Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0211

1.3 Site name

Podișul Secașelor

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.791728
Latitude:46.002525

2.2 Area [ha]

7004.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.00 
6210  info      0.00 
6240  info      0.00 
6440  info      0.00 
6510  info      0.00 
9170  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91I0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4068Adenophora lilifolia           
I1078Callimorpha quadripunctaria           
I4028Catopta thrips           
P4091Crambe tataria           
P1902Cypripedium calceolus           
P4067Echium russicum           
P4097Iris aphylla ssp. hungarica           
I4036Leptidea morsei           
I1089Morimus funereus           
I4039Nymphalis vaualbum           
I4043Pseudophilotes bavius           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ephedra distachya                   
Lythrum hyssopifolia                   
Prunus tenella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.32
N122.29
N1434.29
N151.93
N1660.12
N210.32
N260.71

Total Habitat Cover

99.98

Other Site Characteristics

SCI-ul Podisul Secaselor se suprapune din punct de vedere teritorial-administrativ peste teritoriul apartinand la doua judete: Alba si Sibiu. Teritoriul SCI-ului apartinand judetului Alba este situat la limita Tinutului Piemonturilor Vestice cu cea a Subcarpatilor Interni ai Transilvaniei, districtul Piemontului colinar al Apoldului. Din punct de vedere geologic, in aceasta zona se gasesc depozite din Cretacicul Inferior si Superior, Neogen si Cuaternar (depozite pannoniene constituite din complexe marnoargiloase,gresii friabile si pietrisuri). Principalele cursuri de apa din zona sunt: Secasul Tarnavei si Secasul Sebesului. Zona SCI-ului apartinand judetului Sibiu ocupa partea sud-estica a Podisului Secaselor. Din punct de vedere geologic, teritoriul se incadreaza in zona deluroasa aparand pietrisuri, nisipuri, calcare, gresii. Principalele cursuri de apa sunt Rosia de Secas, Visa, Sangatin. Dupa Koppen, SCI-ul face parte din provincia climatica D.f.b.k. Situl, cu o suprafata de 4861 ha de padure, se afla cuprins intre 230m si 730m altitudine, in etajele: - deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete, - deluros de cvercete (de gorun, cer, garnita, amestecuri dintre acestea) si sleauri de deal, - deluros de cvercete cu stejar (și cu cer, gârniță, gorun și amestecuri ale acetora). Padurile detin in jur de 71% din sit, restul fiind detinut de pajisti.;

4.2 Quality and importance

Situl \\\"Podisul Secașelor\\\" este desemnat pentru protejarea a trei specii de plante vasculare din Anexa II a Directivei Habitate, și anume: Adenophora lilifolia, Crambe tataria, Iris aphylla ssp. hungarica. De asemenea, pajiștile din poligoanele respective, găzduiesc habitate din Anexa II a Directivei Habitate, precum: - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peri-panonice - 6210 Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrate calcaroase(Festuco Brometalia) - 6240* Pajiști stepice subpanonice - 6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii - 6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Padurile din cadrul sitului se incadreaza in 4 tipuri de habitate: 91Y0– Dacian oak – hornbeam forests, 91I0- Euro-siberian steppic woods with Quercus ssp., 91E0 – Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 9170 – Galio-Carpinetum oak – hornbeam forest. Pentru tipurile 91Y0, 91I0* si 91E0* s-a acordat calificativul IN MOD cu ocazia seminariilor biogeografice de la Sibiu din iunie 2008, fiind necesara desemnarea de noi situri. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04NI
LA04NO
MA04NI
MA10NI
HB02.04NI
MB03NI
ME01NO
HJ01NO
MK01.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes. Investigatii in teren septembrie 2010, Brad Radu, ICAS Timisoara.Cristea, V. 1979 Flora și vegetația Podișului Secașelor, Teza de doctorat, UBB Cluj-Napoca. Cristea V. 1981. Flora și vegetația Podișului Secașelor. Rezumat teză doctorat. Univ. \\\\\\\\\\\\\\\"Babeș-Bolyai\\\\\\\\\\\\\\\", Cluj-Napoca. Cristea V. 1977. Contribuții la studiul fitocenologic al pădurilor din Podișul Secașelor. Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 79-90. Drăgulescu C. 1977. Caracterizarea generală a florei și vegetației împrejurimilor comunei Păuca (jud. Sibiu), Stud. Com., Muz. ști. Nat. Brukenthal, Sibiu: 79-89. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(40A0)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6210)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6240)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6440)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6510)};> <Iovu-Adrian Biris - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes.(9170)};{RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes.(91E0)};{RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes.(91I0)};{RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes.(91Y0)};> <Ion Grigoras - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii:{Universitatis Babes-Bolyai(6240)};> <N2000 Grup - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:{Grup Natura 2000 com. pers.(6240)};> Documentatie specii : <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:><Eugen Nitu - Institutul de Speologie Bucuresti:><Ion Grigoras - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO980.98

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.2.-Râpa Roșie*0.30
RO982.2.-Râpa Roșie*0.30
RO982.2.-Râpa Roșie+0.38

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.2.-Râpa Roșie*0.30
2.2.-Râpa Roșie*0.30
2.2.-Râpa Roșie+0.38

5.3 Site designation (optional)

Acest sit nu conține zone aflate sub regim de protecție legală. Insă în preajma unui poligon se află un alt sit N2000 și anume: Râpa Roșie de la Sebeș (Jud. Alba).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu există planuri de management pentru poligoanele desemnate pentru situl nou propus \"Podisul Secaselor\".

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0211
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY