z licznymi gatunkami roślin chronionych (m.in. kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.) Crantz czy śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis L). Częstym elementem warstwy runa w łęgach wiązowo-jesionowych są nitrofilne byliny. W dużych fragmentach siedlisko charakteryzuje się zbyt dużym udziałem dębu i zbyt niskim udziałem wiązu i jesionu. Siedlisko w niektórych miejscach wykazuje przejawy procesu grądowienia, z przeważającym udziałem graba. W runie pojawiają się pojedynczo inwazyjne gatunki obce – głównie niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora.Stopień reprezentatywności doskonały (ocena A) - siedlisko występuje w obszarze w pełni potencjalnych możliwości rozwoju i jest typowo wykształcone. Siedlisko występuje w głównym obszarze występowania siedliska jakim jest dolina Odry.Względna powierzchnia siedliska 91F0 w obszarze została określona w przedziale C: 2 % ≥ p > 0 % tj. jako znacząca.Płaty siedliska 91F0 mają dobry stan zachowania (ocena B) – siedlisko na większości powierzchni jest dobrze wykształcone z właściwą strukturą przestrzenną i pionową. W niektórych fragmentach siedlisko z widocznym procesem grądowienia i zbyt małym udziałem martwego drewna.Ocena ogólna wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową ww. kryteriów i dla siedliska 91F0 w obszarze Dolina Widawy przyjmuje wartość A – doskonała. Na ocenę tą miała wpływ głównie ocena reprezentatywności. Dzięki niskiemu stopniowi zagospodarowania i stosunkowo niewielkiej penetracji Obszaru przez człowieka, znajdują się tu siedliska aż 22 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Liczba ta jest na Dolnym Śląsku właściwa obszarom o wielokrotnie większych powierzchniach i tradycyjnie uznawanym za bardziej wartościowe przyrodniczo, jak np. Góry i Pogórze Kaczawskie czy Łęgi Odrzańskie, co świadczy o bardzo wysokim znaczeniu doliny Widawy dla ochrony różnorodności biologicznej w całym regionie. Obszar jest najistotniejszy z punktu widzenia ochrony bezkręgowców. Dotychczas potwierdzono występowanie tutaj 9 gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Do kluczowych należy zaliczyć występowanie jednej z dwóch największych w Polsce populacji przeplatki maturny Euphydryas maturna i jednej z najliczniejszych w kraju populacji barczatki kataks Eriogaster catax oraz bardzo liczne występowanie kozioroga dębosza Cerambyx cerdo i pachnicy dębowej Osmoderma eremita. Badania prowadzone w roku 2011 (dane npbl. M. Matraj, R. Ruta.) wykazały obecność w obszarze zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus. Ponadto występują tu liczne populacje bobra Castor fiber, wydry Lutra lutra, kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Obszar jest także ważny dla ochrony nietoperzy związanych ze środowiskiem leśnym takich jak: mopek Barbastella barbastellus, nocek duży Myotis myotis, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme. W nurcie Odry i Widawy w granicach obszaru występuje sześć gatunków ryb z Załącznika II: boleń Aspius aspius, kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus, różanka Rhodeus sericeus, koza Cobitis taenia, piskorz Misgurnus fossilis oraz koza złotawa Sabanajewia aurata. Na pojedynczych stanowiskach notowano także motyle – czerwończyka nieparka Lycaena dispar, modraszka nausitous Phengaris nausithous oraz modraszka telejus Phengaris. teleius. Prowadzone na potrzeby planu zadań ochronnych badania wykazały w Obszarze trzeplę zieloną Ophiogomphus cecilia, bardzo licznie występującą nad brzegami Widawy i Bystrzycy.Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia – 1037Populacja skupiona przy korycie rzeki Widawy lecz możliwe występowanie przy korycie Odry w miejscach z piaszczystym dnem i nie umocnioną linią brzegową w północnej części Obszaru.Minimalna liczebność populacji szacowana na 1500 osobników. Biorąc pod uwagę, iż jest to gatunek pospolity i szeroko rozpowszechniony w Polsce populacja jest nieistotna w skali kraju – ocena D.Czerwończyk nieparek Lycaena dispar – 1060Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie na wilgotnych łąkach lub terenach otwartych porastanych przez rośliny pokarmowe (różne gatunki szczawiu – Rumex sp.) i zlokalizowanych w sąsiedztwie oczek wodnych, starorzeczy, rowów - ocena ogólna B, w tym: Populacja: 40-100 osobników, co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,); Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (skupiska roślin żywicielskich z rodzaju Rumex sp. obecność rowów, zbiorników wodnych i roślin pokarmowych), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Barczatka kataks Eriogaster catax - 1074Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego Obszaru, głównie w zaroślach tarninowych wzdłuż Odry, zakrzywieniach śródpolnych, strefach okrajkowych drzewostanów oraz z obrębie terenu otwartego przy kopalni piasku w Paniowicach - ocena ogólna A, w tym: Populacja: średnio 30 gąsienic na 100 m2 zakrzewień tarniny, szacunkowo 200 – 2000 osobników, co stanowi do 10% populacji krajowej – ocena B (przedział 15% ≥ p > 2%,); Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (nasłonecznione zakrzewienia tarninowe), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Pachnica dębowa Osmoderma eremita – 1084Populacja rozmieszczona na terenie całego Obszaru; w całym Obszarze znajdują się siedliska gatunku w postaci starych nasłonecznionych dziuplastych drzew liściastych z próchnowiskami - ocena ogólna B, w tym: Populacja: gatunek stwierdzony w ośmiu lokalizacjach, liczebność 100-500 osobników, co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (pojedyncze stare drzewa dziuplaste), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus – 1086Populacja stwierdzona na jedynym stanowisku w Obszarze, w Lesie Rędzińskim; powierzchnię siedliska oceniono na 7,5 ha (M. Matraj, 2011). W całym Obszarze znajdują się potencjalne siedliska gatunku w postaci leżących kłód martwego drewna - ocena ogólna B, w tym: Populacja: gatunek stwierdzony w jednej lokalizacji, liczebność - do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie (umiarkowana ilość kłód martwego drewna), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena B.Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo – 1088Populacje rozmieszczone na terenie całego Obszaru, w formie skupisk (szpalerów, grup) lub pojedynczych drzew. Najliczniejsze populacje (kilkanaście do kilkudziesięciu zasiedlonych drzew) występują w parku przypałacowym w Świniarach oraz w Lesie Rędzińskim, pozostałe populacje występują w pojedynczych drzewach - ocena ogólna B, w tym:Populacja: gatunek stwierdzony w ponad dwudziestu pięciu lokalizacjach, liczebność 200-2500 osobników, co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (pojedyncze stare dęby lub grupy dębów rosnące w terenie otwartym), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Przeplatka maturna Euphydryas maturna – 6169Ze względu na występowanie drzewostanów z udziałem jesionu – gatunku drzewa żywicielskiego dla gąsienic przeplatki maturny, Obszar jest miejscem dość licznego występowania tego motyla. Ze względu jednak na fragmentaryczne występowanie zwartych drzewostanów z udziałem jesionu, występowanie przeplatki jest nieregularne. Jednakże drzewostany z udziałem kęp jesionu występują (choć fragmentarycznie) w obrębie całego Obszaru, dlatego też zachowana jest łączność poszczególnymi populacjami tego gatunku. Występowanie przeplatki maturny stwierdzono w ponad dwudziestu lokalizacjach.Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie w drzewostanach ze znaczącym udziałem jesionu przylegających do terenów otwartych - ocena ogólna B, w tym: Populacja: 40-60 osobników na 100 m transektu, szacunkowo 1200 – 5000 osobników co stanowi około 10% populacji krajowej – ocena B (przedział 15% ≥ p > 2%,);Stan zachowania: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie (drzewostany z udziałem jesionu w różnych grupach wiekowych, jednakże z tendencją spadkową udziału jesionu),możliwość odtworzenia: nie oceniano,Izolacja: ocena C. Modraszek telejus Phengaris teleius – 6177Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie na łąkach selernicowych i zmiennowilgotnych z udziałem krwiściągu lekarskiego, w pasach regularnie wykaszanych wałów przeciwpowodziowych porastanych przez roślinę żywicielską - ocena ogólna B, w tym: Populacja: stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,); Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (duże skupiska rośliny żywicielskiej na łąkach użytkowanych kośnie oraz regularnie wykaszanych wałach przeciwpowodziowych i występowanie mrowisk),możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Modraszek nausitous Phengaris nausithous – 6179Populacje rozmieszczone skupiskowo na terenie całego obszaru, głównie na łąkach selernicowych i zmiennowilgotnych z udziałem krwiściągu lekarskiego, w pasach regularnie wykaszanych wałów przeciwpowodziowych porastanych przez roślinę żywicielską - ocena ogólna B, w tym: Populacja: stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,); Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (duże skupiska rośliny żywicielskiej na łąkach użytkowanych kośnie oraz regularnie wykaszanych wałach przeciwpowodziowych i występowanie mrowisk), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Drugą istotną grupą zwierząt występującą w obszarze i reprezentowaną przez 6 gatunków są ryby.Największe zasoby kiełbia białopłetwego, różanki, bolenia i kozy w granicach obszaru są w Odrze, przy czym dla kiełbia białopłetwego pozostałe wody obszaru nie mają żadnego znaczenia. Pozostałe gatunki mają podobne zagęszczenia w Odrze i w Widawie, toteż znaczenie obu rzek dla ich zasobów jest proporcjonalne do powierzchni wód w obszarze. Wody Widawy nie przedstawiają dogodnych warunków dla dorosłych osobników bolenia – brak odpowiednich tarlisk. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że populacja bolenia żyje w Odrze, a do dolnego biegu Widawy wpływają młode bolenie na żerowiska. Pozostałe cieki i wody obszaru w jego granicach praktycznie nie mają znaczenia dla populacji ww. czterech gatunków (M. Błachuta 2012). Piskorz występuje w starorzeczach zlokalizowanych w sąsiedztwie kopalni piasku Paniowice (P. Jarzębowski 2012).Kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus – 6144Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru w wodach Odry - ocena ogólna B, w tym:Populacja: 40000 co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie, możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Boleń Aspius aspius - 1130Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru w wodach Odry i ujściowym biegu Widawy. Ocena ogólna C, w tym:Populacja: 11000 co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II - elementy zachowane w dobrym stanie, jednakże część miejsc rozrodu nie przedstawia optymalnych warunków dla rozwoju populacji (cały - oprócz ujściowego – odcinek Widawy), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Różanka Rhodeus amarus – 5339Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru w wodach Odry - ocena ogólna B, w tym:Populacja: 15000 co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (występowanie małży), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Piskorz Misgurnus fossilis – 1145Populacja występuje jedynie w starorzeczach. Ocena ogólna B, w tym:Liczebność populacji nieoceniona.Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie, możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Koza Cobitis taenia - 1149Populacje rozmieszczone na terenie całego obszaru w wodach Odry i Widawy. Ocena ogólna B, w tym:Populacja: 12000 co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena A, w tym:stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie, możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Koza złotawa Sabanejewia aurata - 1146W trakcie prac inwentaryzacyjnych nie potwierdzono występowania w obszarze kozy złotawej mimo bardzo dobrych warunków siedliskowych dla tego gatunku w Widawie na co najmniej połowie długości odcinka rzeki w obszarze. Ze względu na niską wykrywalność gatunku, niewielką reprezentatywność w Obszarze oraz fakt, iż jest to gatunek rzadki, wskazane są dalsze, bardziej szczegółowe prace inwentaryzacyjne, w celu potwierdzenia lub nie występowania kozy złotawej w Obszarze.Traszka grzebieniasta Triturus cristatus – 1166Populacje rozmieszczone na terenie całego Obszaru (śródleśne oczka wodne, rozlewiska cieków, stawy wśród łąk). - ocena ogólna C, w tym:Populacja: 50-350 osobników co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena C, w tym: stopień zachowania siedliska: III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane - większa część miejsc rozrodu nie przedstawia optymalnych warunków dla rozwoju populacji, a w krótkiej perspektywie czasu może ulec całkowitej degradacji, możliwość odtworzenia: możliwe przy średnim nakładzie środków Izolacja: ocena C.Kumak nizinny Bombina bombina – 1188Populacje rozmieszczone na terenie całego Obszaru (śródleśne oczka wodne, rozlewiska cieków, stawy wśród łąk). - ocena ogólna B, w tym:Populacja: 150-300 osobników co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,);.Stan zachowania: ocena B, w tym: stopień zachowania siedliska: II – elementy zachowane w dobrym stanie, jednakże część miejsc rozrodu nie przedstawia optymalnych warunków dla rozwoju populacji, a w krótkiej perspektywie czasu może ulec degradacji, możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C. Ze względu na obecność dużej rzeki nizinnej oraz rozbudowanej sieci cieków i starorzeczy otoczonych zwartymi kompleksami leśnymi Obszar stanowi ważne miejsce występowania (żerowania) nietoperzy. W Obszarze nie są zlokalizowane zimowiska oraz kolonie rozrodcze nietoperzy będących przedmiotami ochrony Obszaru. Cieki wodne stanowią również istotne korytarze migracyjne dla tej grupy zwierząt.Mopek Barbastella barbastellus - 1308Populacja wykorzystująca prawie cały Obszar - ocena ogólna B, w tym:Populacja: liczebność trudna do oceny, natomiast biorąc pod uwagę rozległość obszaru i lokalizację głównie w obrębie dużych kompleksów leśnych wzdłuż dolin rzecznych Obszar wykorzystywany jest przez co najmniej 1% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,).Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (duże kompleksy leśne z drzewostanami dogodnymi dla żerowania gatunku), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme - 1318Populacja wykorzystująca prawie cały Obszar, koncentrująca się wzdłuż koryt rzecznych i przybrzeżnej strefy lasu - ocena ogólna B, w tym:Populacja: liczebność trudna do oceny, natomiast biorąc pod uwagę rozległość obszaru i lokalizację głównie w obrębie dolin rzecznych Obszar wykorzystywany jest przez co najmniej 1% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,).Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (dolina dużej rzeki nizinnej, liczne starorzecza, i zbiorniki wodne stanowią dogodne żerowiska gatunku), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Nocek duży Myotis myotis - 1324Populacja wykorzystująca prawie cały Obszar - ocena ogólna B, w tym:Populacja: liczebność trudna do oceny, natomiast biorąc pod uwagę rozległość obszaru i lokalizację głównie w obrębie dużych kompleksów leśnych wzdłuż dolin rzecznych Obszar wykorzystywany jest przez co najmniej 1% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,).Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (duże kompleksy leśne z drzewostanami dogodnymi dla żerowania gatunku), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Bóbr Castor fiber – 1337Populacja osiadła wykorzystująca prawie cały Obszar, koncentrująca się wzdłuż koryt rzecznych i w obrębie starorzeczy oraz populacja migrująca wykorzystująca obszar jako miejsce przystankowe w trakcie dyspersji.Populacja: min. 130-240 osobników co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,).Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (obecność cieków wodnych z wysokimi brzegami, liczne starorzecza oraz obecność drzew stanowiących bazę pokarmową zapewniających dogodne warunki bytowania i rozrodu gatunku), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.Wydra Lutra lutra – 1355Populacja osiadła wykorzystująca prawie cały Obszar, koncentrująca się wzdłuż koryt rzecznych i w obrębie starorzeczy oraz populacja migrująca wykorzystująca obszar jako miejsce przystankowe w trakcie dyspersji.Populacja: min. 15-25 osobników, co stanowi do 2% populacji krajowej – ocena C (przedział 2% ≥ p > 0%,).Stan zachowania: ocena A, w tym: stopień zachowania siedliska: I – elementy zachowane w doskonałym stanie (obecność zasobnych w ryby cieków wodnych i licznych starorzeczy z zadrzewionymi skarpami zapewniające dogodne warunki bytowania i rozrodu gatunku), możliwość odtworzenia: nie oceniano, Izolacja: ocena C.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.03i
MA03b
MA03.01i
HA03.03i
LA10.01i
HB02.02i
MB02.04i
MB03i
MD01.01i
LD01.03i
MD02.02i
MG05.06i
MI01b
LI02i
HJ02.03.01i
HK02i
MK02.02i
MK02.03i
MK04.03b
MM01.02o
HM02.01i
MA02.03i
MA03b
MA03.01i
HA03.03i
LA10.01i
HB02.02i
MB02.04i
MB03i
MD01.01i
LD01.03i
MD02.02i
MG05.06i
MI01b
LI02i
HJ02.03.01i
HK02i
MK02.02i
MK02.03i
MK04.03b
MM01.02o
HM02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation

1. Anioł-Kwiatkowska J. 1992. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wrocław. Woj. Konserwator Przyrody we Wrocławiu. Msc. <br/><br/>2. Błachuta J. 2011 Raport z inwentaryzacji gatunków ryb z Załącznika II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG w międzywalu Odry na odcinku Raków - Brzeg Dolny <br/><br/>3. Drapella-Hermansdorfer A., Lorenc M., Masztalski R., Świerkosz K., Wojtyszyn B. 1997. Wrocławska Odra - nurt życiodajny i śmiercionośny. Rocznik Wrocławski. 4: 37-80.<br/><br/>4. Jankowski W. (red.). 2001. Inwentaryzacja przyrodnicza i waloryzacja pól irygacyjnych we Wrocławiu - część północna. Fulica - Jankowski Wojciech., Wrocław. Msc. <br/><br/>5. Jankowski W., Dunajski A., Paszkiewicz R., Żurawek R. 1998. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawy. Fulica Jankowski Wojciech. Wrocław. Msc. <br/><br/>6. Jaśkiewicz M. 2004. Inwentaryzacja ornitologiczna ujścia Widawy. Msc. <br/><br/>7. Kotusz J. 0000 Dane niepublikowane (unpublished data). <br/><br/>8. Krukowski M., Świerkosz K. 2000. Biotoptypenkarten: C19 - Wrocław, nordwest; C20 - Uraz [in:] G. Rast, P. Obrdlik, P. Nieznański [eds.] Oder-Auen-Atlas. Umweltstiftung Deutschland, Auen Institut, Rastatt. <br/><br/>9. Lontkowski J., Okulewicz J., Drazny T. 1988. Ptaki (Non Passeriformes) pól irygacyjnych i terenów sąsiednich w północno-zachodniej części Wrocławia. Ptaki Śląska. 6: 43-96.<br/><br/>10. Malkiewicz A. 2004. Dane niepublikowane (unpublished data). <br/><br/>11. Milewski A. 1998. Rozmieszczenie i liczebność dzięciołów (Picinae) we Wrocławiu. Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Msc. <br/><br/>12. Mrowiec R. 1999. Występowanie płazów na wybranych terenach prawobrzeżnej Odry, leżących w granicach miasta Wrocławia. Zakład Zoologii Kręgowców Instytutu Zoologicznego UWr., Msc. <br/><br/>13. Ostyński M. 1999. Gady prawobrzeżnej Odry na terenie miasta Wrocławia. Zakład Zoologii Kręgowców Instytutu Zoologicznego UWr., Msc. <br/><br/>14. Pielech R. 2011 Ekspertyza dotycząca zniszczenia siedliska 91E0 oraz siedlisk łąkowych w obszarze PLH020036 Dolina Widawy w wyniku przebudowy koryta Odry w ramach modyfikacji Wrocławskiego Węzła Wodnego <br/><br/>15. Pielech R. 2011 Raport z inwentaryzacji chronionych typów siedlisk przyrodniczych w międzywalu Odry na odcinku Raków - Brzeg Dolny <br/><br/>16. Rast G., Obrdlik P., Nieznański P. (red.). 2000. Atlas zalewowych obszarów Odry. WWF-Deutschland, WWF-Auen-Institut. <br/><br/>17. Słychan M. 1996. Ptaki pól irygacyjnych Wrocławia. Ptaki Śląska. 11: 133-150.<br/><br/>18. Świerkosz K. 2001. Nature 2000 areas in Odra valley - preliminary report. [in:] Atlas Obszarów Zalewowych Odry (CD-ROM). Laboratory of Nature Protect. and Lands. Ecol.- Lowersilesian Sustainable Development Foundation. <br/><br/>19. Świerkosz K. 2002. Korytarz ekologiczny doliny Odry jako modelowy przykład wdrażania koncepcji Natura 2000 z uwzględnieniem jej aspektu systemowego. [w:] Kozłowski S., Kuśmierczyk J., Kamola M [red.] Bug. Rzeka która łączy. Ekologiczny Klub UNESCO - Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności, Piaski. p. 93-101.<br/><br/>20. Świerkosz K. 2004. Dane niepublikowane (unpublished data). <br/><br/>21. Świerkosz K., Krukowski M., Dunajski A., Bańkowski J. 1999. Waloryzacja ekologiczna lasów doliny Górnej i Środkowej Odry cz. I. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju. Wrocław, Msc. <br/><br/>22. URS/Scott Wilson 2011 Inwentaryzacja gatunków płazów i gadów wymienionych w II i IV Załączniku Dyrektywy Siedliskowej w obszarze kompensacji przyrodniczej inwestycji: "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji Regionalnego Zarządu Go <br/><br/>23. URS/Scott Wilson 2011 Inwentaryzacja gatunków ssaków (bez nietoperzy) wymienionych w II i IV Załączniku Dyrektywy Siedliskowej w obszarze kompensacji przyrodniczej inwestycji: "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji Regionalnego Z <br/><br/>24. Żuk K. 2011 Raport z inwentaryzacji gatunków bezkręgowców z Załącznika II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG w międzywalu Odry na odcinku Raków - Brzeg Dolny <br/><br/>25. Badania GDOŚ 2012 (zgniotek cynobrowy) <br/><br/>26. Zając Tomasz, Brzezińska Agata Via Naturae Rozmieszczenie i liczebność populacji bobra europejskiego i wydry na terenie województwa dolnośląskiego, Wrocław 2012

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Widawy, link:
Link: http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2014/1687/
No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020036
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY