Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0113002

1.3 Site name

Milíčovský les

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-12
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.544722
Latitude:50.027222

2.2 Area [ha]

11.4163

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1088Cerambyx cerdo    trees   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0632.00
N072.00
N083.00
N1415.00
N150.00
N1618.00
N2024.00
N216.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní památka Milíčovský les leží na katastrálním území obce Újezd, severní část bezprostředně sousedí se zástavbou Jižního Města. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří proterozoické břidlice a droby, se sprašovými překryvy. Geomorfologie: Území náleží do oblasti Pražské plošiny, okrsku Uhříněveské plošiny. Reliéf: Území je charakterizováno mírně zvlněným terénem. Rozmezí nadmořských výšek je 265 až 295 m n. m. Pedologie: Půdní pokryv tvoří kambizemě, místy oglejené, až gleje podél potůčků a rybníků. Krajinná charakteristika: Milíčovský les tvoří enklávu přirozených lesních porostů, luk a soustavy rybníků uprostřed zemědělsky využívané krajiny, v sousedství městské zástavby. Klimaticky náleží území do mírně teplé oblasti. Biota: Enkláva lesních porostů, vlhkých luk a soustavy rybníků s břehovými porosty a starými duby na hrázi. Lesní porosty jsou zachovány v poměrně přirozeném složení. Převažují dubohabřiny (zejména lipové doubravy, na sušších místech habřiny) a kyselé doubravy s bikou bělavou (Luzula luzuloides). Na místech ovlivněných vysokou hladinou spodní vody se objevuje společenstvo mokřadních olšin. Stromové patro je dosti pestré, převládá v něm lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), ale vyskytuje se i jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm habrolistý (Ulmus minor), javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa) apod. Keřové patro je tvořeno zmlazením lípy, habru, dubu, brslenem evropským (Euonymus europaea) a střemchou hroznovitou (Prunus padus). Převažují porosty s lípou a dubem. Celkově lze říci, že se jedná o porosty s dobře zachovalou strukturou stromového i keřového patra. Na značné ploše se projevuje přirozené zmlazení. Pouze v jihozápadní části se vyskytují porosty s pozměněnou druhovou skladbou - smrkové monokultury. Na základě rozboru současného stavu podle plánu péče je 58% porostů blízkých přirozenému složení, 35% vyžaduje speciální úpravy pro zajištění další existence a 7% porostů lišících se od modelu přirozené skladby. Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), předmět ochrany na lokalitě, se vyskytuje pouze na starých dubech na hrázi rybníku Homolka. Výskyt tesaříka, resp. jeho požerky a výletové otvory byly zjištěny pouze na jednom nejvíc osluněném kmeni. Ostatní kmeny jsou víceméně zastíněné buď korunou nebo náletovými dřevinami.

4.2 Quality and importance

Lokalita vymezená pro ochranu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), početnost na lokalitě i rozsah vlastního výskytu jsou spíše průměrné.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01o
ME01o
ME03i
MF02.03i
LF03.02.01i
HG01.02i
HH06.01i
LJ02i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0462.31
CZ0537.09
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Milíčovský les a rybníky*62.31
CZ05Milíčovský les a rybníky*37.09
CZ12Botič - Milíčov-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Magistrát hlavního města Prahy
Address:
Email:posta@praha.eu

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Milíčovský les CZ0113002
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY