Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0110050

1.3 Site name

Prokopské údolí

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2020-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.369167
Latitude:50.041944

2.2 Area [ha]

126.7728

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6110  info      0.191  0.00 
6190  info      9.2604  0.00 
6210  info      22.5975  0.00 
9180  info      10.3581  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0817.00
N0933.00
N105.00
N120.00
N140.00
N1624.00
N2018.00
N212.00
N220.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází v JZ části Velké Prahy v prostoru mezi obcemi Nové Butovice, Holyně, Hlubočepy a Zlíchov. Ekotop: Geologie: Z geologického hlediska jde o jeden z nejdůležitějších geologických profilů dokumentujících vývoj celosvětově klasické pražské prvohorní pánve ve svrchním ordoviku, siluru, spodním a středním devonu a vývoj života v těchto obdobích. Odtud geologové poprvé popsali významné opěrné profily ke globálnímu stratotypu hranice silur–devon v Čechách a ke globálnímu stratotypu hranice spodní–střední devon v Německu. Kromě převažujících vápenců se vyskytují břidlice, v západní části území také svrchnoordovické křemence a okrajově též křídové pískovce. Novoveská sopka představuje významný doklad o silurském podmořském vulkanismu (diabasy). V území se nachází několik mezinárodně významných typických nalezišť zkamenělin. Geomorfologie: Lokalita je součástí Pražské plošiny a nalézá se v nadmořské výšce 220–326 m. Reliéf: Území představuje nejsevernější výběžek Českého krasu s četnými jeskyněmi a dalšími typickými krasovými geomorfologickými fenomény. Pestrost tvarů krasového území vymodelovaného zařízlým tokem Dalejského potoka a jeho levostranného přítoku (Prokopský potok) se pozitivně odráží ve vysoké biodiversitě. Pedologie: Na vápencových skalách a stráních se nachází pestrý sled půd od protorendzin po kambické rendziny, na diabasech jsou surové půdy až bazické rankery, na sprašových závějích hnědozemě až luvické černozemě, na hlinitých pokryvech místy hnědozem, kambizemě na srbských vrstvách a ordoviku, pararendziny na dalejských břidlicích. Relikty starých subtropických půd. Krajinná charakteristika: Lokalita je krasovým územím, což souvisí s řadou jevů projevujících se v reliéfu i v biotě. Území je z části bezlesé (skály, stepi) a z části pokryté do značné míry přirozenými lesními porosty a představuje rozsáhlé refugium hodnotné přírody na stále více se urbanizující velkoměstské periferii. Biota: Prokopské údolí je z botanického hlediska význačné především xerotermní skalní a stepní vegetací (T3.1, T3.2, T3.3, T3.4, S1.1, T6.2) a také přirozenými lesními porosty (dubohabrové háje L3.1, suťové lesy L4, teplomilné doubravy L6.1). Pestrosti vegetace odpovídá velká diverzita fauny, která zde byla výjimečně podrobně prozkoumána (zvláště bezobratlí živočichové, zejména plži, pavouci, brouci a motýli). Vegetace a květena: Území je převažující částí zalesněné. Na severně orientovaných svazích roste na suti habrová javořina (L4) Aceri-Carpinetum s jarním porostem dymnivek - dymnivka plná (Corydalis solida), d. bobovitá (C. intermedia), d. dutá (C. cava) a na mírnějším svahu se na hnědozemi vyskytuje černýšová dubohabřina (L3.1) Melampyro nemorosi-Carpinetum se silenkou hajní (Silene nemoralis), medovníkem velkokvětým (Melittis melissophyllum) a jaterníkem trojlaločným (Hepatica nobilis). V okrajových partiích území se na křídových pískovcích vyskytuje biková doubrava (L7.1) Luzulo albidae-Quercetum. Na hranách vápencových skalek nad údolím najdeme fragmenty hrachorové doubravy (Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis) s dubem pýřitým (Quercus pubescens) L6.1, kde se uplatňuje kakost krvavý (Geranium sanguineum), smldník jelení (Peucedanum cervaria) a hladýš širolistý (Laserpitium latifolium). Část lesních porostů tvoří druhotné výsadby trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), borovice černé (Pinus nigra) a b. lesní (P. sylvestris), smrku ztepilého (Picea abies), javorů (Acer sp.) a dubu červeného (Quercus rubra). Jižní vápencové svahy porůstá zejména krátkostébelná kostřavová step s dominantní kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a k. žlábkatou (F. rupicola) (Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae – T3.3). Na mírnějších svazích s hlubší protorendzinou se vyskytuje společenstvo devaterníčku šedého a ostřice nízké (Helianthemo cani-Caricetum humilis) a na prudších úklonech s drobnou vápencovou drtí a ve spárách skal společenstvo seselu sivého a kostřavy sivé (Seselio glauci-Festucetum pallentis – T3.1). Společenstva sukulentů a efemérů vápencového podkladu (T6.2) se vyskytují vzácně, většinou v mozaice se společenstvy skalních stepí svazu Helianthemo cani-Festucion pallentis. V zazemněných úžlabinách nebo mírných úvalech se vyskytuje společenstvo hlaváče žlutavého a válečky prapořité (Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati – T3.4). Nezalesněné skalní úpady pod hranami svahů a nebo severně orientované skalky porůstá společenstvo prvosenky jarní a pěchavy vápnomilné (Primulo veris-Seslerietum calcariae – T3.2). Na těchto vápencových stepích se ze vzácných rostlin vyskytuje např. křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis), žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum), kozinec dánský (Astragalus danicus), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kosatec bezlistý (Iris aphylla), pcháč panonský (Cirsium pannonicum) a mnohé další. Maloplošně se ve skalních stěnách vyskytuje i štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1). Od zbytku Prokopského údolí se floristicky a vegetačně výrazně odlišují plochy na tělese diabasové sopky u Nové Vsi (zejména dva kopce v SZ části území). Vyskytují se zde plochy s pohyblivou jemnou drtí porostlou jen sporou vegetací. V místech se zapojenější vegetací se na jižních svazích vyskytuje společenstvo tařinky horské a mochny písečné (Alysso montani-Potentilletum arenariae) – T3.1 a na severním svahu společenstvo prvosenky jarní a pěchavy vápnomilné (Primulo veris-Seslerietum calcariae)- T3.2, podobně jako na zdejších vápencích. Na diabasy Prokopského údolí je vázána i bohatá populace vzácného česneku tuhého (Allium strictum). Na valech Butovického hradiště (valy pochází z 9.–11. století) je dodnes rozpoznatelná ranně středověká eutrofizace; roste zde společenstvo šalvěje hajní a strdivky sedmihradské (Salvio nemorosae-Melicetum transsilvanicae) s některými dalšími ruderálními druhy. V lemech skal a křovin roste společenstvo kakostu krvavého a třemdavy bílé (Geranio-Dictamnetum) T4.1. Za kuriozitu lze považovat maloplošný výskyt vřesu na odvápněných plochách (T8.1B.) Potoční niva byla v minulosti silně antropogenně ovlivněna (mlýny, těžba vápence a později zejména stavba železnice a silnice), takže se do současné doby zachovala jen v útržcích, kde probíhá zpětná sukcese k přirozeným olšinám a vrbinám (K2.1). Prokopské údolí je bohaté naleziště mnoha druhů hub, z dlouhého seznamů vzácných druhů zmiňme alespoň na stepích rostoucí velmi vzácnou hvězdovku Pouzarovu (Geastrum pouzarii). Fauna: Prokopské údolí je unikátním souborem stanovišť teplomilných bezobratlých. Z plžů zde žijí epilitické druhy ovsenka skalní (Chondrina avenacea) a kuželovka skalní (Pyramidula pusilla), jehož výskyt na okraji Bílých skal nebyl v novější době ověřen, dále v Čechách endemická závornatka Bulgarica nitidosa, stepní plž Chondrula tridens, na sešlapávané partie Hemrových skal je vázána vitální populace suchomilky Helicopsis striata, která se dnes již patrně jinde v České republice nevyskytuje. Na lesní porosty jsou vázáni citliví plži Sphyradium doliolum a Isognomostoma isognomostomos. Žije zde řada vzácných teplomilných pavouků včetně sklípkánka pontického (Atypus muralis) a stepníka rudého (Eresus cinnaberinus). Vzácností jsou stepní mravenci Myrmica deplanata a Lasius reginae parazitující na Lasius alienus. Podrobně byli studováni brouci, blanokřídlí a motýli, z nichž jsou někteří reliktní, z mandelinkovitých např. Labidostomis lucida nebo Cryptocephalus pusillus. Z nosatcovitých se vyskytují druhy rodu Acalles, kteří svojí bezkřídlostí dokládají kontinuální trvání lesa. Celé Prokopské údolí je hnízdištěm více než 60 druhů ptáků.

4.2 Quality and importance

Celé území je velmi významné pro studium geologických i biologických fenoménů. Jeho výzkum trvá již více jak 150 let. Mezinárodně uznávaný je stratigrafický význam území. Nacházejí se zde klíčové opěrné profily ke globálnímu stratotypu hranice silur–devon v Čechách a ke globálnímu stratotypu hranice spodní–střední devon v Německu. Území představuje mezinárodně významné typické naleziště zkamenělin. Z biologického hlediska se jedná o jednu z nejvýznamnějších krasových lokalit v České republice s výskytem dlouhé řady ohrožených organismů. Z hlediska přírodovědného bádání v oblasti botaniky, mykologie a studia bezobratlých živočichů se jedná o jednu z nejprozkoumanějších a nejvýznačnějších lokalit v České republice.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HB01.02i
MD01.01i
HE01.01o
LG01.04i
LG04b
HI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i
LBi
MG01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0274.31
CZ045.78
CZ0526.04
CZ1299.91

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Prokopské údolí*74.31
CZ04Opařilka - Červený lom*5.78
CZ05Prokopské údolí*24.44
CZ05U Nového mlýna*0.30
CZ05Opařilka - Červený lom*1.30
CZ12Prokopské a Dalejské údolí*99.91

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Magistrát hlavního města Prahy
Address:
Email:posta@praha.eu

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Prokopské údolí CZ0110050
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY