Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH120025

1.3 Site name

Małe Pieniny

1.4 First Compilation date

2005-10

1.5 Update date

2018-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.550700
Latitude:49.397400

2.2 Area [ha]

1871.5500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      0.14  0.00 
3240  info      0.02  0.00 
5130  info      1.24  0.00 
6110  info      0.52  0.00 
6170  info      1.33  0.00 
6210  info      0.76  0.00 
6230  info      33.32  0.00 
6430  info      0.05  0.00 
6510  info      1.07  0.00 
6520  info      21.31  0.00 
7230  info      1.48  0.00 
8160  info      0.01  0.00 
8210  info      0.02  0.00 
8310  info      55.00 
9110  info      1.37  0.00 
9130  info      105.56  0.00 
9150  info      0.64  0.00 
9180  info      0.72  0.00 
91E0  info      35.41  0.00 
91Q0  info      0.07  0.00 
9410  info      6.26  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus                 
A1193Bombina variegata                 
M1352Canis lupus       
P2114Erysimum pieninicum    80  100     
M1361Lynx lynx       
M1321Myotis emarginatus                 
M1324Myotis myotis             
M1303Rhinolophus hipposideros    142  220     
A2001Triturus montandoni                 
M1354Ursus arctos       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Apatura ilia                   
Apatura iris                   
Cephalanthera damasonium                   
Cephalanthera rubra                   
Corallorhiza trifida                   
1283Coronella austriaca               
2557Cottus poecilopus                 
Epipactis palustris                   
1313Eptesicus nilssonii               
1866Galanthus nivalis                     
5189Huperzia selago                     
1203Hyla arborea                   
Iphiclides podalirius                   
5104Lycopodium annotinum                     
5105Lycopodium clavatum                     
1330Myotis mystacinus                 
1312Nyctalus noctula                 
Ophrys insectifera    100                 
Papilio machaon                   
1057Parnassius apollo               
Phyllitis scolopendrium                     
Plantago atrata                   
Sedum acre var. calcigenum                   
Taxus baccata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1035.98
N122.32
N1743.21
N1915.16
N233.33

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 położony jest w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, na terenie gminy i miasta Szczawnica. Obejmuje część pasma Małych Pienin na południe od miejscowości Jaworki, z 4 rezerwatami przyrody: Wysokie Skałki, Homole, Biała Woda, Zaskalskie- Bodnarówka. Małe Pieniny to najbardziej na wschód wysunięta część pienińskiego pasa skałkowego, ciągnąca się od wylotu Przełomu Pienińskiego do przełęczy Rozdziela (862 m n.p.m.). Długość podłużnego pasma Małych Pienin wynosi 12 km, a szerokość 5 km. Północną granicę pasma stanowi dolina Grajcarka i Białej Wody. Południowa granica obszaru nakłada się z granicą państwa i ciągnie się wzdłuż grzbietów: Łaźne Skały, Wysoki Wierch, Durbaszka, Wysoka, Smrekowa i Wierchliczka. Najwyższym wzniesieniem Małych Pienin jest Wysoka (1052 m n.p.m.). Wysokości względne są tu stosunkowo małe (ok. 700m). Grzbiet jest wąski, prawie bezleśny, a stoki rozcięte obszernymi dolinami. Najbardziej urozmaiconą rzeźbę mają otwarte na północ, wąwozy: Homole, Biała Woda, Skalskie. U stóp Wysokiej leży wąwóz Homole. Wyróżniają go strome ściany o urozmaiconych formach skalnych (do 120 m wysokości) i potok Kamionka płynący wśród ogromnych głazów. Dnem doliny, u stóp pasma, płynie potok Grajcarek. Nad potokiem leżą uzdrowiskowe miejscowości: Szczawnica, Szlachtowa i Jaworki. Charakterystycznym rysem rzeźby są wypiętrzenia wapiennych skał facji czorsztyńskiej, które układają się w nieduże, izolowane wzniesienia sterczące w otoczeniu fliszowej osłony. Cały obszar Małych Pienin leży w piętrze regla dolnego, jedynie szczyt Wysokiej zbliża się do regla górnego. Obecnie szata roślinna tego pasma jest silnie przekształcona. Występujące na terenie obszaru lasy to głownie różne typy lasów bukowych oraz świerczyny, w większości pochodzenia antropogenicznego - występują głównie w górnych, trudno dostępnych partiach. Niższe położenia i grzbiety Małych Pienin są przeważnie pokryte łąkami i pastwiskami. Dominuje tu gospodarka łąkarska oraz hodowla owiec. Na terenie obszaru w zasadzie brak zwartej zabudowy. W granicach obszaru znajduje się fragment zabudowy miejscowości Jaworki obejmujący kościół , który stanowi siedlisko nietoperzy.

4.2 Quality and importance

Obszar Małe Pieniny PLH120025 został utworzony w celu ochrony siedlisk naskalnych i muraw: głównie siedliska 5130 - zarośli jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych (jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska), a także muraw kserotermicznych, wapiennych ścian skalnych ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz górskich reliktowych lasków sosnowych. Na terenie obszaru występuje istotna populacja podkowca małego. W kościele w Jaworkach znajduje się duża kolonia rozrodcza tego gatunku, w okolicy kilka miejsc regularnego zimowania oraz tereny żerowiskowe. Obszar ten ma istotne znaczenie dla zachowania gatunku w skali regionu biogeograficznego. Na terenie obszaru Małe Pieniny PLH120025 zidentyfikowano 21 siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 5 priorytetowych), 11 gatunków zwierząt (z wyłączeniem ptaków) i 3 gatunki roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako doskonały - A. Siedlisko jest typowo wykształcone. Zajmuje powierzchnię 1,24 ha,. Małe Pieniny stanowią jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska. Powierzchnia względna – A.Stan zachowania ocena A, w tym: Stopień zachowania struktury – I – doskonale zachowana; Większość płatów posiada typową strukturę i charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; Stopień zachowania funkcji: I - doskonałe perspektywy, przy założeniu przeprowadzenia działań ochronnych w postaci wycinki drzew i krzewów, nawet zarośnięte płaty siedliska mają zachowania; Ocena ogólna A*6110 Skały wapienne i neutrofile z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako doskonały - A. Siedlisko jest typowo wykształcone. Zajmuje powierzchnię 0,52 ha,. Małe Pieniny stanowią jedno z nielicznych miejsc występowania tego siedliska w regionie jak i w Polsce. Powierzchnia względna – B.Stan zachowania ocena A, w tym: Stopień zachowania struktury – I – doskonale zachowana; Większość płatów posiada typową strukturę i charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; Stopień zachowania funkcji: I -doskonałe perspektywy zachowania; Ocena ogólna A6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako C znaczący. Sposób wykształcenia siedliska odbiega od wzorca syntaksonomicznego. Siedlisko zajmuje powierzchnię 1,33 ha. Małe Pieniny stanowią jedno z nielicznych miejsc występowania tego siedliska w regionie. Powierzchnia względna – C. Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – III – średnio zachowana lub częściowo zdegradowana. Skład gatunkowy muraw wysokogórskich w Małych Pieninach jest bardzo zubożały (brak np. chryzantemy Zawadzkiego) Stopień zachowania funkcji: II – dobre perspektywy, Możliwa jest poprawa struktury płatów siedlisk poprzez wycinkę podrostów drzew (choć skład gatunkowy ma nikłe szanse poprawy); Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków. Ocena ogólna C6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczykówStopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. Siedlisko w większości płatów jest typowo wykształcone. Zajmuje powierzchnię 0,76 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (Powierzchnia względna – C). Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II – dobrze zachowana; Większość płatów posiada typową strukturę i charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; Stopień zachowania funkcji: I -doskonałe perspektywy zachowania; Możliwa jest poprawa struktury płatów siedlisk poprzez wycinkę podrostów drzew; Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków. Ocena ogólna B*6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako C znaczący. Sposób wykształcenia części płatów siedliska odbiega od wzorca syntaksonomicznego. Siedlisko zajmuje powierzchnię 33,32 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (Powierzchnia względna – C).Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - dobrze zachowana; Część płatów jest zubożała gatunkowo, pofragmentowana na skutek zalesień, postępującej naturalnej sukcesji oraz wnikania w siedlisko rodzimych gatunków ekspansywnych. Stopień zachowania funkcji: II – dobre perspektywy, Możliwa jest poprawa struktury siedliska np. poprzez dostosowanie intensywności wypasu i koszenia do stanu zachowania płatu siedliska (choć skład gatunkowy ma nikłe szanse poprawy); Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków. Ocena ogólna C 6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. Siedlisko w większości płatów jest typowo wykształcone. Siedlisko zajmuje powierzchnię 21,31 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (Powierzchnia względna – C).Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - dobrze zachowana; Część płatów jest zubożała gatunkowo - brak gatunków charakterystycznych i dominujących dla tego siedliska, na skutek przekształcenia części dawnych łąk w pastwiska. Stopień zachowania funkcji: II – dobre perspektywy; Możliwa jest poprawa struktury siedliska np. poprzez dostosowanie intensywności wypasu i koszenia do stanu zachowania płatu siedliska. Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków Ocena ogólna B7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowiskStopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. Sposób wykształcenia części płatów siedliska odbiega od wzorca syntaksonomicznego. Siedlisko zajmuje powierzchnię 1,48 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (Powierzchnia względna – C).Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – III – średnio zachowana lub częściowo zdegradowana; Część płatów posiada zubożony skład gatunkowy - brak gatunków charakterystycznych i dominujących dla tego siedliska; w płatach znajdujących się w rejonie aktualnego wypasu zauważalne jest wyraźne przesuszenie siedliska i zniszczenie warstwy mszystej; Stopień zachowania funkcji: II – dobre perspektywy; Możliwa jest poprawa struktury siedliska m.in. w wyniku zaniechania wypasu; Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków Ocena ogólna C*8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. Siedlisko w większości płatów jest typowo wykształcone, choć pofragmentowane. Siedlisko zajmuje bardzo małą powierzchnię w postaci niewielkich izolowanych płatów (Powierzchnia względna – C).Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - dobrze zachowana; Część płatów ma zaburzoną strukturę, na skutek ekspansji roślin zielnych i traw oraz zacienianiu przez drzewa i krzewy. Stopień zachowania funkcji: II – dobre perspektywy; Możliwa jest poprawa struktury siedliska np. poprzez naruszenie piargów i wycinkę drzew i krzewów. Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków. Ocena ogólna C8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako A doskonały. Siedlisko jest typowo wykształcone. Zajmuje powierzchnię 0,02 ha,. Powierzchnia względna – C.Stan zachowania ocena A, w tym: Stopień zachowania struktury – I – doskonale zachowana; Większość płatów posiada typową strukturę i charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; Stopień zachowania funkcji: I - doskonałe perspektywy. Siedlisko występuje w niezmienionej postaci w miejscu swojego naturalnego występowania.Ocena ogólna C8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. Jaskinie są typowo wykształcone, pochodzenia naturalnego, przy czym w większości są to obiekty niewielkie, do 20 metrów długości. W obszarze znajduje się łącznie 55 jaskiń i schronisk podskalnych co stanowi mniej niż 2 % wszystkich jaskiń znanych z terenu Polski. Powierzchnia względna – C.Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - dobrze zachowana; Większość jaskiń posiada genezę niekrasową: głównie osuwiskową oraz erozyjno-wietrzeniową, kilka obiektów jest pochodzenia krasowego. Jaskinie stanowią schronienie dla nietoperzy, owadów, pajęczaków oraz większych ssaków. Większość obiektów posiada mikroklimat dynamiczny i wysoką temperaturę (5-8 st. C). Stopień zachowania funkcji: I - doskonałe perspektywy. Możliwości odtworzenia: I – łatwe; Ocena ogólna C9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako C znaczący. Siedlisko ma charakter przejściowy, odbiega od wzorca syntaksonomicznego. Zajmuje powierzchnię 1,37 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia względna – C). Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – III – średnio zachowana; Struktura drzewostanu jest zaburzona – duży udział świerka, brak wyraźnych zniekształceń antropogenicznych; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej – II dobre perspektywy. Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków.Ocena ogólna C9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. Siedlisko w większości płatów jest typowo wykształcone. Zajmuje powierzchnię 105,56 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia względna – C). Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II - dobrze zachowana;. Większość płatów posiada typową strukturę i charakterystyczny dla siedliska skład gatunkowy; nieco zubożały jest skład runa niektórych płatów, brak wyraźnych zniekształceń antropogenicznych; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej – II dobre perspektywy. Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków.Ocena ogólna B*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako C znaczący. Jeden z płatów siedliska jest typowo wykształcony, pozostałe, mniejsze mają charakter inicjalny. Zajmuje powierzchnię 0,73 ha, co stanowi mniej niż 2 % powierzchni tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia względna – C). Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – III – średnio zachowana; drzewostan wykazuje pewne zubożenie pod względem składu i struktury, bogata jest jednak warstwa podrostu i podszytu która daje dobre perspektywy na przyszłość; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej i przeprowadzeniu selektywnej wycinki drzew – II dobre perspektywy. Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków.Ocena ogólna C*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)Proponuje się podniesienie oceny siedliska z D do C ze względu na ogólnie dobry, reprezentatywny stan siedliska. Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako B dobry. Siedlisko zajmuje powierzchnię 35,41 ha, co stanowi mniej niż 0,1% powierzchni tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia względna – C). Na tle zasobów sieci w Polsce dla obszaru nie ma większego znaczenia. Stan zachowania ocena B, w tym: Stopień zachowania struktury – II – dobrze zachowana. struktura drzewostanów typowa i charakterystyczna dla siedliska, brak wyraźnych zniekształceń antropogenicznych na większości płatów; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej – II (dobre perspektywy). Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków.Ocena ogólna C91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion) Stopień reprezentatywności siedliska został określony jako dobry - B. Siedlisko zajmuje powierzchnię 0,07 ha, co stanowi mniej niż 2% powierzchni tego siedliska na terenie Polski (powierzchnia względna – B). Stan zachowania ocena C, w tym: Stopień zachowania struktury – II – dobrze zachowana. Siedlisko posiada zubożały skład gatunkowy, struktura drzewostanu jest zaburzona na skutek zbyt dużego udział świerka; Stopień zachowania funkcji: przy założeniu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej i przeprowadzeniu selektywnej wycinki drzew – II (dobre perspektywy). Możliwości odtworzenia: II - odtworzenie możliwe przy średnim nakładzie środków.Ocena ogólna C1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Ocena populacji B; Liczebność koloni rozrodczej wynosi ok. 100-199 osobników co stanowi około 6 % populacji krajowej. Populacja w obszarze jest stabilna.Stan zachowania: ocena B, w tym: Stan zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane; kolonia lęgowa w Kościele w Jaworkach oraz najważniejsze miejsce hibernacji - sztolnia Bania w Jarmucie są dobrze zabezpieczone. W rejonie zapewniona jest baza żerowiskowa. Możliwość odtworzenia: II - możliwe przy średnim nakładzie środków; W przypadku wycinki drzew na trasach migracyjnych gatunku możliwe są nasadzenia zastępcze.Izolacja: ocena C; teren Małych Pienin stanowi fragment rozległego obszaru występowania gatunku w Karpatach.Ocena ogólna BNa omawianym obszarze występują także trzy inne gatunki nietoperzy z II Załącznika Dyrektywy siedliskowej, którymi są: 1308 Mopek Barbastella barbastellus, 1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus i 1324 Nocek duży Myotis myotis. Ich populacje są w obszarze nieliczne, stanowiącą mniej niż 0,50% populacji krajowych. Występowanie tych gatunków w obszarze jest nieznaczące – ocena D.1352 Wilk Canis lupus Ocena populacji C; W obrębie Małych Pienin stale obecna prawdopodobne jedna wataha, oraz okresowo rozproszone osobniki szukające schronień w czasie polowań na Słowacji. Ogólnie liczebność wilka w obrębie obszaru to około 1 % populacji krajowej.Stan zachowania: ocena B, w tym: - stan zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane; Część obszaru stanowi zwarty kompleks leśny. Zabudowa w północnej części obszaru istotnie ogranicza prawdopodobieństwo osiedlenia się gatunku.- możliwość odtworzenia: nie ocenianoIzolacja: ocena C; teren Małych Pienin stanowi obszar żerowiskowy i współstanowi istotny dla zachowania gatunku element szlaku migracyjnego.Ocena ogólna: C 1354 Niedźwiedź Ursus arctos Ocena populacji C; W obszarze regularnie notowane są tropy niedźwiedzi.Stan zachowania: ocena B, w tym: - stan zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane. Część obszaru stanowi zwarty kompleks leśny. Zabudowa w północnej części obszaru istotnie ogranicza prawdopodobieństwo osiedlenia się gatunku.- możliwość odtworzenia: nie ocenianoIzolacja: ocena C; teren Małych Pienin stanowi obszar żerowiskowy i współstanowi istotny dla zachowania gatunku element szlaku migracyjnego.Ocena ogólna: C 1361 Ryś Lynx lynx Ocena populacji C; Obecna w obrębie Małych Pienin populacja jest nieliczna, jednak związana z obszarem. Zwłaszcza z jego południowo centralną częścią.Stan zachowania: ocena B, w tym: - stan zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane. Część obszaru stanowi zwarty kompleks leśny. Zabudowa w północnej części obszaru oraz znaczny udział w obszarze łąk i pastwisk istotnie ogranicza prawdopodobieństwo osiedlenia się gatunku.- możliwość odtworzenia: nie ocenianoIzolacja: ocena C; teren Małych Pienin stanowi obszar żerowiskowy i współstanowi istotny dla zachowania gatunku element szlaku migracyjnego.Ocena ogólna: C 1306 Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis Brak potwierdzenia występowania gatunku w Małych Pieninach. Prawdopodobnie nadal obecny na terenie obszaru na poziomie populacji - BStan zachowania: ocena A – doskonały; W obszarze występuje duża ilość potencjalnych siedlisk Izolacja: ocena C; bezlist występuje w sąsiednich obszarach Natura 2000: Ostoja Popradzka i Pieniny.Ocena ogólna: B 2114 Pszonak pieniński Erysimum pieninicum Ocena populacji B; Populacja liczy 80-100 osobników, co stanowi ok. 4 % krajowej populacji Stan zachowania: ocena C, w tym: - stopień zachowania siedliska: III – elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane. Jest to drugie na terenie Polski stanowisko gatunku powstałe najprawdopodobniej w skutek introdukcji jednak jego pochodzenie nie jest znane; siedlisko jest silnie zacienione i narażone na zniszczenie– możliwość odtworzenia: nie oceniano - gatunek najprawdopodobniej zawleczonyStopień izolacji znaczący przez wzgląd na niewielką liczebność populacji i znaczną odległość do populacji sąsiednich - ocena A Ocena ogólna C

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.01.02i
HA04.03i
LA08b
LB02b
MG01.03b
HG02i
MG05.01b
LG05.06b
LH06.02i
LJ02.01b
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Cierlik Grzegorz 2007 Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLH120025 Małe Pieniny Ministerstwo Środowiska <br/><br/>Cykowska B. 2008 Nowe stanowiska Buxbaumia viridis w Małych Pieninach i Beskidzie Sądeckim. inf. ustna <br/><br/>IOP PAN 2006 Weryfikacja bazy danych i propozycja nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk w regionie alpejskim. Raport z realizacji umowy Nr 1/Natura2000/2006. Maszynopis. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. <br/><br/>IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa <br/><br/>Paszkiewicz R., Szkudlarek R., Węgiel A., Węgiel J., Węgiel W. 1998. Materiały do chiropterfauny Pienin - letnie stanowiska nietoperzy. Pieniny - Przyroda i Człowiek 6: 31-46.<br/><br/>Staszkiewicz J. (red.) 1999 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Biała Woda" za okres 1999-2018. msc, Woj. Konserw. Przyr. , Kraków <br/><br/>Staszkiewicz J. (red.) 1999 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Wąwóz Homole" za okres 1999-2018. msc, Woj. Konserw. Przyr., Kraków <br/><br/>Węgiel A., Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 2001. Nietoperze Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego - letnie schronienia nietoperzy w budynkach. Nietoperze 2, 1. <br/><br/>Witkowska-Wawer L (kierownik pracowni) 1999 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Wysokie Skałki" za okres 1999-2018. msc, Woj. Konserw. Przyr., Kraków <br/><br/>Witkowska-Wawer L. (kierownik pracowni) 1999 Plan ochrony rezerwatu przyrody "Zaskalskie-Bodnarówka" za okres 1999-2018. mas, Woj. Konserw. Przyr. Kraków

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL026.99
PL030.01
PL0499.99

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Popradzki Park Krajobrazowy*0.01
PL02Wysokie Skałki*0.74
PL02Wąwóz Homole*3.36
PL02Zaskalskie-Bodnarówka+1.02
PL02Biała Woda+1.88
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu*99.99

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025
Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2015/230/akt.pdf

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120025
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY