Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720440

1.3 Site name

Dalkarlskölen

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.859500
Latitude:61.668100

2.2 Area [ha]

4641.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      14.41  0.00 
3160  info      264.67  0.00 
4060  info      955.04  0.00 
6430  info      1.29  0.00 
7140  info      72.83  0.00 
7160  info      1.77  0.00 
7310  info      1709.95  0.00 
9010  info      1333.06  0.00 
9040  info      204.03  0.00 
9070  info      64.95  0.00 
91D0  info      2.62  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0795.00
N175.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Myrmosaik i höjdläge. Myrmosaik. Omådet är med i myrskyddsplan för Sverige.

4.2 Quality and importance

Området är beläget ca 22 km sydost om Lillhärdal och ansluter i södra delen till Kopparbergs län. Lägsta och högsta partier är 700 m respektive 801 meter över havet. Våtmarksområdet Dalkarlskölen har bedömts ha mycket höga naturvärden med högsta naturvärdesklassning i VMI. Området ingår i Myrskyddsplan för Sverige som objekt Z 30. Området är ett stort och högt beläget myrområde strax öster om fjället Skräppåsen. Berggrunden utgörs av granit. Objektet omges av moig morän. Hela objektet är terrängföljande och sluttar tydligt ner mot den centralt belägna bäcken. De ingående våtmarkstyperna utgörs av välutbildade och tydligt sluttande soligena kärr, samt topogena kärr med inslag av ristuveöar. Vidare förekommer strängflarkkärr och strängblandmyrar. Vegetationen i kärren är av fattig-intermediär typ och domineras av starrar och halvgräs som tex trådstarr, flaskstarr, tuvsäv och på en del håll dvärgbjörk. Bottenskiktet består av olika vitmossor som tex. björnvitmossa, krokvitmossa och tät vitmossa. I ett källdråg finns en intressant mossflora bestående av piprensarmossa i rikliga mängder, bandbryum, gyllenmossa och kärrkammossa. Hela objektet är stort och mer eller mindre orört samt har en mycket tilltalande landskapsbild med stark vildmarkskaraktär. Fastmarksskogarna i området är förskonade från moderna skogsbruksmetoder. Däremot finns stubbar från dimensionsavverkning av främst tall i hela området. Skogen i det aktuella myrkomplexet som ligger mellan 700-800 meter över havet är präglat av ett mycket hårt klimat. Bortsett från några granholmar är området till största delen kargt och lågproduktivt. Bitvis finns nästan trädlösa hedar eller sk. vardliknande partier. Däremellan förekommer mer eller mindre glesa, luckiga bestånd av kortvuxen barrskog. Löv, i huvudsak björk förekommer i liten omfattning, oftast buskformade. När det gäller död ved finns bitvis ganska gott om torrakor och högstubbar av tall. Men generellt råder det brist på död ved, framför allt lågor. Den mest produktiva skogen förekommer i nordost samt i områdets sydostligaste delarna. Tallarna bär tydliga spår efter tidigare bränder. Av Myrskyddsplanens 5446 ha ingår här 4644 ha, varav ca 1198 ha är produktiv skogsmark och av detta är cirka 246 ha klassad som västlig taiga. Stora arealer skogsmark uppskattas som tämligen lågproduktiv. De högst belägna delarna anses som fjällimpediment med kort och lågväxt gran och myrarna kantas ofta av vindpinade, korväxta och bredkronade äldre tallar. På flertalet av dessa växer varglav. Arten tycks finns i hela området. I de centrala delarna bitvis i riklig omfattning. Området är en god representant för soligena kärr i denna region. Den angränsande naturskogen och källdrågets intressanta mossflora höjer naturvärdet. Området gränsar mot objekt 15D7J01 i Kopparbergs län som också har höga naturvärden. Området föreslås som naturreservat och som Natura 2000-område. Avgränsning enligt bifogad karta.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MJ01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Dalkarlskölen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720440
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY