Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0045

1.3 Site name

Coridorul Jiului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.619772
Latitude:43.837814

2.2 Area [ha]

71362.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia
RO41Sud-Vest Oltenia
RO41Sud-Vest Oltenia
RO41Sud-Vest Oltenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1530  info      0.00 
3130  info      0.00 
3140  info      0.00 
3150  info      0.00 
3260  info      0.00 
3270  info      0.00 
6120  info      0.00 
6430  info      0.00 
6440  info      0.00 
6510  info      0.00 
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91F0  info      0.00 
91I0  info      0.00 
91M0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
92A0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F4125Alosa immaculata           
F4125Alosa immaculata           
F1130Aspius aspius           
A1188Bombina bombina           
I4013Carabus hungaricus           
F1149Cobitis taenia           
I4045Coenagrion ornatum           
P1898Eleocharis carniolica         
R1220Emys orbicularis           
F1124Gobio albipinnatus           
F2555Gymnocephalus baloni                 
F1157Gymnocephalus schraetzer           
I1042Leucorrhinia pectoralis           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
P1428Marsilea quadrifolia           
F1145Misgurnus fossilis           
F2522Pelecus cultratus           
I4054Pholidoptera transsylvanica           
F1134Rhodeus sericeus amarus           
F1146Sabanejewia aurata           
M1335Spermophilus citellus           
A1166Triturus cristatus           
F1160Zingel streber           
F1159Zingel zingel           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.26
N0611.54
N079.30
N1218.33
N149.48
N151.72
N1645.78
N210.26
N230.46
N262.73

Total Habitat Cover

99.86

Other Site Characteristics

Teritoriul, situat de-a lungul cursului mijlociu și inferior al Jiului, include unul dintre cele mai rare și mai reprezentative eșantioane relictare de luncă europeană puțin alterată în dispariție vertiginoasă. Amplasat între 23030’02’’ și 24014’ 05’’longitudine estică și între 43042’01’’ și 44054’55’’ latitudine nordică, cu lungimea pe direcția NNV-SSE de circa 129 km, acest areal traversează 4, respectiv 27 % din cele 15 ecoregiuni (Podișul Getic, Câmpiile Găvanu-Burdea, Silvostepa Câmpiei Române, Lunca Dunării) ale regiunii biogeografice continentale din România, pe o diferență de nivel de 355 m, dispusă între 50 și 405 m alt. Din suprafața totală de 147.540 ha, 34.979 ha (24 %) revin fondului forestier, din care pădurile dețin 33.543 ha (23 %) și concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale, cu o diversitate considerabilă și o abundență locală de 764 – 5.000 ori superioară valorilor medii specifice pădurii românești, ceea ce-i conferă o personalitate biogeografică de excepție.;

4.2 Quality and importance

Cercetările în derulare relevă apartenența arealului la teritoriile prioritare pentru conservarea biodiversității continentale cu o valoare foarte înaltă a acestuia.Astfel, deși ocupă abia 0,5 % din suprafața pădurilor țării și 0,6 % din suprafața națională, totuși concentrează 9 (91E0*, 91F0, 91I0*, 91M0, 91Y0, 9130, 91V0, 9170, 92A0), respectiv 32 % din cele 28 tipuri de habitate naturale forestiere protejate de legislația română și comunitară, din care 2 (91E0*, 91I0*), respectiv 33 %, din cele 6 prioritar protejate, dispuse în 4, respectiv 36 %, din cele 11 etaje fitoclimatice ale țării (Etajul deluros de cvercete – gorunete, cerete, gârnițete, amestecuri dintre acestea – și șleauri de deal; Etajul deluros de cvercete cu stejar – și cu cer, gârniță, gorun , amestecuri ale acestora; Câmpie forestieră Silvostepă); 56 (26 %) din cele 212 tipuri de stațiune forestieră identificate în România; 22 (44 %) din cele 50 formații forestiere, cu 97 (32 %) din cele 306 tipuri de pădure evidențiate în țară.Valea Jiului este unul dintre principalele culoare transbalcanice de migrație a păsărilor (drumul centro-european-bulgar) urmat de un număr impresionat de păsări. Impreună cu cele sedentare, în Coridorul Jiului au fost identificate 135 (33 %) din cele 406 specii avifaunistice semnalate în România, din care 114 (84 %) protejate prin legi române și comunitare. Cantonarea unor contingente relevante din inventarul viu al țării, din care multe elemente submediteraneene rare, altele endemice, parte protejate, conferă teritoriului o specificitate remarcabilă, evidențiată prin:- concentrarea unor asociații vegetale de mare valoare bioistorică ce reflectă interferența elementelor termofile sudice cu cele central-europene; - conservarea unor fragmente relictare nealterate ale structurilor forestiere arhetipale situate la margine de areale biogeografice sau chiar disjunct (insulele de fag de la Dâlga, țuglui, Bucovăț) sau insularizate antropic (stejarul brumăriu din Pădurea Braniștea Bistrețului etc.); - adăpostirea unor populații durabile de specii animale și vegetale a căror conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor speciale de conservare, ariilor de protecție specială avifaunistică și o protecție strictă etc. Valorificarea durabilă a acestui patrimoniu natural de excepție justifică și impune: - utilizarea pădurii naturale ca etalon de gestiune pentru silvicultura practică apropiată de natură - conservarea vieții sălbatice, a unor habitate naturale relictare și a unui rezervor local de gene valoroase; - gestionarea responsabilă a întregului patrimoniu natural local, în general și a celui forestier, în special; - menținerea unor unități peisagistice silvestre, rare și insolite, cu mare forță de seducție ; - oficializarea unui parc natural care, prin funcțiile sale multiple, va asigura baza pentru reconversia forței de muncă locale și locuri de muncă într-un domeniu de mare interes național și internațional; - asigurarea unui spațiu natural de educație și instruire ecologică- promovarea ecoturismului, sursă de valută nepoluantă, prin perpetuarea activităților tradiționale locale;- optimizarea deciziei, protecția mediului, protecția vieții și sănătății și creșterea calității vieții.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LC01.01NI
MC01.04.01NO
LD01.02NI
LD01.04NI
ME01NI
LE01NO
LE02.03NO
LF02.03NI
LF03.02.03NO
LF03.02.03NI
LG05NO
MH01NI
LH05NO
ML08NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBNI
LBNO
LB01.01NO
LB01.01NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Cîrțu D., 1970, Considerații privind flora dintre Jiu-Desnățui-Craiova și Dunăre, Anale Univ. Craiova, s. IIIa, II (XII): 77-84 + un tab. + 4 fig.; Nyárády E. I., 1931, Dare de seamă despre excursiunea botanică, făcută în județul Doljiu în anul 1929, și despre înființarea Herbarului Muzeului regional din Craiova (cu 10 foto luate de autor), Arh. Olt., Craiova: 1-16 Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Cercetari în teren, 2003, Adrian Oprea(1530)};{Adrian Oprea, 2008, Investigatii proprii de teren(6430)};> <Simona Mihailescu - Institutul de Biologie al Academiei Române:{Ionescu-Teculescu Venera , 1971, Cercetari asupra Characeelor din zona inundabila a Dunarii. Teza de doctorat, Bucuresti(3140)};{Paun M., Popescu Gh., 1972 – Vegetatia luncii Jiului dintre Filiasi si Zaval (I). Ocrot. Mon. Nat. judetului Gorj, Stud. si Cerc. p. 15-20, Craiova, &amp;#x0D; Cârtu D., 1972 – Vegetatia acvatica si palustra dintre Jiu si Desnatui. Stud si Com, 5 : 177-184, Bacau&amp;#x0D;(3150)};{Popescu G. &amp;amp; al., 2001 – Cospectul florei si vegetatiei acvatice din Oltenia. Anal. Univ. Oradea, fascic. silvic., p. 107-128, Oradea.(3260)};> <Cristian Stoiculescu - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{amenajamente silvice(9130)};{amenajamente silvice(9170)};{amenajamente silvice(91E0)};{amenajamente silvice(91I0)};{amenajamente silvice(91M0)};{amenajamente silvice(91Y0)};{amenajamente silvice(92A0)};> <N2000 Grup - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:{Negrean G. com. pers.(1530)};{Grup Natura 2000 com. pers.(3130)};{Negrean G. com. pers.(3270)};{Grup Natura 2000 com. pers.(6120)};{reîncadrare 6120(6120)};{Grup Natura 2000 com. pers.(6440)};{Grup Natura 2000 com. pers.(6510)};> <Nicolae Donita - Pensionar:{amenajamente silvice(91F0)};> Documentatie specii : <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:><Eugen Nitu - Institutul de Speologie Bucuresti:{Nitzu, 2009(1083)};{Insemnari de teren, M. Al. Ienistea(4013)};><Ion Grigoras - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii:><Mihai Doroftei - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea:{Observatii în teren.&amp;#x0D; (1898)};><N2000 Grup - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:><Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:{Cârdei, F. Bulimar, F., 1965 – Fauna RPR Odonata, Vol. VII, Fasc. 5(1042)};{Cârdei, F. Bulimar, F., 1965 – Fauna RPR Odonata, Vol. VII, Fasc. 5(4045)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1188)};{Fuhn, I., Vancea, S., 1961. Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucuresti.(1220)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO040.99
RO980.22

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.390.-Locul fosilifer Bucovăț*0.00
RO982.391.-Locul fosilifer Drănic*0.05
RO982.399.-Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele*0.01
RO982.448.-Locul fosilifer Gârbovu+0.00
RO982.390.-Locul fosilifer Bucovăț*0.00
RO982.391.-Locul fosilifer Drănic*0.05
RO982.399.-Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele*0.01
RO982.448.-Locul fosilifer Gârbovu+0.00
RO04IV.33.-Zăval+0.49
RO982.390.-Locul fosilifer Bucovăț+0.00
RO982.391.-Locul fosilifer Drănic+0.09
RO982.399.-Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele*0.01
RO982.447.-Locul fosilifer Groșera/0.00
RO982.448.-Locul fosilifer Gârbovu/0.00
RO04IV.33.-Zăval+0.50

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.390.-Locul fosilifer Bucovăț*0.00
2.391.-Locul fosilifer Drănic*0.05
2.399.-Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele*0.01
2.448.-Locul fosilifer Gârbovu+0.00
2.390.-Locul fosilifer Bucovăț*0.00
2.391.-Locul fosilifer Drănic*0.05
2.399.-Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele*0.01
2.448.-Locul fosilifer Gârbovu+0.00
IV.33.-Zăval+0.49
2.390.-Locul fosilifer Bucovăț+0.00
2.391.-Locul fosilifer Drănic+0.09
2.399.-Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele*0.01
2.447.-Locul fosilifer Groșera/0.00
2.448.-Locul fosilifer Gârbovu/0.00
IV.33.-Zăval+0.50

5.3 Site designation (optional)

Situl nu a fost desemnat prin legislatia națională zonă protejată.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Consiliul Județean Dolj
Address:
Email:relpub@cjdolj.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de Management Integrat al ariilor naturale protejate ROSCI0045 - Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț şi Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 și Pădurea Zăval - IV.33
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu există plan de management al sitului.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0045
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY