Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720264

1.3 Site name

Lerdalsälven-Tvärlidån

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2009-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se
Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.939500
Latitude:64.731400

2.2 Area [ha]

70.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      0.00 
6430  info      0.00 
7230  info      0.00 
9040  info      10  0.00 
9050  info      27  0.00 
91D0  info      0.00 
91E0  info      12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.00
N076.00
N153.00
N1640.00
N1740.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ca 4,5 km lång sträcka av alpint vattendrag väster om Jormlien. Objektet sträcker sig från Domängränsen vid Lerdalen mellan Raudekfjället och Storlidfjället ca 540 m.ö.h. och ner till utloppet i Lill-Jorm ca 350 m.ö.h.. Ån tillförs vatten från en mängd mindre bäckar längs sträckan. Berggrunden består i den nedre delen av kalkfyllit, i den övre delen långsträckta stråk av konglomerat, kvartsfylliter och vulkaniter. Dominerande jordarter är moiga moräner, grova issjösediment och fina älvsediment. Lerdalsälven kantas av fjällbjörkskog i de övre delarna, graninslaget ökar successivt en bit ner och granen blir efterhand dominerande. Granskogen är av örtrik typ. Mindre inslag av rikkärr längs västra sidan. Ån har delvis skurit sig djupt ner i skifferberget och kantas där av skifferlodytor och block. På flera ställen förekommer mindre vattenfall och forsar. Vissa partier kan betecknas som tekniskt impediment. Längs Tvärlidån dominerar lövskog, uppströms Viken-vägen p.g.a. lokalt närgångna avverkningar, nedströms vägen i form av alluvial gråaldominerad lövskog med visst inslag av hägg / Prunus padus och lokalt glasbjörk / Betula pubescens. Söder om ån nedströms vägen ingår även en mindre del grandominerad skog, delvis sumpskog. Död ved förekommer i varierande omfattning, i den alluviala lövskogen delvis rikligt med död ved av gråal / Alnus incana, hägg / Prunus padus och glasbjörk / Betula pubescens. Här är vissa partier helt orörda medan andra är påverkade av främst forna tiders slåtter och bete. Strandvegetationen är genomgående örtrik. I den alluviala lövskogen finns enorma mängder strutbräken / Matteuccia struthiopteris. I anslutning till Tvärlidåns nedre lopp finns en del igenväxt - igenväxande odlings- slåtter- och betesmark. Små tidvis vattenfyllda korvsjöar skär här och var in mellan de gamla kulturmarksbitarna. På några ställen förekommer habitattypen högörtäng. Strax norr om Tvärlidåns utlopp ligger den geologiskt och bildningshistoriskt intressanta Mossaflon som en halvö, traktens troligen enda högmosse, med ett glest trädskikt av tall / Pinus sylvestris längs kanterna. På tuvorna inne på mossen växer smågran / Picea abies, glasbjörk / Betula pubescens, dvärgbjörk / Betula nana, odon / Vaccinium uliginosum och ljung / Calluna vulgaris. Den är en välutvecklad koncentrisk högmosse med ett centralt blötare parti. Habitatarten skogsrör / Calamagrostis chalybaea finns spridd längs lång sträcka i anslutning till vattendraget och på många ställen finns fjällarter etablerade längs stränderna. Kryssmarkerade, bristfälligt underhållna, leder tangerar på flera ställen objektet. Habitatarter enl. Annex 2: Skogsrör / Calamagrostis chalybaea. Rödlistade arter: Mörkhövdad spiklav / Calicium adequatum (H4).

4.2 Quality and importance

Ca 4,5 km lång sträcka av alpint vattendrag väster om Jormlien. Objektet sträcker sig från Lerdalen mellan Raudekfjället och Storlidfjället ca 540 m.ö.h. och ner till utloppet i Lill-Jorm ca 350 m.ö.h.. Ån tillförs vatten från en mängd mindre bäckar längs sträckan. Berggrunden består i den nedre delen av kalkfyllit, i den övre delen långsträckta stråk av konglomerat, kvartsfylliter och vulkaniter. Dominerande jordarter är moiga moräner, grova issjösediment och fina älvsediment. Lerdalsälven kantas av fjällbjörkskog i de övre delarna, graninslaget ökar successivt en bit ner och granen blir efterhand dominerande. Granskogen är av örtrik typ. Mindre inslag av rikkärr längs västra sidan. Ån har delvis skurit sig djupt ner i skifferberget och kantas där av skifferlodytor och block. På flera ställen förekommer mindre vattenfall och forsar.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MJ02.04.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lerdalsälven-Tvärlidån
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720264
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY