Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH120094

1.3 Site name

Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2018-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2006-01
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.111500
Latitude:49.561600

2.2 Area [ha]

2824.8800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (95.54 %) Continental (4.46 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8310  info      2.00 
9110  info      0.3  0.00 
9130  info      1085.4  0.00 
9180  info      0.00 
91E0  info      3.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus                   
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus                 
M1361Lynx lynx                 
M1323Myotis bechsteinii             
M1321Myotis emarginatus             
M1324Myotis myotis    130  150     
M1303Rhinolophus hipposideros    340  430     
A1166Triturus cristatus                 
A2001Triturus montandoni           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.10
N102.98
N1214.95
N1630.05
N173.86
N1947.46
N230.60

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego położony jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, na terenie gmin Gorlice, Ropa, Uście Gorlickie i Sękowa. Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego tworzy sześć enklaw, z których każda obejmuje przynajmniej jedną kolonię rozrodczą. Kolonie rozrodcze zlokalizowane są w obiektach:•Kasztel w Szymbarku, w którym mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego,•Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego, •Cerkiew pw. Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego,•Cerkiew pw. Śś Kosmy i Damiana w Blechnarce, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego•Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego•Cerkiew pw. Św. Dymitra w Śnietnicy, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego,•Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie, w którym mieści się kolonia rozrodcza nocka dużego,•Cerkiew pw. Św. Łukasza w Leszczynach, w której mieści się kolonia rozrodcza podkowca małego.•Kościół św. Michała Archanioła w Ropie, w którym mieści sie kolonia rozrodcza podkowca małego.Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego znajduje się z zachodniej części Beskidu Niskiego – najniższej części Beskidów. Na terenie obszaru przeważają lasy, głownie żyzna buczyna karpacka, a na najbardziej stromych zboczach w rejonie występujących tam osuwisk można spotkać płaty jaworzyn.

4.2 Quality and importance

Obszar został utworzony w celu ochrony podkowca małego i nocka dużego, które mają w obszarze swoje kolonie rozrodcze. Przedmiotami ochrony są także płazy: kumak górski – powszechnie występujący w obszarze i traszka karpacka oraz rzadki w Polsce chrząszcz z rodziny kózkowatych – nadobnica alpejska, która zwłaszcza w południowych enklawach obszaru znajduje optymalne warunki. 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzaniaW obszarze stwierdzono obecność dwóch jaskiń, są to niewielkie obiekty, na niewielkiej powierzchni, okresowo wykorzystywane przez zwierzęta.Jakość danych – G – na podstawie prac terenowych.Reprezentatywność: D9110 Kwaśna buczyna (Luzulo-Fagenion)Kwaśna buczyna występuje na terenie obszaru w postaci bardzo małych płatów w otoczonych płatami żyznej buczyny, głównie na lokalnych grzbietach, gdzie obserwowany jest proces wyługowania.Jakość danych: G – na podstawie przeprowadzonych prac terenowych.Reprezentatywność: D.9130 Żyzna buczyna (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)Najbardziej rozpowszechnionym siedliskiem przyrodniczym w obszarze jest zespół żyznej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum). Płaty tych siedlisk zlokalizowane są głównie na obszarach o znacznych spadkach oraz w wąwozach – w miejscach niedostępnych lub trudnych do uprawy, co w przeszłości przyczyniło się do ograniczonej presji człowieka na tego typu obszarach. Część płatów żyznych buczyn wykształciła się jako podzespół typowy Dentario glandulosae-Fagetum typicum. Drzewostan w tym podzespole jest najczęściej zdominowany przez buka. W obszarach zdominowanych przez jodłę w drzewostanie oraz pod zwartym okapem buka, ze względu na silne ocienienie dna lasu runo jest ubogie florystycznie oraz niezbyt obfite, charakterystyczne dla wariantu ubogiego z runem jeżynowo-paprociowym. Natomiast wariant typowy z bogatszym florystycznie runem jest spotykany głównie pod drzewostanem bukowym, ale mniej zwartym w wyniku przeprowadzonych cięć, lub obumarcia dużego osobnika. Na obszarze ostoi obydwa warianty tworzą układ mozaikowy, ponieważ jedynym ograniczeniem jest tutaj dostęp energii słonecznej (luki/zwarty drzewostan), a nie żyzność siedlisk. Na północnych stokach Kiczery, a także Miejskiej Góry oraz Ubocz zidentyfikowano płaty wilgotnego podzespołu żyznej buczyny karpackiej z miesiącznicą trwałą Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum. Zarówno na zboczach Miejskiej Góry jak i Ubocz siedliska te stanowią otoczenie priorytetowych siedlisk - jaworzyn (*9180), z którymi tworzy układ mozaikowy.Jakość danych: G – na podstawie przeprowadzonych prac terenowych.Ocena obszaru:Reprezentatywność: B, Powierzchnia względna: C, Stan zachowania: B, Ocena ogólna: B.*9180 *Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)Zbiorowisko to zajmuje niewielka powierzchnie w obszarze. Reprezentowane jest przez podtyp *9180-2 jaworzyna z języcznikiem Phyllitido-Aceretum oraz *9180-3 karpackie jaworzyny miesiącznicowe Lunario-Aceretum. Podtyp *9180-2 jaworzyna z języcznikiem Phyllitido-Aceretum, występuje na stokach Ubocz, oraz u podnóża Miejskiej Góry. Ponadto na północnych stokach Miejskiej Góry wyróżniono niewielkie płaty zespołu jaworzyny miesiącznicowej Lunario-Aceretum *9180-3. O ile wyraźnie wyodrębnione płaty jaworzyny z języcznikiem otocza żyzna buczyna z miesiącznicą, o tyle płaty karpackiej jaworzyny miesiącznicowej tworzą układ mozaikowy wraz z żyznymi buczynami miesiącznicowymi. Wszystkie te płaty mają północną ekspozycję, porastają stoki strome i przywiązane są do osuwisk różnej wielkości, a także są bardzo bogate florystycznie, a runo jest bardzo obfite. Na siedliskach jaworzyny z języcznikiem, Phyllitis scolopendrium jest gatunkiem częstym i reprezentowanym przez bardzo liczne osobniki w różnych stadiach rozwoju. Oprócz języcznika najczęściej występującymi gatunkami są: Lunaria rediviva oraz Polystichum braunii i P. aculeatum oraz liczne gatunki ziołoroślowe. Warstwa drzew również reprezentowana jest przez liczne gatunki, natomiast nie tworzy ona bardzo zwartego okapu. Z kolei na płatach siedliska jaworzyny z miesiącznicą najczęściej spotykana jest właśnie Lunaria rediviva oraz gatunki ziołoroślowe. Siedlisko to zajmuje mniejsze osuwiska. Runo jest również bardzo obfite i bogate florystycznie, a warstwa drzew nie tworzy zwartego okapu, co zapewnia dobre warunki oświetlenia warstwie runa. Płaty siedliska wyłączone są z gospodarczego użytkowania, co skutkuje bardzo dobrym stanem zachowania płatów siedliska.Jakość danych: G – na podstawie przeprowadzonych prac terenowych,Ocena obszaru: Reprezentatywność: B, Powierzchnia względna: C, Stan zachowania: A, Ocena ogólna: C. *91E0 *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)Priorytetowe siedlisko łęgów w granicach obszaru zajmuje niewielką powierzchnię. Reprezentowane jest przez podtyp *91E0-6 Nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae oraz *91E0-7 Bagienna olszyna górska Caltho laetae-Alnetum.Jakość danych: G – na podstawie przeprowadzonych prac terenowych, Reprezentatywność: D.1087 nadobnica alpejska Rosalia alpina Gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych wielkości 15-38 mm. Spotykana od połowy czerwca do września. Występuje w prześwietlonych, starych drzewostanach bukowych lub mieszanych, unika drzewostanów ciemnych i zwartych. Zasiedla drzewa obumarłe, sągi drewna, kłody, preferuje drewno miękkie, spróchniałe. Zaniepokojone owady spadają na ziemie i udają martwe. Żerują głownie na buku, ale także na innych drzewach liściastych: grabie, wiązie, klonie, kasztanowcu, wierzbie czy lipie.Na terenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego gatunek występuje w enklawach Hańczowa i Blechnarka. W czasie prowadzenia prac terenowych od lipca do września 2014 roku zaobserwowano tylko jedno imago w oddziale 220 oraz 3 otwory wylotowe na leżącej kłodzie bukowej w oddziale 202. Poprzednie, ostatnie obserwacje owadów doskonałych pochodzą sprzed 6-10 lat. Tutejsza populacja znajduje się w centrum zasięgu rozciągającego się od Magurskiego Parku Narodowego aż po lasy nadleśnictwa Piwniczna. W lasach nadleśnictwa Łosie wchodzących w skład Obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego szczególnie w okolicach Blechnarki, Wysowej, Hańczowej oraz Łosia są bardzo korzystne warunki dla występowania populacji nadobnicy alpejskiej. Leśnicy pozostawiają w drzewostanach duże ilości martwych stojących i leżących drzew bukowych. Zagrożeniem dla gatunku jest przetrzymywanie na składach drewna bukowego w okresie pojawu imagines (czerwiec-wrzesień).Oceny: Populacja: C, Stan zachowania: C, Izolacja: C, Ocena ogólna: C.1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)Największa krajowa traszka zaliczana do gatunków o rozmieszczeniu nizinnym i wyżynnym. W obszarze jest gatunkiem rzadkim stwierdzonym jedynie w enklawie w pobliżu Szymbarku. Oceny: Populacja: D.1193 Kumak górski Bombina variegataGatunek bardzo pospolity na terenie obszaru, występuje w kałużach, rowach oraz w zbiornikach przeznaczonych do małej retencji we wszystkich większych enklawach obszaru.Oceny: Populacja: C, Stan zachowania: B, Izolacja: C, Ocena ogólna: C.1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposiderosGatunek w obszarze znany jest dotąd jedynie z miejsc rozrodu. W obszarze zlokalizowano siedem schronień kolonii rozrodczych. Wszystkie obiekty w granicach obszaru zostały zabezpieczone przed gromadzącym się guanem nietoperzy, poprzez rozłożenie paroprzepuszczalnej folii. We wszystkich koloniach regularnie usuwane są odchody nietoperzy. Prace te wykonuje PTPP "pro Natura". Poza obszarem ostoi znajdują się trzy kolonie podkowca małego: cerkiew w Koniecznej oraz kościoły w Izbach i Ropie. Wszystkie te kolonie znajdują się w bliskim sąsiedztwie kolonii znajdujących się w obszarze, dlatego należy zakładać, że dochodzi pomiędzy nimi do wymiany osobników. Oceny: Populacja: B, Stan zachowania: B, Izolacja: C, Ocena ogólna: B.1308 Mopek zachodni Barbastella barbastellusPojedyncze osobniki stwierdzane podczas kontroli zimowych.Ocena: Populacja: D.1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatusW obszarze gatunek znany ze stwierdzeń pojedynczych osobników z okresu rozrodu. Stwierdzany był w trzech stanowiskach: w cerkwiach w Kunkowej, Łosiu i Śnietnicy.Ocena: Populacja: D.1323 Myotis bechsteiniiPojedyncze osobniki stwierdzane na terenie obszaru.Ocena: Populacja: D.2001 Traszka karpacka Triturus montandoniGatunek nieliczny w granicach obszaru, spotykany w najbardziej wysuniętych na południe enklawach obszaru, w pobliżu Wysowej i Hańczowej.Ocena: Populacja: C, Stan zachowania: B, Izolacja: C, Ocena ogólna: C. 1352 Wilk Canis lupusGatunek regularnie spotykany w granicach obszaru.Ocena: Populacja: D.1361 Ryś Lynx lynxGatunek notowany w granicach obszaru.Ocena: Populacja: D.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB07b
MG05.01i
HJ03.01b
HJ03.02.01b
HK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1. Bajorek-Zydroń K., Gazda A., Pabijan M., Szkudlarek R. 2015. Dokumentacja planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 w województwie małopolskim. ProGea Consulting<br/>2. Anonymus - Wyniki okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowaniu zmian w ekosystemach leśnych RDLP w Krakowie <br/>3. Kozakiewicz K. 2003 Letnie stanowiska nietoperzy na strychach budynków sakralnych w Beskidzie Niskim i Sądeckim oraz na Pogórzu Środkowobeskidzkim - kontrole w latach 1999-2001 Studia Chiropterologica 21-30 3-4<br/>4. Piksa K. 2008 materiały niepublikowane <br/>5. Szkudlarek R. 2003-08 materiały niepublikowane <br/>6. Szkudlarek R. 2006. Inf. ustna. <br/>7. SZKUDLAREK R., WĘGIEL A., WĘGIEL J., PASZKIEWICZ R., MLECZEK T., SZATKOWSKI B. w druku. Nietoperze Beskidu Sądeckiego i Niskiego Nietoperze <br/>8. Węgiel A., Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 2001. Nietoperze Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego - letnie schronienia nietoperzy w budynkach. Nietoperze 2, 1. <br/>9. Węgiel A., Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 2001 Nietoperze Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego Nietoperze 163-169 3

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120094
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY