Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0214

1.3 Site name

Râul Tur

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.124694
Latitude:47.894717

2.2 Area [ha]

20537.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
3160  info      0.00 
3270  info      0.00 
40A0  info      0.00 
6120  info      0.00 
6410  info      0.00 
6430  info      0.00 
6440  info      2299  0.00 
6510  info      0.00 
9130  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91F0  info      0.00 
91M0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
92A0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
M1308Barbastella barbastellus         
F1138Barbus meridionalis         
A1188Bombina bombina         
A1193Bombina variegata         
I1088Cerambyx cerdo         
F1149Cobitis taenia         
I4045Coenagrion ornatum           
P1898Eleocharis carniolica           
R1220Emys orbicularis         
I1074Eriogaster catax         
I1065Euphydryas aurinia           
F1124Gobio albipinnatus         
F2511Gobio kessleri         
I1082Graphoderus bilineatus           
P4097Iris aphylla ssp. hungarica         
I4036Leptidea morsei           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
I4038Lycaena helle         
I1059Maculinea teleius           
P1428Marsilea quadrifolia         
M1310Miniopterus schreibersii         
F1145Misgurnus fossilis         
M1323Myotis bechsteinii         
M1323Myotis bechsteinii           
M1307Myotis blythii         
M1307Myotis blythii                 
M1318Myotis dasycneme         
M1321Myotis emarginatus         
M1324Myotis myotis         
I1037Ophiogomphus cecilia             
M1304Rhinolophus ferrumequinum         
M1303Rhinolophus hipposideros               
F1134Rhodeus sericeus amarus         
F1114Rutilus pigus                 
F1146Sabanejewia aurata         
A1166Triturus cristatus         
A1993Triturus dobrogicus         
I1032Unio crassus           
F1160Zingel streber           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2361Bufo bufo                   
1201Bufo viridis                   
2644Capreolus capreolus                   
Catephia alchymista                   
1283Coronella austriaca                   
1339Cricetus cricetus                   
2646Dama dama                   
1281Elaphe longissima                   
Endromis versicolora                   
1363Felis silvestris                   
Fritillaria meleagris                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
Micromys minutus                   
Orchis mascula ssp. signifera                   
Orchis morio                   
1197Pelobates fuscus                   
Phyteuma tetramerum                   
Platanthera bifolia                   
1214Rana arvalis                   
1209Rana dalmatina                   
1207Rana lessonae                   
2351Salamandra salamandra                   
2059Salvinia natans                   
Stratiotes aloides                   
2165Trapa natans                   
2357Triturus vulgaris                   
2473Vipera berus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.71
N073.21
N1223.20
N1431.72
N153.90
N1630.53
N210.88
N230.58
N260.28

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

I. BIOTOPUL Râul Tur izvorăște din munții Oaș la cca 1050 m și se varsă în râul Tisa, pe teritoriul Ungariei cu o direcție de curgere de la est la vest. Solurile sunt de tip brun eu-mezobazice, pseudogleizate, amfigleizate, vertice, local salinizate și alcalinizate inclusiv luvice slab. Râul Tur are în general o albie majoră largă, limitată în prezent de diguri, iar albia minoră puternic meandrată, în special în partea inferioară până la frontieră. Climatul este continental cu influență baltică în zona montană și continentală cu influență oceanică în zona de câmpie.Temperatura medie anuală este 8-9oC cu o valoare minimă de -2oC și maxima de 20oC. Precipitațiile: media anuală este de 640 mm. Maximele se înregistrează în lunile martie, aprilie, mai. II.BIOCENOZA a)Vegetația Această zonă este un coridor verde prezentând o vegetație azonală cu fitocenoze și specii floristice rare alături de o floră spontană bogată. Aici se întrepătrund 3 tipuri de vegetație: palustră, de pășune și de pădure. Vegetația variată din această zonă și în special din cele 3 sisteme de heleștee: Adrian (307 ha) , Bercu (346 ha) și Porumbești (25 ha ) oferă condiții favorabile de cuibărit și hrană pentru păsări aparținând tuturor tipurilor ecologice. Dintre speciile de plante se remarcă: Dryopteris cathusiana, Salvinia natans, Trapa natans, Gagea spathaceac ssp. transcarpatica (taxon nou în flora României) Frtillaria meleagris (monument al naturii), Scilla kladnii,Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Leucojum aestivum, Crocus heuffelianus, Gladiolus imbricatus, Iris pseudacorus, Cephalanthera longifolia, Platanthera bifolia, Orhis morio, Orhis mascula ssp. signifera, Dactylorhiza incarnata,Limosella aquatica, Proasellus meridianus,Peucedanum palustre, Trollius europaeus (relict glaciar, monument al naturii), Carex elongata (relict glaciar), Iris aphylla ssp. hungarica (Directiva 92/43 CEE, anexa II) . b)Fauna Fauna terestră este una caracteristică zonelor antropizate , de pășune, luncă, pădure și ape curgătoare sau stătătoare.Este foarte bine reprezentată avifauna, reptilele, amfibienii, nevertebratele. Lunca Turului are o entomofaună bogată cu specii foarte rare de fluturi. În perioada migrațiilor zonele heleșteelor Adrian, Bercu și Porumbești devin loc de pasaj pentru păsări migratoare, observându-se un amestec de specii autohtone cu specii aparținând arealelor nordice (unele fiind rarități ornitologice sau specii vulnerabile). Fauna cursului râului Tur este mai complexă decât a Someșului.Habitatele existente asigură condiții foarte bune de creștere și dezvoltare pentru amfibieni și reptile (14 specii). Protozoarele sunt bogat și diversificat reprezentate . Fauna de moluște este foarte bine reprezentată atât ca număr de specii cât și de indivizi. Insectele sunt mult mai bine reprezentate decât în Someș, fiindu-le prielnice cursurile superioare Ihtiofauna este diversificată : Abramis sapa( cosacul cârn – cunoscut numai din Dunăre, Delta Dunării și din râul Tur),Gobio albipinnatus (porcușor de șes),Rutilus pigus (babușca de Tur), Sabanejewia aurata (dunărița – populația din Tur poate fi considerată ca fiind cel mai tipic reprezentant al subspeciei balcanice), Misgurnus fossilis (țipar ),Rhodeus sericeus amarus (boarca ), Umbra krameri (țigănuș) etc .;

4.2 Quality and importance

Acest sit este important din punct de vedere conservativ conform Directivei Habitate deoarece ar asigura conservarea favorabilă a 7 specii de mamifere, 5 specii de amfibieni,9 specii de pești ,8 specii de nevertebrate și 9 habitate de interes conservativ (Directiva Habitate anexele I cși II; Ordinul 1198/2005 anexele nr. 1 și 2). Ihtiofauna cuprinde un număr de 17 specii dintre care, din punct de vedere conservativ, prezintă o importanță mai mare speciile : Misgurnus fossilis, Cobitis elongata, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata, Rutilus pigus virgo , Aspius aspius, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri și Zingel streber ( Directiva 92/43 CEE, anexa II; Legea 462/2001, anexele III și IV). Dintre mamiferele semnalate în zonă conservarea a 7 specii necesită desemnarea de arii speciale de conservare ( Directiva 92/43 CEE, anexa II; Legea 462/2001, anexa III). Dintre speciile de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE în această rezervație naturală sunt prezente următoarele: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Maculinea teleius ,Lycaena dispar și Leptidea morsei. Rezervația Râul Tur are și rolul unui „coridor ecologic” între bioregiunile alpină, continentală și panonică ( din Republica Ungară ). Rezervația complexă „Râul Tur” ( Cursul inferior al râului Tur ) prezintă importanță atât ca arie de protecție specială avifaunistică (ASP) cât și ca sit de importanță comunitară (SIC). ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H810NI
MA01NI
MA01NO
MA03NI
MA04NI
MA07NO
MA07NI
MA08NI
MA08NO
MB03NI
LB03NO
MD01.02NO
ME03.01NI
LF03.01NO
MF03.01NI
LI01NI
MJ01NI
LJ01NO
HJ02.05.02NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H853NI
MG01NI
MJ02.01.01NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

1. Carol Karácsony – Flora și vegetația județului Satu Mare, Editura Muzeului Județean Sătmărean, Satu Mare,1995. 2. Ardelean Gavril – Fauna județului Satu mare, țara Oașului, Culmea Codrului și Câmpia Someșului,Editura „ Vasile Goldiș” University Press, 1998. 3. Asvadurov H. , Boieriu I. – solurile județului Satu Mare. 4. Ioan Ghira și colab. – Mapping of Transilvanian Herpetofauna, pag. 145 -201, NYMPHEAEA, Folia naturae Bihor, Vol. XXIX, Oradea ,2002. 5. Dan Manoleli și colab. – Studiul ecologic privind conservarea fondului genetic în spațiul Crasna – Someș – Tur (județul Satu Mare), 1985, pag. 1 – 125, Contract de cercetare nr. 7/15.09.1985. 6. S.D. Covaciu – Marcov, I. Ghira și I. Sas – Contribuții la studiul herpetofaunei zonei Oașului ( județul Satu Mare, România ), Environment and Progress, nr. 2/2004, Cluj – Napoca, p.107 – 112. 7. Alexandru Wilhelm – modificări survenite în compoziția ihtiofaunei râurilor din nord – vestul României, Editura Muzeului Județean Sătmărean, Satu Mare,2000, vol. I, pag. 151- 153. 8. Alexandru Wilhelm, Gavril Ardelean, Akos Harka, Zoltan Sallai – Fauna ihtiologică a bazinului râului Tur, Editura Daya Satu Mare,Muzeul Județean Satu Mare, Studii și comunicări, seria științele naturale, Satu Mare,2001 - 2002, vol. II - III, pag. 147- 157. 9. Nicolae Botnariuc, Victoria Tatole – Cartea roșie a vertebratelor din România, București, 2005. 10.S.D.Covaciu - Marcov, I. Sas și al., Herpetofauna Câmpiei Turului,2006 (date în curs de publicare). 11. Maikel van Bregel și al. - Raport de cercetări ihtiologice - Râul Someș,râul Tur și lacul Porumbești,Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij,2006,pag.1 - 49. Sârbu, I., 2005. Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin. Heldia, Munchen, 6 (3-4), 133-152. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Ioan Man - Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare:{Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare - evaluare habitate - Mark Ianos(3150)};{Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare - evaluare habitate - Mark Ianos(3160)};{Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare - evaluare habitate - Mark Ianos(6410)};{Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare - evaluare habitate - Mark Ianos(6510)};{Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare - evaluare habitate - Mark Ianos(91Y0)};{Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare - evaluare habitate - Mark Ianos(92A0)};> <Tamas Papp - Asociatia Grupul Milvus:> <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Karácsonyi C., 1995, Flora si vegetatia judetului Satu Mare, Edit. Muz. Satmarean: 1-182 + 22 fig. + o harta(6410)};> <Simona Mihailescu - Institutul de Biologie al Academiei Române:{Karacsonyi C., 1995, Flora si vegetatia judetului Satu Mare. Ed. Muzeului Satmarean, Satu-Mare, p.182.(40A0)};> <N2000 Grup - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:{Negrean G. com. pers.(3270)};> <Nicolae Donita - Pensionar:{amenajamente silvice(9130)};{amenajamente silvice(91M0)};{amenajamente silvice(91Y0)};> <Janos Mark-Nagy - Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare:{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(6440)};> Documentatie specii : <Ioan Man - Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare:><Tamas Papp - Asociatia Grupul Milvus:><Angela Maria Banaduc - Coaltia O.N.G. Natura 2000 Romania:{Dr. Ioan Sirbu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu(1032)};><Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:><Eugen Nitu - Institutul de Speologie Bucuresti:{Observatii teren M. Al. Ienistea, 1970, Ienistea M.Al., Limnofauna Europaea, 1978, Joachim Illies (ed.)(1082)};><Vasile Otel - Institutul Delta Dunarii:><Grup Raportare2016 - MM:{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni (aprobat prin OM 1177/2016, publicat în MO 630/17.08.2016)(1060)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni (aprobat prin OM 1177/2016, publicat în MO 630/17.08.2016)(1074)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni (aprobat prin OM 1177/2016, publicat în MO 630/17.08.2016)(1088)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni (aprobat prin OM 1177/2016, publicat în MO 630/17.08.2016)(1145)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni (aprobat prin OM 1177/2016, publicat în MO 630/17.08.2016)(2511)};><Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(1037)};{Plattner, H., 1963 – Odonate din sudul Transilvaniei, Com. Acad. RPR, XIII, 11, 969-976(4045)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1188)};{I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1993)};><Victoria Tatole - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(1037)};{Plattner, H., 1963 – Odonate din sudul Transilvaniei, Com. Acad. RPR, XIII, 11, 969-976(4045)};><Janos Mark-Nagy - Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare:{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1032)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1059)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1060)};{Szabo I.: Fluturi de zi din judetul Satu Mare dupa cercetarile autorului din 1972 pana in prezent, Satu Mare - Studii si comunicari 1996(1065)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1074)};{Szabo A.: Studiul faunei microlepidopterelor din imprejurimile localitatii Turulung, Satu Mare - Studii si comunicari 1986-1987(1074)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1083)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1088)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1124)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1130)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1134)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1138)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1145)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1146)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1149)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1166)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1188)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1193)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1220)};{Severus D. Covaciu-Marcov, Istvan Sas, Alfred St. Cicort-Lucaciu,Horia V. Bogdan, Eva H. Kovacs, Cosmin Maghiar: The Herpetofauna of the Natural Reserve from the Inferior Course of the Tur river and its surrounding areas, in press(1220)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1303)};{Szodoray paradi Farkas &amp;amp; Szodoray -Paradi Abigel in articolul Results on the investigation on bats fauna in Vanatori Neamt Natural Park and conservation status of the occuring bat species(1303)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1304)};{Szodoray paradi Farkas &amp;amp; Szodoray -Paradi Abigel in articolul Results on the investigation on bats fauna in Vanatori Neamt Natural Park and conservation status of the occuring bat species(1304)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1307)};{Szodoray paradi Farkas &amp;amp; Szodoray -Paradi Abigel in articolul Results on the investigation on bats fauna in Vanatori Neamt Natural Park and conservation status of the occuring bat species(1307)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1308)};{Szodoray paradi Farkas &amp;amp; Szodoray -Paradi Abigel in articolul Results on the investigation on bats fauna in Vanatori Neamt Natural Park and conservation status of the occuring bat species(1308)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1310)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1318)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1321)};{Szodoray paradi Farkas &amp;amp; Szodoray -Paradi Abigel in articolul Results on the investigation on bats fauna in Vanatori Neamt Natural Park and conservation status of the occuring bat species(1321)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1323)};{Szodoray paradi Farkas &amp;amp; Szodoray -Paradi Abigel in articolul Results on the investigation on bats fauna in Vanatori Neamt Natural Park and conservation status of the occuring bat species(1323)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1324)};{Szodoray paradi Farkas &amp;amp; Szodoray -Paradi Abigel in articolul Results on the investigation on bats fauna in Vanatori Neamt Natural Park and conservation status of the occuring bat species(1324)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1355)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1428)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(1993)};{Severus D. Covaciu-Marcov, Istvan Sas, Alfred St. Cicort-Lucaciu,Horia V. Bogdan, Eva H. Kovacs, Cosmin Maghiar: The Herpetofauna of the Natural Reserve from the Inferior Course of the Tur river and its surrounding areas, in press(1993)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(2511)};{Szabo I.: Fluturi de zi din judetul Satu Mare dupa cercetarile autorului din 1972 pana in prezent, Satu Mare - Studii si comunicari 1996(4036)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(4038)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(4097)};><Sergiu Mihut - USI SRL:{Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(1065)};{Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(4038)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0452.14

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO042.680.-Cursul inferior al Râului Tur*7.33
RO04VII.10.-Râul Tur*7.33
RO042.680.-Cursul inferior al Râului Tur*7.34
RO04VII.10.-Râul Tur+30.14

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.680.-Cursul inferior al Râului Tur*7.33
VII.10.-Râul Tur*7.33
2.680.-Cursul inferior al Râului Tur*7.34
VII.10.-Râul Tur+30.14

5.3 Site designation (optional)

Rezervația complexă „Râul Tur” (Cursul inferior al râului Tur) este ocrotită ca rezervație naturală, care este înscrisă în lista zonelor protejate din România sub nr. 2.680 ( conform Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului Național de Amenajare a Teritoriului Național – secțiunea III – Zone protejate – suprafața protejată: 1391 ha). Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervație naturală, categoria IV UICN, tipul rezervației: mixtă (m). Prin HG nr. 2151/2004 a fost extinsă până la suprafața de 6212 ha ( Cod VII. 10 ).Acest sit include și rezervația naturală de interes județean Pădurea Noroieni declarată prin HCJ Satu Mare nr. 4/1995 (1198,0 ha).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare
Address:
Email:office@eke.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Pentru rezervaţia Râul Tur (Cursul inferior al râului Tur) este elaborat Regulamentul care a fost trimis spre avizare la CMN - Academia Română. Planul de management este în stadiul de proiect urmând să fie definitivat în anul 2006. Amenajamente silvice elaborate de RA ROMSILVA SA pentru pădurile din fondul foerestier de stat.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0214
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY