Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0236

1.3 Site name

Strei - Hațeg

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.053050
Latitude:45.437894

2.2 Area [ha]

24977.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (69.41 %) Continental (30.59 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6240  info      0.00 
8310  info      0.00 
9110  info      0.00 
9170  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1093Austropotamobius torrentium           
F1138Barbus meridionalis           
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus           
M1352Canis lupus           
I4045Coenagrion ornatum             
F1163Cottus gobio           
F4123Eudontomyzon danfordi           
I1065Euphydryas aurinia           
I4035Gortyna borelii lunata           
I1052Hypodryas maturna           
I4048Isophya costata           
I4050Isophya stysi           
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar           
I1059Maculinea teleius           
M1307Myotis blythii           
M1316Myotis capaccinii           
M1324Myotis myotis           
M1324Myotis myotis           
I1084Osmoderma eremita           
I4054Pholidoptera transsylvanica           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
F1146Sabanejewia aurata                 
A1166Triturus cristatus                 
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2361Bufo bufo                   
2644Capreolus capreolus                   
Coptosoma mucronatum                   
2591Crocidura leucodon                   
1281Elaphe longissima                   
1261Lacerta agilis                   
1357Martes martes                   
1341Muscardinus avellanarius                   
Myoxus glis                   
2597Neomys fodiens                   
1213Rana temporaria                   
Sabanejewia romanica                   
2351Salamandra salamandra                   
1109Thymallus thymallus                   
2357Triturus vulgaris                   
1295Vipera ammodytes                   
2473Vipera berus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.33
N071.06
N083.95
N093.21
N121.83
N149.96
N155.25
N1646.92
N1714.36
N195.26
N210.11
N230.87
N266.89

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

ara Hațegului, beneficiara unui patrimoniu natural și cultural unic în lume, este mărginită la sud de masivul Retezat, la est de munții șureanu, iar la nord-vest de munții Poiana Ruscă. Geoparcul Dinozaurilor țara Hațegului reprezintă un nou tip de arie naturală protejată, care îmbină conservarea geodiversității, a biodiversității, a patrimoniului cultural și istoric cu activitățile de dezvoltare socio-economică. Acesta se întindepe o suprafață de 102.392 ha și cuprinde orașul Hațeg și 10 comune. El asigură protejarea, în principal, a siturilor cu resturi fosile de dinozauri pitici, unici în lume.;

4.2 Quality and importance

Situl cuprinde 8 zone de conservare specială, dintre care 6 sunt rezervații botanice: Mlaștina de la Peșteana, una din cele mai sudice mlaștini oligotrofe din țara noastră în flora căreia s-au identificat populații de Drosera rotundifolia, un adevărat relict glaciar; Pădurea Slivuț, rezervație naturală de o importanță deosebită, fiind un ecosistem natural specific pentru zona colinară a țării Hațegului; Fânațele cu narcise de la Nucșoara, reprezintă un vestigiu al unor străvechi asociații hidrofile cu endemismul Peucedanum rochelianum, iar aspectul peisagistic deosebit îl conferă prezența populațiilor de narcise(Narcissus stellaris); Vârful Poieni: stâncăriile dealului adăpostesc o vegetație xerică, cu elemente floristice remarcabile; reprezintă singura stațiune certă din România pentru specia Plantago holosteum și locul clasic pentru Astragallus var. Lineariforicus; Fânațele Pui, ce cuprind asociația relictară Peucedano-Molinietum), Calcarele de la Fața Fetii: pe stâncăriile acestui masiv calcaros apare unul din cele 39 endemisme ale Retezatului, Centaurea retezatensis;adăpostește și alte specii de plante de interes excepțional, protejate prin legislația națională(Lista Roșie) sau specii endemice, specifice acestor locuri(Hepatica transilvanica, Hepatica Media, Lilium jankae, etc.); aici se întâlnesc specii de păsări care ocupă un loc prioritar în ceea ce privește protecția acestora, fiind cuprinse în anexele convențiilor de la Berna, Bonn sau în Directiva Păsări(Aquila chrysaetos, Ficedula albicolis, Ficedula parva, Pernis apivorus).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04NI
LB02.02NI
ME01NI
LE03.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBNO

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Boșcaiu N.,1971-Flora și vegetația Munților țarcu, Godeanu și Cernei, Edit. Academiei E.S.R., București; Toniuc N., Oltean M., Romanca G., Zamfir M., 1992-List of protected areas in Romania(1932-1991), Ocrotirea naturii și mediului înconjurător, t.36, nr.1, p.23-33; Amenajamentul silvic; Joszef Sandor-Studiul calitativ al avifaunei zonei Râul șes. Ruști D., Palcu D.,Andrășanu Alex., Fluturii din țara Hațegului, Edit. Cartea Universitară , București, 2004 Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Marius Vlaicu - Institul de Speologie Emil Racovita:{Baza de date biospeologice si cadastrul ISERB(8310)};> <Iovu-Adrian Biris - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{Amenajamentele silvice, investigatii de teren ICAS Simeria 2008.(9110)};{amenajamentele silvice(9170)};> <N2000 Grup - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:{Grup Natura 2000 com. pers.(6240)};> <Nicolae Donita - Pensionar:{amenajamente silvice(91Y0)};> Documentatie specii : <Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4045)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Petri, K., 1912 – Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zu Jahre 1911. Sieberbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 1-376.(1084)};{Date ICAS(1352)};{Knechtel Wilhelm K., Andrei Popovici-Baznosanu – 1959 – Fauna RPR: vol. VII, Fasc IV(4048)};{Kis B, 1959 - Adatok a Pholidoptera aptera Fabr. Elterjedesehez a Keleti- es Deli-Karpatokban, Rovartani Kozlemenyek Folia Entomologica Hungarica - series nova, tom XII, nr. 7, p. 83-90(4050)};><Victoria Tatole - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4045)};><Alexandru Andrasanu - Universitatea din Bucuresti - Geoparc Dinozauri:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO020.55
RO05199.49
RO981.87

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO02C-Parcul Național Retezat*0.27
RO05N-Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina*0.02
RO982.505.-Fânațele Pui+0.01
RO982.506.-Fânațele cu narcise Nucșoara*0.09
RO982.516.-Pădurea Slivuț*0.49
RO982.499.-Peștera Șura Mare*0.01
RO982.499.-Peștera Șura Mare*0.01
RO982.505.-Fânațele Pui+0.01
RO982.506.-Fânațele cu narcise Nucșoara*0.09
RO982.516.-Pădurea Slivuț*0.49
RO02C-Parcul Național Retezat*0.28
RO05N-Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina*0.02
RO05V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului*99.45
RO982.499.-Peștera Șura Mare/0.00
RO982.505.-Fânațele Pui+0.01
RO982.506.-Fânațele cu narcise Nucșoara+0.09
RO982.516.-Pădurea Slivuț+0.57
RO02C-Parcul Național Retezat/0.00
RO05N-Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina/0.00
RO05V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other C-Parcul Național Retezat*0.27
N-Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina*0.02
2.505.-Fânațele Pui+0.01
2.506.-Fânațele cu narcise Nucșoara*0.09
2.516.-Pădurea Slivuț*0.49
2.499.-Peștera Șura Mare*0.01
2.499.-Peștera Șura Mare*0.01
2.505.-Fânațele Pui+0.01
2.506.-Fânațele cu narcise Nucșoara*0.09
2.516.-Pădurea Slivuț*0.49
C-Parcul Național Retezat*0.28
N-Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina*0.02
V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului*99.45
2.499.-Peștera Șura Mare/0.00
2.505.-Fânațele Pui+0.01
2.506.-Fânațele cu narcise Nucșoara+0.09
2.516.-Pădurea Slivuț+0.57
C-Parcul Național Retezat/0.00
N-Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina/0.00
V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului-100.00

5.3 Site designation (optional)

Situl se suprapune peste Geoparcul Dinozaurilor țara Hațegului, declarat Parc Natural prin H.G. nr. 2151/30.11.2004.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Planul de management al Geoparcului Dinozaurilor ţara Haţegului este în curs de elaborare, urmând a fi finalizat până la sfârşitul anului 2007.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0236
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY