Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000291

1.3 Site name

Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2016-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Date site proposed as SCI:2013-04
Date site confirmed as SCI:2015-01
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 - 2020)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.560200
Latitude:46.050900

2.2 Area [ha]

186.5790

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (35.50 %) Continental (64.50 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1138Barbus meridionalis       
F2533Cobitis elongata       
F1149Cobitis taenia       
F1163Cottus gobio       
F1098Eudontomyzon spp.       
F1105Hucho hucho       
F1131Leuciscus souffia       
I1037Ophiogomphus cecilia       
F1114Rutilus pigus       
F1146Sabanejewia aurata       
I1032Unio crassus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0647.06
N100.20
N150.31
N210.26
N220.72
N238.24
N2539.30
N263.91

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Območje zajema vodotok Gradaščico dolvodno od Polhovega Gradca. Dolvodno od jezu pri Bokalcih del voda združene Gradaščice in Horjulščice nadaljuje pot skozi Ljubljano kot Mali graben. To je umetno izkopan razbremenilnik Gradaščice, ki se v Ljubljani na območju Trnovega zliva v Ljubljanico. Reka Ljubljanica je v območje zajeta dolvodno od sotočja z Iščico do izliva v reko Savo.

4.2 Quality and importance

Vodotok je pomemben habitat več vrst rib in Eudontomyzon spp. Unio crassus živi na peščenem in gramoznem dnu Gradaščice. Ljubljanica pri Zalogu je habitat kačjega pastirja Ophiogomphus cecilia.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Mi
Mi
Mo
Mi
Mo
Hi
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Podgornik, S. (2008). Pripombe glede novih in spremenjenih strokovnih predlogov območij Natura 2000 za ribe in piškurje (dopis z dne 17.6.2008). Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne.Podgornik, S., M. Čarf, A. Jenič, B. Marčeta, U. Videmšek, B. Bric (2011): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev v letu 2011 – poročilo. Zavod za ribištvo Slovenije. Spodnje Gameljne. 87 str.Podgornik, S., L. Ramšak, T. Tavčar, A. Jenič, P. Pengal (2011b): Vzorčenje rib v rekah hidroekoregije Dinaridi za vrednotenje ekološkega stanja - 16 rek. Poročilo o projektni nalogi. Zavod za ribištvo Slovenije. Spdnje Gameljne. 224 str.Šalamun A., M. Kotarac (2010): Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) (končno poročilo). Center za kartografijo favne in flore. Miklavž na Dravskem polju. 36 str.Slapnik, R. (2003): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – mehkužci (Mollusca). Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Ljubljana. 40 str.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SI00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Zavod za ribištvo Slovenije
Address:
Email:info@zzrs.si
Organisation:Agencija RS za okolje
Address:
Email:stik@arso.gov.si
Organisation:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Address:
Email:kgzs@kgzs.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000291
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY