Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0129

1.3 Site name

Nordul Gorjului de Vest

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.043469
Latitude:45.168755

2.2 Area [ha]

86980.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO41Sud-Vest Oltenia
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (78.12 %) Continental (21.88 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      0.00 
3230  info      0.00 
3240  info      0.00 
4060  info      0.00 
4070  info      0.00 
6170  info      0.00 
6210  info      0.00 
6430  info      0.00 
6520  info      0.00 
7220  info      0.00 
8120  info      0.00 
8210  info      0.00 
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9150  info      0.00 
9170  info      0.00 
9180  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91L0  info      0.00 
91M0  info      0.00 
91V0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
9260  info      0.00 
9410  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4066Asplenium adulterinum           
F1138Barbus meridionalis           
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
I1078Callimorpha quadripunctaria           
P4070Campanula serrata           
M1352Canis lupus           
I1088Cerambyx cerdo           
I4046Cordulegaster heros             
F1163Cottus gobio           
F1163Cottus gobio           
R1220Emys orbicularis           
F1122Gobio uranoscopus           
P4097Iris aphylla ssp. hungarica           
I4036Leptidea morsei           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar           
M1361Lynx lynx           
M1310Miniopterus schreibersii           
M1307Myotis blythii           
M1316Myotis capaccinii           
M1321Myotis emarginatus           
M1324Myotis myotis           
I1037Ophiogomphus cecilia           
I1084Osmoderma eremita           
P4122Poa granitica ssp. disparilis         
P2093Pulsatilla grandis           
M1305Rhinolophus euryale           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
M1303Rhinolophus hipposideros           
I1087Rosalia alpina           
F1146Sabanejewia aurata           
P4116Tozzia carpathica           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.12
N080.67
N094.28
N120.85
N149.19
N154.14
N1648.16
N172.46
N1924.13
N211.50
N232.46
N261.92

Total Habitat Cover

99.88

Other Site Characteristics

Nordul Gorjului de Vest este constituit dintr-o fasie subcarpatica cu doua aliniamente de dealuri alternand cu depresiuni si dintr-o rama montana a carei morfologie este mult mai impunatoare si complexa. Desi sunt unitati naturale distincte ele se completeaza intr-o armonie perfecta la care contribuie toate componentele naturale precum si asezarile omenisti cu specificul lor economic si etnografic. ICAS - Stoiculescu C (cu unele adaptări): Teritoriul, lipsit de localități - cu excepția celor dispuse de-a lungul limitei sudice, amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, se situează în regiunea biogeografică alpină, în ecoregiunea Carpaților Meridionali, pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora, între granița cu Parcul National Defileul Jiului la răsărit și Culmea Cernei, la apus și între cumpăna apelor, la Nord și drumul submontan Apa Neagră - Bumbești - Racovița, la Sud. Principalele categorii funciare sunt reprezentate de păduri, cu zone întinse virgine și cvasivirgine, pajiști, stâncării, abrupturi, chei și poieni. Poziția în SV arcului carpatic, cu influențe climatice submediteraneene, larga extensiune a calcarelor, expoziția preponderent sudică, corelate cu marea amplitudine altitudinală și fragmentarea accentuată a reliefului, au determinat un specific aparte al covorului vegetal și al lumii animale, aici înregistrându-se o interferență complexă între elementele sudice cu caracter relativ xeroterm (care urcă la unele dintre cele mai mari altitudini din țară, de ex. liliacul la 1400 m, scumpia la 1250 m) și elementele arcto-alpine, care coboară destul de mult pe înălțimile afectate de efectul de culme. Prin valorile altitudinale extreme și prin ecartul altitudinal amintit, domeniul deține recordul absolut în raport cu toate celelalte arii naturale protejate existente și potențiale din țară și probabil și din Europa, cel puțin în banda latitudinală mediană.;

4.2 Quality and importance

Situl se întinde pe suprafață mare, cuprinzând mare parte din munții Vâlcan si o parte mică din Godeanu. Situat în regiunea alpină cu o mare bogăție de elemente floristice și faunistice. Datorită condițiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme prezente toate zonele alpine și subalpine. În hornurile stâncariilor de calcar se dezvoltă plante de talie mare, printre care specii de Trollius uropaeus și Lilium martagom, pe stâncile din zona Muntelui Oslea fiind prezentă floarea de colț -Leontopodium alpinum și salcia pitica - Salix retusa, alături de garofița albă - Dianthus spiculifolius și clopoțeii de munte - edraiathus graminifolius. Importanța știntifică deosebită se datorează existenței alunului turcesc, element sudic cu caracter relict, aflat în arboretul de la Tismana la limita nordica a arealului său european. Este de remarcat prezența sa atât în asociația forestieră, cu elemente sudice în pătura erbacee, cât și în tufărișurile de liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic. Prezența speciilor Ruscus aculeatus și Dictamnus albus măresc valoarea științifică și peisagistică a zonei. Aici își găsesc habitatul propice 3 specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europă (urs, lup, râs), precum și alte specii de mamifere și păsări de asemenea protejate prin legislația internațională. ICAS - Stoiculescu C (comentariul realizat pentru Nordul Gorjului): Cercetările româno-germane (Stoiculescu, 2005) relevă apartenența sitului la puținele teritorii cu o valoare foarte înaltă a biodiversității. Astfel, cu toate că ocupă sub 0,64 % din suprafața țării, focalizează o considerabilă diversitate ecologică și biologică. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentată prin: 6 tipuri de ecosisteme (de pădure, de pajiște, saxicol, acvatic, riparian și cavernicol); 17, respectiv 18 %, din cele 92 habitate naturale protejate de legislația română și comunitară, din care 6, respectiv 23 %, din cele protejate, 12, respectiv 43 %, din cele 28 habitate naturale forestiere protejate de aceiași legislație, din care 3, respectiv 50 %, din cele 6 prioritar protejate, dispuse în 8 din cele 11 etaje bioclimatice ale României; 28 unități edafice forestiere grupate în 9 tipuri de sol și 6 clase de soluri; 62 din cele 212 tipuri de stațiune forestieră identificate în țară 22 din cele 50 formații forestiere, cu 84 din cele 306 tipuri de pădure ; 1.758 specii, din care: 703 specii animale (mamifere – 45, păsări – 139, reptile – 23, amfibieni – 14, pești – 11, nevertebrate – 471); 808 specii vegetale (spermatofite - 679, pteridofite –19, briofite 110) și 247 specii de fungi și licheni (fungi – 234, licheni - 13). Din acestea, 242 specii (14 %) sunt protejate prin legi române și comunitare, din care: 193 specii animale (mamifere – 19, păsări – 132, reptile – 14, amfibieni – 11, pești – 3, nevertebrate - 14) și 49 specii vegetale (spermatofite); 3 specii noi pentru România (coleopterele Metaclisa aurea, Eubrachium hispidulum și Protaetia angustata); 20 specii de coleoptere relicte ale pădurii virgine; 11 taxoni endemici, din care 3 animali (reptile – 1, pești – 1, nevertebrate 1) și 8 vegetali (spermatofite); 4 taxoni vegetali (spermatofite) subendemici; 27 specii vegetale (spermatofite) foarte rare. Din totalul speciilor provizoriu inventariate, 50 se încadrează în Anexa 3 din Legea nr. 462/2001 Specii de plante și animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică, alte 104 specii se încadrează în Anexa 4 Specii de animale și plante care necesită o protecție strictă, iar alte 21 specii în Anaxa 5 Specii de plante și animale de interes comunitar ale căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de management.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB03NI
LE01NO
LE01.03NI
LF02.03NI
LF03.02.03NI
LG02.08NI
LG05NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNI
LBNO
LB02.01NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Pajiștile Permanente din Nordul Olteniei, autor Gheorghe Gămăneci-2001. Comori ale naturii gorjene, autor Huică Ilie și Ion Lăceanu. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Elisabeta Juveloiu - Agentia pentru Protectia Mediului Gorj:{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(3220)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(3230)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(3240)};{fara sursa(6170)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(7220)};{fara sursa(8120)};{fara sursa(8210)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(9110)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(9130)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(9150)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(9170)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(9180)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(91E0)};{amenajamente silvice(91L0)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(91M0)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(91V0)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(91Y0)};{amenajamente silvice(9260)};{Cr. D. Stoiculescu, 2005: Studiu privind constituirea Parcului Natural Nordul Gorjului.Manuscris ICAS Bucuresti.149 pp.(9410)};> Documentatie specii : <Elisabeta Juveloiu - Agentia pentru Protectia Mediului Gorj:{Plattner, H., 1968. Bemerkungen uber die Larven und Exuvien der Odonata Rumaniens. Faun. Abh.(1037)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1193)};><Vasile Otel - Institutul Delta Dunarii:><Mihai Doroftei - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea:{Baza de date INCDDD-Tulcea(4122)};><Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4046)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Date teren 2010(1188)};{Date teren 2010(1220)};><Victoria Tatole - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4046)};><Sergiu Mihut - USI SRL:{Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(1078)};{Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(4036)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO022.07
RO030.34
RO040.13
RO050.00
RO080.09
RO985.95

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO08A-Rezervația Biosferei Delta Dunării*0.09
RO02B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei*0.01
RO982.429.-Piatra Andreaua+0.00
RO982.431.-Izvoarele Izvernei+0.57
RO032.433.-Peștera Gura Plaiului+0.01
RO982.436.-Cotul cu Aluni+0.03
RO982.437.-Rezervația botanică Cioclovina+0.01
RO982.438.-Pădurea Tismana - Pocruia+0.01
RO982.442.-Cheile Sohodolului+0.70
RO982.443.-Muntele Oslea+0.27
RO982.445.-Cornetul Pocruiei+0.08
RO982.446.-Piatra Boroștenilor+0.06
RO982.457.-Dealul Gornăcelu+0.00
RO032.495.-Peștera cu Corali*0.07
RO982.432.-Izbucul Jaleșului+0.04
RO982.429.-Piatra Andreaua+0.00
RO982.431.-Izvoarele Izvernei+0.57
RO982.432.-Izbucul Jaleșului+0.04
RO032.433.-Peștera Gura Plaiului+0.01
RO982.436.-Cotul cu Aluni+0.03
RO982.437.-Rezervația botanică Cioclovina+0.01
RO982.438.-Pădurea Tismana - Pocruia+0.06
RO982.442.-Cheile Sohodolului+0.70
RO982.443.-Muntele Oslea+0.27
RO982.445.-Cornetul Pocruiei+0.08
RO982.446.-Piatra Boroștenilor+0.06
RO982.457.-Dealul Gornăcelu+0.00
RO032.495.-Peștera cu Corali*0.07
RO02A.1.-Parcul Național Defileul Jiului*2.05
RO02B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei*0.01
RO04B5.-Cheile și Peștera Pătrunsa+0.08
RO042.422.-Piatra Cloșanilor/0.00
RO042.423.-Ciucevele Cernei/0.00
RO982.429.-Piatra Andreaua+0.00
RO982.431.-Izvoarele Izvernei+0.51
RO982.432.-Izbucul Jaleșului+0.02
RO032.433.-Peștera Gura Plaiului+0.11
RO982.436.-Cotul cu Aluni+0.03
RO982.437.-Rezervația botanică Cioclovina+0.01
RO982.438.-Pădurea Tismana - Pocruia+0.06
RO982.442.-Cheile Sohodolului+0.72
RO982.443.-Muntele Oslea+0.92
RO982.445.-Cornetul Pocruiei+0.06
RO982.446.-Piatra Boroștenilor+0.03
RO982.457.-Dealul Gornăcelu+0.00
RO032.495.-Peștera cu Corali+0.07
RO02A.1.-Parcul Național Defileul Jiului/0.00
RO02B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei/0.00
RO04B5.-Cheile și Peștera Pătrunsa+0.05
RO02C-Parcul Național Retezat/0.00
RO05V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinți/0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other A-Rezervația Biosferei Delta Dunării*0.09
B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei*0.01
2.429.-Piatra Andreaua+0.00
2.431.-Izvoarele Izvernei+0.57
2.433.-Peștera Gura Plaiului+0.01
2.436.-Cotul cu Aluni+0.03
2.437.-Rezervația botanică Cioclovina+0.01
2.438.-Pădurea Tismana - Pocruia+0.01
2.442.-Cheile Sohodolului+0.70
2.443.-Muntele Oslea+0.27
2.445.-Cornetul Pocruiei+0.08
2.446.-Piatra Boroștenilor+0.06
2.457.-Dealul Gornăcelu+0.00
2.495.-Peștera cu Corali*0.07
2.432.-Izbucul Jaleșului+0.04
2.429.-Piatra Andreaua+0.00
2.431.-Izvoarele Izvernei+0.57
2.432.-Izbucul Jaleșului+0.04
2.433.-Peștera Gura Plaiului+0.01
2.436.-Cotul cu Aluni+0.03
2.437.-Rezervația botanică Cioclovina+0.01
2.438.-Pădurea Tismana - Pocruia+0.06
2.442.-Cheile Sohodolului+0.70
2.443.-Muntele Oslea+0.27
2.445.-Cornetul Pocruiei+0.08
2.446.-Piatra Boroștenilor+0.06
2.457.-Dealul Gornăcelu+0.00
2.495.-Peștera cu Corali*0.07
A.1.-Parcul Național Defileul Jiului*2.05
B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei*0.01
B5.-Cheile și Peștera Pătrunsa+0.08
2.422.-Piatra Cloșanilor/0.00
2.423.-Ciucevele Cernei/0.00
2.429.-Piatra Andreaua+0.00
2.431.-Izvoarele Izvernei+0.51
2.432.-Izbucul Jaleșului+0.02
2.433.-Peștera Gura Plaiului+0.11
2.436.-Cotul cu Aluni+0.03
2.437.-Rezervația botanică Cioclovina+0.01
2.438.-Pădurea Tismana - Pocruia+0.06
2.442.-Cheile Sohodolului+0.72
2.443.-Muntele Oslea+0.92
2.445.-Cornetul Pocruiei+0.06
2.446.-Piatra Boroștenilor+0.03
2.457.-Dealul Gornăcelu+0.00
2.495.-Peștera cu Corali+0.07
A.1.-Parcul Național Defileul Jiului/0.00
B-Parcul Național Domogled - Valea Cernei/0.00
B5.-Cheile și Peștera Pătrunsa+0.05
C-Parcul Național Retezat/0.00
V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinți/0.00

5.3 Site designation (optional)

Cuprinde arii naturale protejate declarate prin Legea 5/2000.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Camera de Comerț și Industrie România Japonia
Address:
Email:rezervatiagorjului@yahoo.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Zona cuprinde propunerile de situri Valea Sohodolului, şuşiţa Verde, Tismana, Muntele Oslea, Peştera Fuşteica. Pînă în prezent există planuri de management doar pentru urmatoarele arii naturale protejate cuprinse în propunerea de sit Natura 2000: Cotul cu aluni, rezervaţia botanică Cioclovina, Pădurea Tismana -Pocruia, Cornetul Pocruiei, Piatra Boroştenilor şi Izbucul Jaleşului.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0129
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY