Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0340196

1.3 Site name

Stenstugu skog

1.4 First Compilation date

2015-03

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Gotlands län
Address:               
Email:gotland@lansstyrelsen.se
Date site proposed as SCI:2015-08
Date site confirmed as SCI:2016-12
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.759600
Latitude:57.455500

2.2 Area [ha]

57.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.5  0.00 
6410  info      0.8  0.00 
7210  info      0.5  0.00 
9070  info      41.5  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N103.00
N1774.00
N2022.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Skogen i naturreservatet Stenstugu skog består huvudsakligen av barrblandskog av varierande ålder och karaktär. Skogen är delvis tydligt präglad av att den tidigare har betats, även om vissa delar under senare tid har växt igen och börjat utvecklas mot naturskog. Det finns gott om träd som är mellan 150 och 300 år gamla, bl.a. åtskilliga grova, spärrgreniga tallar. Förr i tiden har den här skogen använts som en typisk gotländsk bondeskog, vilket innebär att ägaren samlade in ved och fällde enstaka träd för att såga till virke. Dessutom nyttjades skogen som betesmark för en del av gårdens djur. Detta traditionella och varsamma brukande av skogen gynnade många olika skogslevande arter som svampar, lavar, fåglar och allehanda småkryp. Många av dessa arter har svårt att överleva i dagens produktionsskogar. Stenstugu skog har nu lämnats orörd under ganska många år och har därför börjat utvecklas mot en naturskog. I en naturskog finns det gott om gamla träd och dessutom rikligt med död ved i form av stående torrträd och vindfällda träd, s.k. lågor.

4.2 Quality and importance

Område med gammal skog

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02o
MJ03.02b
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i
MB02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Stenstugu skog=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Stenstugu skog=100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Gotlands län
Address:
Email:gotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Stenstugu skog
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Beslutad skötselplan finns för naturreservatet.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0340196
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY