Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH180047

1.3 Site name

Lasy Leżajskie

1.4 First Compilation date

2008-08

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.259400
Latitude:50.233900

2.2 Area [ha]

2656.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
6410  info      2.66  0.00 
6510  info      100.94  0.00 
9110  info      278.92  0.00 
9130  info      156.73  0.00 
9170  info      603  0.00 
91E0  info      66.41  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina                 
I4014Carabus variolosus           
M1337Castor fiber                 
M1355Lutra lutra                 
I1060Lycaena dispar           
I6179Phengaris nausithous           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1011.64
N121.12
N1632.60
N177.35
N1947.19
N230.10

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA02o
MA10o
MBi
MB02.04i
HI01o
HI01i
HJ02.03i
HK01.01o
HK02i
HK02o
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01o
HA03o
HA03i
HK01.01o
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). 2004 Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 s. 500<br/><br/>Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiodea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. <br/><br/>Buszko J. 2004 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (Haworth, 1802). W: Witkowski Z., Adamski P. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 53-55 6<br/><br/>Buszko J. 2004 Lycaena dispar (Haworth, 1802). [w:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce Przyrody PAN, Kraków - Poznań <br/><br/>Buszko J. 2004 Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779). [w:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków - Poznań <br/><br/>Buszko J. 2004 Modraszek nausitous Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 57-59<br/><br/>Buszko J., Masłowski J. 2008 Motyle Dzienne Polski. Wydawnictwo Koliber <br/><br/>Dąbrowski J. S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.<br/><br/>Dubiel E., Loster S., Zając E. U., Zając A 1983 Zagadnienia geobotaniczne Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Cz. I. Elementy kierunkowe i gatunki górskie Zesz. Nauk. UJ 670, Prace Botaniczne 11 7-39<br/><br/>Dubiel E., Loster S., Zając E. U., Zając A 1983 Zagadnienia geobotaniczne Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Cz. II. Lokalne rozmieszczenie roślin. Zesz. Nauk. UJ 670, Prace Botaniczne 11 41-75<br/><br/>Dubiel E., Loster S., Zając E. U., Zając A. 1979 Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ. 521 Pr. Bot. 7 1-218<br/><br/>Duffey E 1968 Ecological Studies on the Large Copper Butterfly Lycaena dispar Haw. batavus Obth. at Woodwalton Fen National Nature Reserve, Huntingdonshire The Journal of Applied Ecology 1 69-96<br/><br/>Dyrektywa 1992 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory zał II. <br/><br/>Frey A. 1972 Występowanie szafrana spiskiego Crocus scepusiensis (Rehm. et Woł.) Borb. na Nizinie Sandomierskiej Ochr. Przyr 37 285-294<br/><br/>Głowaciński Z., Nowacki J. 2004 Polska Czerwona Ksiega Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków <br/><br/>Hůrka K. 1996 Carabidae of the Czech and Slovak Republic - Kabourek, Zlín 565<br/><br/>Jabłoński W. 1867 Roślinność okolic Leżajska. - Spraw. Komis. Fizjogr 1 206-224<br/><br/>Jachno J 1868 Sprawozdanie z naukowej wycieczki odbytej w roku 1867 w północnym cyplu Galicji, od połowy kwietnia do końca lipca. - Spraw. Komis. Fizjogr 2 10-20<br/><br/>Jachno J 1871 Spis roślin w okolicy Sokolnik i Krządki. - Spraw. Komis. Fizjogr 5 1-7<br/><br/>Jachno J. 1867 Rośliny zebrane w okolicy Sokolnik w Puszczy Sandomierskiej. - Spraw. Komis. Fizjogr 1 228-229<br/><br/>Johst K., Drechsler M., Thomas J., Settele J. 2006 Influence of mowing on the persistence of two endangered large blue butterfly species. Journal of Applied Ecology 43 333-342.<br/><br/>Karczmarz K., Paczos S. 1977 Zależność rozmieszczenia subatlantyckich i pseudoatlantyckich roślin od stosunków opadowych w Kotlinie Sandomierskiej i na zachodniej krawędzi Roztocza. Roczn. Przem. 7/18 277-340<br/><br/>Karczmarz K., Piórecki J. 1977. Materiały do flory roślin naczyniowych Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Przemyskiego. Rocz. Przemys. 17,18: 341-360.<br/><br/>Kubisz D. 2004 Biegacz urozmaicony. [W:] Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). 2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska Warszawa 6 75-78<br/><br/>Kulpa W. 1964 Notatki florystyczne z doliny Wisłoka Fragm. flor. geobot 10(1) 27-42<br/><br/>Lafranchis T. 2007 Motyle dzienne. Przewodnik terenowy i klucz do oznaczania. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa. <br/><br/>Macko S. 1930 Badania nad geograficznym rozmieszczeniem i biologią azalii pontyjskiej w Polsce Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, Kraków 69 <br/><br/>Matern A., Drees C., Kleinwächter M., Assmann T. 2007 Habitat modelling for the conservation of the rare ground beetle species Carabus variolosus (Coleoptera, Carabidae) in the riparian zones of headwaters Biological Conservation 136 618 - 627<br/><br/>Muller S. 2002 Appropriate agricultural management practices required to ensure conservation and biodiversity of environmentally sensitive grassland sites designated under Natura 2000 Agriculture Ecosystems and Environment 89 261-266<br/><br/>Nowiński M. 1924 Zapiski florystyczne z pd.-wsch. krańca Kotliny Sandomierskiej Acta Soc. Bot. Pol 2 10-14<br/><br/>Nowiński M. 1928 Zespoły roślinne Puszczy Sandomierskiej. Cz. I Kosmos, Ser. A 52(3-4) 437-546<br/><br/>Nowiński M. 1929 Stosunki geobotaniczne pd.-wsch. krańca Puszczy Sandomierskiej Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, Ser. A/B 67 375-541<br/><br/>Nowiński M. 1929 Zespoły roślinne Puszczy Sandomierskiej. Cz. II Kosmos, Ser. A 54 595-674<br/><br/>Nowiński M. 1930 Roślinność i znaczenie dla rolnictwa torfowisk niskich z okolic ujścia Wisłoka do Sanu, w południowo-wschodniej części dawnej Puszczy Sandomierskiej Prace roln.-leśne 3 1-90<br/><br/>Ochyra R 1974 Notatki florystyczne z południowo-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej Zesz. Nauk. UJ 360 Prace Bot 2 161-173<br/><br/>Olbrycht T. 2005 Występowanie chrząszczy z rodzaju Carabus (Col., Carabidae) na terenie podkarpacia Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddz. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie 6 71-75<br/><br/>Olbrycht T., Bury J. Babula P. 2005 Motyle dzienne (Rhopalocera) Gminy Markowa. Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddz. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie 5 77-85.<br/><br/>Olbrycht T., Pączka G. 2004 Motyle dzienne (Rhopalocera) Rzeszowa. Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddz. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie 5 21-26.<br/><br/>Paczoski J. 1900 O formacjach roślinnych i o pochodzeniu flory poleskiej. Pam. Fizjogr., , Warszawa 16, C <br/><br/>Raciborski M. 1910 Azalia pontica im Sandomierer Wald und ihre Parasiten Bull. Acad. Pol. Sc. L, Cl. Math-Nat. Kraków. Ser. B. <br/><br/>Rozporządzenie Ministra Środowiska 2004 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) <br/><br/>Sielezniew M. 2004 Ratujmy modraszka telejusa Przyroda polska 2 <br/><br/>Sienkiewicz P. 2007 Nowe dane o występowaniu kilku rzadkich biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w południowej Polsce Wiad. Entomol 4 251-256<br/><br/>Skórka P., Settele J., Woyciechowski M. 2007 Effects of management cessation on grassland butterflies in southern Polska. Agriculture, Ecosystems and Environment 121 319-324<br/><br/>Sobuś J. 2008 Efekty reitrodukcji bobra (Castor fiber L.) na terenie Nadleśnictwa Leżajsk RDLP Krosno. Wydział Leśny UR w Krakowie <br/><br/>Stankiewicz A., Sielezniew M 2001 Modraszek telejus Przyroda polska 11 <br/><br/>Starkel L. 1972 Kotlina Sandomierska. W: Geomorfologia Polski 1 PWN, Warszawa 138-166<br/><br/>Sychowa M. 1962 Rozmieszczenie geograficzne różanecznika żółtego w świetle najnowszych badań Wiad. Bot, . Kraków 6, 1 <br/><br/>Szafer W 1913 O niektórych rzadszych roślinach niżu galicyjskiego Spraw. Komis. Fizjogr 47 41-51<br/><br/>Szafer W. 1923 Trzeciorzędowe rośliny górskie na wale scytyjskim w obrębie ostoi wołyńsko-podolskiej Acta Soc. Bot. Pol., Warszawa 1, 2 <br/><br/>Szafer W. 1930 Elementy górskie we florze niżu polskiego. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU B69(3) 1-112<br/><br/>Szafer W., Zarzycki K. 1977. Szata roślinna Polski, T. II. PWN, Warszawa. ss. 347.<br/><br/>Walasz K., Mielczarek P. (red.). 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991. Biol. Silesiae, Wrocław. s. 1-522.<br/><br/>Webb M., Pullin A. 1996 Larval survival in populations of the large copper butterfly Lycaena dispar batavus Ecography 19 279-286<br/><br/>Webb M., Pullin A. 1998 Effects of submergence by winter floods on diapausing caterpillars of a wetland butterfly, Lycaena dispar batavus Ecological Entomology 23 96-99<br/><br/>Wilgat R., Kowalska A 1973 Wpływ działalności gospodarczej na stosunki wodne Kotliny Sandomierskiej Dokumentacje Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 5/6 5-61

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.57
PL0496.48

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Wydrze+0.57
PL04Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu*96.48

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180047
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY