Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH120017

1.3 Site name

Wały

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2018-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.227200
Latitude:50.341000

2.2 Area [ha]

9.2500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      1.21  0.00 
6210  info  X     2.34  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P2249Carlina onopordifolia    10000     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis                     
Anemone sylvestris                     
Asarum europaeum                     
Aster amellus                     
Campanula sibirica                     
Carex flacca                     
Carex humilis                     
Carex michelii                     
Carlina acaulis                     
Centaurium erythraea                     
Cephalanthera damasonium                     
Cephalanthera longifolia                     
Cerasus fruticosa                     
Cimicifuga europaea                     
Cirsium pannonicum                     
Convallaria majalis                     
Daphne mezereum                     
Frangula alnus                     
Galium odoratum                     
Inula ensifolia                     
Lilium martagon                     
Linum flavum                     
Linum hirsutum                     
Melampyrum arvense                     
Ophrys insectifera                     
Orchis militaris                     
Platanthera bifolia                     
Primula veris                     
Stipa sp.                     
Veronica austriaca                     
Viburnum opulus                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N12100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Obszar Natura 2000 Wały położony jest w prowincji: Wyżyny Polskie (34), podprowincji: Wyżyna Małopolska (342), makroregionie: Niecka Nidziańska (342.2), mezoregionie: Wyżyna Miechowska (342.22) (Kondracki J., 1998). Wg regionalizacji podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz J.M., 1993) obszar leży w prowincji środkowoeuropejskiej, podprowincji południowobałtyckiej, dziale Wyżyn Południowopolskich, krainie Wyżyn Miechowsko-Sandomierskich, okręgu Miechowsko-Pińczowskim, podokręgu Wyżyny Miechowskiej. Obszar obejmuje zbocze o wystawie południowo-zachodniej. Od południa obszar graniczy z polami ornymi, od zachodu z drogą, lasami oraz polami ornymi, od północy i wschodu z polami ornymi. Podłoże geologiczne stanowi margiel kredowy i wapień na którym wykształciły się rędziny (rędzina inicjalna, rędzina właściwa mieszana). Lokalnie występuje less, gliny i piaski gliniaste. Obszar wyznaczono dla ochrony priorytetowego siedliska muraw kserotermicznych (Inuletum ensifoliae) z istotnymi stanowiskami storczyków, zarośli jałowca pospolitego oraz jednej z najliczniejszych populacji dziewięćsiła popłocholistnego (Carlina onopordifolia) w Polsce.

4.2 Quality and importance

Obszar wyznaczono dla ochrony priorytetowego siedliska muraw kserotermicznych (Inuletum ensifoliae) z istotnymi stanowiskami storczyków (siedlisko priorytetowe) 6210*. Szczególnie istotna jest populacja >10 000 osobników dziewięćsiła popłocholistnego (Carlina onopordifolia), który stanowi przedmiot ochrony w obszarze. Pomimo niewielkiej powierzchni obszaru, stanowi on miejsce występowania licznych gatunków roślin chronionych i zagrożonych, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01.01i
LB01.02i
LC01.04.01i
LF04.01i
LG01.02i
LG01.03.01i
HG05.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Kaźmierczakowa R. 1991. Biologia, wymagania siedliskowe i możliwości ochrony lnu włochatego Linum hirsutum L. w Polsce. Ochrona przyrody 48:31-54.<br/><br/>Denisiuk Z., Chmura D., Adamski P. 2008. Stan izolowanych naturalnych populacji dziewięćsiłu popłocholistnego Carlina onopordifolia w Polsce. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27 (1): 15-32.<br/><br/>Denisiuk Z., Chmura D., Adamski P. 2010. Dynamika naturalnych i zastępczych populacji dziewięćsiła popłocholistnego Carlina onopordifolia Besser w latach 2005-2009. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29 (3): 17-47.<br/><br/>Denisiuk Z., Chmura D., Adamski P. 2008. Duży rezerwat przyrody podstawą zintegrowanej ochrony rozproszonych populacji roślin stepowych w okolicach Pińczowa. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(3): 93-106. <br/><br/>Denisiuk Z., Chmura D., Adamski P. 2009. Perspectives of the protection of Carlina onopordifolia Besser in Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXVIII. 13: 23-27.<br/><br/>Denisiuk Z., Chmura D., Adamski P.2009. Flowering and generative reproduction in isolated populations of endangered species Carlina onopordifolia Besser (Asteraceae) in Poland. Polish Jurnal of Ecology. 57(1): 89-97.<br/><br/>Poznańska Z. 1978. Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia i problem jego ochrony w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 34,5.<br/><br/>Poznańska Z. 1991. Stan populacji dziewięćsiła popłocholistnego w Polsce w 1990 roku. Ochrona Przyrody 48: 55-83.<br/><br/>Kaźmierczakowa R. Stan introdukowanych populacji dziewięćsiłu popłocholistnego na Wyżynie Miechowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą<br/><br/>Bzdon G., Ciosek M.T. Condition of Carlina onopordifolia Besser population on Pińczów Hummock. Nature Conservation 64: 83-87.<br/><br/>Mróz W., Bąba W. 2010. Murawy kserotermiczne. W: Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I; ss. 119–129. GIOŚ, Warszawa.<br/><br/>Barańska K., Jermaczek A. 2009. Poradnik utrzymania i ochrony siedliska przyrodniczego 6210 – murawy kserotermiczne. Klub Przyrodników. Świebodzin.<br/>Perzanowska J., Kujawa-Pawlaczyk J. Poradniki ochrony siedlisk. Murawy kserotermiczne.<br/><br/>Calaciura B &amp; Spinelli O. 2008. Management of Natura 2000 habitats. 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites). European Comission.<br/><br/>Dąbrowski J.S. 1967. Zagadnienia utrzymania kserotermicznych biotopów w parkach narodowych i rezerwatach (na przykładzie województwa krakowskiego). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 23(1) 34-43.<br/><br/>Grzybowska B., Loster S. The role of the soil seed bank in maintaining calcareous grasslands in the Wyżyna Miechowska Upland (S Poland). In: Mirek Z., Nikel A. (eds) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 208-218.<br/><br/>Bąba W.2002-2003. Ekologiczne podstawy ochrony aktywnej i kształtowania ekosystemów muraw kserotermicznych w Ojcowskim Parku Narodowym i otulinie. I –Wprowadzenie, II – Zmiany składu florystycznego badanych poletek, III – Zmiany struktury zbiorowisk pod wpływem zastosowanych zabiegów. Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. Prof. W. Szafera.13.77-114.<br/><br/>Bąba W.2004. The species composition and Dynamics in well-preserved and restored calcareous xerothermic grasslands (South Poland). Biologia, Bratislava. 59/4:447-456.<br/><br/>Bąba W. 2003. Changes in the structure and floristic composition of the limestone grasslands after cutting trees and shrubs and moving. Acta societatis botanicorum Poloniae.72, 1:61-69.<br/><br/>Kozłowska A.1923.Stosunki geobotaniczne ziemi Miechowskiej. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej<br/><br/>Stachurski M., Stachurska E. Aktualny stan rezerwatów stepowych i florystycznych w okolicach Miechowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 35(1): 28-40.<br/><br/>Dzwonko Z., Loster S. 1998. Ochrona półnaturalnych muraw nawa piennych we współczesnym krajobrazie: dynamika roślinności po wycięciu drzew. Ochrona Przyrody 55:3-23.<br/><br/>Kaźmierczakowa R. 2003. Monitoring zmian roślinności kserotermicznej zachodzących w wyniku zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody: Sterczów-Ścianka, Dąbie, Opalonki i Wały.<br/><br/>Plan ochrony rezerwatu Wały na okres od 1.01.1996 do 31.12.2015. Urząd Wojew., Kraków. Msc. Stachurski M. 1995.<br/><br/>Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu 2006-2007<br/>*6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea).<br/><br/>Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu 2006. Raport roczny dla gatunku Carlina onopordifolia na stanowisku z 2005 (autor R. Kaźmierczakowa).<br/><br/>Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu 2006. Raport roczny (monitoring siedlisk) dla siedliska 6120 z roku 2006 (autor J. Perzanowska).<br/><br/>Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu 2007. Raport roczny (monitoring siedlisk) dla siedliska 6120 z roku 2007 (autor J. Perzanowska).<br/><br/>Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru (flora naczyniowa, zbiorowiska roślinne) zrealizowana w ramach projektu RDOŚ w Krakowie pn. „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce”. 2011. Fundacja Botaniki Polskiej im. Władysława Szafera w Krakowie.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0263.94
PL04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej-100.00
PL02Wały*63.94

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wały PLH120017
Link: http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/21051/waly_zarzadzenie.pdf

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120017
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY