Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH240020

1.3 Site name

Ostoja Złotopotocka

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.416200
Latitude:50.686500

2.2 Area [ha]

2748.0600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL22Śląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      2.75  0.00 
6510  info      82.44  0.00 
7220  info      0.00 
7230  info      2.75  0.00 
8210  info      5.5  0.00 
8310  info      18.00 
9110  info      452.06  0.00 
9130  info      394.63  0.00 
9150  info      26.38  0.00 
9170  info      85.19  0.00 
91E0  info      0.82  0.00 
91P0  info      27.48  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
I1088Cerambyx cerdo                 
P2109Cochlearia polonica    10           
F1163Cottus gobio           
F1096Lampetra planeri           
M1355Lutra lutra             
M1323Myotis bechsteinii           
M1318Myotis dasycneme           
M1318Myotis dasycneme       
M1321Myotis emarginatus           
M1324Myotis myotis           
I1084Osmoderma eremita           
M1303Rhinolophus hipposideros           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1217.29
N1642.30
N1729.64
N1910.75
N230.01

Total Habitat Cover

99.98999999999998

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA04.03i
HA04.03o
LA08i
MBi
MB01i
MD01.01i
LE01.03i
LE03.01i
LE03.04i
LF03.02.03i
LF04i
MG01.02i
LG01.03i
MG01.04i
MG02i
MG05.01i
MG05.01o
MHo
LH06.01o
MJ02.01o
MJ02.03o
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA03i
LA04i
MBi
LE01.03i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1. Durak T. 1999. Leśne zbiorowiska roślinne uroczyska Dąbrowa koło Złotego Potoku w projektowanym Jurajskim Parku Narodowym. Ochr. Przyr. <br/><br/>2. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT <br/><br/>3. Hereźniak J. 2002. Rezerwaty przyrody Ziemi Częstochowskiej. Częstochowa. <br/><br/>4. Hereźniak J. i in. 2000. Plan ochrony dla rezerwatu Parkowe. Katowice. <br/><br/>5. IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa <br/><br/>6. Postawa T., Węgiel A., Zygmunt J. 1994. Dekady spisu nietoperzy na Wyżynie Częstochowskiej. W: B.W. Wołoszyn (red.) Zimowe spisy nietoperzy 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. Publ. CIC ISEZ PAN, Kraków. 130-148.<br/><br/>7. Postawa T., Zygmunt J. 2000. Zmiany liczebności nietoperzy w jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej w latach 1975-99. Studia Chiropt. 1: 83-114.<br/><br/>8. Szczukocka K. 1992. Wykaz ślimaków jurajskich okolic Częstochowy. Ziemia Częstoch. 18. <br/><br/>9. Świerad J. 1998. Herpetofauna na Górnym Śląsku. Fund. Przestrz. Górn. Śląska, Katowice. Msc. <br/><br/>10. Tyc. A i in. 2015 Identyfikacja obszarów występowania, zagrożenia, ochrona oraz monitoring skał wapiennych, jaskiń i schronisk skalnych, występujących na obszarach sieci NATURA 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska wraz z uwzględnieniem terenów przyległych, FPiC, Kostkowice <br/><br/>11. Zygmunt J. 2000. Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. III: Dolina Wiercicy. Cz. 1. Przyr. Górn. Sląska.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0210.56
PL03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Parkowe*8.52
PL02Bukowa Kępa*1.91
PL03Park Krajobrazowy Orlich Gniazd-100.00
PL02Ostrężnik+0.14

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Address:
Email:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240020
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY