Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH060034

1.3 Site name

Uroczyska Puszczy Solskiej

1.4 First Compilation date

2009-01

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.014800
Latitude:50.425100

2.2 Area [ha]

34671.4900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.00 
3150  info      6.93  0.00 
3160  info      0.69  0.00 
3260  info      20.8  0.00 
6410  info      277.37  0.00 
6430  info      0.00 
6510  info      263.5  0.00 
7110  info      291.24  0.00 
7120  info      41.61  0.00 
7140  info      190.69  0.00 
7150  info      0.00 
9130  info      76.28  0.00 
9170  info      13.87  0.00 
91D0  info      4784.67  0.00 
91E0  info      242.7  0.00 
91P0  info      832.12  0.00 
91T0  info      1.04  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina    500       
M1352Canis lupus    18  20     
M1337Castor fiber    90  100     
F1149Cobitis taenia           
F1163Cottus gobio           
R1220Emys orbicularis    10     
I1065Euphydryas aurinia           
P6216Hamatocaulis vernicosus           
F1096Lampetra planeri           
I1042Leucorrhinia pectoralis           
M1355Lutra lutra    30  40     
I1060Lycaena dispar           
M1361Lynx lynx       
F1145Misgurnus fossilis           
M1323Myotis bechsteinii           
M1324Myotis myotis           
I1037Ophiogomphus cecilia           
A1166Triturus cristatus    10  50           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.39
N070.84
N108.04
N122.31
N163.24
N1780.72
N194.38
N230.07

Total Habitat Cover

99.99

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA01o
HA03i
HBo
HBi
HD01.02i
LD01.04i
MD02.01i
LE01.02i
ME03.01i
MF01i
LF02.03i
MF03.01i
HF03.01o
MF03.02i
HG01o
HG01i
LH04i
MJ02.10i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA01o
HA03i
LD01.04i
LF02.03i
HF03.01o
LH04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Buczyński P. 2001 Ważki (Insecta: Odonata) torfowisk wysokich i przejściowych środkowo-wschodniej Polski. Praca doktorska, Instytut Biologii UMCS, Lublin. <br/><br/>Ciuryło M., Duda P., Próchnicki K., Kowalczuk K. 1998. Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Operat szczegółowy. Msc. <br/><br/>Czarnecka B., Janiec B. 2002. Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin. <br/><br/>Czarnecka B., Moszyńska U., Fita K. 2001. Zbiorowiska leśne rezerwatu Czartowe Pole: stan aktualny i tendencje dynamiczne. Parki Nar. Rez. Przyr. 20,3: 63-87.<br/><br/>Danilkiewicz Z. 1994. Ryby (Pisces) rzek Roztocza. Fragm. Faun. 37: 368-388.<br/><br/>Fijałkowski D. 1973. Zespoły leśne i trawiasto-turzycowe rezerwatu krajobrazowego Czartowe Pole. Ann. UMCS, sec. C. 44: 173-207.<br/><br/>Fijałkowski D. 1974. Zespoły leśne rezerwatu krajobrazowego Szum. Ann. UMCS, sec. C. 29: 265-278.<br/><br/>Krzysztaniak E. 2000 Zbiorowiska roślinne przełomowego odcinka Potoku Łosinieckiego na tle warunków siedliskowych. Praca magisterska. Zakł. Ekol. UMCS, Lublin. Msc. <br/><br/>Krzysztaniak E. 2000. Zbiorowiska roślinne przełomowego odcinka Potoku Łosinieckiego na tle warunków siedliskowych. Praca magisterska. Zakł. Ekol. UMCS, Lublin. Msc. <br/><br/>Kucharczyk M., Furtak T., Lorens B., Marczakowski P., Pałka K., Rodzik J., Stachyra P. 2002 msc. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Księżpol. Gratus, Lublin. <br/><br/>Kucharczyk M., Furtak T., Lorens B., Marczakowski P., Pałka K., Rodzik J., Stachyra P. 2002 msc. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Łukowa. Gratus, Lublin. <br/><br/>Michalczuk W. w druku Motyle dzienne Zamojszczyzny. Roztoczańskie spotkania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec. <br/><br/>Piskorski M., Urban M., Potakiewicz G., Gąska M., Stachyra P. 2003 msc. Nietoperze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Materiały konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Janów Lubelski. <br/><br/>Reszel R. 1992 Środowisko przyrodnicze województwa zamojskiego. Wydz. Ochr. Środ., Urząd Wojew., Wojew. Zarząd PK, LOP, Zamość. <br/><br/>Stachyra P., Marczakowski P., Michalczuk W. 2007 msc. Raport z wykonania inwentaryzacji siedlisk nieleśnych oraz wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w roku 2007. OTOP - RPN - ZamToP, Zamość. <br/><br/>Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze. 2001-2007 Niepublikowane materiały florystyczne i faunistyczne Zamojszczyzny.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.87
PL0352.60
PL040.03

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy*1.04
PL03Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej*51.56
PL02Czartowe Pole*0.23
PL02Bukowy Las+0.25
PL04Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie)*0.03
PL02Obary+0.24
PL02Nad Tanwią*0.16

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Address:
Email:sekretariat@rdos.lublin.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060034
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY