Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020053

1.3 Site name

Zagórzyckie Łąki

1.4 First Compilation date

2006-01

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.543300
Latitude:51.260700

2.2 Area [ha]

356.2600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6120  info      0.43  0.00 
6410  info      42.2  0.00 
6430  info      0.07  0.00 
6510  info      40.9  0.00 
9170  info      2.41  0.00 
9190  info      40.9  0.00 
91E0  info      5.51  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1337Castor fiber                 
I1074Eriogaster catax         
I1065Euphydryas aurinia    150  200   
I6169Euphydryas maturna         
I1060Lycaena dispar         
I6179Phengaris nausithous    150  200   
I6177Phengaris teleius    50  100   
I1014Vertigo angustior      localities   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Allium angulosum                   
Carex pulicaris                   
Carex tomentosa                   
Carex umbrosa                   
Centaurium erythraea                   
Cirisum acaule                   
Cnidium dubium                   
Dactylorhiza majalis                     
Gentiana pneumonanthe                   
Gladiolus imbricatus    30               
Gratiola officinalis                   
Iris sibirica                 
Listera ovata                   
Ononis arvensis                   
Ononis spinosa                   
Ophioglossum vulgatum                   
Peucedanum cervaria                   
Platanthera bifolia                   
Potentilla alba                   
Prunella grandiflora                   
Rosa gallica                   
Scorzonera humilis                   
Scutellaria hastifolia                   
Succisa pratensis                   
Trollius europaeus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1040.22
N1238.63
N172.70
N1917.85
N230.60

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Obszar jest położony na Wysoczyźnie Rościsławiskiej pomiędzy miejscowościami Rataje, Zagórzyce, Grodzanów i Prawików. Obejmuje łąki kośne oraz zadrzewienia śródłąkowe i polne rozwijające się na skarpie pradoliny Odry. Są to głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych, świeżych i pastwisk z rzędu Arrhenatheretalia, mniejszą rolę mają fitocenozy z innych typów roślinności (ziołorośla, turzycowiska). Stan wykształcenia tych łąk ma wyjątkowe znaczenie ze względu na obecność licznej grupy gatunków ginących i zagrożonych oraz dużej mozaikowości siedlisk. Główną formą użytkowania tych terenów była ekstensywna gospodarka kośna i pastwiskowa. Obecnie ma ona mniejsze znaczenie, co powoduje zanikanie najcenniejszych siedlisk przyrodniczych związanych z użytkami zielonymi.

4.2 Quality and importance

W obszarze występuje unikalny w skali Dolnego śląska zespół higro- i termofilnych owadów (głównie motyli) i roślin łąkowych, z którymi są one związane. Większość powierzchni zajmują siedliska przyrodnicze roślinności nieleśnej ujęte w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Spośród nich największe znaczenie mają bogate w gatunki i dobrze wykształcone łąki trzęślicowe. W ich składzie florystycznym znajduje się liczne gatunki rzadkie i ginące. Łąki są siedliskiem modraszka telejusa i nausitousa, a także przeplatki aurini - gatunek zagrożony i rzadki w Polsce, mający nieliczne stanowiska w kraju. Na eksponowanych południowych stokach porośniętych tarniną, występuje ciepłolubny motyl barczatka kataks. Wyjątkowe walory kulturowe i przyrodnicze mają łąki świeże, użytkowane ekstensywnie. Z łąkami tymi związany jest ślimak poczwarówka zwężona, występujący na tym obszarze na co najmniej kilku stanowiskach. O ile w północnej i północno-zachodniej Polsce gatunek ten ma wiele stanowisk, o tyle w Dolinie Odry na Dolnym śląsku jest rzadko spotykany. Stanowiska te są ważne dla zasobów gatunku na Dolnym śląsku.6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae). Istotny przedmiot ochrony w obszarze. Stwierdzono dwa niewielkie płaty tego siedliska w obszarze, których stan uznano za niezadowalający ze względu na niewielki udział gatunków diagnostycznych siedliska (występują tu zawciąg nadmorski Armeria elongata, goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, rozchodnik ostry Sedum acre i szczotlicha siwa Corynephorus canescens). Południowa część zbiorowiska ma charakter pionierski na luźnym piaszczystym podłożu, część środkowa i północna natomiast stanowi wąski pas murawy dojrzalszej, o bardziej zwartej strukturze, ciągnący się wzdłuż drogi polnej.Głównym zagrożeniem jest zarastanie w wyniku sukcesji, jeden z płatów został przywrócony do użytkowania.6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). Siedlisko stanowi najcenniejszą część obszaru - jest to jeden z największych i najbogatszych kompleksów łąk trzęślicowych na Dolnym śląsku. Występują tu licznie i obficie gatunki charakterystyczne związku Molinion: przytulia północna Galium boreale, koniopłoch łąkowy Silaum silaus, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, bukwica lekarska Betonica officinalis, czarcikęs łąkowy Succisa pratensis, oman wierzbolistny Inula salicina, trzęślica modra Molinia caerulea, sierpik barwierski Serratula tinctoria, wiązówka bulwkowata Filipendula vulgaris i krwiściąg lekarski Sanguisorba oficinalis. Znajdują się też stanowiska licznych gatunków chronionych - goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe, mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus, listery jajowatej Listera ovata, turzycy pchlej Carex pulicaris, nasięśrzału pospolitego Ophioglosum vulgatum, konitrutu błotnego Gratiola officinalis, pełnika europejskiego Trollius europaeus, kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, podkolana białego Platanthera bifolia, pierwiosnka wyniosłego Primula elatior - oraz rzadkich w regionie: gorysza siwego Peucedanum cervaria, głowienki wielkokwiatowej Prunella grandiflora, róży galijskiej Rosa gallica, wężymordu niskiego Scorzonera humilis, pięciornika białego Potentilla alba, turzycy cienistej Carex umbrosa, turzycy omszonej Carex tomentosa, selernicy żyłkowanej Cnidium dubium i czosnku kątowatego Allium angulosum. Istotny przedmiot ochrony w obszarze. Jednak łąki, wymagają jak najszybszego przywrócenia gospodarki kośnej, ponieważ na części płatów obserwuje się silną ekspansję bylin i krzewów.6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). Siedlisko 6430 reprezentowane przez kilka niewielkich płatów zespołu Urtico-Calystegietum sepium, których stan zachowania oceniono jako dobry. Z gatunków diagnostycznych dominuje kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, poza tym - pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum i psianka słodkogórz Solanum dulcamara. Nie obserwuje się istotnych zagrożeń dla siedliska.6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion latioris). Łąki świeże występują w zachodniej części obszaru i stanowią bardzo istotny przedmiot ochrony w obszarze. Zbiorowiska te reprezentują zespół Arrhentheretum elatioris w podzespole z krwiściągiem lekarskim (Arrhenatheretum elatioris sanguisorbetosum officinalis), charakterystycznym dla siedlisk zmiennowilgotnych. Obok gatunków łąk świeżych, takich jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, marchew zwyczajna Daucus carota, przytulia zwyczajna Galium mollugo, krwawnik pospolity Achillea millefolium, występują obficie koniopłoch łąkowy Silaum silaus, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, bukwica lekarska Betonica officinalis, a także rzadkie na Dolnym śląsku selernica żyłkowana Cnidium dubium i czosnek kątowaty Allium angulosum. Z gatunków chronionych odnaleziono kilka okazów centurii pospolitej Centaurium erythrea. Większość łąk jeszcze kilka lat temu mocno zarośnięta obecnie przywrócona do użytkowania kośnego. Stan oceniono jako niezadowalający, na kilku płatach jednak dobry bądź z dobrymi perspektywami ochrony.91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae). Siedlisko priorytetowe 91E0 reprezentowane jest przez dwa kilkuhektarowe płaty. Propozycja korekty granic obszaru Zagórzyckie Łąki zakłada przyłączenie tego łęgu do listy przedmiotów ochrony, tworzącego zresztą układ kompleksowy ze zbiorowiskami ziołorośli nadrzecznych (siedlisko 6430). Płat położony w zachodniej części ostoi jest zbiorowiskiem młodym i dość silnie pofragmentowanym, co skutkuje ubogim składem runa (dominuje pokrzywa zwyczajna Urtica dioica i jeżyna popielica Rubus caesius, poza tym z gatunków łęgowych występuje kielisznik zaroślowy Calystegia sepium i chmiel zwyczajny Humulus lupulus) oraz wnikaniem inwazyjnej nawłoci póśnej Solidago gigantea. Drzewostan składa się prawie wyłącznie z olszy czarnej Alnus glutinosa. Północna część płatu sąsiaduje ze zbiorowiskami szuwarowymi i stawem, który jest miejscem bytowania bobrów. Płat położony przy części środkowej ma nieco lepiej rozwinięty drzewostan z udziałem jesionu, jest zróżnicowany na fragmenty nawiązujące do lasów związku Alno-Padion, z udziałem czeremchy zwyczajnej Padus avium, dzikiego bzu czarnego Sambucus nigra i leszczyny Corylus avellana, oraz fragmenty nawiązujące do olsów, z przewagą turzyc w runie. Z gatunków łęgowych występują także kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere i jeżyna popielica Rubus caesius. Siedlisko stanowi znaczący przedmiot ochrony w obszarze, mimo że oba płaty są niewielkie powierzchniowo, o młodym drzewostanie, i niezbyt obficie zasilane w wodę (strumień jest niewielki, źródła mało wydajne) - ich stan został oceniony jako niezadowalający U1. Mimo to wraz z towarzyszącymi im zbiorowiskami ziołorośli i szuwarów tworzą cenny układ przyrodniczy, podnoszący bioróżnorodność terenów polno-łąkowych. 9170 Grąd środkowoeuropejski i kontynentalny (Galio-carpinetum i Tilio Carpinetum). Stanowisko reprezentuje fragment silnie przerzedzonego lasu dębowego z bardzo obfitym odnowieniem i podrostem grabowym. W podszyciu oprócz grabu Carpinus betulus rośnie także leszczyna Corylus avellana. Runo jest bardzo ubogie, kwaśne (konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, chroniona konwalia majowa Convallaria majalis. Stan siedliska odbiega od zadowalającego, jednak obfite naturalne odnowienie grabu dobrze rokuje na przyszłość. 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae). Siedlisko stanowią dwa większe kompleksy we wschodniej części obszaru i dwa niewielkie płaty na skraju kompleksu o drzewostanie sosnowym. Zbiorowiska te są zniekształcone na skutek antropogenicznego wprowadzenia sosny, obecnie dominującej w najwyższej warstwie drzew - są to stare (prawie 100-letnie) sosny, pod których okapem podrasta drzewostan brzozowo-dębowy. Podszyt budują głównie (oprócz młodych brzóz i dębów) jarzębina Sorbus aucuparia, leszczyna Corylus avellana i obca geograficznie czeremcha amerykańska Padus serotina. W runie dominują gatunki diagnostyczne siedliska: śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, trzęślica modra Molinia caerulea, borówka czernica Vaccinium myrtillus, występuje także pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, a z gatunków chronionych podkolan biały Platanthera bifolia i konwalia majowa Convallaria majalis. Stan większych płatów oceniono jako zły ze względu na dominację sosny.1014 poczwarówka zwężona Vertigo angustior. Bardzo istotny przedmiot ochrony w obszarze. Jedno ze stanowisk i największe powierzchniowo (0,3 ha) znajduje się poza głównym kompleksem łąk trzęślicowych, strukturę wiekową oceniono jako właściwą - jednak stanowisko jest silnie zarośnięte krzewami gruszy i róży, ponadto część zalesiono świerkiem. Obecnie pomiędzy nasadzeniami świerka występują pojedyncze kępy śmiałka darniowego, na których stwierdzono obecność żywych ślimaków. Kolejne trzy stanowiska znajdują się w obszarze, dość blisko siebie, w części zachodniej pośród łąk świeżych. Są to małe, izolowane turzycowiska z turzycami rozłogowymi, pomiędzy którymi występują płaty łąk, częściowo ze śmiałkiem darniowym.6169 Przeplatka maturna Euphydryas maturna. Ze względu na brak danych o liczebności populacji oraz niewielką powierzchnię drzewostanu z udziałem jesionu - siedliska gatunku, konieczne jest uzupełnienie informacji o liczebności populacji.6177 Modraszek telejus Phenagris teleius, 6179 modraszek nausithous Phengaris nausithous. Bardzo istotne przedmioty ochrony w obszarze. Występuje tu 17 stanowisk tych gatunków, stan zachowania oceniono jako dobry ze względu na licznie występującą tu roślinę żywicielską - krwiściąg lekarski.1065 przeplatka aurinia Euphydryas aurinia. Jedyne znane stanowisko w południowo zachodniej Polsce. Pomimo stosunkowo dużej liczebności populacji i rozległej powierzchni siedliska, stan zachowania gatunku nie jest zadowalający. Składa się na to przede wszystkim całkowita izolacja populacji i bardzo małe zagęszczenie rośliny pokarmowej - czarcikęsu łąkowego Succisa pratensis. Bardzo istotny przedmiot ochrony w obszarze. 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar. W obszarze występuje jedno stanowisko tego motyla, nie obserwowano osobników ani rośliny żywicielskiej - szczawiu lancetowatego. Prawdopodobnie motyl zalatuje z sąsiednich łąk bądź rozwija się na innych gatunkach szczawiu. Istotny przedmiot ochrony w obszarze.1074 barczatka kataks Eriogaster catax. Stan populacji oraz siedliska obecnie oceniany jest jako nieznany, gdyż termin prac nad planem zadań ochronnych uniemożliwił prawidłową ocenę, ale prawdopodobnie jest właściwy. Stanowiska barczatki nie są izolowane, jak również udział zarośli tarninowych jest właściwy. Zagrożenie stanowi presja antropogeniczna oraz karczowanie krzewów dla ochrony łąk, które na tym Obszarze są najistotniejszym przedmiotem ochrony.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01i
MI01i
HJ02o
MJ03.01i
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

IOP PAN red. 2006-2007 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 msc, GIOŚ, Warszawa <br/><br/>Kącki Z. 2001. Przekształcenia łąk trzęślicowych na Dolnym Śląsku. Rozprawa doktorska (msc), Uniwersytet Wrocławski. <br/><br/>Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). [w:] Herbich J. (red.) Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. <br/><br/>Malkiewicz A. 1997. Wyznaczenie terenów ważnych dla zachowania motyli dziennych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy i projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Odry I na odcinku od Brzegu Dolnego do Małowic. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc. <br/><br/>Warchił I. 2002. Struktura roślinności łąk Zagórzyc (Wysoczyzna Rościsławicka) jako wskaźnik warunków siedliskowych i użytkowania terenu. Praca mgr (msc), Uniwersytet Wrocławski. <br/><br/>Załuski T., Kącki Z. 2004. Łąki selernicowe (Cnidion dubii) [w:] J. Herbich (red.). Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 183-191 III

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Nr 24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zagórzyckie Łąki PLH020053 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 6245)
Link: http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2013/6245/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020053
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY