Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH320011

1.3 Site name

Jezioro Wielki Bytyń

1.4 First Compilation date

2002-03

1.5 Update date

2018-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.288300
Latitude:53.281600

2.2 Area [ha]

2017.0500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      867.2  0.00 
3150  info      15.4  0.00 
4030  info      0.2  0.00 
6410  info      0.2  0.00 
7140  info      1.83  0.00 
7230  info      0.2  0.00 
9110  info      226.2  0.00 
9130  info      59.3  0.00 
9160  info      30.1  0.00 
91D0  info      25.83  0.00 
91E0  info      123.7  0.00 
91F0  info      6.03  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M2647Bison bonasus                 
A1188Bombina bombina                 
M1337Castor fiber    10     
F1149Cobitis taenia    3000  5000     
R1220Emys orbicularis                 
M1355Lutra lutra       
F5339Rhodeus amarus           
A1166Triturus cristatus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2361Bufo bufo                   
Callitriche stagnalis                   
Carabus coriaceus                   
Carex limosa                   
Convallaria majalis                   
2492Coregonus albula                   
2494Coregonus lavaretus                   
Dactylorhiza incarnata                     
Dactylorhiza maculata                   
Drosera anglica                   
Drosera rotundifolia                   
Frangula alnus                   
Galium odoratum                   
Hedera helix                   
Helichrysum arenarium                   
5189Huperzia selago                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
Lonicera periclymenum                   
5104Lycopodium annotinum                   
1357Martes martes                   
2631Meles meles                   
2634Mustela nivalis                   
2469Natrix natrix                   
Neottia nidus-avis                   
Nuphar lutea                   
Nymphaea alba                   
1197Pelobates fuscus                   
Polypodium vulgare                   
Primula veris                   
Ribes nigrum                   
Triturus vulgaris                   
Unio tumidus                   
Viburnum opulus                   
2473Vipera berus                   
5910Zootoca vivipara                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0641.70
N103.02
N121.08
N1621.06
N1711.02
N1922.12
N0641.70
N103.02
N121.08
N1621.06
N1711.02
N1922.12
N0641.70
N103.02
N121.08
N1621.06
N1711.02
N1922.12

Total Habitat Cover

300.00000000000005

Other Site Characteristics

Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki J., 1994) obszar należy do: Mezoregionu Pojezierza Wałeckiego (314.64) , Makroregionu Pojezierza Południowopomorskie (314.6/7), Prowincji Niż środkowoeuropejski (31).Według regionalizacji geobotanicznej J. M. Matuszkiewicza (1993) obszar położony jest: Prowincja: środkowoeuropejska, Podprowincja: Południowobałtycka, Dział: Pomorski, A.5. Kraina: Sandrowych Przedpoli Pojezierzy środkowopomorskich, A.5b Podkraina: Wałecka, A.5b.3. Okręg: Pojezierza Wałeckiego, podokręg A - Bytyński.Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Tramplera i in. (1990), obszar należy do: Kraina I - Bałtycka, Dzielnica Pojezierza Wałecko-Myśliborskiego (I.3), Mezoregion Pojezierza Wałeckiego (I.3.e).Rdzeniem obszaru jest duży rezerwat przyrody śWielki Bytyńś, utworzony 11 maja 1989 r. na powierzchni 1826,55 ha, powiększony do 1943,45 ha rozporządzeniem Nr 4/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2007 r. Granica obszaru w kilku miejscach nieznacznie odbiega od granicy rezerwatu (tu: proponuje się jej uzgodnienie do granicy rezerwatu), a tylko w jednym miejscu (między m. Bytyń a jeziorem Wielki Bytyń) różni się od niej istotnie.Obszar leży w zlewni własnej (jeziora Wielki Bytyń) oraz w zlewni wypływającej z jeziora rz. Piławki (należą jeziora Bobkowe (Mazanowo Małe) i Głębokie (Mazanowo Duże) w pn. części obszaru i jez. Mały Bytyń. Wszystkie wody w obszarze Natura 2000 należą do regionu wodnego Warty (zakres działania RZGW w Poznaniu). Wody stanowią 42% powierzchni obszaru. Centralną część obszaru zajmuje jezioro Wielki Bytyń - duże jezioro mezotroficzne (gł. 41 m, pow. 877 ha) z łąkami ramienicowymi w litoralu, położone w głębokiej rynnie, o nieregularnej linii brzegowej, ze skarpami do 30 m, pociętej licznymi parowami i wąwozami porośniętymi lasami z dużym udziałem starych buczyn. W obszarze są także mniejsze jeziora mezotroficzne: Głębokie (Mazanowo Duże) i Bobkowe (Mazanowo Małe) i jez. Krępa, uważane niekiedy za zatokę Wielkiego Bytynia, a także eutroficzne jez. Mały Bytyń.Jezioro Wielki Bytyń stanowi Obwód rybacki jeziora Bytyń Wielki na rzece Piławka - Nr 1. Obwód rybacki obejmuje wody jezior (1) Bytyń Wielki i Bytyń Mały, wraz z wodami rzeki Piławka na odcinku od miejsca wypływu rzeki z jeziora Bytyń Mały do osi podłużnej mostu w miejscowości Pilów na drodze gminnej Nakielno - Jabłonowo, (2) Rakowe i Piecnik, wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z Jeziora Rakowe do osi przepustu na drodze krajowej Mirosławiec - Wałcz, (3) Drzewoszewo wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od osi przepustu na drodze gminnej Drzewoszewo - Jabłonkowo do ujścia do rzeki Piławka - oraz wodami dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków. Dzierżawcą tego obwodu jest Zakład Rybacki S.J. w Wałczu. Umowa dzierżawy trwa do 15.03.2025 r. Prowadzona jest gospodarka rybacka nakierowana na sielawę i sieję.Dwa małe jeziora w pn. części rezerwatu stanowią odrębne obwody rybackie: Obwód rybacki Jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piławka - Nr 1: Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Głębokie (Mazanowo Duże) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od osi przepustu na drodze krajowej Mirosławiec - Wałcz do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku, 100 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.Obwód rybacki jeziora Bobkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piławka - Nr 2: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bobkowo (Mazanowo Małe) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku, 100 m poniżej miejsca wypływu cieku z Jeziora Głębokie do osi przepustu na drodze gminnej Drzewoszewo - Jabłonkowo, oraz wodami dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku. Obwód jest wydzierżawiony. Prowadzona jest śgospodarka wędkarsko-rybackaś, wg operatu rybackiego nakierowana na szczupaka i lina. Jezioro śBytyń Wielki wraz z Jez. Krępa i Zat. Nakielskąś zostało wyznaczone jako Jednolita Część Wód PLLW10621, należąca do części scalonej W1607. Typologicznie zostało uznane za jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (typ 5a). W obowiązującym planie gospodarowania wodami dorzecza Odry zostało uznane za naturalną część wód, a jego stan został oceniony jako śdobryś; osiągnięcie celów środowiskowych jako śniezagrożoneś. Wypływająca z jeziora Wielki Bytyń, i przepływająca przez Mały Bytyń rzeka Piławka została wyznaczona jako Jednolita Część Wód PLRW60001818866889 i typologicznie uznana za potok nizinny żwirowy (typ 18). Została uznana za naturalną część wód w stanie umiarkowanym, ale osiągnięcie celów środowiskowych jako śniezagrożoneś. Jezioro Wielki Bytyń jest akwenem wykorzystywanym do żeglarstwa. Przystanie żeglarskie funkcjonują w Nakielnie i Drzewoszewie, a sezonowo do celów szkolenia żeglarskiego - także w Próchnówku. Udostępnienie do żeglarstwa odbywa się zgodnie z przepisami obowiazującymi dla ochrony rezerwatu przyrody Wielki Bytyń.W lądowej części obszaru dominują lasy, często o charakterze starodrzewi, z sędziwymi okazami buka i dęba. Duży areał zajmują kwaśne buczyny niżowe Luzulo pilosae-Fagetum, z rozproszonymi niewielkimi torfowiskami. Dość znaczny jest też udział leśnych zbiorowisk zastępczych (gł. nasadzenia sosny). Najżyśniejsze gleby rezerwatu są porośnięte przez łęgi i olsy Ribo nigri-Alnetum i Fraxino-Alnetum. Dużą osobliwością geobotaniczną rezerwatu są źródliska z rzeżuchą gorzką, śledziennicą skrętolistną i turzycą rzadkokłosą.Tereny lądowe w obszarze w przeważającej części są w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictw: Mirosławiec, Tuczno i Wałcz. W rezerwacie przyrody działania nadleśnictw następują na podstawie zadań ochronnych ustanawianych przez RDOś oraz docelowo w planie ochrony rezerwatu przyrody Wielki Bytyń. Obszary wskazane w materiałach do planu ochrony rezerwatu jako śobszary ochrony ścisłejś są w większości (z wyjątkiem buczyn na pn. końcu obszaru, gdzie drzewostan nasienny) ustanawiane jako obszary ochrony ścisłej także w zadaniach ochronnych i rzeczywiście są tak traktowane. Obszar Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń jest jednocześnie częścią Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków śPuszcza Nad Gwdąś (przedmioty ochrony wg SDF obszaru to: kania czarna, kania ruda, bielik, lelek, rybołów, puchacz, dzięcioł czarny, lerka, gągoł, nurogęś; wg katalogu IBA 2010 przedmiotami ochrony powinny być także: łabędź niemy, bocian czarny, trzmielojad, błotniak stawowy, żuraw, siniak, zimorodek, muchołówka mała; wg danych Polskiego Towarzystwa Rybackiego Oddz. w Pile również kormoran czarny koczuje regularnie w obszarze w ilości > 1% populacji krajowej co wymagałoby uznanie go za przedmiot ochrony OSO). Jezioro Wielki Bytyń jest istotnym siedliskiem żerowym rybołowa, ponadto w obszarze lub (częściej) blisko granic po 1 parze bielika, kani rudej, orlika krzykliwego, bociana czarnego i puchacza, 10-15 par gągoła, wg Kujawy i Mizery 8 - 12 nurogęsia, 5 - 6 żurawia. Tafla jeziora, a zwłaszcza część wolna od żeglarstwa, jest wykorzystywana przez ptaki wodne także w sezonie pozalęgowym; w tym okresie na jeziorze przebywa także regularnie kilkaset kormoranów.W lądowej części obszaru regularnie pojawiają się żubry Bison bonasus, z wolnościowego stada zachodniopomorskiego. W rezerwacie Wielki Bytyń, w rej. Próchnowa, istniała dawniej zagroda aklimatyzacyjna dla żubrów. Dla ochrony żubrów wyznaczono sąsiadujący obszar Natura 2000 śMirosławiecś.Na 2 wyspach jeziora istnieje ok. 20 domów i domków letniskowych wymagających wyjaśnienia statusu własnościowo-prawnego, zbudowanych w latach 70-tych XX w. przez osoby prywatne na podstawie zgody ówczesnego zarządcy - gospodarstwa rybackiego (w większości przypadków nie potwierdzonej dokumentami). Grunt wysp jest gruntem Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Tuczno. Budynki są różnej konstrukcji, od nie powiązanych z gruntem domków campingowych po duże domy nadające się do całorocznego zamieszkania. Domki są zasiedlone głównie w okresie letnim.

4.2 Quality and importance

Rdzeniem obszaru jest duże, dobrze zachowane, typowe dla Pomorza mezotroficzne jezioro ramienicowe, ważne dla zachowania zasobów tego typu siedliska w Polsce. Mniejsze jeziorka ramienicowe i eutroficzne uzupełniają reprezentację jeziorowych siedlisk przyrodniczych.Dla siedlisk leśnych (kwaśnych i żyznych buczyn, łęgów) obszar ma znaczenie ze względu na fakt, że jest chroniony jako rezerwat przyrody - biernie chronione w rezerwacie lasy dostarczają przykładów naturalnego rozwoju i unaturalniania się odpowiednich ekosystemów leśnych. Takie przykłady, nieczęste w regionie ani w Polsce, są ważne z punktu widzenia zachowania pełni zróżnicowania leśnych siedlisk przyrodniczych i związanej z nimi różnorodności biologicznej.Oceny powierzchni/populacji, stanu zachowania i znaczenia poszczególnych przedmiotów ochrony w obszarze zostały zweryfikowane podczas prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru w 2011 r.:3140 Mezotroficzne jeziora ramienicowe - w obszarze reprezentowane przez 4 jeziora - Jez. Wielki Bytyń, Jez. Bobkowo, Jez. Głębokie, jez. Krępa. W jeziorach występuje co najmniej 5 gatunków ramienic znajdujących się na śCzerwonej liście glonów zagrożonych w Polsceś są to: krynicznica tępa, ramienica grzywiasta , ramienica kolczasta, ramienica krucha, ramienica omszona. Największe łąki ramienicowe, ciągnące się w niektórych miejscach nawet do 800 m od brzegu występują głównie na rozległych płyciznach do głębokości około 7,5 metra, w plosie północnym i centralnym j. Wielki Bytyń. W szuwarach jez. Bobkowo wyst. także kłoć wiechowata. Jest to kluczowe siedlisko przyrodnicze obszaru, dość dobrze zachowane, choć podlegające zagrożeniom (zanieczyszczenia i nadmierna presja antropogeniczna). Obszar jest znaczący dla zachowania jego krajowych zasobów (ocena ogólna B). W jeziorze występują populacje siei i sielawy, uznanych za gatunki typowe dla siedliska przyrodniczego. Efektywność ich naturalnego tarła ograniczona jest przez żerowanie kormorana i brak pokrywy lodowej zimą, dlatego jest wspomagana zarybieniami.3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne - w obszarze reprezentowane przez jez. Mały Bytyń. Jezioro, leżące w strefie ochrony ścisłej rezerwatu przyrody Wielki Bytyń, ma typowo wykształconą roślinność, z udziałem szuwarów i nymfeidów. W obszarze jest to istotne siedlisko przyrodnicze, dobrze zachowane i nie zagrożone (dzięki ochronie ścisłej w rezerwacie przyrody). Dlatego zasługuje na ocenę ogólną B.7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska - w obszarze reprezentowane przez śródleśne torfowiska, porośnięte gł. Carex lasiocarpa lub Carex rostrata, rozproszone w kilku miejscach w obszarze. Znaczenie siedliska w obszarze jest istotne, (ocena ogólna C). Podobnie, istotne lecz niewielkie jest znaczenie obszaru dla zachowania zasobów siedliska w kraju (w wielu innych obszarach, także w woj. zachodniopomorskich, siedlisko jest znacznie bardziej typowo wykształcone). 9110 Kwaśne buczyny - w obszarze reprezentowane lasy bukowe wokół jeziora Wielki Bytyń. Znaczenie siedliska w obszarze jest istotne. Zasoby w obszarze stanowią wprawdzie niewielką część krajowych zasobów siedliska, ale unikatowość buczyn nad Wielkim Bytyniem w skali regionu, a nawet kraju, polega na tym, że znaczne ich fragmenty są chronione biernie w rezerwacie przyrody, w wyniku czego ich stan - w tym nawet zasoby rozkładającego się drewna - jest właściwy (FV). Dlatego zasługuje na ocenę ogólną B.9130 Żyzne buczyny - w obszarze reprezentowane przez lasy bukowe w pn i w pd-zach. części obszaru. Znaczenie siedliska w obszarze jest istotne. Zasoby w obszarze stanowią wprawdzie niewielką część krajowych zasobów siedliska, ale unikatowość buczyn nad Wielkim Bytyniem w skali regionu, a nawet kraju, polega na tym, że znaczne ich fragmenty są chronione biernie w rezerwacie przyrody, w wyniku czego ich stan - w tym nawet zasoby rozkładającego się drewna - jest właściwy (FV). Jednak, ze względu na małą powierzchnię, znaczenie ogólne oceniono jako C.9160 Grąd subatlantycki - w obszarze dość rzadkie siedlisko przyrodnicze występujące na brzegach jeziora Wielki Bytyń. Znaczenie w obszarze jest stosunkowo niewielkie, grądy obszaru stanowią też niewielką część regionalnych i krajowych zasobów siedliska, nie wyróżniają się też szczególnie typowym wykształceniem ani szczególnie dobrym zachowaniem. Mimo to, siedlisko stanowi nieprzypadkowy komponent przyrody obszaru i powinno w nim być przedmiotem ochrony (ocena ogólna C). 91D0 Bory i lasy bagienne - w obszarze wyst. w centralnej części półwyspu Zamkowego (brzeziny bagienne), na niewielkich torfowiskach śródleśnych (brzeziny bagienne) i na torfowisku na pn. od jez. Krępa (młody bór bagienny). Powierzchnia siedliska w obszarze jest stosunkowo niewielka, a jego wykształcenie nie jest typowe. Zasoby siedliska w obszarze nie stanowią istotnej części zasobów regionalnych ani krajowych. Jednak, płaty siedliska przyrodniczego - zwłaszcza na półwyspie Zamkowym - zasługują na uwagę ze względu na nietypowość sytuacji ekologiczno-hydrologicznej, w której występują. Obszar jest więc istotny dla zachowania pełni zróżnicowania ekologicznego siedliska w skali regionu i kraju, dlatego przyznano ocenę ogólną B. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - w obszarze występujące wokół brzegów jezior; także nad Piławką; na pn. od Próchnowa jest też płat postaci źródliskowej. W obszarze występuje szerokie spektrum hydrogenicznych lasów olszowych - od olsów Ribeso nigri-Alnetum (nie zaliczanych w zasadzie do osiedliska 91E0), przez typowe łęgi olszowe Fraxino-Alnetum, po łęgi na źródliskach, zaliczone np. przez Stachowicza (2010) do Carici remotae-Fraxinetum. Przejścia między różnymi typami typów lasów olszowych są tu płynne. Na użytek planu do siedliska 91E0 zaliczano także lasy o przejściowym charakterze, nawiązującym do olsów. Siedlisko w obszarze jest istotne, zarówno ze względu na zajęty areał, jak i na fakt, że buduje strefę brzegową jezior. Nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń dla siedliska w obszarze (pod warunkiem, że kontynuowana będzie bierna ochrona większości jego płatów). Siedlisko w obszarze jest istotne, zarówno ze względu na zajęty areał, jak i na fakt, że buduje strefę brzegową jezior, jednak ze względu na niewielką, w stosunku do zasobów krajowych, powierzchnię, przyznano ocenę ogólną C. Siedliska 7110, 7150 oraz 9190 - UWAGA: Siedliska czekają na akceptację zmiany statusu przez Komisję Europejską. Wiążące zapisy co do kwalifikacji jako przedmiot ochrony znajdują się w punkcie 3.1.Kumak niziny - Bombina bombina (1188) - stwierdzono tylko w jednym miejscu na granicy obszaru przy północnym krańcu (wykazane też w inwentaryzacji leśnej) , drugie stanowisko jest poza obszarem, choć niespełna 100 m od jego granic. W obszarze nie ma siedlisk optymalnych dla kumaka. Obecność gatunku w obszarze należy traktować jako nieznaczącą (D). UWAGA: Gatunek czeka na akceptację zmiany statusu przez Komisję Europejską. Wiążące zapisy co do kwalifikacji jako przedmiot ochrony znajdują się w punkcie 3.2.Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (1166) - nie stwierdzono ani w leśnej inwentaryzacji, ani podczas prac nad planem zadań ochronnych w 2011 r., prawdopodobnie występuje w obszarze, ale na pewno nie jest liczna, siedliska nie są dla niej optymalne; występowanie tego gatunku należy traktować jako nieznaczące (D). UWAGA: Gatunek czeka na akceptację zmiany statusu przez Komisję Europejską. Wiążące zapisy co do kwalifikacji jako przedmiot ochrony znajdują się w punkcie 3.2.Bóbr Castor fiber (1337) - jest obecny na całym obszarze, jednak aktualnie zasiedla mniej niż połowę obrzeży jezior (na pozostałej części są albo dawne, sprzed kilku lat ślady i zgryzy, albo ich nie ma wcale). Liczebność można ocenić na nie więcej niż 8 - 10 rodzin, choć większość żyje w norach, więc nie jest to jednoznaczne. ślady obecności bobra są powszechnie widoczne. W odległości do 50 m od wody zdarzają się poobgryzane nawet sędziwe buki. Jednak w skali obszaru w tym pasie stanowi to około 5%, a na pewno nie więcej niż 10% drzewostanu, więc w rezerwacie nie jest to szkodą istotną. Większe natężenie zgryzów obserwowano tylko w miejscach, gdzie liczniej występowała osika, co w kontekście trwałości lasu też nie wydaje się istotne. Natężenie zgryzów które można uznać za istotne dla kształtowania struktury leśnych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze stwierdzono na 5 - 7% długości linii brzegowej. Charakter występowania bobra cechuje pewna dynamika, stanowiska wyeksploatowane są opuszczane, co pozwala na odnowienie się lasu i nie zaburza funkcjonowania ekosystemów na większym obszarze, wzbogacając je w deficytowe na większości obszaru martwe drewno. Jest stałym i nieprzypadkowym składnikiem fauny obszaru (ocena ogólna C).Wydra Lutra lutra (1355) - ma stałą populację w obszarze. ślady bytowania wydry stwierdzono (łącznie z inwentaryzacją leśną) z 6 - 7 miejscach, jednak ocena liczebności na tej podstawie nie jest możliwa, można przypuszczać o występowaniu do 3 - 5 rodzin. Wydra znajduje tu dogodne siedliska i ma dobre perspektywy funkcjonowania populacji, powinna być więc przedmiotem ochrony. Jest stałym i nieprzypadkowym składnikiem fauny obszaru (ocena ogólna C).Różanka Rhodeus sericeus amarus (1134) (=5339, Rhodeus amarus) . Stwierdzona na 4 stanowiskach (zatoka Nakielska II, jezioro Krępa, jezioro Mały Bytyń, Piławka). Populacja o największym zagęszczeniu w jeziorze Mały Bytyń, podczas jednego użycia sprzętu elektropołowowego udało się kilkakrotnie odłowić po około 20 osobników tego gatunku. Stwierdzana w strefie przybrzeżnej (3-5m od brzegu) w rzadkich trzcinowiskach, niekiedy w stadkach wraz z drobnym osobnikami innych gatunków ryb karpiowatych. Szczeżuja i skójki, których ten gatunek wymaga do rozmnażania występują pospolicie we wszystkich badanych zbiornikach w zagęszczeniu do kilkunastu dorosłych osobników na metr kwadratowy. Duża liczebność i osiągane zagęszczenie szczeżui i skójek w strefie przybrzeżnej wskazują, że różanka mogłaby być jeszcze dużo pospolitsza na badanych odcinkach, nie jest jasne, jaki czynnik ją ogranicza. Jest stałym i nieprzypadkowym składnikiem fauny obszaru (ocena ogólna C).Koza Cobitis taenia (1149). Stwierdzona na 4 stanowiskach (jezioro Mały Bytyń, Piławka, jezioro Głębokie, zatoka Zamkowa). Największa populacja jest w jeziorze Mały Bytyń. W miejscach, gdzie występowała zagęszczenie około 1 osobnika na 1m2 dna. Liczebność można oszacować na co najmniej 3000-5000 osobników dorosłych (1 ). Wszędzie preferowała dno piaszczyste pokryte 3-4 cm warstwą mułu bez przepływu. Takie siedliska podaje się też w literaturze. Jest stałym i nieprzypadkowym składnikiem fauny obszaru (ocena ogólna C).Dawniej podawano także informację o śnieznaczącymś występowaniu żółwia błotnego Emys orbicularis. Informacja ta jest oparta na danych historycznych. Nie ma przesłanek co do współczesnej obecności gatunku w tym obszarze, a tym bardziej co do znaczącej roli jego populacji, jednak nie ma też przesłanek do wykluczenia jego obecności.Na terenie obszaru regularnie przebywa także żubr Bison bonasus (2647), zachodzący tu z sąsiedniego obszaru Natura 2000 Mirosławiec PLH320045, wyznaczonego specjalnie dla jego ochrony, w obszarze "Jezioro Wielki Bytyń" jego obecność jest jednak przypadkowa (D).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
ME01b
ME03o
ME03.01i
MF02.03i
LG01i
LG01.03i
MH01b
MH01.05b
MH01.08i
MH01.08b
ME01b
ME03o
ME03.01i
MF02.03i
LG01i
LG01.03i
MH01b
MH01.05b
MH01.08i
MH01.08b
ME01b
ME03o
ME03.01i
MF02.03i
LG01i
LG01.03i
MH01b
MH01.05b
MH01.08i
MH01.08b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXi
MXi
MXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown300
sum300

4.5 Documentation

Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie 2004. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wałcz (operat generalny). Mscr w RDOŚ w Szczecinie.<br/>Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie 2004. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Tuczno (operat generalny). Mscr w RDOŚ w Szczecinie.<br/>Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie 2004. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Mirosławiec (operat generalny). Mscr w RDOŚ w Szczecinie.<br/>Borysiak J. (red.) A. 2004 (mscr). Projekt planu ochrony rezerwatu „Wielki Bytyń” [projekt planu i materiały podstawowe]. Mscr. dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Szczecinie.<br/>Borysiak J. 2001. Weryfikacja stanu Rezerwatu Przyrody Wielki Bytyń położonego w powiecie Wałeckim województwa zachodniopomorskiego. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc.<br/>Gawroński A. 2011. Ryby wykazane w czasie prac do planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Bytyń Wielki. Mscr dla RDOŚ w Szczecinie.<br/>Klub Przyrodników 2007 (npbl.). Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na terenie RDLP w Pile. <br/>Kosowicz M. 2002. Fauna rezerwatu Wielki Bytyń. Msc.<br/>Pawlaczyk P. 2011. Stan siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń. Mscr dla RDOŚ w Szczecinie.<br/>Rozporządzenie Nr 4/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie rezerwatu Wielki Bytyń.<br/>Rządkowski T. 1988. Rezerwaty przyrody i inne chronione obiekty przyrodnicze w województwie pilskim. Urząd Wojew., Wojew. Konserw. Przyr., Piła. Msc.<br/>Stachnowicz W. 2010. Roślinność leśna i zaroślowa rezerwatu „Wielki Bytyń” oraz ostoi siedliskowej Natura 2000 PLH320011 na Pojezierzu Wałeckim. Bad. Fizjograf. Pol. Zach. B60: 61-102<br/>Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dn. 11 maja 1989r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszar jeziora Wielki Bytyń wraz z zatokami. Mon. Pol. 17.<br/>Zątek W. 1988. Dokumentacja Rezerwatu Przyrody Jezioro Wielki Bytyń. Piła.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0293.02
PL0499.67

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" (woj. zachodniopomorskie)*99.67
PL02Wielki Bytyń*93.02

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1655)
Link: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/1655/akt.pdf
No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320011
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY