Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

SE0320224

1.3 Site name

Vedåsa

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kronobergs län
Address:               
Email:kronoberg@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationGovernmental act M2002/3916/Na
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.153700
Latitude:56.712500

2.2 Area [ha]

370.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      5.3  0.00 
7140  info      12.5  0.00 
9010  info      10.8  0.00 
9020  info      29.7  0.00 
9060  info      4.5  0.00 
9070  info      51.6  0.00 
9080  info      19.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA081Circus aeruginosus       
P1383Dichelyma capillaceum           
BA236Dryocopus martius       
BA002Gavia arctica    10     
BA127Grus grus       
I1042Leucorrhinia pectoralis           
BA094Pandion haliaetus       
BA193Sterna hirundo       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0625.00
N0722.00
N1637.00
N175.00
N2311.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området som ligger vid sjön Möckeln utgörs av en mosaik med vatten, våtmarker, odlingslandskap och skog med stort inslag av ädla lövträd och död ved är av stort värde för både växt- och djurliv.

4.2 Quality and importance

Området Vedåsa utgörs av en mosaik av olika naturtyper. Här finns vidsträckta våtmarker utmed Helge å, Agunnarydssjön och sjön Möckeln. Helge å och sjöarna är oreglerade vilket gör att naturliga vattenståndsfluktuationer förekommer. Agunnarydssjön och Möckeln är sänkta sjöar som sänktes på 1860- respektive 1850-talet. Möckeln är sänkt med hela 1,85 meter och den gamla strandlinjen är tydlig på flera ställen utmed sjön och våtmarkerna. Sjösänkningen har gett upphov till långsträckta grunda bottnar och våtmarker. Vegetationen i de grunda bottnarna i södra delen av Agunnarydssjön och i hela Vedåsaviken växlar mellan gungflyn med vitmossor, starrkärr och vidsträckta bladvassar. Den naturliga variationen i vattenståndet utgör en förutsättning för att våtmarkerna skall bibehållas öppna. Berggrunden utgörs av gnejs med inslag av grönsten som ger upphov till en rik flora. En rullstensås med barrskogsbeklädda kullar i Agunnarydssjön fortsätter söderut med tydliga åsryggar förbi Rönnäs. Våtmarkerna har stor betydelse för fågellivet i området. Många fågelarter hittar sin föda i de insektsrika våtmarkerna och för andra fågelarter är det buskage och strandsnår som utgör viktiga livsmiljöer. Sjöarnas grunda bottnar och Helge åns videbevuxna åkanter utgör lek- och uppväxtplatser för den hotade fiskarten mal (Silurus glanis). Helge åns vattensystem utgör ett av Sveriges viktigaste områden för malen. Våtmarkerna omges av sumpskogar, dungar med ädellövskog och betesmarker. Odlingslandskapet är småskaligt och variationsrikt. Den betade skogen vid Vedåsa har fortfarande karaktären av äldre utmarksbete. Den betade skogen utgör ett viktigt område för svampar och insekter, vilka är rikligt förekommande. Flera rödlistade svampar och insekter finns representerade. Det mosaikartade landskapet utgör även en viktig livsmiljö för flera arter av fladdermöss. Kärlväxtfloran är rik, det finns både hävdgynnade arter såsom slåttergubbe, trubbdaggkåpa, ängsvädd och blåsuga, samt krävande lundväxter såsom blåsippa, ormbär, tandrot och vårärt. I våtmarkerna växer bl.a. strängstarr och smalkaveldun som är ovanliga arter. Även moss- och lavfloran är rik, många av arterna är beroende av ädellövträd och gamla grova träd samt död ved. Stora delar av området har tidigare varit slåttermark och lövtäkt har bedrivits i området , vilket de gamla hamlade träden vittnar om. Området är rikt på fornlämningar bl.a. flera områden med fossil åkermark, lämningar efter en skans vid Garpholmen, en borg vid Källarholmen samt ett antal gravrösen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03o
HA04.03o
MA07o
MA08o
MB02o
LH04.01o
MH04.02o
HI02i
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HA04.02i
HJ02.01.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kronobergs län
Address:
Email:kronoberg@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vedåsa
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0320224
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY