Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0304

1.3 Site name

Hârtibaciu Sud - Vest

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.407730
Latitude:45.783000

2.2 Area [ha]

22840.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (8.54 %) Continental (91.46 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.00 
6110  info      0.00 
6190  info      0.00 
6210  info      0.00 
8120  info      0.00 
8210  info      0.00 
8230  info      0.00 
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91I0  info      0.00       
91V0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus           
M1337Castor fiber           
R1220Emys orbicularis           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
M1323Myotis bechsteinii           
M1307Myotis blythii           
M1324Myotis myotis           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
A1166Triturus cristatus           
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2361Bufo bufo                   
1201Bufo viridis                   
1283Coronella austriaca                   
1281Elaphe longissima                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
2469Natrix natrix                   
1197Pelobates fuscus                   
1209Rana dalmatina                   
1210Rana esculenta                   
1212Rana ridibunda                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
2473Vipera berus                   
Zootoca vivipara                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.11
N123.19
N1431.15
N1512.60
N1648.39
N190.10
N211.00
N230.20
N263.25

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Situl este localizat în Podisul Hârtibaciu, din Depresiunea Transilvaniei, în partea sud-estică a podișul Târnavelor, iar partea de sud a sitului se continuă până în apropierea Munților Fagărașului. În partea nordică este delimitat de râul Hârtibaciu, în vest de râul Cibin, în est ;i sud de râul Olt. In partea de sud-vest situl traversează Raul Olt, în apropierea confluenței cu râul Cibin, ;i se extinde inspre masivul Fagaras, pana la valea Strâmba. Relieful este reprezentat de versanți cu configurație ondulată, cu înclinări maderate si repezi (peste 16 grade), cu altitudinei de 390-1 235m pe Vf. Fântânii, iar expoziția generala este cea parțial însorită. Substratul este reprezentat prin marne, argile nisipuri și pietrișuri. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 8-9ºC iar precitațiile anuale însumează 650-800mm. Solurile fac parte din clasa Cambosolurilor - eutricambosol si districambosol - , a Luvisolurilor – preluvosol și luvosol- și a Protisolurilor - regosol. Cca. 50 % din sit este acoperit de vegetatie forestiera, restul suprafetei fiind ocupata de pajisti, fanete, terenuri agricole, ape curgatoare. Din punct de vedere a zonelor de vegetatie, situl este localizat in etajul nemoral al gorunetelor, fagetelor si amesterilor de gorun si fag (FD3) si in etajul fagetelor de deal si premontane (FD4). Din punct de vedere al administratiei de stat situl se afla pe raza comunelor Avrig, Roșia, șelimbăr, Marpod, Chirpăr, Arpașu de Jos și a orașului Tălmaciu. Padurile apartin atat domeniului public al statului, cat si domeniului privat. ;

4.2 Quality and importance

Sit de importanță majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus și Ursus arctos. Situl reprezintă un habitat caracteristic pentru cele două specii în regiunea biogeografică Continentală, și, împreună cu celelalte situri propuse, ar asigura protecția unui procentaj reprezentativ în această bioregiune. Conform hărții oficiale de răspândire al lupului în România, partea de SV a sitului cuprinde cele mai mari efective de lupi din bioregiunea Continentală. Partea de Sud-Vest a sitului (între Tălmaciu și Boița în Vest, respectiv Turnu Roșu în Est) ar face legătura cu zona alpină. Pentru ca acest coridor potențial să funcționeze, este important ca în zona menționată să nu fie realizate construcții (mai ales lineare), astfel încât mișcările animalelor să nu fie îngrădite (mai ales că în zonă trece și DN dintre Sibiu și Brașov). Sit important desemnat pentru habitatul forestier 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests). Sit de importanță ridicată pentru speciile de lilieci listate. Este printre puținele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importanță ridicată și pentru Lutra lutra, Castor fiber și speciile de amfibieni Bombina și Triturus.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H690NI
MA01NO
MA02NI
MA04NI
MA08NI
HD01.02NI
HD01.02NO
ME01NI
HE01NO
HE03.01NI
ME03.02NI
MHNO
MH01NI
MH06.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNO
HBNI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

1. Cogălniceanu, D. (1991): A preliminary report on the geographical distribution of amphibians in Romania. Review Roumain Biologie – Biologie Animal 36(1-2): 39-50. 2. Fuhn, I. E., Vancea, șt. (1961): The fauna RPR – Reptilia. Editura Academiei R.P.R., București 1-352. 3. Fuhn, I. E. (1960): The fauna RPR – Amphibia, Editura Academiei R.P.R., București 1-289. 4. Ghira, I., Sos, T. (2009, in press). Amfibienii și reptilele din România. Ghid practic. 5. Ghira, I., Venczel M., Covaciu-Marcov, S. D., Mara G., Ghile, P., Hartel T., Török Zs., Farkas L., Rácz T., Farkas T., Brad, T. (2002): Mapping of Transylvanian herpetofauna. Nymphaea – Folia Naturae Bihariae 29: 145-202. 6. Baza de date a APLR. 7. Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soulé, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg 2006. - Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe, A&W ecological consultants, Veenwouden, The Netherlands, Icas Wildlife Unit, Brasov, Romania. 8. Baza de date ”Grupul Milvus” 9. Doniță et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Marilena Bordea - APM Sibiu:{Herbarul Erika Schneider- Binder – Muz. Brukenthal Sibiu.(40A0)};{Herbarul Erika Schneider- Binder – Muz. Brukenthal Sibiu.(6110)};{Herbarul Erika Schneider- Binder – Muz. Brukenthal Sibiu.(6190)};{Herbarul Erika Schneider- Binder – Muz. Brukenthal Sibiu.(6210)};{Herbarul Erika Schneider- Binder – Muz. Brukenthal Sibiu.(8120)};{Herbarul Erika Schneider- Binder – Muz. Brukenthal Sibiu.(8210)};{Herbarul Erika Schneider- Binder – Muz. Brukenthal Sibiu.(8230)};> <Tamas Papp - Asociatia Grupul Milvus:{Baza de date ”Grupul Milvus”.&amp;#x0D; Donita et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti.&amp;#x0D; (9130)};{Baza de date ”Grupul Milvus”&amp;#x0D; Donita et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti&amp;#x0D; (91Y0)};> <Iovu-Adrian Biris - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{Amenajamentul U.P. I Bradu, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. VI Casolt, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Chirpar, O.S. Agnita, D.S. Sibiu, 1992&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. I Glamboaca, O.S. Arpas, D.S. Sibiu, 1975&amp;#x0D; Amenajamentul(9110)};{Amenajamentul U.P. I Bradu, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. VI Casolt, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Chirpar, O.S. Agnita, D.S. Sibiu, 1992&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. I Glamboaca, O.S. Arpas, D.S. Sibiu, 1975&amp;#x0D; Amenajamentul(9130)};{Amenajamentul U.P. I Bradu, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. VI Casolt, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Chirpar, O.S. Agnita, D.S. Sibiu, 1992&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. I Glamboaca, O.S. Arpas, D.S. Sibiu, 1975&amp;#x0D; Amenajamentul(9170)};{Amenajamentul U.P. I Bradu, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. VI Casolt, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Chirpar, O.S. Agnita, D.S. Sibiu, 1992&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. I Glamboaca, O.S. Arpas, D.S. Sibiu, 1975&amp;#x0D; Amenajamentul(91I0)};{Amenajamentul U.P. I Bradu, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. VI Casolt, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Chirpar, O.S. Agnita, D.S. Sibiu, 1992&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. I Glamboaca, O.S. Arpas, D.S. Sibiu, 1975&amp;#x0D; Amenajamentul(91V0)};{Amenajamentul U.P. I Bradu, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. VI Casolt, O.S. Avrig, D.S. Sibiu, 1996&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. V Chirpar, O.S. Agnita, D.S. Sibiu, 1992&amp;#x0D; Amenajamentul U.P. I Glamboaca, O.S. Arpas, D.S. Sibiu, 1975&amp;#x0D; Amenajamentul(91Y0)};> Documentatie specii : <Tamas Papp - Asociatia Grupul Milvus:{Baza de date Grupul Milvus.(1083)};{Baza de date APLR.&amp;#x0D; Baza de date Grupul Milvus.(1303)};{Baza de date APLR.&amp;#x0D; Baza de date Grupul Milvus.(1304)};{Baza de date APLR.&amp;#x0D; Baza de date Grupul Milvus.(1307)};{Baza de date APLR.&amp;#x0D; Baza de date Grupul Milvus.(1308)};{Baza de date APLR.&amp;#x0D; Baza de date Grupul Milvus.(1323)};{Baza de date APLR.&amp;#x0D; Baza de date Grupul Milvus.(1324)};{Baza de date Grupul Milvus.(1337)};{Baza de date Grupul Milvus.(1355)};><Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:{Baza de date Grupul Milvus.(1083)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO980.67

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.696.-Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești*0.21
RO982.696.-Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești*0.21
RO982.696.-Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești*0.25

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.696.-Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești*0.21
2.696.-Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești*0.21
2.696.-Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești*0.25

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Societatea Progresul Silvic
Address:
Email:marius.ureche@progresulsilvic.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală „Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara“, Rezervația „Canionul Mihăileni“, „Rezervația de stejar pufos“ - sat Criș
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0304
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY