Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH100003

1.3 Site name

Lasy Spalskie

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2018-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.147800
Latitude:51.526600

2.2 Area [ha]

2030.1100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7120  info  X     0.12  0.00 
9170  info      695.28  0.00 
91D0  info      1.54  0.00 
91E0  info      178.22  0.00 
91I0  info      46.42  0.00 
91T0  info      0.36  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    360  360   
M1337Castor fiber                 
M1355Lutra lutra                 
M1323Myotis bechsteinii     
M1324Myotis myotis     
I1084Osmoderma eremita    13  13  localities     
A1166Triturus cristatus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anguis fragilis                     
Aquilegia vulgaris                     
Bufo bufo                     
Bufo calamita                     
Bufo viridis                     
Convallaria majalis                     
Daphne mezereum                     
Dianthus superbus                     
Digitalis grandiflora                     
Diphasium complanatum                     
Epipactis atrorubens                     
Eptesicus serotinus                     
Frangula alnus                     
Hedra helix                     
Hierochloe odorata                     
Lacerta agilis                     
Lilum martagon                     
Listera ovata                     
Lycopodium annotinum                     
Martens martens                     
Meles meles                     
Myotis daubentonii                     
Myotis nattereri                     
Nartrix nartix                     
Platanthera bifolia                     
Rana temporaria                     
Ribes nigrum                     
Triturus vulgaris                     
Vinca minor                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.01
N1012.36
N120.10
N1651.37
N1726.59
N196.66
N230.91
N062.01
N1012.36
N120.10
N1651.37
N1726.59
N196.66
N230.91
N062.01
N1012.36
N120.10
N1651.37
N1726.59
N196.66
N230.91
N062.01
N1012.36
N120.10
N1651.37
N1726.59
N196.66
N230.91

Total Habitat Cover

400.00000000000005

Other Site Characteristics

Dodatkowa charakterystyka obszaruOstoja obejmuje fragment kompleksu leśnego leżącego po obu stronach rzeki Pilicy, którego osią jest odcinek doliny tej rzeki (od Spały do Teofilowa – z wyłączeniem tych miejscowości) oraz dolina rzeki Gać, lewobrzeżnego dopływu Pilicy. Doliny Pilicy i Gaci zbudowane są z piasków rzecznych. Na południe od Pilicy oraz u ujścia Gaci dominują piaski rzeczne tarasów zalewowych. Na Zachód od rzeki Gać występują głównie piaski wodnolodowcowe stadiału Warty. Na wschód od tej rzeki budowa geologiczna jest bardziej urozmaicona. Na wysokości miejscowości Konewka dominują gliny zwałowe. Bardziej na północ - piaski wodnolodowcowe podścielone glinami oraz niewielkie płaty utworów eluwialno-eoliczych i deluwialnych. Utwory pochodzenia organicznego (torfy i namuły den dolinnych) występują na południe od Spały na wysokości miejscowości Ciebłowice. Z glin zwałowych wykształciły się gleby płowe i brunatne. Z utworami piaszczystymi związane są gleby gównie gleby rdzawe. W dolinach rzecznych wytworzyły się mady rzeczne, gleby mineralmo-murszowe oraz czarne ziemie. Z utworami organicznymi związane są tu gleby torfowe, torfowo-murszowe oraz mineralno-murszowe. Największą rzeką przepływającą przez Lasy Spalskie PLH100003 jest Pilica. Jest to rzeka o naturalnym przebiegu koryta, miejscami z dobrze zachowaną strefowością roślinności. Na odcinku leżącym w granicach omawianego obszaru płynie wyłącznie przez tereny leśne. Pilica charakteryzuje się naturalnie meandrującym korytem oraz urozmaiconą linią brzegową. Ciekawym i malowniczym ciekiem jest rzeka Gać w całości płynąca przez tereny leśne i wpadająca do Pilicy nieco poniżej Spały. Gać to typowy leśny strumień z czterema piętrzącymi wodę zbiornikami: Szczurek, Wojcieszek, Konewka i Spała. Obszar Lasy Spalskie PLH100003 w ok. 80% pokrywają lasy kompleksu Puszczy Pilickiej, obejmujące fragmenty doliny rzeki Pilicy (z tarasami nadzalewowymi wznoszącymi się do 10 m nad poziom rzeki), dolinę dolnego odcinka rzeki Gać oraz fragment wysoczyzny na wschód od miejscowości Konewka. Na wysoczyźnie spotyka się grądy, świetliste dąbrowy i bory bagienne. Na obszarze dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna (61%). Drzewostany z dominującym dębem stanowią 14% powierzchni lasów obszaru. Olsza i brzoza to odpowiednio 11% i 6%. Ponadto występują jeszcze: buk, grab, jawor, jesion, modrzew i inne. Przetrwał starodrzew z 250 letnimi dębami i grabami oraz 200-letnimi sosnami. Na południe od Spały rozciąga się kompleks łąk poprzecinany siecią drobnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych. Od południa obszar Lasów Spalskich zamyka 156-hektarowy fragment kompleksu leśnego. Obszar Natura 2000 położony jest administracyjnie na terenie województwa łódzkiego w powiecie tomaszowskim na terenie gmin: Inowłódz, Lubochnia, Tomaszów Mazowiecki oraz Czerniewice Według administracji Lasów Państwowych położony jest na terenie Nadleśnictw: Spała i Smardzewice.Obszar położony jest częściowo w granicach Spalskiego Parku Krajobrazowego oraz obejmuje 3 rezerwaty przyrody: „Gać Spalska”, „Konewka”, „Spała”. Z obszarem od zachodu bezpośrednio sąsiaduje obszar Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035.

4.2 Quality and importance

W dolinach rzecznych zachowały się naturalne układy roślinności z lasami łęgowymi. Na wysoczyźnie przetrwały drzewostany z 250-letnimi dębami i grabami oraz sosnami. Z siedliskami tymi związana jest wartościowa flora i fauna o charakterze puszczańskim. Występują tu 4 gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata i obfitująca w rzadkości na skalę Polski jest entomofauna. We florze naczyniowej spotyka się liczne gatunki prawnie chronione oraz rzadkie lokalnie. Schron kolejowy w Konewce jest miejscem zimowania 6 gatunków nietoperzy.9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)Powierzchnia – 695,28 haReprezentatywność - AWzględna powierzchnia – CStan zachowania – BOcena ogólna – BSiedlisko jest reprezentowane w obszarze przez zespół grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, podzespoły: Tilio-Carpinetum calamagrostietosum , Tilio-Carpinetum typicum, Tilio-Carpinetum stachyetosum. Występuje na powierzchni 695,28 ha, co stanowi około 76% wszystkich siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony w obszarze. Jego płaty rozmieszczone są dość równomiernie w całej ostoi i zajmuje duże zwarte powierzchnie [61]. Powierzchnia siedliska jest mniejsza w stosunku do potencjalnych warunków siedliskowych. Zbiorowiska zastępcze na potencjalnych siedliskach grądów zajmują powierzchnię około 183 ha. Istnieje zatem potencjał do zwiększenia powierzchni siedliska w granicach obszaru [2]. Grab jest podstawowym gatunkiem strukturotwórczym grądu, jego brak lub obniżony udział jest zwykle wynikiem antropopresji. W runie nadmiernie prześwietlonych grądów dominują maliny i jeżyny (fruticetyzacja) i trzcinnik piaskowy. Dominacja tych gatunków zaznacza się zwłaszcza w postaciach juwenilnych. Niemniej większość stanowią drzewostany z prawidłowo wykształconym drugim piętrem. Kształtowaniu drzewostanów różnowiekowych, różnogatunkowych sprzyja stosowanie rębni złożonych. Obecność drugiego piętra zbudowanego z grabu (nawet w drzewostanach zniekształconych przez pinetyzację) jest warunkiem wystarczającym dla istnienia typowej kombinacji gatunków runa [2]. Gatunkiem inwazyjnym (neofitem) jest tu niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, który miejscami osiąga stosunkowo duże pokrycie, a także czeremcha amerykańska Prunus serotina. Gatunkiem dominującym pierwszego piętra w większości drzewostanów jest tutaj sosna zwyczajna. Niewielki udział tego gatunku (do-5-10% w dojrzałym drzewostanie) jest tolerowany bez obniżenia oceny. Gatunek ten jest naturalnym elementem fitocenozy zespołu Tilio-Carpinetum calamagrostietosum, natomiast w Tilio-Carpinetum typicum i Tilio-Carpinetum stachyetosum należy ją traktować jako gatunek obcy ekologicznie. Duży udział sosny w drzewostanach na siedliskach grądów negatywnie odziaływuje na glebę. Kwaśny opad igliwia sosnowego powoduje osłabienie procesów mineralizacji w glebie, co skutkuje tworzeniem próchnicy typu moder i zakwaszeniem gleby. Za niewłaściwą należy również uznać dominującą rolę brzozy brodawkowatej. Jest to gatunek „wczesnosukcesyjny” i powinien stanowić wraz z sosną, osiką, modrzewiem jedynie domieszkę. Należy jednak podkreślić, że drzewostany (poza rezerwatami) z dominującą sosną i brzozą są i będą sukcesywnie przebudowywane w celu uzyskania drzewostanów o składzie gatunkowym jak najbardziej zbliżonym do optymalnego. Uwzględniając stopniową, długotrwałą przebudowę drzewostanów istnieją duże szanse poprawy siedliska w przyszłości. Przebudowa drzewostanów w wydzieleniach ze zbiorowiskami zastępczymi na potencjalnych siedliskach grądów pozwoli na zwiększenie powierzchni siedliska w granicach ostoi. Nie zaobserwowano negatywnych trendów w siedlisku [2].*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealnePowierzchnia – 1,54 haReprezentatywność - BWzględna powierzchnia – CStan zachowania – BOcena ogólna – CSiedlisko w obszarze Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003 występuje wyłącznie na terenie rezerwatu przyrody „Gać Spalska”. W górnym odcinku doliny granice rezerwatu wykraczają poza dno doliny, ale tu panują inne warunki siedliskowe. Występują tam bory sosnowe wilgotne (Molinio-Pinetum) i bory bagienne (Vaccinio uliginosi – Pinetum), w których drzewostany sosnowe, nawet ze sztucznego odnowienia, są na właściwym dla siebie siedlisku. Wyróżnia je runo trawiasto-krzewinkowe z trzema gatunkami borówek, wszechobecnością wysokiej trawy trzęślicy modrej, a w borze bagiennym także żurawiny i bagna zwyczajnego. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowePowierzchnia – 178,22 haReprezentatywność - BWzględna powierzchnia – CStan zachowania – BOcena ogólna – BNajwiększe zwarte płaty tego siedliska występują w południowej części obszaru na gruntach Nadleśnictwa Smardzewice [2, 61]. Powierzchnia siedliska nie zmniejsza się. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują drzewostany 80-letnie i starsze. Jest to korzystne jeżeli wziąć pod uwagę wskaźniki odnoszące się do wieku i obecności martwego drewna. Stanowi jednak pewne zagrożenie dla zachowania siedliska. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo rozpadu drzewostanów na dużych powierzchniach, co może skutkować olsowieniem (zabagnieniem) siedliska i trudnościami w odnowieniu drzewostanu. We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska. Zagrożenie stanowi zamieranie jesionu, który jest jednym z najważniejszych składników fitocenozy łęgu jesionowo-olszowego. Neofity nie stanowią zagrożenia dla stanu siedliska. Dynamika zalewów i przewodnienie podłoża są prawidłowe. Brak regulacji koryt cieków wodnych. Poza zjawiskiem zamierania jesionu, brak negatywnych trendów w siedlisku. Perspektywy zachowania siedliska w stanie niepogorszonym na przestrzeni 10-20 lat są dobre [2].*91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)Powierzchnia – 46,42 haReprezentatywność - BWzględna powierzchnia – CStan zachowania – BOcena ogólna – BSiedlisko w obszarze zostało potwierdzone na czterech stanowiskach. Reprezentowane jest przez fitocenozy zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum, uznany za ginący w całej Polsce. Stan zachowania siedliska jest niezadowalający – nadmiernemu rozwojowi uległ podszyt, pojawiły się gatunki obce (czeremcha amerykańska Padus serotina i niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora). Rozwój podszytu, obecność nasadzeń drzew (buk, lipa, jodła) wpływa negatywnie na warunki bytowania gatunków ciepłolubnych w runie. Ekspansja niecierpka drobnokwiatowego powoduje zmniejszenie różnorodności gatunków runa. Masowe wkraczanie niecierpka powoduje przyśpieszenie obiegu materii w wierzchnich warstwach gleby (rozkłada się o wiele szybciej niż trawy tworzące tło runa świetlistych dąbrów). Eutrofizacja wierzchniej warstwy gleby stwarza warunki do wkraczania roślin typowo grądowych. Wkraczaniu niecierpka towarzyszą poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit i pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Ekspansja graba, lipy jest wyrazem grądowienia siedliska. Niekorzystnie wpływa na obecność traw i orlicy pospolitej Pteridium aquilinum (Wołąkiewicz J. 2011). Czeremcha amerykańska Prunus serotina jest to gatunek inwazyjny, bardzo ekspansywny na siedliskach żyźniejszych (LMśw i Lśw) powinien być stopniowo usuwany w czasie prowadzenia przebudowy drzewostanów oraz innych działań ochronnych. Nie jest to zadanie łatwe i możliwe do wykonania jednorazowym zabiegiem, gdyż czeremcha amerykańska odznacza się dużą siłą odroślową. Pomimo tego, w runie świetlistej dąbrowy nadal występują liczne taksony typowe dla siedliska. Perspektywy zachowania siedliska, pod warunkiem podjęcia zabiegów ochrony czynnej, są dobre.6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)Aktualne dane na temat powierzchni, rozmieszczenia, stanu siedliska odbiegają od danych zawartych w SDF PLH100003 Lasy Spalskie. Potwierdzono występowanie jednego płatu siedliska o powierzchni około 0,5 – 1 a. Duża powierzchnia siedliska (40,33 ha) zapisana w SDF, w kontekście nie wykazania go w miejscu, w którym teoretycznie powinno występować najliczniej, wskazuje na pierwotny błąd naukowy. W związku z nieznacznym udziałem procentowym tego siedliska w skali obszaru, zasadnym jest usunięcie przedmiotowego siedliska ze Standardowego Formularza Danych [61]. Wniosek o usunięcie siedliska z listy przedmiotów ochrony obszaru oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.1084 pachnica dębowa Osmoderma eremitaPopulacja - CStan zachowania – BIzolacja – COgólnie – BGatunek w obszarze znany z 13 stanowisk, głównie skoncentrowanych w okolicach Spały i w rezerwatach przyrody [2, 29]. Stan ochrony oceniono jako właściwy - FV [29]. Podobnie szanse zachowania populacji gatunku na terenie obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie można ocenić wysoko. Areał potencjalnych stanowisk jest tu duży - powierzchnia drzewostanów ponad stuletnich w granicach obszaru wynosi 471 ha [2, 29]. 1308 mopek Barbastella barbastellusPopulacja - CStan zachowania – BIzolacja – COgólnie – B1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Populacja - CStan zachowania – CIzolacja – COgólnie – C1324 nocek duży Myotis myotisPopulacja - CStan zachowania – BIzolacja – COgólnie – CNa terenie Lasów Spalskich PLH100003 znajduje się kompleks schronu kolejowego w Konewce. Omawiane miejsce to żelbetowy bunkier – schron kolejowy wybudowany w czasie II wojny światowej. Ma on długość 380 metrów oraz przekrój ostrołuku mającego przy podstawie szerokość 15 m i wysokość 9 m (http://schrony.eu/schron-kolejowy/). Na wschód od schronu kolejowego w odległości około 50 m zbudowano zespół schronów technicznych mieszczących infrastrukturę techniczną i pomieszczenia obsługi. Nadziemne bunkry techniczne (schron elektrowni, stacji filtrów) połączone są z głównym budynkiem schronu podziemnym korytarzem technicznym. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie przeprowadzono ocenę stanu ochrony siedliska - miejsca zimowania. Stałe badania prowadzone są od początku lat dziewięćdziesiątych. Od początku badań do chwili obecnej liczebność nietoperzy ulegała dużym wahaniom, co przynajmniej częściowo można tłumaczyć zmianą sposobu użytkowania. W roku 2005 otworzono trasę turystyczną, ustabilizowano warunki siedliskowe zimą oraz rozpoczęto tworzenie ekspozycji - wieszanie plansz informacyjnych (Hejduk i inni 2009). W latach 2005 -2009 nastąpiła silna tendencja wzrostowa. W sezonie 2008/2009 łączna liczba stwierdzonych nietoperzy wahała się od 1193 osobników w listopadzie do 1652 osobników w lutym (Hejduk i inni 2009). Tendencję tę można tłumaczyć ustabilizowaniem warunków zimowania, zamknięciem wejść, rozwieszeniem wykorzystywanych przez nietoperze tablic informacyjnych. W czasie kolejnych liczeń notowano niższe liczebności, w wynikach monitoringu mopka prowadzonego przez GIOŚ w roku 2011 stwierdzono 563 osobniki mopka (GIOŚ 2012). Nie są poznane przyczyny tego zjawiska, może ono wynikać z warunków meteorologicznych - ciepłe zimy, czy naturalnych fluktuacji populacji. Nie można także wykluczyć wpływu obecności ludzi zwiedzających trasę turystyczną w okresie hibernacji. Zwiedzający obiekt w okresie zimowym turyści, szczególnie ci, którzy wchodzą do korytarza bocznego powodują płoszenie i niepokojenie hibernujących nietoperzy. Jednak istnieją także korzyści z funkcjonowania trasy turystycznej - stały nadzór, zabezpieczenie przed wandalizmem, stabilizacja warunków mikroklimatycznych. W I kwartale roku 2015 została wykonana ekspertyza przyrodnicza, która zawiera szczegółową inwentaryzację dotyczącą gatunków nietoperzy na stanowiskach zimowania obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie. Z tej ekspertyzy pochodzą dane o liczebności nietoperzy w SDF. Brak jest przesłanek by rozszerzyć listę przedmiotów ochrony obszaru Lasy Spalskie PLH100003 - nie stwierdzono w czasie kontroli innych gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA11b
MB02.01b
HB02.04b
MB02.04i
MB07b
MC03.03b
ME06.01b
ME06.02b
MF03.01.01b
MG01.02b
HG05.04b
HH01i
MI01b
HJ02.05b
HK02.01i
LK03.03b
MK04i
MA11b
MB02.01b
HB02.04b
MB02.04i
MB07b
MC03.03b
ME06.01b
ME06.02b
MF03.01.01b
MG01.02b
HG05.04b
HH01i
MI01b
HJ02.05b
HK02.01i
LK03.03b
MK04i
MA11b
MB02.01b
HB02.04b
MB02.04i
MB07b
MC03.03b
ME06.01b
ME06.02b
MF03.01.01b
MG01.02b
HG05.04b
HH01i
MI01b
HJ02.05b
HK02.01i
LK03.03b
MK04i
MA11b
MB02.01b
HB02.04b
MB02.04i
MB07b
MC03.03b
ME06.01b
ME06.02b
MF03.01.01b
MG01.02b
HG05.04b
HH01i
MI01b
HJ02.05b
HK02.01i
LK03.03b
MK04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown400
sum400

4.5 Documentation

1. Adamowski W., Keczyński A., 1998 Czynna ochrona zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego przed wkroczeniem Impatiens parviflora, Parki Narodowe i rezerwaty przyrody 17(1) s. 49-55.<br/>2. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, 2011. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003, Warszawa.<br/>3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. 2009. Opracowanie florystyczno-fitosocjologiczne Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” Nadleśnictw Brzeziny i Spała.<br/>4. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. 2003. Operat glebowo-siedliskowy. Nadleśnictwo Smardzewice.<br/>5. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. 1990. Operat glebowo-siedliskowy. Nadleśnictwo Spała. Obręb: Spała i Rawa Mazowiecka.<br/>6. Borysiak J., Pawlaczyk P. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albe, Populetum albe, Alnenion glutinoso-incane, olsy źródliskowe). W: Gromadzki M. (red.) 2005. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. Tom 5. Lasy i bory, s. 203-241.<br/>7. Buczyński I. (red.). 1998. Spalski Park Krajobrazowy. Wyd. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.<br/>8. Byk A., Doktór D. 2011 Pachnica i jej ochrona. Biblioteczka leśniczego, zeszyt 320. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewiarstwa. Wydawnictwo Świat 15s.<br/>9. Byk A. 2011. Opinia na temat potrzeb i sposobów ochrony Pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na obszarze PLH100003 Lasy Spalskie. Maszynopis.<br/>10. Ciechanowski M., Piksa K. 2004. Myostis bechsteinii, (Kuhl, 1819) Nocek Bechsteina. W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik merytoryczny. P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 357-362.<br/>11. Ciechanowski M. Nocek Bechsteina Myostis bechsteinii 2012. W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 634-666. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>12. Ciurzycki W. 2011. Szata Roślinna Lasów Spalskich. Raport.<br/>13. Ciurzycki W. 2011. Bory chrobotkowe w granicach obszaru Natura 2000 PLH100003 Lasy Spalskie. <br/>14. Danielewicz W., Pawlaczyk P. 2004. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) W: Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 113-137.<br/>15. Danielewicz W. Pawlaczyk P. 2004. Śródlądowy bór chrobotkowy W: Herbich J. (red.) Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. ministerstwo Środowiska. Warszawa. Tom 5: 289-296.<br/>16. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT.<br/>17. Fuszera E., Kowalski M., Leśniewski G., Cygan J.P. 1996. Hibernation of bats i underground shelters of central and northeastern Poland. Bonn. zool. Beitr., 46: 349-358.<br/>18. Fuszera E., Fuszera M. 2002. Monitoring liczebności nietoperzy w kryjówkach zimowych w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1993-1999 [Monitoring of Bats Wintering in the Area of Tomaszow Mazowiecki in the Period 1993 to 1999]. Nietoperze 3 (1):109-118.<br/>19. Gottfried I. Mopek Barbastella barbastellus 2012. W: Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III, s: 604-633. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>20. Hejduk J. 2009. Opinia dotycząca wpływu istniejącej trasy turystycznej w schronie kolejowym „Konewka” na zimujące nietoperze. Maszynopis.<br/>21. Jakubowska-Gabara J. 1992. Wpływ gospodarki zrębowej na zbiorowiska leśne rezerwatu Puszcza Mariańska. Acta Univ. Lodzensis, Folia Botanica 9: 3-22.<br/>22. Jakubowska-Gabara J. 1993. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 3-190.<br/>23. Jaskuła R., Tończyk G. (red.) 2009. Owady Spalskiego Parku Krajobrazowego. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Spała.<br/>24. Jasnowski M. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis 1, 3:193-209.<br/>25. Kepel A. 2010. Nocek duży Myostis myostis (Brokhausen, 1797). W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 220-257. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, <br/>26. Kiedrzyński M., Jakubowska-Gabara J., Kurowski J.K. 2010. Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae. 2010. W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Część I, s: 255-269 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>27. Kiedrzyński M. 2001. Zróżnicowanie florystyczno-fitocenotyczne wydzieleń z najstarszym drzewostanem dębowym w lasach gospodarczych środkowej części puszczy Pilickiej, Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii roślin UŁ pod kier. prof. Józefa K. Kurowskiego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;<br/>28. Kleczkowski A. (red.) 1978. Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN.<br/>29. Komag Consulting Sylwia Kowalcze-Magiera, Ochrona pachnicy dębowej w Lasach Spalskich, Głogów 2018.<br/>30. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.<br/>31. Kondracki J., Richling A. 1993-1997. Regiony fizycznogeograficzne. W: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. Warszawa.<br/>32. Kowalski K. Ruprecht A. L. 1984. Rząd: Nietoperze – Chiroptera. W: Pucek Z. (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Warszawa: 85-138;<br/>33. Kowalski M. Wojtowicz B. 2004. Myostis myostis (Brokhausen, 1979) Nocek duży. W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik merytoryczny. P. Adamski, A. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 363-367.<br/>34. Kubisz D. Osmodrema eremita (SCOPOLI, 1763) Pachnica dębowa W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik merytoryczny. P. Adamski, A. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 111-114.<br/>35. Kurowski J. K., Kiedrzyński M. 2006. Walory szaty roślinnej i propozycje ochrony śródleśnych strumieni w Spalskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62, 4: 56-70.<br/>36. Kurzac M. 1988. Zabytkowe drzewa w okolicy Spały i Inowłodza. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44, 1: 56-67.<br/>37. Leśniewski G., Kowalski M. 2004. Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Mopek. W: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik merytoryczny. P. Adamski, A. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.) Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 6: 381-385.<br/>38. Lesiński G., Gryz J., Krauze D. 2009 (published in 2010). Nietoperze ginące na drodze w okolicy Rogowa (województwo łódzkie). [Bats as road kills in the vicinity of Rogow (Lodz voivodship)] Nietoperze 10: 70-72.<br/>39. Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz.3. Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis, 5(1): 3-66. Warszawa-Białowieża;<br/>40. Matuszkiewicz J. M. 1993-1997. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne. W: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju. Warszawa.<br/>41. Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.<br/>42. Matuszkiewicz W. 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.<br/>43. Matuszkiewicz W., Faliński J. B., Kostrowicki A. S., Matuszkiewicz J. M., Olaczek R. i Wojterski T. (Red.) 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. 1:300 000 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.<br/>44. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 2012. Dokumentacja planu ochrony rezerwatu przyrody „Gać Spalska” Pionki.<br/>45. Mirek Z., Nikel A., Paul W., Wilk Ł., 2005. Ostoje Roślinne w Polsce, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.<br/>46. Nadolski J., Michalski M., 2008 Ocena uzupełniającej inwentaryzacji oraz weryfikacja danych dotyczących występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na terenie Nadleśnictwa Spała wykonana na podstawie pisma Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2008 r. zn. spr. ZP-31-1/08.<br/>47. Olaczek R. 1974. Etapy pinetyzacji grądu. Phytocoenosis 3. 3-4: 201-214.<br/>48. Olaczek R., Tranda E. 1990. Z biegiem Pilicy. Wiedza Powszechna, Warszawa.<br/>49. Olaczek R. Kurzac M., Kurzac T. Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą. (projektowany) Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. t. XVIII 1990.<br/>50. Olaczek R. 2008.Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Multico.<br/>51. Oleksa A., Szwałko P., Gawroński R. 2003. Pachnica Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce – występowanie, zagrożenia i ochrona. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”. 7: 101-123.<br/>52. Oleksa A. 2010. Pachnica dębowa Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea). W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 90-111. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>53. Pająk M. 2011 Wpływ grabu pospolitego Carptnus betulus na runo świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum w poczatkowej fazie ekspansji w północnej części rezerwatu Konewka Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii roślin UŁ dr. Marcina Kiedrzyńskiego.<br/>54. Patalan I., Rączka G., Strzeliński P., Sugiero D., Węgiel A., 2007. Ochrona świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum i grądu subkontynetalnego Tilio-Carpinetum Typicum na obszarze rezerwatu przyrody Konewka, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R.9. Zeszyt 2/3 (16)/2007.<br/>55. Pawlaczyk P. i in. 2008. Natura 2000 – Niezbędnik leśnika. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin.<br/>56. Pawlaczyk P. 2010a. Bory i lasy bagienne. W: Mroza W. (red.).Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny Część I, s: 216-235. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>57. Pawlaczyk P. 2010b. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe. W: Mroza W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 236-254 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>58. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 9. Gatunki roślin. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.<br/>59. Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2005. Nietoperze Polski. Multico, Warszawa. 160s.<br/>60. Szwałko P. 2004. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnica. W: Głowaciński Z. Nowacki L. (red.) Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Poznań, 448pp: 103-104.<br/>61. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim, Część I, Lasy Spalskie PLH100003, Łódź 2016.<br/>62. Traczyk T. 1962. Materiały do geograficznego zróżnicowania grądów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 31,2: 275-304.<br/>63. Węgiel A. 2006. Ochrona nietoperzy w lasach. W: Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. D. Anderwald (red.) Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8, 1: 141-153.<br/>64. Węgrzyn M. Masłowska M. Śródlądowy bór chrobotkowy. W: Mroza W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I, s: 295-311. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.<br/>65. Wołąkiewicz J. 2011. Występowanie niecierpka drobnokwiatowego Impatins parviflora w różnych postaciach dąbrowy świetlistej Potentillo albae – Quercetum w rezerwacie Konewka. Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii roślin UŁ pod kier. prof. dr. hab. Józefa K. Kurowskiego.<br/>66. Wołoszyn B. W. 2001. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817). W: Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt, kręgowce. PWRiL, Warszawa: 49-51.<br/>67. Woziwoda B. 2007. Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod Natura 2000: 9170) w lasach Polski środkowej. Stadia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 9 Zeszyt 2/3 (16)/2007.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0213.72
PL0367.17

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Gać Spalska*3.64
PL02Spała*5.12
PL03Spalski Park Krajobrazowy*67.17
PL02Konewka*4.96

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Address:
Email:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie nr 44/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gać Spalska” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5121)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2013/5121/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Gać Spalska'' (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 201)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2015/201/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 740).
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2014/740/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 927)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/927/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100003
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY