Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720300

1.3 Site name

Fiskhusberget

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se
Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.594500
Latitude:63.265300

2.2 Area [ha]

725.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (52.70 %) Boreal (47.30 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      8.7  0.00 
3160  info      11.3  0.00 
7140  info      28.41  0.00 
7230  info      3.39  0.00 
9010  info      443.99  0.00 
9050  info      40.48  0.00 
9070  info      41.53  0.00 
91D0  info      16.92  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1981Cynodontium suecicum           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0713.00
N1787.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes, unik flora which includes orchids

4.2 Quality and importance

Fiskhusberget inklusive Topphön är beläget ca 5 km sydväst om Mörsils samhälle. Sett i landskapsperspektiv torde detta vara ett av Väst-Jämtlands största sammanhängande naturskogs-områden utanför fjällområdet som i så ringa utsträckning påverkats av 1900-talets skogsbruk. Hela området är mycket mosaikartat och kraftigt kuperat med en mängd olika biotopslag: Småsjöar, tjärnar, bäckar, kärr och sumpskogar med högst skiftande vegetationstyper, källmark, naturskogar med eller utan tydlig kalkpåverkan, branta sluttningar, bergbranter och hällmarker. Uppe på en del av bergen ligger skifferblock utspridda. Spår efter 1800-talets bränder finns nästan överallt i området. Senaste större brand inträffade 1901. Den topografiska mosaiken ger utslag ända ner på beståndsnivå där mosaiken visar sig i form av ständigt återkommande örtrika kalkpåverkade stråk varvat med till synes triviala åsar och ryggar. Vegetationen är lika mosaikartat uppsplittrad i hela skalan lavtyper - örttyper. Dominerande habitattyp är västlig taiga med stort inslag av örtrik granskog. Skogen är omväxlande gran- eller talldominerad med varierande stort lövinslag. Fågellivet är rikt; tjäder / Tetrao urogallus, tretåig hackspett / Picoides tridactylus, spillkråka / Dryocopus martius och lavskrika / Perisoreus infaustus tillhör karaktärsarterna. Bergbranterna i området är värdefulla mossbiotoper. Flera rödlistade och sällsynta mossor har påträffats, bl.a. nordisk klipptuss / Cynodontium suecicum i tre olika bergbranter. Guckusko / Cypripedium calceolus finns spridd i den nordöstra delen. Även ett flertal rödlistade vedsvampar är funna och bland dessa är ullticka / Phellinus ferrugineofuscus funnen i flertalet av nyckelbiotoperna. Öring / Salmo trutta förekommer i såväl bäckar som tjärnar inom området. Signalarter finns i stor mängd, inte minst kalkindikerande kärlväxter och de är väl spridda inom området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
MB05o
MG01.03.02i
MJ03.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Fiskhusberget
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720300
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY